Sayfayi Yazdir | Pencereyi Kapat

Yumurtlama Gününde Ate? Ölçümü

Printed From: Gebelik ve Annelik
Kategori: Gebelik ve Annelik
Forum Adi: Anne Olmak Ystiyorum
Forum Aciklamasi: Suphesiz butun bayanlarin istegidir cocuk sahibi olmak, bu bolum bebek isteyen anne adaylarimiz icin.
URL: http://www.gebelikveannelik.net/forum/forum_posts.asp?TID=40544
Yazdirilma Tarihi: 22-Agustos-2019 Saat 07:40
Yazilim Versiyonu: Web Wiz Forums 10.17 - http://www.webwizforums.com


Baslik: Yumurtlama Gününde Ate? Ölçümü
Mesaji gonderen: feelings
Baslik: Yumurtlama Gününde Ate? Ölçümü
Mesaj Tarihi: 22-Ocak-2013 Saat 07:46
Arkada?larrrrrrr bol bebi?li, bol çatlayan yumurtaly, ayryca yüksek dereceli de?erler, ve adet gününde de adet günü geçincede inmeyen sabit ate? de?erli günler diliyorum .......... ClapClapClap
 

Bazal vücut ysysy ölçme yöntemi

Yumurtlama olduktan sonra vücut ysysy önce hafifçe dü?er, progesteron hormonu salgysyyla birlikte birkaç dizyem (derecenin onda biri) yükselir. Bu yöntemi kullanabilmeniz için elinizde bazal vücut ysysy ölçmeye uygun hassas bir termometreniz olmalydyr.


herkesin ysysy ayny olmayabilir arkada?lar.....

 

Yukarydaki resimde bazal vücut ysysynyn günlere göre de?i?iminin grafi?e dönü?türülmü? ?ekli görülmektedir. Yumurtlamanyn oldu?u 14. gün ysynyn hafifçe dü?tü?üne, daha sonra belirgin bir ?ekilde yükseldi?ine dikkat ediniz. 

Vücut ysysynyn uykusuzluk, ate?li hastalyklar, yorgunluk, stres gibi olaylardan da etkilendi?ini ve bu durumlarda artty?yny unutmamalysynyz.


dijital derece resmi..Tonguehttp://www.gebelikveannelik.com" rel="nofollow - Gebelik ve Annelik | http://gebelikveannelik.net" rel="nofollow - Gebelik ve Annelik Forum | https://www.facebook.com/gebelikveannelik/app_357644351038582" rel="nofollow - Gebelik Takvimi | https://www.facebook.com/gebelikveannelik" rel="nofollow - Facebook


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..Cevaplar:
Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 22-Ocak-2013 Saat 07:46

DO?URGANLIK BELYRTYLERYNE DAYALI YÖNTEMLER:

Adet döngüsü boyunca do?urganlyk dönemlerinde rahim a?zyndan (serviks) gelen akyntynyn tipi ve miktary, rahim a?zynyn biçimi ve kyvamy ile vücut sycakly?ynda de?i?iklikler olur.

1-Rahim a?zyndan gelen akyntynyn tipi ve miktary de?i?ir. Vajinada (hazne) çok kyvamly olmayan, bol, ?effaf, kaygan ve iki parmak arasynda uzayan bir akynty oldu?u günler (mukus uzamasy), gebelik için elveri?li günlerdir.

2-Rahim a?zynyn biçimi ve kyvamy de?i?ir.
Adet günlerinin bitiminde sert olan rahim a?zy yumurtanyn olgunla?masyndan 4-5 gün önce yumu?amaya ba?lar, parmakla dokunulmak istendi?inde vajinanyn üst bölümünde hissedilir, yumurtlama oldu?u günlerde rahim a?zy iyice yumu?ar ve zor ula?ylacak derinliktedir.

3-Vücut sycakly?y de?i?ir.
Yumurtlamadan hemen sonra vücut ysysy biraz (yarym derece kadar) artar ve yüksek kalyr.

**** AKINTININ NYTELY?YNY YZLEMEYE DAYALI YÖNTEM :

1-Adet kanamasy tam olarak bitince birkaç gün vajinadan akynty gelmez. Bu günler “KURU” günler sayylyr.


2-Kuru günlerden sonra yapy?kan, koyu kyvamly ve pürtüklü az miktarda bir akynty hissedilir. Rengi sary ya da beyazdyr. Bu akynty bazen fark edilemeyebilir.

3-Yumurtlama günleri yakla?yrken akynty artar, kyvamy incelir ve görünümü berrakla?yr. Yki parmak arasynda uzayabilir. Vajinadan “ISLAKLIK” olarak hissedilen bu ortamda spermler rahatlykla 3-5 gün ya?ayabilir, rahim içine geçer ve yumurtayy dölleyebilirler.

4-Islak günler do?urgan günlerdir. Gebelik isteniyorsa düzenli cinsel ili?kide bulunulur, istenmiyorsa ili?kiye girilmez.

5-Yumurtlamadan sonra akynty yine de?i?ir. Azalyr, pürtüklü ve yapy?kan olur. Vajinada yine KURU hissedilir. Bu ortamda spermlerin hareketleri güçle?ir, rahim a?zyndan geçemezler ve ya?ayamazlar.


Adet sonrasy hiç akynty olmayan KURU GÜNLERDE GÜNA?IRI YLY?KY OLABYLYR.

.Vajinada ISLAKLIK hissedilince cinsel ili?kiye ba?lanyr. YNCE KIVAMLI, UZAYAN, BERRAK GÖRÜNTÜLÜ AKINTIDAN SONRAKY DÖRT GÜN EN ÖNEMLY GÜNLERDYR.


Yalnyzca vücut ysysyny ya da rahim a?zynyn de?i?imini izleyerek DO?AL YOLDAN gebelik elde etme olasydyr.


ÖNEMLY NOT:

Yumurtlama günleri bazy hastalyklarda, büyük sykynty ya da üzüntüler ya?andy?ynda, tatil dönemlerinde de?i?iklik gösterebilir. Bu durumlarda izlem özel bir dikkat gerektirir. Genital yol enfeksiyonlary varly?ynda akyntynyn niteli?i de?i?ece?inden bu yöntemin uygulanmasy uygun de?ildir.

 
Servikal Mukus Nedir? Nasyl Takip Edilir?

Rahim a?zyndaki hücreler tarafyndan yapylan sümüksü maddeye servikal mukus denir. Yumurtlama ve yumurtalyk hormonlarynyn etkilerini izlemenin en iyi yollaryndan biri de servikal mukustaki de?i?ikliklerdir. Ancak bu yöntem de syk uygulanan, pratik ve güvenilir bir yöntem de?ildir. Banyoda iken vaginaya parmak sokularak rahim a?zyndan bir parça mukus alynarak, iki parmak arasynda yo?unlu?u ve uzama miktary kontrol edilir. Siklusunun ba?ynda mukus kalyn, mat esnekli?i azdyr. Yumurtlamadan 1-2 gün önce berrak, kaygan ve elastik bir mukus olu?ur. Kadyn mukusu parmaklary arasyna aldy?ynda kayganly?y hisseder. Y?aret ve ba? parmaklary arasynda mukus varken parmaklaryny açty?ynda mukus (5-10 cm kadar) uzayacaktyr. Sperm bu mukus içerisinde beslenip korunarak yumurtaya ula?abilir. Bu mukus olmadan spermler vaginal kanal içinde uzun süre ya?ayamazlar. Yumurtlamadan sonra servikal mukus kaba ve hamur gibi yapy?kan hale gelir. Beklenen adetten hemen önce çok az mukus vardyr ve rahim a?zy neredeyse kurudur. Servikal mukustaki de?i?iklikler BBT takip kartyna not edilebilir ve bu ?ekilde takip edilebilinir.

Ader siklusu boyunca boyunca serviks tarafyndan üretilen servikal mukus ,seviks syvysy olarak da adlandyrylabilir. Ader siklusu boyunca yumurtalyk hormonlaryna göre de?i?en servikal mukus, servikste (rahim a?zynda) ya da vajinaya geçtikten sonra gözlemlenebilir.

Kandaki östrojen hormonunun varly?yny ve düzeyini anlamanyn en kesin ve kolay yöntemi, periyodunuz boyunca de?i?iklik gösteren servikal mukusu gözlemlemektir. Bu de?i?imi gözlemlemek size yumurtlama durumunuz yani do?urganly?ynyz hakkynda çok ?ey söyler.

Östrojen miktary artyp yumurtlama yakla?tykça, çok miktarda servikal mukus olu?maya ba?lar. Bu dönemde servikal mukus ince, esnek, suya benzeyen bir haldedir ve spermin ya?amasy ve ilerleyebilmesi için uygun bir ortam sa?lar. En do?urgan yani yumurtlamanyn en yakyn oldu?u zamanlar servikal mukus yumurta beyazyny andyryr.

"Yumurta beyazy" kyvamyndaki servikal mukus spermin beslenip rahatlykla ilerleyebilece?i ve yumurtlamaya yakyn olan birkaç gün ya?ayabilece?i bir ortamdyr. Bu tip servikal mukus mevcut oldu?unda spermler rahatlykla üreme kanallary boyunca ilerleyebilir. Spermler üreme kanallary içindeki bu ortamda yumurta gelene kadar ya?ayabilirler. Yumurta beyazy kyvamyndaki servikal mukus yumurtlamanyn gerçekle?mesinin ardyndan kysa bir sürede kurur.

Servikal mukus spermlerin ya?amasyny de?i?ik ?ekillerde destekler:
Spermlerin vajina ortamyndan üreme kanallaryna girmelerini sa?lar.
Spermleri süzerek sadece yapysal olarak normal olanlaryn üreme kanalyna alynmasyny sa?lar.
Spermlerin biyo-kimyasal olarak besler ve destekler.
Spermleri koruyarak yumurtlama zamany gelene kadar her an yeterli miktarda mevcut olmalaryny sa?layarak döllenmenin gerçekle?mesine yardymcy olur.

Servikal mukus periyottan periyoda ya da kadyndan kadyna de?i?iklik gösterebilse de, tipik bir periyotta olarak a?a?ydaki ?ekilde de?i?iklik gösterir:
Adet kanamasynyn hemen ardyndan vajinada kuru bir his vardyr ve az ya da hiç servikal mukus gözlenmez.
Birkaç kuru günün ardyndan genelde "yapy?kan" veya "yumu?ak" olarak adlandyrylabilecek ama yslaklyk hissi vermeyen bir servikal mukus gözlenebilir. Bu tarz servikal mukus genel olarak spermlerin ya?amasy için çok uygun bir ortam sa?lamasa da, yumurtlamadan önce olan bu dönem olasy do?urgan olarak tanymlanabilir.
"Yapy?kan" günlerin ardyndan birçok kadyn "krem kyvamynda" olarak adlandyrylabilecek bir servikal mukus gözler. Bu syvy beyaz, sary ya da bej renkte olabilir ve bir losyon veya krem gibi görünür ve hissedilir. Bu dönemde vajinada yslaklyk hissi olabilir ve bu artan do?urganlyk belirtisidir.
En do?urgan dönemi gösteren servikal mukus çi? yumurta beyazyny andyryr. Kaygandyr ve parmaklarynyz arasynda birkaç cm uzayan bir kyvama sahiptir. Genelde berraktyr ve suya benzer. Vajinada yslaklyk hissi vardyr. Bu servikal mukus spermler için en uygun ortamdyr. Meni syvysyna çok benzer ve meni gibi spermlerin ilerlemesine destek olur.
Yumurtlamanyn ardyndan, yslak servikal mukus kurur ve vajina bir sonraki adet kanamasyna kadar kuru kalyr. Bazy kadynlar yumurtlamanyn ardyndan da do?urgan dönemde görülebilecek kalitede servikal mukus gözlemleyebilir. Bunun sebebi korpus luteumun üretti?i az miktardaki östrojendir ve yumurtlama tespit edildikten sonra kesinlikle do?urgan bir dönemi i?aret etmez..

http://www.gebelikveannelik.com


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 22-Ocak-2013 Saat 07:47

Folikül çatladyktan sonra “çatlama bölgesinde” Sary Cisim (lat: Corpus Luteum) ady verilen bir yapy olu?ur ve bu yapy progesteron hormonu üretmeye ba?lar.

Sary Cisim gebelik olu?tu?unda bebe?e hormon deste?i vermek üzere yakla?yk 10. gebelik haftasyna kadar progesteron hormonu salgylamaya devam eder. 10. haftadan itibaren bebek kendi progesteron hormonunu kendisi üretebilecek hale gelir ve görevi devralyr.

Gebelik olu?mazsa Sary Cismin i?levi 14 günde biter ve sary cisim geriler. Sary Cismin hormon salgysynyn durmasyyla kanda progesteron hormonu seviyesi kysa sürede dü?er ve bu rahim iç tabakasynyn deste?ini kaybederek “yykylmasyna” neden olur. Bu “yykylma” adet kanamasyyla birlikte olur ve “yykylan” doku kanamayla birlikte vücuttan atylyr.

Adet kanamasyyla birlikte yeni bir adet döngüsü ba?lar.

Yumurtalyk dokusunda adet döngüsünün ilk yarysynda östrojen hormonu hakimiyetinde gerçekle?en folikül olgunla?masy foliküler evre, ikinci yarysynda Sary Cisim (Corpus Luteum) tarafyndan salgylanan progesteron hormonu hakimiyetinde gerçekle?en evre luteal evre adyny alyr.

Adet döngüsünde yumurtalykta gerçekle?en olaylar

 

arkada?lar i?te olu?an bu sary cisimden salgylanan progesteron hormonu vücut ysysyny yüksek tutar....
hani diyoruz ya yumurtlamadan sonra ysy yükselir sebebi bu...!!!!!!!!!!!!! e?er gebelik yok ise cismin ömrü biter ve-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 22-Ocak-2013 Saat 07:47

bu resimde gerçek yumurtlama görüntüsü-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 23-Ocak-2013 Saat 00:25
1. gün 36,3  18 ocak
2.gün     ?   19 ocak
3.gün  36,2  20 ocak
4.gün  36,1  21 ocak
5. gün 35,9  22. ocak
6. gün 36,1  23. ocak


-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 25-Ocak-2013 Saat 00:07
1. gün 36,3  18 ocak
2.gün     ?   19 ocak
3.gün  36,2  20 ocak
4.gün  36,1  21 ocak
5. gün 35,9  22. ocak
6. gün 36,1  23. ocak
7. gün  ?     24 ocak 
8. gün 36,0  25 ocak

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 26-Ocak-2013 Saat 08:19
Hulyam adetin bitti ise sen gun asiri calismaya basla bence...

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 28-Ocak-2013 Saat 00:12
1. gün    36,3    18 ocak
2.gün       ?       19 ocak
3.gün     36,2    20 ocak
4.gün     36,1    21 ocak
5. gün    35,9    22. ocak
6. gün    36,1    23. ocak
7. gün      ?        24 ocak
8. gün    36,0  25 ocak   Kiss
9. gün    36,0  26 ocak
10. gün  36,1  27 ocak   Kiss
11. gün  36,1  28 ocak


-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 28-Ocak-2013 Saat 00:12
çaly?yyorum bir tanem bakalym ne olacak bu ay

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 28-Ocak-2013 Saat 02:29
Hülya abla bu ay hasretin biter in?.


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 01-Subat-2013 Saat 12:40
hülyam ate?inin durumu ne canym ?

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 05-Subat-2013 Saat 07:10
 ?????

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: deniz
Mesaj Tarihi: 05-Subat-2013 Saat 08:14
feelyng hülya tatiilde sanyrym ate?de :))


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 06-Subat-2013 Saat 02:54
tamam canym t?k ederim...:)

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 00:35
canym bu ay ate? ölçmeme karary aldym özel günlerde e?im ile ayry idik ondan

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 04:54
32.gün 11 ?ubat 2013   36.5


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 05:31
ate? dü?memi? güzelim süper test yapmy?syn negatif ama bence kanda da baktyr derim

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 05:50
olsa testte çykardy abla kist falan my var ne


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 08:14
Orjinal mesaji gonderen hülya hülya yazdi:

canym bu ay ate? ölçmeme karary aldym özel günlerde e?im ile ayry idik ondan
tamam canym benim...:)

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 08:15
Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

32.gün 11 ?ubat 2013   36.5
 
biraz daha bekleyelim canym...
olmady kan testi yaptyryrsyn...


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 22:18
33. Gün 36.3 bugün gelecek :)


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 11-Subat-2013 Saat 23:39
benimde 36,4 idi bu gün benimde gelecek kyrmyzylar

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 00:41
Ben 36.3 ile adet oluyordum olmadyysam genelde bir gün sonra 36.1 e dü?üyordu ve gelmeyesice kyrmyzylar geliyordu.

Bugün 34.günüm ve malesef sabah uyuya kaldym servistekiler kaldyrdy. Dolayysyyla zaten fazla bekletti?im için ate?imi ölçemedim. Kyrmyzylary bekliyorum hala ama size soraca?ym bir ?ey var

Ak?am yatarken hiç ate? ölçtünüz mü? Sabah ate?iniz çok dü?ük oldu?unda bir gün öncesinin ak?amynda nasyl olur acaba? Ak?am ate?im 36.8 idi


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 01:05
Zi?ancym ben bazen gece hemen yatmadan önce ölçüyorum. Sabah ate?iyle 0.2 falan oynuyor.

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 01:10
Hadiya. Neyse bekliyorum pa?a pa?a. Biliyorum dr gitmiyorum diye kyzyyorsunuz ama vallahi byktym resmen artyk dr görmek istemiyorum. :(


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 01:47
Sana dr a git demekten yorulduk zaten. Gitme sen bekle :)

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 01:59
bencede sen bizi dinleme bacym ne deyim dr gitme sen emiiii

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 02:05


Mesaji gonderen: papat
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 02:10
bi test daha yap yasemincim olmaz my?


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 02:35
Bu sabah da test yaptym ama   

Son adetim çok çok uzun sürmü?tü. Tekrar aet olmamda ona ba?ly my gecikiyor ne


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 03:01
Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

Bu sabah da test yaptym ama   

Son adetim çok çok uzun sürmü?tü. Tekrar aet olmamda ona ba?ly my gecikiyor ne
 
Yumurtlaman gecikmi?se olabilir tabi ama canym, adetlerin çok düzensizle?ti, bunun yanynda adet süren de uzady. Allah korusun kist falan varsa diye korkuyorum. Bir keresinde sancyn da çok olmu?tu ya. Kendi iyili?in için bi git canym ya  :(


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 03:47
Tamam adet olayym hemen gidece?im in?.


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 04:56
Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

Tamam adet olayym hemen gidece?im in?.
Clap Çok ?ükür


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 05:04
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

Tamam adet olayym hemen gidece?im in?.

Clap Çok ?ükür


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 07:46
zi?ancym,hülyacym Allah gönlünüze göre versin in?allah....

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 13-Subat-2013 Saat 22:30
33.gün 36.3
34.gün ?
35.gün 36.3


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 16-Subat-2013 Saat 01:19
12 ?ubat 33.gün 36.3
13 ?ubat 34.gün ?
14 ?ubat 35.gün 36.3
15 ?ubat 36.gün 36.5
16 ?ubat 37.gün 36.5


Mesaji gonderen: ezaf
Mesaj Tarihi: 16-Subat-2013 Saat 02:38
zi?anym son durum ne doktor ne dedi??atesin sabitlenmi? ve hala kyrmyzylar yok cok sukur sanyrym..

-------------

ø¤º°`°º¤ø,¸ !!!!HAYATIMIN ANLAMI SENYCOK SEVYYORUM CANIM KIZIMº¤ø,¸¸,ø¤º° 40+3 te kavustuk birbirimize..
el bebek gül bebek gel bebek ;)


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 16-Subat-2013 Saat 03:57
Orjinal mesaji gonderen ezaf ezaf yazdi:

zi?anym son durum ne doktor ne dedi??atesin sabitlenmi? ve hala kyrmyzylar yok cok sukur sanyrym..


Dr dün bebek olu?uyor gibi dedi. Bebek olu?uyordan kasty kesedir herhalde diye dü?ündüm ama dün kan testim 5.3 çykty negatif yazyyordu. Az önce idrar testi yaptym oda negatif..
Adetin gelmesini bekliyorum bu ay a?ylamaya ba?layaca?yz in?.


Mesaji gonderen: ezaf
Mesaj Tarihi: 16-Subat-2013 Saat 05:07
kafa karystyrycy bir durum hele ki doktorun getirdi?i yorum daha da karystyryyor i?i..baska bir doktora gozuksen zisanym..bazy seyler netlesmeden adet sokturucu flan kullanma derim..

-------------

ø¤º°`°º¤ø,¸ !!!!HAYATIMIN ANLAMI SENYCOK SEVYYORUM CANIM KIZIMº¤ø,¸¸,ø¤º° 40+3 te kavustuk birbirimize..
el bebek gül bebek gel bebek ;)


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 16-Subat-2013 Saat 05:24
Orjinal mesaji gonderen ezaf ezaf yazdi:

kafa karystyrycy bir durum hele ki doktorun getirdi?i yorum daha da karystyryyor i?i..baska bir doktora gozuksen zisanym..bazy seyler netlesmeden adet sokturucu flan kullanma derim..


Ylacy kullanmaya ba?lamadym bende. Bekliyorum


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 16-Subat-2013 Saat 15:01
Zizan canim idrarda 5.3 beta hcg orani ile cikmaz...dr bebek olusuyor demis...biraz daha bekleyelim...

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 17-Subat-2013 Saat 23:17
Abla anlamadym :S

12 ?ubat 33.gün 36.3
13 ?ubat 34.gün ?
14 ?ubat 35.gün 36.3
15 ?ubat 36.gün 36.5
16 ?ubat 37.gün 36.5
17 ?ubat 38.gün 36.3
18 ?ubat 39.gün 36.0 ve kyrmyzylar geldi...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 17-Subat-2013 Saat 23:53
Rabbim tez zamanda sa?lykly ve hayyrly gebelik nasip etsin

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 18-Subat-2013 Saat 00:14
Bu adet ?a?malaryn in?allah bebek habercisidir canym...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 18-Subat-2013 Saat 00:32
Amin Allah razy olsun


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 18-Subat-2013 Saat 06:18
Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

Abla anlamadym :S

12 ?ubat 33.gün 36.3
13 ?ubat 34.gün ?
14 ?ubat 35.gün 36.3
15 ?ubat 36.gün 36.5
16 ?ubat 37.gün 36.5
17 ?ubat 38.gün 36.3
18 ?ubat 39.gün 36.0 ve kyrmyzylar geldi...


bence sen kimyasal gebelik ya?adyn..
bende çok olmu?tu..
demek ki bebi? geliyorrrrr...:)

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 18-Subat-2013 Saat 06:55
Bilmiyorum abla :(

Nasip artyk bakalym


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 19-Subat-2013 Saat 06:47
Hayirlisi diyip bekleyelim ....

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 25-Subat-2013 Saat 11:28
güncel...

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 01:35
 
11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 01:44
süper ate?ide ölçüyorsun aklyma geldi benimde dün ölçüyormu gülden diye
in?allah son ate? ölçmen olur Güldencim


-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 01:56
Ate? ölçmek ba?ymlylyk yapmy?. Ölçmicem demi?tim, baktym ki derecem yine elimde... Yaryn yükseli?e geçmesi lazym in?allah...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 02:44
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:


 


11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi

12. gün...............36.2


13. gün...............36.3 a?ylama


14. gün...............36.4


15. gün...............36.4


16. gün...............36.4


17. gün...............36.2


Canim hayirli olsun asilaman ve atesin...
Ben de senin olcmeyecegim derdim kendimi derece ile el ele bulurdum hep..:) canim benim atesim yumirtlayinca senin gibi olurdu degerlerim.senin atesinde yumurtladikdan sonra 36 derece ve ustumuoluyor?oyle ise cok guzel atesin...

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 02:58
Gönülüm 36.4 ve üzeri oluyor. Bugün dü?mesini de in?allah rahme yerle?mesine ba?lyyorum. O gün de dü?üyormu? ya. Yn?allah öyledir yani. Yaryn yükseli?e geçmesi önemli benim için...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 03:09
Ate?in devamyny merakla bekliyorum abla :)

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 08:26
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

Gönülüm 36.4 ve üzeri oluyor. Bugün dü?mesini de in?allah rahme yerle?mesine ba?lyyorum. O gün de dü?üyormu? ya. Yn?allah öyledir yani. Yaryn yükseli?e geçmesi önemli benim için...


canym benim hamile kaldy?ym ayda ki de?erlerimi bir görsen 36,0 yn altyna bile dü?tü..
dedim olmady bu i?..ama olmu?da zeynom yerle?iyormu? bile...:)
in?allah senin de kuzun gelmi?tir...

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 08:29
Orjinalini yazan: feelings

kyzlar bir gün ya da 2 gün birlikde olduk e?imle
ama tam hatyrlayamyyorum,ya 12. gündü ya da 14. gün

3 yyldyr o kadar çaly?tyk,yumurta takibi ,a?ylama vb. derken

bir kereki kaçamakda gelmi? bebe?im ,kader kysmet her?ey..

darysy isteyen tüm arkada?laryn ba?yna in?allah...
10 kasym 35,4 12. gün

11 kasym 35,9

12 kasym 35,4

13 kasym bugün uyuya kalmy?ym ölçttüm 36,2 çykty ama saat çok geçti...:(

14 kasym 36,3

15 kasym 36,1

16 kasym 36,3

17 kasym 35,4

18 kasym 36,4

19 kasym 35,4

20 kasym 36,0

21 kasym 36,1

22 kasym 35,6

23 kasym 36,0

24 kasym 36,1

25 kasym 36,4

26 kasym 36,4

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 04-Mart-2013 Saat 08:30
yukaryda ki hamile kaldy?ym ayda ki de?erlerim...:)

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 02:00
11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 02:03
Orjinal mesaji gonderen feelings feelings yazdi:

Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

Gönülüm 36.4 ve üzeri oluyor. Bugün dü?mesini de in?allah rahme yerle?mesine ba?lyyorum. O gün de dü?üyormu? ya. Yn?allah öyledir yani. Yaryn yükseli?e geçmesi önemli benim için...


canym benim hamile kaldy?ym ayda ki de?erlerimi bir görsen 36,0 yn altyna bile dü?tü..
dedim olmady bu i?..ama olmu?da zeynom yerle?iyormu? bile...:)
in?allah senin de kuzun gelmi?tir...
 
Ben dilalty ölçüyorum gönülüm. Hamile kalan arkada?laryn de?erlerine bakyyorum da son günler hariç ciddi sapmalar var gerçekten de. Ama son günler genelde yüksek seyretmi?. Yn?allah son günlerde hiç dü?mesin ate?im. Zaten haftaya bugün dananyn kuyru?u kopacak. Testte ortaya çykacak her?ey. Sonrasynda ate? ölçmek in?allah bebi?imi do?rulamak için olsun :)


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 02:36
Yükselmeye ba?lamy?. Ma?allah ma?allah. 9 ay tavan yapsyn in?allah :)

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 02:48
ma?allah ate?ine Güldencim ma?allah

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 03:07
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
 
canym yükselmeye ba?lamy?..
hadi in?allah kuzucu?un gelir...:)


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 04:30
Yn?allah bu yükseli?in devamy olur kyzlar. Çok sa?olun...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 05-Mart-2013 Saat 04:50
Olur olur Allahyn izniyle

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 00:57
Gülden abla nerdesin?

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 02:22
11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7 Big%20smile


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 02:32
Oh oh ma?allah :) :) :)

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 02:56
Ölçüm saatimi de?i?tirdim ama. Namaza kalkynca ölçüyordum normalde. Bu sabahsa yatyp tekrar kalkynca ölçtüm. Bundan sonra da öyle ölçmeyi dü?ünüyorum...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 03:07
Ylkinde daha sa?lykly olmaz my abla. Kalkyp yattyktan sonra tekrar kalkynca belki az da olsa vücut ysysynda bir de?i?im olur

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 04:12
Namaza hep ayny satte kalkamyyorum. Bazen erken uyanyyorum, kalkyp kylyyorum. Ama i? için kalkmam hep ayny saatte oluyor. O yüzden öyle yapayym dedim... Ate? çok da önemli de?il zaten. Yki gün önceden test yapycam malum, yani ate?in dü?mesine fyrsat vermeden. Biraz da keyfi ölçüyorum yani...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 04:18
Yinede hiiiç dü?mez in?allah. Çok umutluyum. Rabbim daha fazla u?ra?tyrmasyn seni

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 04:31
Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

Yinede hiiiç dü?mez in?allah. Çok umutluyum. Rabbim daha fazla u?ra?tyrmasyn seni
 
Yn?allah canym. Rabbim hiç birimizi u?ra?tyrmasyn...


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 04:33
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

Yinede hiiiç dü?mez in?allah. Çok umutluyum. Rabbim daha fazla u?ra?tyrmasyn seni

 
Yn?allah canym. Rabbim hiç birimizi u?ra?tyrmasyn...


Amin

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 10:19
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7 Big%20smile
 
Thumbs%20Up


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 22:42
Bugünkü ate?i bekliyoruuuuuuz :)

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 06-Mart-2013 Saat 23:28
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7 Big%20smile
 
hay ma?allah bacym hep böyle yüksek gitsin in?allah


-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: luna
Mesaj Tarihi: 07-Mart-2013 Saat 09:10
Güldenim test günün ne zaman? Bugünkü ate? nasyl?

-------------
01.11.2012'de varly?yma anlam ve y?yk katan canym kyzym Talya Nil'ime kavu?tum. ?ükürler olsun Rabbime!


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 07-Mart-2013 Saat 09:29
????

-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 08-Mart-2013 Saat 02:40
11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7
20. gün...............36.7
21. gün...............36.7
 
test günüm 26. günüm yani haftaya saly...


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 08-Mart-2013 Saat 03:00
süper ate? sabitlendi hep böyle gitsin in?allah bence kuzun geldi Gülden

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 08-Mart-2013 Saat 04:47
Abla meraktan çatladyk süper

ma?allah barekallah

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 08-Mart-2013 Saat 06:09
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7
20. gün...............36.7
21. gün...............36.7
 
test günüm 26. günüm yani haftaya saly...
 
ma?allahhhhhhh canym çok güzel gidiyor...


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 10-Mart-2013 Saat 22:33
Ablaaaaaa nerdesin c.tesi , pazar, pazartesi günkü de?erini sabyrsyzlykla bekliyorum.

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 10-Mart-2013 Saat 23:46
bende bende

-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:09
11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7
20. gün...............36.7
21. gün...............36.7
22. gün...............36.6
23. gün...............36.8
24. gün...............36.6 Karnym çok a?ryyor, yine olmady galiba :(


-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:22
Gülden canym test yapsana bence yine iyi bir de?er ate?in
dün hele tavan yapmy? bir tanem sykma canyny önemli olan test günündeki ate?in


-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:26
Evet gülden abla canyny sykma ?imdiden. Testin var my :)

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:27
Test günüm yaryn aslynda ama ben bugün baktyryyorum. Yarym saate çykar herhalde ama benim gerçekten hiç ümidim yok bu aya dair :(

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:43
Aaa hastanede misin? Abla ümitsizli?e dü?me nolur :(

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:51
E?im aldy götürdü kany. Ben i? yerindeyim. Her an ramak üzeredir ya da aramaya çekiniyordur

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 00:57
1.1 sonuç... Hüsranla biten son...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 01:01
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

1.1 sonuç... Hüsranla biten son...


Ne diyece?imi bilmiyorum. Yçimden bir?eyler kopup gidiyor böyle olunca. Tükeniyorum. Yman sahibi olmasak varya isyanyn dibine vuraca?ym. Allahym daha fazla u?ra?tyrmasyn en kysa sürede mele?ini göndersin herbirimize. :(

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 01:12
Yn?allah zi?anym. Beklemek çok zor, beklerken verdi?imiz u?ra?laryn bo?a gitmesi daha da zor. Biliyorum ki benim için hayyrlysy bu, offfffffffff aslynda hiçbir ?ey de bildi?im yok...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: hülya
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 01:20
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

1.1 sonuç... Hüsranla biten son...
 
canym benim yaa ne diyece?imi inan bilemiyorum rabbimin büyük synavy bu biliyorum in?allah bu synavdan sabyr ile yüzümüzün akyyla çykaryz
Dr ile görü?tün mü


-------------
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 03:48
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

11. gün...............36.0 çatlatma i?nesi
12. gün...............36.2
13. gün...............36.3 a?ylama
14. gün...............36.4
15. gün...............36.4
16. gün...............36.4
17. gün...............36.2
18. gün...............36.5
19. gün...............36.7
20. gün...............36.7
21. gün...............36.7
22. gün...............36.6
23. gün...............36.8
24. gün...............36.6 Karnym çok a?ryyor, yine olmady galiba :(
 
canym hamileyken de adet gibi sancy oluyor..
ve ate?in çok dü?memi? ki..
üzme kendini lütfen sabyrla bekleyelim..hayyrlysy olsun in?allah...


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: feelings
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 03:50
Orjinal mesaji gonderen gulden gulden yazdi:

1.1 sonuç... Hüsranla biten son...
 
burayy okumadan yazmy?tym..
canym seni üzmek için dememi?tim ama sana a?ylama yapyldykdan sonra bana yumurtan çatlamy? geldi ate?e göre
hatta diyecektim ki gülden sen a?ylama oldun am abence çaly?malara devam et
sonra dedim belki ili?kiye girmemesi gerekir a?ylamadan sonra sonra olmaz ben sebep olmayayym...
hiç çaly?ma oldu mu a?ylamadan sonra ? özel bir soru olduEmbarrassed
bana göre daha 8-9 gün oldu yumurtan çatlayaly
çatladyndan sonra 14 gün sonra adet olunuyor diye dü?ünürsek daha 5 gün var en az adet gününe..
bakalym dedi?im gibi mi olacak ? e?er arada çaly?ma oldu ise a?ylamadan sonra bence umut var...


-------------
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..


Mesaji gonderen: gulden
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 03:55
A?ylamanyn oldu?u geceye bile çaly?ma verdi canym dr bize, sonra da devam ettik yani. Ama ate?imdeki oynamanyn asyl sebebi, 18. günden sonra ölçüm saatimi de?i?tirmi? olmam ama ben de 17. gün geriden gelen bir yumurtama olabilece?ini ve onun çatlamy? olabilece?ini dü?ündüm açykçasy, çünkü o gün de yumurtlama sancym olmu?tu ama ben yerle?meye yormu?tum. Öyle ya da böyle bu ay olmady, önümüzdeki ay olur in?allah ne diyelim...

-------------
Eee, artyk gelsen diyorum...


Mesaji gonderen: zisan34
Mesaj Tarihi: 11-Mart-2013 Saat 04:18
:(((((((((((((((

-------------
21.08.2016 Benim güzel misafirim sen hep ho? geldin...Sayfayi Yazdir | Pencereyi Kapat

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk