SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Yumurtlama Gününde Ate? Ölçümü

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 29>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: Yumurtlama Gününde Ate? Ölçümü
    Gonderildi: 22-Ocak-2013 Saat 07:46
Arkada?larrrrrrr bol bebi?li, bol çatlayan yumurtaly, ayryca yüksek dereceli de?erler, ve adet gününde de adet günü geçincede inmeyen sabit ate? de?erli günler diliyorum .......... ClapClapClap
 

Bazal vücut ysysy ölçme yöntemi

Yumurtlama olduktan sonra vücut ysysy önce hafifçe dü?er, progesteron hormonu salgysyyla birlikte birkaç dizyem (derecenin onda biri) yükselir. Bu yöntemi kullanabilmeniz için elinizde bazal vücut ysysy ölçmeye uygun hassas bir termometreniz olmalydyr.

ister dil altyndan, ister koltuk altyndan, isterseniz makat dan ölçüm yapabilirsiniz... Adetin ilk günü, sabah uyanyr uyanmaz daha yataktan kalkmadan yani hiçbir vücut aktivitesi yapmadan dijital bir derece ile hep ayny saatte ölçtü?ünüz yere göre ysy de?i?ebilir bu yüzden ölçtü?ünüz ay boyunca hep ayny yerden ölçmeye dikkat edin arkada?lar...

herkesin ysysy ayny olmayabilir arkada?lar.....

 

Yukarydaki resimde bazal vücut ysysynyn günlere göre de?i?iminin grafi?e dönü?türülmü? ?ekli görülmektedir. Yumurtlamanyn oldu?u 14. gün ysynyn hafifçe dü?tü?üne, daha sonra belirgin bir ?ekilde yükseldi?ine dikkat ediniz. 

Vücut ysysynyn uykusuzluk, ate?li hastalyklar, yorgunluk, stres gibi olaylardan da etkilendi?ini ve bu durumlarda artty?yny unutmamalysynyz.

 

Servikal mukusun yorumu ise a?a?ydaki gibi yapylyr;


- Kuru:
Muhtemelen do?urgan de?il
- Yapy?kan: Muhtemelen do?urgan de?il
- Krem kyvamynda: Muhtemelen do?urgan, yumurtlamaya yakyn
- Su kyvamynda: Do?urgan, yumurtlamaya yakyn
- Yumurta aky kyvamynda: En do?urgan, yumurtlamaya çok yakyn


yumurtlama gününe yakyn syvy  genelde iki parmak arasynda
resimde ki gibi bu ?ekilde uzarmy? arkada?lar... Yani yumurta aky kyvamy böyle oluyormu?...


dijital derece resmi..TongueDuzenleyen mystical - 18-Aralik-2013 Saat 10:34
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 22-Ocak-2013 Saat 07:46

DO?URGANLIK BELYRTYLERYNE DAYALI YÖNTEMLER:

Adet döngüsü boyunca do?urganlyk dönemlerinde rahim a?zyndan (serviks) gelen akyntynyn tipi ve miktary, rahim a?zynyn biçimi ve kyvamy ile vücut sycakly?ynda de?i?iklikler olur.

1-Rahim a?zyndan gelen akyntynyn tipi ve miktary de?i?ir. Vajinada (hazne) çok kyvamly olmayan, bol, ?effaf, kaygan ve iki parmak arasynda uzayan bir akynty oldu?u günler (mukus uzamasy), gebelik için elveri?li günlerdir.

2-Rahim a?zynyn biçimi ve kyvamy de?i?ir.
Adet günlerinin bitiminde sert olan rahim a?zy yumurtanyn olgunla?masyndan 4-5 gün önce yumu?amaya ba?lar, parmakla dokunulmak istendi?inde vajinanyn üst bölümünde hissedilir, yumurtlama oldu?u günlerde rahim a?zy iyice yumu?ar ve zor ula?ylacak derinliktedir.

3-Vücut sycakly?y de?i?ir.
Yumurtlamadan hemen sonra vücut ysysy biraz (yarym derece kadar) artar ve yüksek kalyr.

**** AKINTININ NYTELY?YNY YZLEMEYE DAYALI YÖNTEM :

1-Adet kanamasy tam olarak bitince birkaç gün vajinadan akynty gelmez. Bu günler “KURU” günler sayylyr.


2-Kuru günlerden sonra yapy?kan, koyu kyvamly ve pürtüklü az miktarda bir akynty hissedilir. Rengi sary ya da beyazdyr. Bu akynty bazen fark edilemeyebilir.

3-Yumurtlama günleri yakla?yrken akynty artar, kyvamy incelir ve görünümü berrakla?yr. Yki parmak arasynda uzayabilir. Vajinadan “ISLAKLIK” olarak hissedilen bu ortamda spermler rahatlykla 3-5 gün ya?ayabilir, rahim içine geçer ve yumurtayy dölleyebilirler.

4-Islak günler do?urgan günlerdir. Gebelik isteniyorsa düzenli cinsel ili?kide bulunulur, istenmiyorsa ili?kiye girilmez.

5-Yumurtlamadan sonra akynty yine de?i?ir. Azalyr, pürtüklü ve yapy?kan olur. Vajinada yine KURU hissedilir. Bu ortamda spermlerin hareketleri güçle?ir, rahim a?zyndan geçemezler ve ya?ayamazlar.


Adet sonrasy hiç akynty olmayan KURU GÜNLERDE GÜNA?IRI YLY?KY OLABYLYR.

.Vajinada ISLAKLIK hissedilince cinsel ili?kiye ba?lanyr. YNCE KIVAMLI, UZAYAN, BERRAK GÖRÜNTÜLÜ AKINTIDAN SONRAKY DÖRT GÜN EN ÖNEMLY GÜNLERDYR.


Yalnyzca vücut ysysyny ya da rahim a?zynyn de?i?imini izleyerek DO?AL YOLDAN gebelik elde etme olasydyr.


ÖNEMLY NOT:

Yumurtlama günleri bazy hastalyklarda, büyük sykynty ya da üzüntüler ya?andy?ynda, tatil dönemlerinde de?i?iklik gösterebilir. Bu durumlarda izlem özel bir dikkat gerektirir. Genital yol enfeksiyonlary varly?ynda akyntynyn niteli?i de?i?ece?inden bu yöntemin uygulanmasy uygun de?ildir.

 
Servikal Mukus Nedir? Nasyl Takip Edilir?

Rahim a?zyndaki hücreler tarafyndan yapylan sümüksü maddeye servikal mukus denir. Yumurtlama ve yumurtalyk hormonlarynyn etkilerini izlemenin en iyi yollaryndan biri de servikal mukustaki de?i?ikliklerdir. Ancak bu yöntem de syk uygulanan, pratik ve güvenilir bir yöntem de?ildir. Banyoda iken vaginaya parmak sokularak rahim a?zyndan bir parça mukus alynarak, iki parmak arasynda yo?unlu?u ve uzama miktary kontrol edilir. Siklusunun ba?ynda mukus kalyn, mat esnekli?i azdyr. Yumurtlamadan 1-2 gün önce berrak, kaygan ve elastik bir mukus olu?ur. Kadyn mukusu parmaklary arasyna aldy?ynda kayganly?y hisseder. Y?aret ve ba? parmaklary arasynda mukus varken parmaklaryny açty?ynda mukus (5-10 cm kadar) uzayacaktyr. Sperm bu mukus içerisinde beslenip korunarak yumurtaya ula?abilir. Bu mukus olmadan spermler vaginal kanal içinde uzun süre ya?ayamazlar. Yumurtlamadan sonra servikal mukus kaba ve hamur gibi yapy?kan hale gelir. Beklenen adetten hemen önce çok az mukus vardyr ve rahim a?zy neredeyse kurudur. Servikal mukustaki de?i?iklikler BBT takip kartyna not edilebilir ve bu ?ekilde takip edilebilinir.

Ader siklusu boyunca boyunca serviks tarafyndan üretilen servikal mukus ,seviks syvysy olarak da adlandyrylabilir. Ader siklusu boyunca yumurtalyk hormonlaryna göre de?i?en servikal mukus, servikste (rahim a?zynda) ya da vajinaya geçtikten sonra gözlemlenebilir.

Kandaki östrojen hormonunun varly?yny ve düzeyini anlamanyn en kesin ve kolay yöntemi, periyodunuz boyunca de?i?iklik gösteren servikal mukusu gözlemlemektir. Bu de?i?imi gözlemlemek size yumurtlama durumunuz yani do?urganly?ynyz hakkynda çok ?ey söyler.

Östrojen miktary artyp yumurtlama yakla?tykça, çok miktarda servikal mukus olu?maya ba?lar. Bu dönemde servikal mukus ince, esnek, suya benzeyen bir haldedir ve spermin ya?amasy ve ilerleyebilmesi için uygun bir ortam sa?lar. En do?urgan yani yumurtlamanyn en yakyn oldu?u zamanlar servikal mukus yumurta beyazyny andyryr.

"Yumurta beyazy" kyvamyndaki servikal mukus spermin beslenip rahatlykla ilerleyebilece?i ve yumurtlamaya yakyn olan birkaç gün ya?ayabilece?i bir ortamdyr. Bu tip servikal mukus mevcut oldu?unda spermler rahatlykla üreme kanallary boyunca ilerleyebilir. Spermler üreme kanallary içindeki bu ortamda yumurta gelene kadar ya?ayabilirler. Yumurta beyazy kyvamyndaki servikal mukus yumurtlamanyn gerçekle?mesinin ardyndan kysa bir sürede kurur.

Servikal mukus spermlerin ya?amasyny de?i?ik ?ekillerde destekler:
Spermlerin vajina ortamyndan üreme kanallaryna girmelerini sa?lar.
Spermleri süzerek sadece yapysal olarak normal olanlaryn üreme kanalyna alynmasyny sa?lar.
Spermlerin biyo-kimyasal olarak besler ve destekler.
Spermleri koruyarak yumurtlama zamany gelene kadar her an yeterli miktarda mevcut olmalaryny sa?layarak döllenmenin gerçekle?mesine yardymcy olur.

Servikal mukus periyottan periyoda ya da kadyndan kadyna de?i?iklik gösterebilse de, tipik bir periyotta olarak a?a?ydaki ?ekilde de?i?iklik gösterir:
Adet kanamasynyn hemen ardyndan vajinada kuru bir his vardyr ve az ya da hiç servikal mukus gözlenmez.
Birkaç kuru günün ardyndan genelde "yapy?kan" veya "yumu?ak" olarak adlandyrylabilecek ama yslaklyk hissi vermeyen bir servikal mukus gözlenebilir. Bu tarz servikal mukus genel olarak spermlerin ya?amasy için çok uygun bir ortam sa?lamasa da, yumurtlamadan önce olan bu dönem olasy do?urgan olarak tanymlanabilir.
"Yapy?kan" günlerin ardyndan birçok kadyn "krem kyvamynda" olarak adlandyrylabilecek bir servikal mukus gözler. Bu syvy beyaz, sary ya da bej renkte olabilir ve bir losyon veya krem gibi görünür ve hissedilir. Bu dönemde vajinada yslaklyk hissi olabilir ve bu artan do?urganlyk belirtisidir.
En do?urgan dönemi gösteren servikal mukus çi? yumurta beyazyny andyryr. Kaygandyr ve parmaklarynyz arasynda birkaç cm uzayan bir kyvama sahiptir. Genelde berraktyr ve suya benzer. Vajinada yslaklyk hissi vardyr. Bu servikal mukus spermler için en uygun ortamdyr. Meni syvysyna çok benzer ve meni gibi spermlerin ilerlemesine destek olur.
Yumurtlamanyn ardyndan, yslak servikal mukus kurur ve vajina bir sonraki adet kanamasyna kadar kuru kalyr. Bazy kadynlar yumurtlamanyn ardyndan da do?urgan dönemde görülebilecek kalitede servikal mukus gözlemleyebilir. Bunun sebebi korpus luteumun üretti?i az miktardaki östrojendir ve yumurtlama tespit edildikten sonra kesinlikle do?urgan bir dönemi i?aret etmez..

http://www.gebelikveannelik.com
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 22-Ocak-2013 Saat 07:47

Folikül çatladyktan sonra “çatlama bölgesinde” Sary Cisim (lat: Corpus Luteum) ady verilen bir yapy olu?ur ve bu yapy progesteron hormonu üretmeye ba?lar.

Sary Cisim gebelik olu?tu?unda bebe?e hormon deste?i vermek üzere yakla?yk 10. gebelik haftasyna kadar progesteron hormonu salgylamaya devam eder. 10. haftadan itibaren bebek kendi progesteron hormonunu kendisi üretebilecek hale gelir ve görevi devralyr.

Gebelik olu?mazsa Sary Cismin i?levi 14 günde biter ve sary cisim geriler. Sary Cismin hormon salgysynyn durmasyyla kanda progesteron hormonu seviyesi kysa sürede dü?er ve bu rahim iç tabakasynyn deste?ini kaybederek “yykylmasyna” neden olur. Bu “yykylma” adet kanamasyyla birlikte olur ve “yykylan” doku kanamayla birlikte vücuttan atylyr.

Adet kanamasyyla birlikte yeni bir adet döngüsü ba?lar.

Yumurtalyk dokusunda adet döngüsünün ilk yarysynda östrojen hormonu hakimiyetinde gerçekle?en folikül olgunla?masy foliküler evre, ikinci yarysynda Sary Cisim (Corpus Luteum) tarafyndan salgylanan progesteron hormonu hakimiyetinde gerçekle?en evre luteal evre adyny alyr.

Adet döngüsünde yumurtalykta gerçekle?en olaylar

 

arkada?lar i?te olu?an bu sary cisimden salgylanan progesteron hormonu vücut ysysyny yüksek tutar....
hani diyoruz ya yumurtlamadan sonra ysy yükselir sebebi bu...!!!!!!!!!!!!! e?er gebelik yok ise cismin ömrü biter ve

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 22-Ocak-2013 Saat 07:47

bu resimde gerçek yumurtlama görüntüsü

Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Ocak-2013 Saat 00:25
1. gün 36,3  18 ocak
2.gün     ?   19 ocak
3.gün  36,2  20 ocak
4.gün  36,1  21 ocak
5. gün 35,9  22. ocak
6. gün 36,1  23. ocak
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 25-Ocak-2013 Saat 00:07
1. gün 36,3  18 ocak
2.gün     ?   19 ocak
3.gün  36,2  20 ocak
4.gün  36,1  21 ocak
5. gün 35,9  22. ocak
6. gün 36,1  23. ocak
7. gün  ?     24 ocak 
8. gün 36,0  25 ocak
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Ocak-2013 Saat 08:19
Hulyam adetin bitti ise sen gun asiri calismaya basla bence...
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 28-Ocak-2013 Saat 00:12
1. gün    36,3    18 ocak
2.gün       ?       19 ocak
3.gün     36,2    20 ocak
4.gün     36,1    21 ocak
5. gün    35,9    22. ocak
6. gün    36,1    23. ocak
7. gün      ?        24 ocak
8. gün    36,0  25 ocak   Kiss
9. gün    36,0  26 ocak
10. gün  36,1  27 ocak   Kiss
11. gün  36,1  28 ocak
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 28-Ocak-2013 Saat 00:12
çaly?yyorum bir tanem bakalym ne olacak bu ay
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
zisan34 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4469
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zisan34 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 28-Ocak-2013 Saat 02:29
Hülya abla bu ay hasretin biter in?.
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Subat-2013 Saat 12:40
hülyam ate?inin durumu ne canym ?
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 05-Subat-2013 Saat 07:10
 ?????
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
deniz Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 25-Haziran-2012
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2142
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti deniz Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 05-Subat-2013 Saat 08:14
feelyng hülya tatiilde sanyrym ate?de :))
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Subat-2013 Saat 02:54
tamam canym t?k ederim...:)
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 00:35
canym bu ay ate? ölçmeme karary aldym özel günlerde e?im ile ayry idik ondan
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
zisan34 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4469
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zisan34 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 04:54
32.gün 11 ?ubat 2013   36.5
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 05:31
ate? dü?memi? güzelim süper test yapmy?syn negatif ama bence kanda da baktyr derim
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
zisan34 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4469
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zisan34 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 05:50
olsa testte çykardy abla kist falan my var ne
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 08:14
Orjinal mesaji gonderen hülya hülya yazdi:

canym bu ay ate? ölçmeme karary aldym özel günlerde e?im ile ayry idik ondan
tamam canym benim...:)
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62495
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 08:15
Orjinal mesaji gonderen zisan34 zisan34 yazdi:

32.gün 11 ?ubat 2013   36.5
 
biraz daha bekleyelim canym...
olmady kan testi yaptyryrsyn...
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
zisan34 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4469
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zisan34 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 22:18
33. Gün 36.3 bugün gelecek :)
Basa don
hülya Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 14-Haziran-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 19901
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti hülya Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Subat-2013 Saat 23:39
benimde 36,4 idi bu gün benimde gelecek kyrmyzylar
üzüm gözlüm iyiki varsyn..02/11/2007 saat:11.10

Basa don
zisan34 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4469
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zisan34 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Subat-2013 Saat 00:41
Ben 36.3 ile adet oluyordum olmadyysam genelde bir gün sonra 36.1 e dü?üyordu ve gelmeyesice kyrmyzylar geliyordu.

Bugün 34.günüm ve malesef sabah uyuya kaldym servistekiler kaldyrdy. Dolayysyyla zaten fazla bekletti?im için ate?imi ölçemedim. Kyrmyzylary bekliyorum hala ama size soraca?ym bir ?ey var

Ak?am yatarken hiç ate? ölçtünüz mü? Sabah ate?iniz çok dü?ük oldu?unda bir gün öncesinin ak?amynda nasyl olur acaba? Ak?am ate?im 36.8 idi
Basa don
gulden Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 21-Nisan-2011
Konum: Samsun
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4444
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gulden Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Subat-2013 Saat 01:05
Zi?ancym ben bazen gece hemen yatmadan önce ölçüyorum. Sabah ate?iyle 0.2 falan oynuyor.
Eee, artyk gelsen diyorum...
Basa don
zisan34 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 27-Aralik-2011
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4469
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti zisan34 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Subat-2013 Saat 01:10
Hadiya. Neyse bekliyorum pa?a pa?a. Biliyorum dr gitmiyorum diye kyzyyorsunuz ama vallahi byktym resmen artyk dr görmek istemiyorum. :(
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 29>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +