SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Gebelik (Hamilelik) Faydali Yazilar

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 678910 16>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
belma Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 03-Haziran-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12468
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti belma Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Aralik-2007 Saat 17:03
Bebe?in Özürlü Dogmasina neden olabilecek 6 tehlike

Uzmanlar, hamilelik döneminde özürlü bebek do?umuna yol açan 6 tehlikeye kar?y anne adaylaryny uyardy.

Sa?lykly bir bebek dünyaya getirmek isteyen anne adayynyn gebelik öncesi bilinçli olmasynyn, ortaya çykabilecek pek çok rahatsyzly?y önledi?ini belirten uzmanlar, özürlü bebek do?umuna yol açan tehlikeye kar?y anneleri uyardy.

Yüksek ate?, kedi ve köpekle yakyn temas, her gün yapylan a?yr makyaj, stres, içki ve bozulmu? yemek yemenin bebe?in özürlü do?masyna neden oldu?unu tespit eden uzmanlar, bu durama yol açan sebepleri ?öyle syralady:

- Hamileli?in ilk günlerinde yüksek ate?: Hamileli?in ilk günlerinde geçirilen yüksek ate?, bebe?in dy? görünü?ünde bir anormalli?e neden olmazken, bebe?in beyin dokularynyn büyümesini olumsuz etkiler ve çocu?un zeka özürlü olmasyna yol açabilir.

- Kedi ve köpekle yakyn temas: Bakteri ta?yyan kedilerin bebe?in özürlü olmasyna neden olan bir bula?ycy hastaly?yn kayna?y oldu?u ve kedinin dy?kysynyn da bu bula?ycy hastaly?yn ana yayylma yollaryndan biri oldu?u pek bilinmiyor. Ancak yapylan bir ara?tyrmada, Yngiltere'de her yyl yakla?yk 500 bebe?in, annelerinin kediyle yakyn temasta bulunmasyndan dolayy özürlü kaldy?y ortaya çykty.

- Her gün a?yr makyaj yapmak: Amerika Birle?ik Devletleri'nde gerçekle?tirilen bir ara?tyrma sonucuna göre, her gün a?yr makyaj yapan kadynlaryn makyaj yapmayanlara göre özürlü bebek do?urma riski 1.25 kat daha fazla. Bebe?i olumsuz etkileyen ise, kozmetik ürünlerde bulunan arsenik, kur?un ve merkür gibi zehirli maddeler. Bu gibi maddeler hamile kadynyn cildinden bebe?in kan dola?ymyna giriyor ve bebe?in normal büyümesini olumsuz etkiliyor.

- Stres: Hamileli?in ilk üç ayy içinde ya?anan stres, bebe?in "tav?an dudakly" olmasy gibi çe?itli özürlere neden olabiliyor.

- Yçki: Hamile kadyn içki içti?i zaman, alkol plasentadan embriyoya geçer ve bebe?e ciddi zarar verir. Hamilelik döneminde günlük iki bardak ya da daha fazla alkollü içki, bebe?in özürlü olmasyna neden olabilir.

- Bozulmu? yemek yemek: Uzmanlar, hamile kadynyn yedi?i bozulmu? yemeklerde bulunan küfün, plasentadan bebe?e geçti?ini, bunun da bebe?in kromozomlarynda kötü etki yaratty?yny belirtiyorlar. Alynty


Duzenleyen mystical - 05-Subat-2008 Saat 15:54
Basa don
burcumMm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 12-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 574
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti burcumMm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Aralik-2007 Saat 13:53
Do?umun ba?lady?y nasyl anla?ylyr?

Ni?an, kasylmalarla birlikte olan sancy ve/veya suyun gelmesi bize do?um eyleminin ba?lady?yny gösterir. Bu üç belirti syra ile de?ildir. Her kadynda ve bir kadynyn her do?umunda farkly syralarla görülebilir.

Ni?an:
Gebelik boyunca kapaly olan rahim a?zynda rahmi ve bebe?i enfeksyonlardan korumak amacyyla pelte gibi sümükümsü bir tykaç olu?ur. Bu tykaca da ni?an denir. Rahimdeki kasylmalaryn etkisiyle geni?leyen rahim a?zyndan bu tykaç dü?er. Gebe kadyn bunu akynty ?eklinde fark eder. Bu sümüksü tykaç ayny zamanda hafif pembemsi kanla bula?my? (ancak kanama olmayan) ?eklindedir. Halk arasynda buna belirti, ni?an, iz de denir. Ni?an geldi?inde hemen hastaneye gitmek gerekmez. Bu do?umun çok yakla?ty?yny bugün yaryn do?umun gerçekle?ece?ini gösterir. Hazyrlyklary gözden geçirmek için zamanynyz vardyr.

Suyun gelmesi:
Bebe?i koruyan su kesesi gerilmelerin ve kasylmalaryn etkisiyle yyrtylabilir. Bu nedenle amniyon suyu rahimden dy?ary akar.Su kesesi üst bölgeden ve syyryk ?eklinde yyrtylmy?sa amniyon suyu syzynty ?eklinde akabilir. Bu nedenle gebeler idrar kaçyrdyklaryny ya da akynty nedeniyle yslaklyk oldu?unu dü?ünebilirler. Amniyon syvy akynty gibi koyu, kyvamly de?il, su gibi aky?kandyr. Rengi açyk sary ya da yhlamur çayy gibidir. çama?yrda akynty gibi tabaka byrakmaz. Bu nedenle aksyrma, öksürme gibi nedenle olan idrar kaçyrmaya benzemez. Ayryca kendine has bir kokusu da vardyr. Bu farklylyklary dikkate alarak yslakly?yn kesenin açylmasyyla ilgili olup olmady?y gebe tarafyndan ayyrt edilir.

Amniyon kesesi yyrtyldyktan sonra bebe?in ve anne rahminin mikrop almasy kolayla?yr. O nedenle su geldi?inde ya da ?üphe edildi?inde hemen hastaneye gitmek gereklidir. Bazen kadynlar su gelse bile a?rylar ba?lamady diye hastaneye gitmeyi geciktirirler. Bu durum anne ve bebe?in mikroplarla bula?an bazy hastalyklary kapmasyna neden olabilir.Do?umdan önce su keseleri yyrtylan gebe kadynlaryn ço?unlu?u 12 saat içinde ilk kasylmalary hissederler; kalanlaryn ço?u bunlary 24 saat içinde hisseder. Bununla birlikte yakla?yk 10 kadyndan birinde do?umun ba?lamasy daha uzun sürer. Zaman geçtikçe yyrtylmy? amniyon kesesinden bebek ve/veya annenin enfeksiyon kapma riski artaca?y için ço?u hekim kese yyrtyldyktan sonra e?er beklenen tarih yakynsa 24 saat içinde oksitosinle do?umu ba?latyr, az sayyda hekim 6 saat içinde ba?latmayy ye?ler. Son çaly?malar bu noktaya gelmi? bir gebelikte do?umu ba?latmak için 24 saatten fazla beklemenin yarary olmady?yny, tersine zarary oldu?unu gösteriyor.

Vajinanyzdan syzynty veya akynty geliyorsa hekiminizi veya ebenizi arayyn. Bu arada enfeksiyondan korumak için vajina bölgesini olabildi?ince temiz tutun; banyo yapmayyn veya cinsel ili?kiye girmeyin; amniyon syvysyny emmesi için ped kullanyn (tampon de?il); kendi kendinizi içeriden muayene etmeye kalky?mayyn; tuvalette önden arkaya do?ru temizlenin.

Nadiren, bebe?in gelen parçasy henüz pelvise yerle?medi?inde ve keseler erken yyrtyldy?ynda (en syk olarak bebe?in prematüre veya makat geli?i oldu?u durumlarda) göbek ba?y "kendi üstüne katlanyr" rahim boynuna do?ru itilir hatta amniyon syvysynyn akmasyyla vajinaya bile inebilir. Vajinanyzyn çyky?ynda göbek ba?y görebiliyorsanyz veya vajinanyzyn içinde bir ?ey varmy? gibi hissediyorsanyz hemen hastaneye gidin.

A?ry:
Do?umun ba?lady?yny gösteren bir di?er belirti de karynda sertle?me ile birlikte a?rynyn hissedilmesidir. Ba?langyçta hafif olan, kysa süren ve seyrek olan bu a?rylar gittikçe daha uzun, ?iddetli ve syk hale gelir.

Ylk kez anne olacak ço?u kadyn (bunlarda do?um sancylary genellikle yava? ba?lar ve kasylmalar kademeli olarak artar) güvenle ilk birkaç saati evinde geçirebilir. Ancak kasylmalarynyz, çok güçlü ba?ladyysa -en az 45 saniye süren ve 5 dakikadan daha syk gelen kasylmalar- ve/veya daha önce do?urmu?sanyz ilk birkaç saat sancylaryn tamamy olabilir. Büyük olasylykla do?umun ilk evresi sancysyz geçmi?tir ve rahim a?zynyz bu sürede yeterince geni?lemi?tir. Hekiminizi aramamak -ve son dakikada hastaneye yeti?meye çaly?mayy göze almak- ?u an telefon etmekten daha kötü sonuçlar do?urabilir.

Bununla birlikte, ardy?yk birkaç kasylmayy saymy? olmanyz iyi olacaktyr. Kasylmalary bildirirken syklyklary süreleri ve güçleri konusunda emin olun. Sakin bir ses tonuyla konu?mak adyna rahatsyzly?ynyzy belli etmekten kaçynmayyn. (Hekiminiz kasylma syrasynda konu?makta olan bir kadynyn sesinden do?umun hangi a?amada oldu?unu anlama konusunda deneyimli olacaktyr.)

E?er siz hazyr oldu?unuzu hissediyorsanyz, ancak hekiminiz ayny fikirde de?ilse, "bekle" yanytyyla tatmin olmayyn. Hastaneye gidip kontrol yaptyrmak istedi?inizi söyleyin. "Her ihtimale" kar?y bavulunuzu yanynyza alabilirsiniz, ancak rahim a?zynyz açylmaya yeni ba?lamy?sa eve dönmeye de hazyrlykly olun.

Do?um sancylary ba?lady?ynda hemen hastaneye gitmeniz gerekmez. Ancak sancylar yakla?yk 4-5 dakikada bir geliyorsa hastanede olmanyz gerekir. Bazen gerçek do?um a?rylaryny taklit eden yalancy do?um a?rylary gebe kadyny ve e?ini tela?landyryr ve hastaneye gitmesine neden olur. Böyle bir durumla kar?yla?yldy?ynda a?rylaryn gerçek mi, yalancy my oldu?unu ayyrt etmek için izlemek ve bazy farklylyklary gözlemek gerekir.

Yalancy do?um a?rylary:
Sykly?y, ?iddeti bakymyndan düzensizdir. Dola?ma, masaj ve istirahatle geçebilir. A?ry bel, kasyk ve karynda hissedilir. Rahim ucunda yumu?ama ve açylmaya neden olmaz.

Gerçek do?um a?rylary:
Düzenlidir. Her durumda devam eder, geçmez. A?ry bel, kasyk ve karynda her noktada ayny hissedilir. Yumu?ama ve açylmaya neden olur

Evde yapylabilecekler:
Dola?abilir ya da istirahat edebilirsiniz. Du? alynabilir. Masaj yapylabilir. Belden kalçaya do?ru ve elin topu?u ile bel ve kalça üzerine basynç uygulamalary rahatlatycy olabilir. Valiz kontrol edilebilir. Syk syk tuvalete gidilerek idrar yapylyr.

Yapylmasy sakyncaly olanlar:
A?rylar ba?lady?ynda bir ?ey yenilmemelidir. Yemek yemek ya da Fazla miktarda syvy almak kusmaya yol açabilir. Gerekirse çok küçük miktarlarda syvy alynabilir. Biraz enerji verecek, a?yzda eriyen ?eker, çikolata yenilebilir.

Ni?an, kasylmalarla birlikte olan sancy ve/veya suyun gelmesi bize do?um eyleminin ba?lady?yny gösterir. Bu üç belirti syra ile de?ildir. Her kadynda ve bir kadynyn her do?umunda farkly syralarla görülebilir.

Ni?an:
Gebelik boyunca kapaly olan rahim a?zynda rahmi ve bebe?i enfeksyonlardan korumak amacyyla pelte gibi sümükümsü bir tykaç olu?ur. Bu tykaca da ni?an denir. Rahimdeki kasylmalaryn etkisiyle geni?leyen rahim a?zyndan bu tykaç dü?er. Gebe kadyn bunu akynty ?eklinde fark eder. Bu sümüksü tykaç ayny zamanda hafif pembemsi kanla bula?my? (ancak kanama olmayan) ?eklindedir. Halk arasynda buna belirti, ni?an, iz de denir. Ni?an geldi?inde hemen hastaneye gitmek gerekmez. Bu do?umun çok yakla?ty?yny bugün yaryn do?umun gerçekle?ece?ini gösterir. Hazyrlyklary gözden geçirmek için zamanynyz vardyr.

Suyun gelmesi:
Bebe?i koruyan su kesesi gerilmelerin ve kasylmalaryn etkisiyle yyrtylabilir. Bu nedenle amniyon suyu rahimden dy?ary akar.Su kesesi üst bölgeden ve syyryk ?eklinde yyrtylmy?sa amniyon suyu syzynty ?eklinde akabilir. Bu nedenle gebeler idrar kaçyrdyklaryny ya da akynty nedeniyle yslaklyk oldu?unu dü?ünebilirler. Amniyon syvy akynty gibi koyu, kyvamly de?il, su gibi aky?kandyr. Rengi açyk sary ya da yhlamur çayy gibidir. çama?yrda akynty gibi tabaka byrakmaz. Bu nedenle aksyrma, öksürme gibi nedenle olan idrar kaçyrmaya benzemez. Ayryca kendine has bir kokusu da vardyr. Bu farklylyklary dikkate alarak yslakly?yn kesenin açylmasyyla ilgili olup olmady?y gebe tarafyndan ayyrt edilir.

Amniyon kesesi yyrtyldyktan sonra bebe?in ve anne rahminin mikrop almasy kolayla?yr. O nedenle su geldi?inde ya da ?üphe edildi?inde hemen hastaneye gitmek gereklidir. Bazen kadynlar su gelse bile a?rylar ba?lamady diye hastaneye gitmeyi geciktirirler. Bu durum anne ve bebe?in mikroplarla bula?an bazy hastalyklary kapmasyna neden olabilir.Do?umdan önce su keseleri yyrtylan gebe kadynlaryn ço?unlu?u 12 saat içinde ilk kasylmalary hissederler; kalanlaryn ço?u bunlary 24 saat içinde hisseder. Bununla birlikte yakla?yk 10 kadyndan birinde do?umun ba?lamasy daha uzun sürer. Zaman geçtikçe yyrtylmy? amniyon kesesinden bebek ve/veya annenin enfeksiyon kapma riski artaca?y için ço?u hekim kese yyrtyldyktan sonra e?er beklenen tarih yakynsa 24 saat içinde oksitosinle do?umu ba?latyr, az sayyda hekim 6 saat içinde ba?latmayy ye?ler. Son çaly?malar bu noktaya gelmi? bir gebelikte do?umu ba?latmak için 24 saatten fazla beklemenin yarary olmady?yny, tersine zarary oldu?unu gösteriyor.

Vajinanyzdan syzynty veya akynty geliyorsa hekiminizi veya ebenizi arayyn. Bu arada enfeksiyondan korumak için vajina bölgesini olabildi?ince temiz tutun; banyo yapmayyn veya cinsel ili?kiye girmeyin; amniyon syvysyny emmesi için ped kullanyn (tampon de?il); kendi kendinizi içeriden muayene etmeye kalky?mayyn; tuvalette önden arkaya do?ru temizlenin.

Nadiren, bebe?in gelen parçasy henüz pelvise yerle?medi?inde ve keseler erken yyrtyldy?ynda (en syk olarak bebe?in prematüre veya makat geli?i oldu?u durumlarda) göbek ba?y "kendi üstüne katlanyr" rahim boynuna do?ru itilir hatta amniyon syvysynyn akmasyyla vajinaya bile inebilir. Vajinanyzyn çyky?ynda göbek ba?y görebiliyorsanyz veya vajinanyzyn içinde bir ?ey varmy? gibi hissediyorsanyz hemen hastaneye gidin.

A?ry:
Do?umun ba?lady?yny gösteren bir di?er belirti de karynda sertle?me ile birlikte a?rynyn hissedilmesidir. Ba?langyçta hafif olan, kysa süren ve seyrek olan bu a?rylar gittikçe daha uzun, ?iddetli ve syk hale gelir.

Ylk kez anne olacak ço?u kadyn (bunlarda do?um sancylary genellikle yava? ba?lar ve kasylmalar kademeli olarak artar) güvenle ilk birkaç saati evinde geçirebilir. Ancak kasylmalarynyz, çok güçlü ba?ladyysa -en az 45 saniye süren ve 5 dakikadan daha syk gelen kasylmalar- ve/veya daha önce do?urmu?sanyz ilk birkaç saat sancylaryn tamamy olabilir. Büyük olasylykla do?umun ilk evresi sancysyz geçmi?tir ve rahim a?zynyz bu sürede yeterince geni?lemi?tir. Hekiminizi aramamak -ve son dakikada hastaneye yeti?meye çaly?mayy göze almak- ?u an telefon etmekten daha kötü sonuçlar do?urabilir.

Bununla birlikte, ardy?yk birkaç kasylmayy saymy? olmanyz iyi olacaktyr. Kasylmalary bildirirken syklyklary süreleri ve güçleri konusunda emin olun. Sakin bir ses tonuyla konu?mak adyna rahatsyzly?ynyzy belli etmekten kaçynmayyn. (Hekiminiz kasylma syrasynda konu?makta olan bir kadynyn sesinden do?umun hangi a?amada oldu?unu anlama konusunda deneyimli olacaktyr.)

E?er siz hazyr oldu?unuzu hissediyorsanyz, ancak hekiminiz ayny fikirde de?ilse, "bekle" yanytyyla tatmin olmayyn. Hastaneye gidip kontrol yaptyrmak istedi?inizi söyleyin. "Her ihtimale" kar?y bavulunuzu yanynyza alabilirsiniz, ancak rahim a?zynyz açylmaya yeni ba?lamy?sa eve dönmeye de hazyrlykly olun.

Do?um sancylary ba?lady?ynda hemen hastaneye gitmeniz gerekmez. Ancak sancylar yakla?yk 4-5 dakikada bir geliyorsa hastanede olmanyz gerekir. Bazen gerçek do?um a?rylaryny taklit eden yalancy do?um a?rylary gebe kadyny ve e?ini tela?landyryr ve hastaneye gitmesine neden olur. Böyle bir durumla kar?yla?yldy?ynda a?rylaryn gerçek mi, yalancy my oldu?unu ayyrt etmek için izlemek ve bazy farklylyklary gözlemek gerekir.

Yalancy do?um a?rylary:
Sykly?y, ?iddeti bakymyndan düzensizdir. Dola?ma, masaj ve istirahatle geçebilir. A?ry bel, kasyk ve karynda hissedilir. Rahim ucunda yumu?ama ve açylmaya neden olmaz.

Gerçek do?um a?rylary:
Düzenlidir. Her durumda devam eder, geçmez. A?ry bel, kasyk ve karynda her noktada ayny hissedilir. Yumu?ama ve açylmaya neden olur

Evde yapylabilecekler:
Dola?abilir ya da istirahat edebilirsiniz. Du? alynabilir. Masaj yapylabilir. Belden kalçaya do?ru ve elin topu?u ile bel ve kalça üzerine basynç uygulamalary rahatlatycy olabilir. Valiz kontrol edilebilir. Syk syk tuvalete gidilerek idrar yapylyr.

Yapylmasy sakyncaly olanlar:
A?rylar ba?lady?ynda bir ?ey yenilmemelidir. Yemek yemek ya da Fazla miktarda syvy almak kusmaya yol açabilir. Gerekirse çok küçük miktarlarda syvy alynabilir. Biraz enerji verecek, a?yzda eriyen ?eker, çikolata yenilebilir.Duzenleyen mystical - 05-Subat-2008 Saat 16:13
Annesi onu çoook
Babasy onu çoook
Herkesler onu çoook severmi? severmi?,öpermi?,severmi?
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamu?u
Annesi ninni söyler
Canku?u dinlermi?

çile?imm geldiiiiiiiii =)))
Basa don
burcumMm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 12-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 574
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti burcumMm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Aralik-2007 Saat 13:56

Do?umun birinci evresi

 

Gebelik boyunca kapaly olan rahim a?zynyn bebe?in do?abilmesi için kasylmalaryn yardymyyla tam açylmasyna (10 cm) kadar geçen süredir. Bu evre do?umun en uzun evresidir (yakla?yk 8-10 saat). Ancak gebe kadynyn sancylaryny fark etmesinden çok önce kasylmalar ba?lady?yndan ve bazy gebelerin a?ry e?i?i yüksek oldu?undan, gebe sancysyny fark etti?inde bu evrenin bile sürmesini geçirmi? olur. Bu dönem pasif ve aktif dönem olarak ikiye ayrylyr.

Pasif dönem:
Do?umun ve birinci evrenin en uzun süren dönemdir. Bu dönemde a?rylar seyrek ve daha hafiftir. Bu dönem ilk do?umu olan gebelerde daha uzun sürer. Birkaç saatten bir iki güne kadar sürebilir. Bu dönemde e?er ba?ka bir belirti yoksa hastaneye gitmek gereksizdir.

Aktif dönem:
Rahim a?zy yakla?yk 3 cm açykly?a ula?tyktan sonra ba?layan dönemdir. Bu dönemi kadyn, a?rylarynyn sykla?maya ve ?iddetinin artmaya ba?lamasyyla fark eder. Bu dönemde a?rylar yakla?yk 5 dakikada bir gelmeye ba?ladyktan sonra hastaneye gidilmelidir. Ancak bu dönemde suyun fazla gelmesi, ne olursa olsun kanamanyn olmasy ya da normal olmayan herhangi bir durum fark edildi?inde a?rylaryn sykly?yna bakylmaksyzyn hemen hastaneye gidilmelidir.

Birinci evrenin sonuna do?ru yani rahim a?zy 8-9 cm açyldy?ynda sancylarla birlikte gebe kadyn ykynma da hisseder. E?er do?umu yaptyracak hekim izin verirse kadyn ykynabilir. Vaktinden önce ykynma do?umu uzatabilir.

Annesi onu çoook
Babasy onu çoook
Herkesler onu çoook severmi? severmi?,öpermi?,severmi?
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamu?u
Annesi ninni söyler
Canku?u dinlermi?

çile?imm geldiiiiiiiii =)))
Basa don
burcumMm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 12-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 574
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti burcumMm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Aralik-2007 Saat 13:56

Do?umun ikinci evresi ve ykynma tekni?i

 

Rahim a?zynyn tam açylmasyndan bebe?in do?umuna kadar geçen süredir. Bu süre yarym ile iki saat arasyndadyr. Bu dönemde kadynyn kuvvetle ykynmasy süreyi kysaltyr. Ikynma, tekni?e uygun olursa etkilidir. Aksi halde sadece annenin yorulmasyna neden olur. do?umun bu dönemi annenin aktif olarak do?uma katyldy?y bir dönemdir.

Ikynma Tekni?i:
Ikyntyly a?rylarda a?rynyn en güçlü oldu?u syrada gebe kadynyn derin bir nefes alarak bu havayy dy?ary vermeden a?zyny kapatarak kuvvetle ykynyr. Ikynyrken kalça ve bel "C" pozisyonunda, çeneyi gö?se dayayarak tüm gücüyle makatyna do?ru ykynarak bebe?i iter. Ikynma a?ry boyunca devam etmeli, a?ry geçince ykynmamaly ve gev?emelidir. Bebe?in ba?y do?arken gebeye ykynmamasy söylenir, ancak ykynma hissi devam etmektedir. Ikynmayy önlemek için a?yz açylarak kuvvetli bir ?ekilde kysa nefesler alyp verilir.

Bebe?in ba?y do?du?unda doktor rahat nefes alabilmesi için bebe?in a?zyny ve burnunu siler. Bebek ba?y do?du?unda yüzü yere do?rudur. Omuzlaryn do?abilmesi için ba?yny annenin sa? ya da sol baca?yna do?ru çevirir.

Bu dönü?ten sonra doktor bebe?in ba?yndan tutup hafifçe çekerek bir omzunu, sonra di?er omzunu çykaryr ve vücudunun do?masyny sa?lar. Bebekler normalde do?ar do?maz nefes almaya ve a?lamaya ba?larlar. Bebek do?duktan sonra 2-3 cm'lik mesafeden göbek klempi takylyr, göbek kesilir ve e?er uygunsa emzirmesi için anneye verilir. Emzirme syrasynda salgylanan hormonlar nedeniyle plasentanyn ayrylmasy da sa?lanabilir. Bebe?e ve anneye kimlik tesbiti için kol bantlary takylyr, bebe?in ayak izi alynyr. Bu esnada annelerde ü?üme ve titreme olabilir, bu durum normaldir, birkaç dakika içinde geçer.
 

Annesi onu çoook
Babasy onu çoook
Herkesler onu çoook severmi? severmi?,öpermi?,severmi?
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamu?u
Annesi ninni söyler
Canku?u dinlermi?

çile?imm geldiiiiiiiii =)))
Basa don
burcumMm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 12-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 574
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti burcumMm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Aralik-2007 Saat 13:57

Do?umun üçüncü evresi

 

Bebe?in do?masyndan sonra plasentanyn do?masyna kadar geçen süredir (30 ile 45 dakika). Plasenta çyktyktan sonra tam olup olmady?y kontrol edilir. Rahim içinde plasenta parçasy kalyrsa kanama ve enfeksiyona sebep olur. Kesi yapylmy?sa diki?i yapylyr. Genellikle anneler bu evrede büyük bir rahatlyk, mutluluk ve yorgunluk hissederler. Daha sonra annenin temizli?i ve kanama kontrolü yapylyr ve odasyna çykarylyr. ylk birkaç saat kanama kontrolü, tansiyonu, nabzy ve di?er bulgularyna bakylyr. Bu esnada do?umhanede bebe?ini emzirememi?se odasynda bebe?ini sevebilir ve emzirebilir.

Annesi onu çoook
Babasy onu çoook
Herkesler onu çoook severmi? severmi?,öpermi?,severmi?
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamu?u
Annesi ninni söyler
Canku?u dinlermi?

çile?imm geldiiiiiiiii =)))
Basa don
burcumMm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 12-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 574
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti burcumMm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Aralik-2007 Saat 14:06
Hastane çantamda neler olmaly?

Kendiniz için

40 haftalyk doktor kontrol bilgileriniz ve test sonuçlarynyz

Kalyn ve emici pedler

Yata?ynyzyn altyna sermek için yatak koruyucu

Yedek atlet ve iç çama?yrlar
(Sürekli terleyebilirsiniz, kanamanyz olabilir)

Lohusa sutyenleriniz

Gö?üs pedleri

A?ryyan gö?üs uçlarynyz için rahatlatycy jel ve kremler
(Bebe?iniz ilk kez anne sütü alaca?yndan ne olursa olsun ilk iki gün kullanmamanyzy tavsiye ediyoruz)

Önden açylan pijamalar ve gecelikler

Bol bol çorap

Yelek, hyrka vb. ü?ürseniz kullanabilece?iniz giysiler

Terlikleriniz

Tarak, toka ve aynanyz, dudak nemlendiriciniz

Bol bol kayysy suyu (Kan yapar, süt yapar)

Pamuk

Islak mendil

Temiz havlular

Sabahlyk

Mendil, ka?yt havlu ve peçeteler

Aty?tyrmak için ya?syz, baharatsyz krakerler


Bebe?iniz için

5-6 adet bütün tulum (body)

En az 3 çift minik yumu?ak çorap

Ba?lyk, eldiven

Yelek gibi body üzerine giydirece?iniz giysi

Battaniye

Alt de?i?tirme örtüsü

Üzerine yatyrabilece?iniz bir iki farkly bebek çar?afy veya örtüsü

Kuca?ynyza aldy?ynyzda veya omzunuza koymak için temiz örtüler

Hastanede bebek yata?y olaca?yndan yatak götürmenize gerek yoktur.

Ana kuca?y, araba koltu?u gibi çyky?ta ta?ymanyz için gerekli olanlar.

Bebe?inizi anne sütü ile besleyeceksiniz bu yüzden yanynyza asla biberon ve emzik almayynyz.


Alkolsüz, kokusuz yslak mendil

Yeni do?an bebek bezleriniz

Bebe ya?y, ?ampuan ve pudranyz

Bebe?inizin ilk banyo havlusu

Bebek ya?y ile birlikte kullanmanyz için pamuk


E?iniz için gerekenler

Yçecek, yiyecek ve sakinle?tirici bir arkada?y

Foto?raf makinesi, tüm pilleri dolu ve yedek pillerle birlikte

Video kamera, yedek memory veya kasetler ile

Yakyn dost ve akrabalarynyzyn telefon numaralarynyn listesiDuzenleyen mystical - 23-Subat-2008 Saat 16:00
Annesi onu çoook
Babasy onu çoook
Herkesler onu çoook severmi? severmi?,öpermi?,severmi?
Annesinin yavrusu
Kuzusu pamu?u
Annesi ninni söyler
Canku?u dinlermi?

çile?imm geldiiiiiiiii =)))
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Aralik-2007 Saat 02:54

Anne karnyndaki bebekte geli?me duraklamasy

 Bebe?in anne karnyndaki geli?imi hep merak edilen bir durumdur, çünkü genelde bebe?in sa?ly?yny da yansytan bir göstergedir. Ylk 3 ayda meydana gelen geli?me eksikli?i bebe?in kayyp riskini arttyrmaktadyr. Ykinci 3 ayda, yani 5-6 aylarda ba? gösteren geli?me gerili?i ise a?yr kromozom anomalileri ile birlikte olabilmektedir. Sykça görülen geli?me duraklamasy ise ba?ta anneye ait damarsal sebeplere ba?lydyr ve genelde 26. haftadan sonra kendini belli etmeye ba?lamaktadyr. Asyl bugünkü konu da son aylarda meydana gelen geli?me duraklamasydyr. Do?duklarynda da onlara ya?yna göre küçük bebek(SGA=small for gestational age ) ady verilmektedir.

Geli?me duraklamasy olarak de?erlendirilen bebeklerin yakla?yk yüzde 40’ynda anneye ait hastalyklar söz konusudur. Bu hastalyklar:

• Kronik hipertansiyon
• Gebelik hipertansiyonu
• Annede oksijen yetersizli?ine neden olan kalp hastalyklary
• Protein eksikli?i
• Hemoglobin hastalyklary ve anemiler
• Sigara içicili?i
• Madde ba?ymlylyklary
• Kronik alkol alymy
• Rahimdeki do?u?tan ?ekil bozukluklarydyr.

Ayryca plasenta ile ilgili sorunlar, ikiz gebeliklerde birinden di?erine anormal damar ba?lantysy ve kordonun anormal yerle?imi sebep olarak gösterilebilir. Tüm bu problemlerde bebe?e ta?ynan oksijen azalmakta ve bebe?in geli?imi yava?lamaktadyr.

Geli?me duraklamasy olarak de?erlendirilen bebeklerin yüzde 40’y ise aslynda ailesel olarak küçük bebeklerdir. Küçük olmalaryna ra?men sa?lyklydyr ve yanly? de?erlendirme ile bazen erkenden do?urtulabilirler. Geri kalan yüzde 20’sinde ise bebe?in hayatla ba?da?mayan kromozom ve di?er anomalileri olu?turmaktadyr. Bu grupta önemli olan erken tanydyr. Çünkü bebeklerin maalesef ya?ama ?anslary yoktur.

26. HAFTADAN SONRA
Geli?me duraklamasyny saptayan en önemli yöntem ultrasonografidir. Düzenli takipte olan anne adayynyn takibinde bebe?in geli?me parametrelerinde istenen sürede beklenen geli?me olmuyorsa, geli?me duraklamasyndan ?üphelenilir.

Tüm geli?me duraklamasy olan bebekler, genelde 26 haftaya kadar normal a?yrlyktaki bebekler gibi geli?ir. Bu haftalardan sonra özellikle karyn çevresi geli?mesi duraklar. Bunun yanynda ba? çevresi ve uzun kemiklerin geli?imi devam eder. Tany konulduktan sonra en önemli amaç bebe?in mümkün olan en uzun süre anne karnynda kalmasyny sa?lamak ve sykyntyda oldu?u anla?yldy?y anda da bebek yo?un bakym ?artlarynyn iyi oldu?u bir hastanede do?umunu gerçekle?tirmektir. Do?um ?ekli ise tarty?ylmaz sezaryen olmalydyr.

Geli?me duraklamasy olan bebeklerin takibi syk aralyklarla yapylmaktadyr. Ultrasonografi ile biyofizik profil, NST ve doppler ile bebe?in sa?ly?y izlenmektedir. Bulgular bebe?in iyi oldu?unu gösteriyorsa, 3 gün ve bazen haftalyk aralyklarla izlenmektedir. Bebe?in syvysynda azalma, dopplerde kordon kany akymyndaki bozulmalar ve NST’ deki bulgular bebe?in do?umuna karar verdirmektedir. Önemli olan konu do?um zamanlamasynyn do?ru yapylmasydyr. Erken do?urtulmasy geli?me duraklamasy olan bebe?in sorunlaryna prematürite sorunlaryny da ilave ederken, geç kalyndy?ynda bebekte kalycy hasarlara neden olan problemler görülebilmektedir.

BEBEK YÇERDE RAHAT MI?
Kysacasy anne karnyndaki bebe?i izlerken biz hekimler bebe?e; “Yçerde rahat mysyn?” sorusunu soraryz ve “Rahatym” dedi?i sürece onun anne karnynda kalmasyna izin veririz. Fakat “Rahat de?ilim” cevabyny aldy?ymyz anda onu dy? dünyaya çykarmamyz gerekmektedir. Tekrar vurgulamak gerekirse, geli?me duraklamasy olan bebekler sonradan kolay toparlanan ve ileri ya?amlarynda da giri?ken insanlardyr. Yeter ki biz onlary erken tanyyalym ve uygun zamanda uygun ?artlarda dünyaya getirelim.

Kyzym Maya Su da do?umundan 15 gün öncesine kadar normal kilo alyrken, annenin rahim kasylmalary nedeniyle kilo almasy duraklady. Yçimizi rahatlatan ?eyler ise hareketlerinin bol olmasy ve tüm testlerinden geçerli not almasyydy. Planlanan zamana daha 1 hafta olmasyna ra?men doktorumuz bu durumu gözeterek do?umu erkene aldy. 1 hafta erken Maya’myza kavu?tuk. 1 ay geçti, hyrsla ve inatla annesini emerek neredeyse normal kilosuna yakla?ty. ?imdi uyurken, her gün daha belirginle?en yanaklaryna bakarak bu hafta bu konuyu sizlerle payla?mak istedim.
 
 
Sa?lyk ve esenlik dolu günlere…Duzenleyen mystical - 19-Aralik-2007 Saat 07:04
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Aralik-2007 Saat 02:56

Hamilelikte deri ka?yntylary ve gebelik kolestazy

Hamilelikte sykça rastlanan ?ikayetlerden biri de deri ka?yntylarydyr. Hamileli?in ilk aylaryndan itibaren deride kuruma ve ciltte kabuk ?eklinde dökülmeler syktyr. Özellikle ilk 3 ayda progesteron hormonu etkisiyle meydana gelen bu durum ileri aylarda biraz azalsa da hamilelik sonuna kadar devam eder. Vücut nemlendiricileri cilt kurulu?una oldukça faydaly olmaktadyr. Ayryca, her du?tan sonra sürülen bebek ya?lary cildin daha nemli kalmasyny ve rahatlamasyny sa?lar.

Özellikle son 3 ayda meydana gelen ve bazen dayanylmaz hale gelen ka?yntylar da vardyr ki, mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ka?yntylaryn sebebi hamilelik olmasyna ra?men neyin sebep oldu?u açyklanamamaktadyr. Karyn bölgesinden ba?layyp döküntü ve kyzaryklyklarla olan bu durum hamilelik ka?yntysydyr. Lokal kortizonlu kremler ile rahatlama gösterebilir.

Hamileliklerde 1/200 syklykta görülen ve bir tür karaci?er rahatsyzly?y olan “Gebelik karaci?er kolestazy” ise erken dönemde ka?yntyyla kendini belli ederken ileri dönemlerde sarylykla da beraber olabilmektedir. Ka?ynty ellerde ve ayaklarda syklykla görülür. Bazen bütün vücuda yayylabilir. Özellikle gece ka?yntylary hamilelerin uykusunu kaçyrabilecek düzeyde bile olabilir. Sebebi belli de?ildir, ancak vakalaryn 2/3’ü hamileli?in son aylarynda bu sorunla kar?yla?yr.

Safra yollarynyn hamilelikte yüksek östrojen hormonu etkisi ile daralmasy, safra asitlerinin karaci?erden atylamamasy ve kana kary?masy ile ilgili oldu?u dü?ünülmektedir. Bazy ailelerde syklykla görülmesi ve ayny kadynyn tekrarlayan hamileliklerde ortaya çykmasy genetik geçi? olabilece?ini dü?ündürmektedir. En syk ?ikayet vücudun ka?ynmasy ve bazen anne adaylary öyle ka?ynmy?lardyr ki, ka?ynan bölgeler kanamy? ve yara olmu? olarak kar?ymyza gelir. Döküntü görülmemekle birlikte vücudun her yerinde ka?yma izleri vardyr. Bebe?in do?umuyla birlikte bu ?ikayetler hyzla kaybolmaktadyr. Ka?ynty ile birlikte gözlerin aklarynda sararma, idrarda koyula?ma ve büyük abdestte rengin açylmasy da görülebilmektedir. Halsizlik, yorgunluk ve i?tahsyzlyk da olabilmektedir.

TE?HYSY KOLAY DE?YLDYR
Gebelik karaci?er kolestazynyn te?hisi her zaman kolay olmamaktadyr. Karaci?er fonksiyon testleri, hepatit testleri ve kanda safra asitlerinin bakylmasy tanyya götürmektedir.

Gebelik karaci?er kolestazy dü?ünülen anne adaylarynda viral hepatitler ve safra yolu ta?lary da dü?ünülmesi gerekir. Çünkü bu hastalyklar hem anne hem de bebek açysyndan önemli olabilmektedir. Kesin te?hisi ise safra asitlerinin ölçümü koydurmaktadyr.

Hamilelikteki ka?yntylaryn tedavisi sebebe yönelik ve bazen sebep yoksa genel ilkelere göre yapylmaktadyr. Lokal ka?ynty giderici losyonlar ve pomatlar öncelikle tercih edilmelidir. E?er ?ikayet devam ediyorsa, enjeksiyon tarzynda kortizon türevi ilaçlar kullanylabilir. Bildi?iniz gibi kortizon türevi bu enjeksiyonlary bebe?in akci?erlerinin olgunla?masyny hyzlandyrmak için de yapty?ymyzdan bebe?e zarary olmamaktadyr.

Hamilelikte gebelik karaci?er kolestazy tanysy konmu?sa, özel bir tedavinin mevcut oldu?u bilinmelidir. Ursodezoksikolikasit içeren preparatlar ile ka?ynty ?ikayetleri ve sarylyk hyzla gerileyebilmektedir.

BEBE?Y DE OLUMSUZ ETKYLEYEBYLYR
Gebelik karaci?er kolestazy anneye verdi?i rahatsyzlyktan çok anne karnyndaki bebe?i de etkileyebilmesi açysyndan önemlidir. Bu problemi ya?ayan anne adaylarynda anne karnynda bebek ölümleri ve bebe?in asfiktik (bebe?in oksijensiz kalmasy) olmasy syklykla görülebilmektedir. Erken do?umlar ve fetal distress (anne karnyda bebe?in sykyntyly olmasy)  ady verilen bebe?in sykyntyda olmasy de görülebilmektedir. Bu nedenle “Gebelik karaci?er kolestazy” tanysy konulan hamilelerin “Yüksek Riskli Hamilelik Grubu” olarak de?erlendirilmesi ve haftalyk NST, doppler ve ultrasonografi ile yakyndan izlenmesi gerekir. Gebelik karaci?er kolestazy annede di?er tykanma sarylyklary gibi pyhtyla?ma zamanyny etkiyebildi?inden do?umda mutlaka kanama-pyhtyla?ma testleri yapylmaly ve yeni do?anyn korunmasy için do?umdan sonra K vitamini yapylmasy önerilmektedir.


Anne adaylary unutmayyn, hamilelik keyifli bir süreçtir. Farkynda ve bilinçli bir hamile olarak bu anyn tadyny çykaryn.

Sa?lyk ve mutluluk dolu bir hamilelik dilerim.Duzenleyen mystical - 19-Aralik-2007 Saat 07:03
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Aralik-2007 Saat 03:11

DO?UM KORKUSUNU EN AZA YNDYRMEK YÇYN ÖNERYLER…


Hamile her kadyn bu süreçte az ya da çok do?um korkusu ya?ar… En azyndan endi?eleri vardyr… Hangi do?um ?eklini seçece?inden tutun da bu seçiminin kendisinin ve bebe?inin sa?ly?yny nasyl etkileyece?ine kadar… Sonra canym çok yanacak my, do?umdan sonra beni nasyl bir fizik ve ruh sa?ly?y bekliyor, gibi dü?ünceler anne adayyny rahat byrakmaz. Do?um korkunuzu en aza indirmek üzere, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nden Psikiyatrist Berfu Akba?’yn önerilerini okumadan do?uma girmeyin…

 

Büyük gün gitgide yakla?maktadyr. Belki de yyllardyr hayalinizde canlandyrdy?ynyz, size benzeyen tatly, güzel kyzynyz ya da babasyna benzeyen yaky?ykly, cesur o?lunuz yakynda kuca?ynyzda olacaktyr, ama bu dünyaya ne ?ekilde merhaba demelidir? Minik bebe?inizin sa?ly?yny tehlikeye atmayacak, size de fazla acy ve sykynty ya?atmayacak en uygun do?um yöntemi hangisidir? ?imdiye kadar onlarca acyly-acysyz hikaye dinlemi?, bir o kadar da yazy okumu?sunuzdur. Kafanyz o kadar kary?my?tyr ki! Evet, kadynlar binlerce yyldyr do?urmaktadyr ama bu sizin do?umunuzdur ve bugüne kadar ya?ayaca?ynyz en önemli olaydyr. Peki ama, sizi en çok korkutan nedir, bu korkuya sebep olan özel nedenler acaba nelerdir?


Hamilelik ve do?umla ilgili korkular kadynlaryn yüzde 90’nynda bulunmaktadyr. Açykçasy bizler hekim olarak bir anne adayynyn bu konuda hiçbir sykyntysy yoksa daha çok endi?eleniriz. Ancak bu korkular gere?inden fazla abartylyyor ve anlamsyz boyutlara ula?yyorsa buna sebep olan faktörleri ara?tyrmak gerekir.


Ylk gençli?imizden itibaren, akrabalarymyzyn ve kom?u teyzelerin travmatik do?um hikayeleriyle yo?ruluruz. Günlerce çekilen sancylar, iç diki?ler, dy? diki?ler, sonrasynda ya?anan sykyntylar, televizyon ekranynda korkunç do?um sahneleri, ortalyk kan revan, kadynyn sanki bedeni parçalanyyor, büyük bir kysmynda da ölüyor zaten… Ve  geceleri uykunuzu kaçyran kabuslar! Sonrasynda da ;“Aaaa, ne gerek var ameliyata, normal do?ur!” diyenler…


BU Y?TE BYR TERSLYK VAR!
Normal do?um denen vajinal do?umun, ço?umuzun kafasynda yer etmi? bu felaket görüntülerine alternatif olan sezaryen operasyonu ise, ba?ka korkulary beraberinde getirmektedir. “Ya bayylyp tekrar ayylamazsam?”, “ Sonuçta bu bir ameliyat ve her ameliyatyn riskleri vardyr!”, “Kontrolü tamamen kaybedece?im ve bebe?imi herkesten sonra ben görece?im!” gibi dü?ünceler birer birer kafanyzdan geçer. Öte yandan, kimi kadynlar do?al yol oldu?u için vajinal do?umu, kimileri ise bebeklerinin do?um gününü özel bir güne denk getirmek  için sezaryen operasyonunu tercih edebilmektedir.


Aslynda insan bilmedi?i ?eyden korkar. Bu nedenle, korkuyla ba?a çykmada ilk adym yeterli bilgi edinme olmalydyr. Bilgiyi do?ru kaynaktan almak kadar, bilginin verili? tarzy da önemlidir. Vajinal do?umla ilgili en çok ya?anan korku ve endi?eler; öncelikle do?um esnasynda çekilecek a?rynyn ?iddetine dayanamama korkusu, yabancy bir ortamda yalnyz ve çaresiz kalma, bebe?in ba?yna kötü bir ?ey gelme riski, doktora ya da hastaneye ula?amama ve do?um sonrasy cinsel hayatyn olumsuz etkilenme olasyly?y ?eklinde sayylabilir.

Sezaryenle ilgili korkular ise, anestezi korkusu, bilinci kaybettikten sonra kontrolün tamamen ba?kalarynyn elinde olmasy, ameliyat esnasynda ve de sonrasyndaki a?rylar, operasyon sonrasy iyile?me döneminin uzun olmasy ?eklinde çerçevelenebilir.
En önemli nokta ise,  ki?inin doktoruyla bu korkularyny payla?abilmesi ve doktorunun hastasyny özenle dinleyip onu endi?eleri konusunda aydynlatabilmesidir. Do?um öncesi kurslaryn da bu konudaki faydalary yadsynamaz. Bu kurslarda hamile kadynlaryn duygu ve endi?elerini dile getirip payla?abilmeleri, do?um eylemi hakkynda bilgilenme ve nefes alma ve gev?eme egzersizleri gibi yöntemlerle do?uma katylma ve kolayla?tyrma konularynda bilgilenmeleri söz konusudur. Bu kurslar sayesinde, iste?e ba?ly sezaryenlerde yüzde 50 oranynda azalma oldu?u bilinmektedir.


?üphesiz, ne ?ekilde do?um yapmy? olursa olsun, her kadyn do?um syrasynda bir miktar a?ry çekecektir. Kimse do?umun kolay olaca?yny yüzde yüz garanti edemez. Yine de epidural anestezi gibi modern yöntemlerle günümüzde özellikle a?ryyla ba?a çykma konusunda annelere oldukça yardymcy olunuyor. Bu yöntemle, anne do?umuna aktif olarak katylabilmekte ve daha az a?ry çekti?i için daha az yorulup, do?um sonrasy da daha çabuk toparlanabilmektedir.


DO?UM A?RISININ PSYKOLOJYK BOYUTU DA VAR!
A?rynyn anlamy kültürden kültüre de?i?ir, sosyal ve duygusal boyutlary vardyr. A?ry çekmek anneli?e geçi?in ilk kuraly gibi görülür. Ama her kadyn bu a?ryyy ayny düzeyde ya?amaz. Öncelikle her insanyn “a?ry e?i?i” dedi?imiz fizyolojik bir a?ryya dayanabilme synyry vardyr. Bu kimi insanda yüksek, kimi insanda dü?üktür. Bunun yanynda do?um a?rysynyn bir de  psikolojik boyutu vardyr ki, bu birçok konuyla alakalydyr. Kadynlyk kimli?i ile ilgili çaty?malar, kary-koca ili?kileri, gebeli?in iste?e ba?ly olup olmady?y, travmatize edici eski tecrübeler, hatta anne adayynyn kendi annesiyle olan ili?kileri bile bu duyguyu etkilemektedir. Her kadynyn do?umuyla ilgili bir cesaret hikayesi vardyr, ancak abartyly hikayelerin ço?unun altynda kadynyn kendini önemli bir noktaya çykarma  ve dikkati üzerinde toplama ihtiyacy görülür.

Özetlemek gerekirse, do?um korkusuyla ba?a çykmada ilk adym anne adayynyn kendisini en çok endi?elendiren konuyu iyi bilmesi, bunu doktoruyla ya da do?um öncesi kurslara katylarak çözmeye çaly?masy ve çabalar yetersiz kaldy?ynda da bireysel bir psikolojik destek almasy ?eklinde olmalydyr. Do?uma e?in katylymy, özellikle yabancy bir ortamda (do?umhane) yalnyz kalma korkusuna yardymcy olmaktadyr. Bunun yanynda do?um personelinin do?um syrasyndaki pozitif ve destekleyici tutumlary, anneyi do?um süresince bilgilendirmek ve bir sonraki a?amanyn ne oldu?unu anlatyp do?uma onun da katylymyny sa?lamak, annenin kontrol duygusunu güçlendirecek ve korkusunu azaltacaktyr. Korku azaldy?ynda a?ry kesici ihtiyacy da azalmakta ve do?um süresi kysalmaktadyr.

Annelik kimli?inin yerle?mesinde do?um tecrübelerinin yeri büyüktür. Doktor ve ebelerle i?birli?i içerisinde, a?ryya ya da pani?e yenik dü?üp kontrolü kaybetmeksizin gerçekle?en ba?aryly bir do?um sonrasynda, kadynyn kendine güven duygusu artar. Bu da beraberinde, kadynyn annelik yetenekleri konusundaki özgüvenini arttyryr.
Ne ?ekilde do?um yapmy?, ne kadar acy çekmi? olursanyz olun, aklynyzda kalacak tek ?ey bebe?inizi kuca?ynyza aldy?ynyz andaki heyecan ve mutlulu?unuz olacaktyr.

Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 19-Aralik-2007 Saat 03:15
DO?UM SONRASI CYNSELLYK MESELESY…

Hamilelik, do?um travmasy ve bebekli ya?ama geçi? süreci, size, “Daha önce bir seks ya?antym var myydy?” bile dedirtebilir. Bu süreçte nelerin do?al oldu?unu ö?renmenizde fayda var. Byrakyn, eskilerin deyimiyle 40’ynyz çyksyn. Do?umdan sonra ruhen ve bedenen kendinize gelin. Sonra my? Birkaç küçük ipucuyla seks periniz yine yanynyzda. Unutmadan, bu süreçte erkeklere çok i? dü?üyor!

Evet, artyk yuvanyzy payla?ty?ynyz bir yabancy var ve ili?kiniz, -buna cinsel ya?amynyz da dahil- üçüncü ki?inin (bu ilk çocu?unuz de?ilse daha fazlasynyn) gölgesinde devam edecek. “Romantizm kayboldu” diye trip yapacak, “Benimle eskisi kadar ilgilenmiyor zaten” diye takacak, “Yoksa beni artyk be?enip, istemiyor mu?” diye pani?e kapylacaksynyz. Ve muhtemelen, en azyndan bir süre -bu uzun bir süre olabilir-  ba?ka bir ?ey hissedemeyecek kadar kendinizi yorgun hissedeceksiniz. Üstelik bütün bunlar, do?um yapan siz olsanyz bile kocanyz için de geçerli olacak. Fakat hisleriniz ve istekleriniz hangi yönde olursa olsun, gerçekleri bilirseniz, ya?amynyzyn ve elbet seksinizin de, nasyl ve ne zaman normale dönece?ini bilirsiniz. Y?te, do?umdan sonra doyurucu bir cinsel ya?am için size ve e?inize kylavuzluk edecek bilgiler...

BUNLAR ÇOK DO?AL!

- Geçici fizyolojik de?i?iklikler cinsel hayatynyzyn yo?unlu?unda azalmaya yol açabilir.
- Do?um sonrasy hormonlarynyzyn düzenlenmesi syrasynda, hatta süt verme döneminde cinsel istekte azalma olabilir.
- Yorucu günler, uykusuz geceler ve bebe?inizin bitmeyen ihtiyaçlary her ikinizin de libidosunu ister istemez dü?ürür.
- Do?umdan sonraki ilk cinsel deneyiminizde acy ya da a?ry hissetmeniz gözünüzü korkutabilir. Fakat bu tür a?rylar perine iyile?tikten sonra bir süre daha devam edebilir.
- Cinsel ili?kiye ilk dönü?ünüz mükemmel bir orgazmla sonuçlanmayabilir. Do?umdan sonra kadynlaryn ço?u haftalarca orgazm olamazlar.
- Emziren annelerde hormonal de?i?imlerin sonucu olarak, vajinal kayganly?yn azalmasy nedeniyle duyulan rahatsyzlyk da cinsel iste?i azaltabilir. Bu sorun, süt vermeyen kadynlarda da alty ay kadar sürebilir.
- Ön sevi?me syrasynda gö?üslerinizden süt gelmesi sizi ya da e?inizi fiziksel ve psikolojik olarak rahatsyz edebilir.
- Annelik ve emzirmek hem sevgi, hem de cinsel ihtiyaçlarynyzy doyurabilir. Bu nedenle e?inize istedi?i yakynly?y gösteremeyebilirsiniz.
- Bebek hayatynyza girdi?inden beri yapmanyz gereken o kadar çok ?ey vardyr ki, bo? bir zaman diliminde seks yapmak ilk tercihiniz olmayabilir.

NELER YAPABYLYRSYNYZ?

- Hormonal de?i?imleriniz vajinanyzda kuruluk yapty?yndan, salgylarynyz normale dönene kadar, kayganla?tyrycy bir ürün kullanabilirsiniz.
- Doktorunuzdan, vajinanyzdaki a?ry ve hassasiyeti azaltmasy için yüzeysel bir östrojen kremi yazmasyny isteyebilirsiniz.
- Kegel egzersizleri, pelvis kaslarynyzy güçlendirmenize yardym edece?inden çok i?inize yarayabilir.
- Seks syrasynda yan yana ya da kadynyn yukaryda oldu?u pozisyonlary tercih etmek yeni do?um yapan kadynyn lehinedir. Çünkü bu pozisyonlar syrasynda hassas perineye daha az basynç uygulanyr.

ERKEKTEN BEKLENEN!

- Tabii ki, erkekten ilk beklenen e?ine duydu?u sevgiyi ve ilgiyi taze tutarak bu geçi? döneminde sabyr ve ho?görü göstermesidir. Zamanla eski heyecan geri dönecektir ve seks eskisi kadar doyurucu olacaktyr. Tela?a mahal vermeyin, verdirmeyin.
- Do?umdan sonraki geçi? dönemi syrasynda, a?kynyzy cinsel ili?ki kurmaksyzyn da ifade etmenin yollaryny bulun. Kadynyn cinsel güveninin canlanmasy için buna ihtiyacy vardyr.
- Bebe?iniz her uyudu?unda, e?inizle geçirebilece?iniz özel zamanlardyr. Romantik planlarynyzy bu zaman dilimlerine denk getirin.
- Kendinize ve e?inize güvenin. Gerekiyorsa, ili?kiniz ve cinselli?iniz hakkynda konu?un. Ama e?inizin cinsel isteksizli?inin devam edece?i, artyk seks istemeyece?i konusunda endi?elenmeyin. Endi?elenmeniz ve bunu ona yansytmanyz sadece süreyi uzatacaktyr. Siz, romantizmi elden byrakmayyn yeter...
- Her zaman sevgiyi sevi?mekten ön planda tutun. Ve cinsel ili?kinin sayysynyn de?il niteli?inin önemli oldu?unu göz ardy etmeyin. Öpü?mek, masaj, yatakta film seyrederek bir ?eyler içmek, birlikte banyo yapmak, bebe?i büyükanneye byrakabilirseniz bir ak?am yeme?i kaçama?y... Y?te bu ve benzeri, anne-baba olmayy ö?renme syrasynda yapylan sevgililik antrenmanlarynyn, size iyi bir cinsel ya?am olarak geri dönece?ini bilin.

Acybadem Cinsel Y?lev Bozukluklary Merkezi Psikiyatri Uzmany Dr. Özay Özdemir:


“CYNSEL TERAPY ÖNERYYORUZ”
 “Do?um sonrasyndaki de?i?imler en çok kadyny etkiliyor. Do?um, ba?ta cinsel isteksizlik olmak üzere, disparoni ve vajinismus gibi önemli pek çok soruna yol açabiliyor. Aslynda bu durumdan kadynlar kadar olmasa da erkekler de etkileniyor. Cinsel isteksizlik ve ereksiyon kayby, do?um sonrasynda erkekler arasynda en syk görülen cinsel sorunlary olu?turuyor. Do?umun ardyndan geçirilen uykusuz geceler, iki-üç saatte bir tekrarlanan emzirme i?lemi, bebe?in syk syk hastalanmasy derken, ailenin ya?antysy tam anlamyyla altüst olabiliyor. Bununla birlikte o güne dek sadece birbirine odaklanan çiftler, do?umun ardyndan neredeyse tüm ilgiyi çocu?a yöneltiyor. Bir yandan yeni bir ya?ama uyum sa?lamaya çaly?manyn gerginli?i, bir yandan da e?inden eskisi kadar ilgi görememenin yaratty?y sykynty cinsel isteksizli?in olu?masyna yol açyyor. Do?um sonrasynda daha fazla salgylanan ve bebe?in emzirilmesinde büyük rol oynayan ‘prolaktin’ hormonu da cinsel isteksizlik ve vajinal kurulu?una neden oluyor. Kadynda do?al olarak bu hormonun a?yry salgylandy?y emzirme dönemi boyunca cinsel isteksizlik sorunu ba? gösteriyor. Bebe?in do?umuyla birlikte cinsel partner imajyna bir de aile kavramynyn eklendi?i dü?ünülürse, özellikle kadynlar annelik rolünü gere?inden fazla kutsalla?tyrabiliyor ve do?umdan sonra cinselli?e kar?y daha mesafeli yakla?abiliyorlar. Do?um sonrasynda ortaya çykan cinsel isteksizlik sorunlarynda estetik kaygylar da son derece önemli rol oynayabiliyor.


Cinsel sorunlaryn tedavisi, altta yatan nedene göre de?i?iyor. Kimi zaman kadyn hastalyklary ve do?um uzmany ile psikiyatristin birlikte çaly?masy yarar sa?lyyor. Erkekte bir sorun varsa, devreye ürolog da girebiliyor. Önce kadyn ve erke?in iç dünyasynda ne tür sorunlar ya?ady?y saptanyyor. Cinsel soruna yol açan faktörler tespit edildikten sonra çifte cinsel terapi uygulanabiliyor, nefes ve gev?eme egzersizleriyle bazy cinsel egzersizler veriliyor. Genellikle 6-12 hafta sonrasynda tedaviden ba?aryly sonuçlar alynabiliyor. Bunlaryn yany syra, kadyn ya da erke?in iç dünyasynda bastyrylmy? olan ruhsal çaty?malar ön planda ise tybbi tedaviyle birlikte yo?un bireysel psikoterapi öneriliyor.”


Opr. Dr. Yasemin YAKUT
Kadyköy ?ifa Ata?ehir Typ Merkezi Ba?hekimi:

“4 YLA 6 HAFTA SEKS YOK!”

“Do?umun sonuçlanmasy ile ba?layan ve gebelikte meydana gelen anatomik ve fizyolojik de?i?ikliklerin ortadan kalkty?y sürece lo?usalyk denir. Gebelikte meydana gelen de?i?ikliklerin geriye dönmesi için gereken süre 6-8 haftadyr. Bu dönemde miktary giderek azalan, rengi ve kyvamy açylan, lo?i ady verilen vaginal kanama olur.

Normal do?um sonrasy, vagen dokusu ödemlidir. Do?um syrasynda vagende yyrtyklar olu?mu? ise pelvis tabanynda da zayyflyk söz konusudur. Do?umdan yakla?yk 6 hafta (40gün) sonra bu dokular kendini toplar ve cinsel ya?am ba?layabilir. Sezaryen ile do?umda ise vagen dokusunda herhangi bir hasar olu?mamy?tyr. Bu nedenle cinsel ya?am vaginal do?um ve diki?li do?uma göre biraz daha erken ba?layabilir. Lo?usalyk kanamasynyn aktifli?ini yitirdi?i 3. haftadan sonra, cinsel birle?me çiftlerin iste?ine ba?ly olarak sakyncasyzdyr. Beslenme ve hijyenine dikkat eden yeni anne, vücudundaki de?i?ikliklerin yava? yava? toparlandy?yny gördükçe, kendine güveni gelecektir.”

Basa don
mystical Drop Down Menu
Yönetici
Yönetici
Avatar

Kayit tarihi: 16-Subat-2007
Konum: -- Yurtdy?y --
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 8525
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mystical Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Aralik-2007 Saat 07:23
Hamilelikte Olusan Cilt Catlaklari

Anne adaylarynyn hamilelik döneminde yapacaklary basit uygulamalarla önüne geçebilece?i cilt çatlaklarynyn olu?tuktan sonra tedavisi mümkün olmuyor.

Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany, Sn. Op. Dr. Figen Ta?er Güney ise konuyla ilgili olarak ?unlary söyledi; “Hamilelik syrasynda, özellikle karyn, kalça, basen ve gö?üs bölgesinde, cildin a?yry gerilmesi nedeniyle, ka?yntylar ve bir süre sonra da çatlaklar olu?ur. Bu çatlaklara “stria” denir ve strialar bir kez olu?tuktan sonra, tedavileri artyk çok zordur.”

Özellikle, gebeli?in 3. ayyndan itibaren, bebe?in geli?imi ve kilo alymy nedeniyle karyn bölgesinin gerilip, belirginle?meye ba?lamasy belirli bölgelerde elastikiyet ve kollajen kaybyna neden oluyor. Cildin a?yry gerilmesi ka?yntylara ve bir süre sonra da çatlaklara dönü?üyor. Bu nedenle olu?an cilt çatlaklary; do?um sonrasy birçok annenin rahatsyzlyk duydu?u konular arasynda.

Güney’e göre basit önlemlerle gebelikte olu?an cilt çatlaklaryny en aza indirmek mümkün. Bu yöntemler arasynda;

• Cilde, masaj fyrçasy yardymyyla masaj yaparak, bu bölgelerdeki kan dola?ymyny hyzlandyrmak,

• E ve C vitamini açysyndan zengin olan, cilt için yararly meyve, sebze ve fyndyk gibi besinleri tüketmek,

• Bol bol su içmek,

• Yeterli uyku almaya özen göstermek ve

• Cildi yumu?ak ve esnek tutacak, gerilme ile olu?an izleri önleyen, hamileler için özel olarak üretilmi? bir kremi her gün etkin bölgelere uygulamak yer alyyor.

Anne adaylary uygulayacaklary bu yöntemlerle hamilelik sonrasynda da ciltlerinin esnek ve sa?lykly görünmesini sa?layabilir.


E-Kolay.net
Basa don
mystical Drop Down Menu
Yönetici
Yönetici
Avatar

Kayit tarihi: 16-Subat-2007
Konum: -- Yurtdy?y --
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 8525
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mystical Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Aralik-2007 Saat 07:24
Hamilelikte Ilac Kullanimi

Akdeniz Üniversitesi Ö?retim Üyesi Prof. Dr. Halil Ertu?, do?u?tan kalp hastalyklarynyn sadece yüzde 5'lik kysmynyn nedeninin bilindi?ini, hastaly?yn, çok faktörlü hastalyklar grubuna girdi?ini söyledi.

Gereksiz ilaç kullanmayyn!
Do?u?tan kalp rahatsyzlyklarynda annenin hamilelik döneminde kar?yla?ty?y sorunlaryn da etkili oldu?unu vurgulayan Ertu?, gereksiz ilaç kullanymynyn anne karnyndaki bebe?in kalp geli?imi üzerinde olumsuz etkileri bulundu?una dikkat çekti.

Bu etkilerin olu?masynda epilepsi ilaçlarynyn ba?ta geldi?ini belirten Halil Ertu?, gebelik kusmalary için kullanylan bazy ilaçlaryn da do?u?tan kalp hastalyklarynyn olu?masynda etkisinin oldu?unun ortaya çykty?yny söyledi.

Ylk üç ay önemli
Özellikle hamileli?in ilk üç ayynyn bebe?in kalp geli?imi açysyndan çok önemli oldu?unu vurgulayan Ertu?, bu ayda ilaç alymy, röntgen çekilmesi gibi çevresel etkilerin anne karnyndaki bebe?in kalp geli?imini olumsuz etkiledi?ine i?aret etti.

Annenin geçirdi?i hastalyklar
Prof. Dr. Ertu?, annenin geçirdi?i bazy hastalyklaryn da anne karnyndaki bebek üzerinde di?er vücut geli?imi bozukluklaryyla birlikte kalp yönünden anormalliklere yol açabildi?ini belirtti.

Ertu?, annenin döküntülü hastalyk geçirmesinin bebekte do?u?tan kalp hastaly?y olu?masynda etkisinin olabilece?ine dikkat çekti:

Kyzamykçy?a gebelikte yakalanabilir
"Bunlaryn arasynda en iyi bildi?imiz annenin kyzamykçy?a yakalanmasy. Kyzamykçyk bir çocukluk hastaly?y olmasyna ra?men e?er anne çocukluk döneminde geçirmemi?se, tesadüfen gebelikte de buna yakalanabilir.

Oldukça riskli bir hastalyk. Özellikle gebeli?in ilk üç ayynda yakalanyrsa, bebe?inde, yüzde 100'e yakyn oranda di?er organlaryn geli?im bozuklu?uyla birlikte kalp anomalisi ortaya çykyyor.

Kalp rahatsyzly?yna neden olabilir
Kalpte akci?er damaryyla ?ah damary arasynda ba?lanty olabiliyor. Akci?er damarynyn çyky?ynda koroner darlyk dedi?imiz kalp rahatsyzly?y olabiliyor. Anne hastaly?a gebeli?in ne kadar erken evresinde yakalanyrsa risk artyyor."

E-Kolay.net
Basa don
mystical Drop Down Menu
Yönetici
Yönetici
Avatar

Kayit tarihi: 16-Subat-2007
Konum: -- Yurtdy?y --
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 8525
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mystical Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 21-Aralik-2007 Saat 07:27
Gebelikte Cinsel Iliski

Son üç ayda bazy kadynlarda görülen erken do?um tehlikesi yani rahmin kontrolsüz olarak erkenden kasylmaya ba?lamasy bir risktir. Erken do?um tehdidi diye adlandyrdy?ymyz bu grup kadynlarda cinsel ili?ki yine özellikle orgazm ile sonlanyrsa yine rahim kasylmalary yaparak erken do?um tehdidini arttyrabiliyor. Böyle durumlarda doktorlaryn önerisiyle cinsel ili?kiye kysytlama getirilebiliyor.

Gebelikte cinsel ili?ki ne zaman kesilmeli?

Normal devam eden bir gebelikte de biz son iki haftada cinsel ili?kinin kesilmesinin uygun oldu?u dü?üncesindeyiz. Bu haftalarda zaten kadyn cinsel ili?ki syrasynda rahatsyzlyk hissediyor. Bir de bu dönemde az da olsa, bebe?in içinde yüzdü?ü su kesesinin ili?ki esnasynda patlamasy riski bulunuyor. Bu konudaki tek sözü hastanyn hekiminin söylemesi gerekiyor.

Hamilelik cinsel iste?i olumsuz etkiler mi?
Hamilelikte cinsel ya?am pek çok çift için son iki haftaya kadar kesintisiz sürdürülebilir. Ne var ki gebeli?in getirdi?i özel rahatsyzlyklar ve gebelik hormonlarynyn yapty?y bazy etkilerden dolayy kadynlarda gebelikte cinsel arzunun azalyyor. Kadyndaki cinsel ili?kiden zevk alma azalynca cinsel ili?ki bir vazife gibi bir görev gibi çok istenmeden yapylyyor.

Bu durumlar kary-kocanyn kendi aralarynda konu?aca?y açykça tarty?aca?y, payla?aca?y durumlardyr ki kar?ylykly anlayy?yn geçerli oldu?u konu?ma gibi ortak bir anlayy?la çözülebilir.

Kadynlar gebelikte büyüyen karynlaryyla, ödemli yüzleriyle, karyndaki bazy çatlaklaryyla, vücuttaki meme etrafy yüz, karyn ve göbekten a?a?y do?ru inen bir kahverengi bir çizginin de katkysyyla kendilerini biraz daha çirkinle?mi? bulabiliyorlar. Kocasyna eskisi kadar güzel görünmedi?ini zannedebiliyorlar. Ayryca, gebelikte döneminde görülen ciltteki ya?lanma, yüzdeki sivilcelenme ve bazy tüylerin sertle?ip büyümesi de yine bu dü?ünceye yol açabiliyor.

E-Kolay.net
Basa don
bebekistiyorumm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Aralik-2007
Konum: Bursa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebekistiyorumm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Aralik-2007 Saat 11:25
BESLENME YÇYN YPUÇLARI

Ö?ünleriniz syk ve az az porsiyonlar halinde olmalydyr. Ne uzun süre aç kalyn, ne de yedi?inizde tyka basa midenizi doldurun.

Aldy?ynyz gydalaryn taze olmasyna dikkat edin. Konserve, beklemi? gydalar ve içinde katky maddeleri bulunarak saklanan gydalar yerine taze ve do?al maddeleri tüketmeye özen gösterin.

Yedi?iniz gydalarda “çe?itlili?e” önem verin. Bu ?ekilde pek çok vitamin ve minerali almanyz mümkün olacaktyr.

A?yry ya?ly, tatly, baharatly ve kalorili gydalar yerine protein ve karbonhidrattan zengin, ya? orany dü?ük besin ö?elerine yönelin.
Unutmayyn ki önemli olan sizin kilo almanyz de?il bebe?in içeride yeterli ?ekilde beslenebilmesidir.

Preeklampsi durumu veya riski varsa protein alymynyzy arttyrmanyz gerekebilir veya gebeli?e ba?ly ?eker hastaly?y (gestasyonel diabet) söz konusu ise diyetisyeninizin önerece?i ?ekilde kalori kysytlamasyna gitmeniz gerekebilir.

Gebelikte dy?arydan hap olarak alynmasy gereken iki madde folik asit ve demirdir. Dengeli beslenebilen bir gebede bunlar harici vitamin veya mineral alymy gereksizdir.

Piyasada pek çok “multivitamin” ady verilen ve içinde pek çok vitamin ve mineralleri baryndyran ilaçlar vardyr. Bunlar ço?u hekim tarafyndan reçete de edilmektedir.

Son yyllarda yapylan bilimsel çaly?malar; gebelikte dy?arydan hap olarak alynan A, C, E vitaminleri ile magnezyum, kalsiyum, çinko, selenyum, bakyr, flor gibi eser elementlerin, düzenli beslenenlerde gebelik üzerine her hangi bir olumlu etkilerinin olmady?yny göstermi?tir.

E?er gebeli?e ba?ly bacak kramplarynyz oluyorsa “Magnezyum”, preeklampsi riskiniz varsa “kalsiyum”u ilave olarak doktorunuz size reçete edebilir.

Sentetik multivitamin haplary, dengeli beslenemeyen gebelerde destekleyici olarak verilebilse de do?al gydalaryn hiçbir zaman yerini tutmayacaktyr.

Gebeli?in ilk aylarynda yapylan “Toxoplasma testleri” sonucunda vücudunuz bu parazitle önceden hiç kar?yla?mamy?sa bazy önlemleri almanyz ?arttyr. Özellikle kedi ve köpek dy?kylaryyla bula?an bu rahatsyzlyk gebelik döneminde ortaya çykarsa bebekte ölümcül veya sakatlyklara yol açan problemlere neden olabilir.
Toxoplasma özellikle iyi yykanmamy? sebze ve meyveler ile iyi pi?memi? çi? etlerden geçer.

Toxoplasma ülkemizde özellikle çi? etlerin yo?un olarak tüketildi?i do?u ve güneydo?u Anadolu bölgelerinde syk olarak görülmektedir.

Toxoplasma’dan korunmak için;

Ellerinizi ö?ün önceleri düzgün ?ekilde yykayynyz
Sebze ve meyveleri de tüketmeden önce uzun süreli yykayynyz.
Evinizde kedi veya köpek besliyorsanyz a?ylaryny ihmal etmeyin, onlara da çi? et vermeyin ve yakyn temastan kaçynyn.
Çi? veya iyi pi?memi? et ve et ürünlerinden (sucuk, salam, sosis, çi? köfte gibi) kaçynyn.

Beslenmede suyu asla ihmal etmeyin. Günde en az 8-10 bardak su için.  Yaz aylarynda bu miktar 15 barda?a kadar çykylabilir.

Özellikle ileri aylarda kabyzlyk ?ikayeti varsa bol su içerek, kabu?u ile yenen meyveleri tüketerek, her ö?ünde sebze ile salataya yer vererek ve yürüyü? yaparak bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

Günde 1-2 bardak süt içmeniz gebelikte ortaya çykan kalsiyum kayyplaryny yerine koymak içindir.
Süt içemiyorsanyz yo?urt veya ayran tüketiniz. Peynir veya çökelek de tüketebilirsiniz. Süt ve süt ürünlerinin pastörize olmasyna dikkat edin.

Yemeklerde iyotlu tuz kullanynyz. Yüksek tansiyon (hipertansiyon) varsa yemekleri az tuzlu pi?irin. Özellikle son aylarda olan ödemlerin azaltylmasy amacyyla bu dönemlerde tuzu azaltyn.

Genelde sabahlary yataktan kalkynca ba?layan bulantylarda bir dilim peynir, bir iki grissini rahatlyk sa?layabilir.
Özellikle gebeli?in ilk üç ayynda olan bu bulanty ve kusmalardan kendinizi korumak için bu dönemde katy, kuru ve ya?syz gydalary tercih edin. Mutfak kokularyndan ve a?yr parfümlerden uzak durun.

Bu dönemde tuzlu kraker, patates ha?lamasy, leblebi ve bisküvi türü gydalary alarak ?ikayetinizle ba? edebilirsiniz. Az ve de syk yemeyi unutmayyn.

 Son yyllarda yapylan bir çaly?maya göre gebelik syrasynda Mc Donald's veya benzeri fastfoodlarda a?yry ysyda kyzartylarak yapylan patates kyzartmalary ile marketlerde benzer ?ekilde üretilerek pazarlanan cipsler anne karnyndaki bebekler için "teratojendir" yani zehirli bir takym maddeler içermektedir. Bu nedenle bu tür maddeleri gebelik syrasynda tüketmekten kaçynmak gerekir. Evlerde yapylan patates kyzarmalary dü?ük ysyda kyzartyldy?y için böyle bir olumsuz etkiye sahip de?ildir. 
Basa don
bebekistiyorumm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Aralik-2007
Konum: Bursa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebekistiyorumm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Aralik-2007 Saat 11:31
GEBELYKTE SAÇ BOYATMAK

Bu soru klinik uygulamalarda en syk kar?yla?ty?ymyz sorularyn ba?ynda gelmektedir. Sorunun cevabyny vermek yalnyzca ülkemizde de?il tüm dünyada çok zordur. Çünkü hemen hemen tüm toplumlarda toplumun bir kysmy bunun geli?mekte olan bebek için zararly olaca?yny dü?ünürken,di?er kysmynda tam tersi dü?ünce hakimdir. Ne yazyk ki bu fikir ayryly?y kadyn do?um hekimleri arasynda da mevcuttur. Bazy hekimler daha seçici davranmakta ve ilk trimesterdan sonra saç boyatmaya izin vermektedir.

Yapylan çaly?malaryn hiçbirinde hamilelikte saç boyatmanyn zararly olabilece?ine yönelik herhangi bir bulgu elde edilememi?tir.

Saç boyalary hakkynda en çok ara?tyrma yapylan kozmetik ürünleridir. Kadynlaryn ayda 1 yada 2 kez saçlaryny boyattyklarynda kullanylandan çok daha fazlasy ile yapylan hayvan deneylerinde geli?mekte olan fetusta herhangi bir teratojen (anomaliye sebebiyet verici) etki saptanamamy?tyr.

Bilinen bir ba?ka gerçek ise saç boyalaryndaki kimyasal maddelerin hemen hepsinin yüksek düzeyde toksik olmady?ydyr.

Konu hakkynda dünyadaki en saygyn kurumlardan biri olan ve üreme sistemi üzerindeki potansiyel riskleri inceleyen Amerikan Teratoloji Enformasyon Servisi, "eldeki veriler synyrly olmasyna ra?men çok büyük bir olasylykla hamilelikte saç boyatmak güvenlidir" ?eklinde görü? bildirmektedir.

Benzer ?ekilde Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Cemiyeti (ACOG) da hamilelikte saç boyatma ve permanyn sakyncaly olmady?yny yayynlady?y bültenlerde duyurmu?tur.

Bazy doktorlar hastalaryna bitkisel özlü saç boylaryny kullanmalaryny önermektedirler. Piyasada bu türden çok sayyda ürün bulunmaktadyr. Ancak bu ürünlerin içerikleri incelendi?inde typky kimyasal boyalarda oldu?u gibi pek çok katky maddesinin bulundu?u kolaylykla görülebilir.

Sonuç olarak hamilelikte saçlarymy boyatabilir miyim sorusunun cevaby EVETtir.

E?er doktorunuz saçlarynyzy boyatmanyza izin vermiyorsa yada boya için ilk tirmesterin bitmesini beklemenizi öneriyorsa Ona hangi gerekçeyle ve hangi bilimsel veriye dayanarak izin vermedi?ini sorun.
Basa don
bebekistiyorumm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Aralik-2007
Konum: Bursa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebekistiyorumm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Aralik-2007 Saat 11:33
GEBELYKTE BYLGYSAYAR KULLANIMI

Günümüzde bilgisayar hayatymyzyn her noktasynda yer almaktadyr ve birçok gebeli?e hazyrlanan veya gebe olan kadyn bilgisayar kullanmaktadyr. Bilgisayar ile çaly?maya ba?ly psikolojik ve fizyolojik stres uygun ?ekilde ayarlanan çaly?ma saatleri ve molalar ile azaltylabilir. Yine çaly?ma ortamy ve masasynyn dizayny stres azaltmakta etkilidir. Rahat koltuklar ve masalar, belden destekleyici yastyklar yararly olur.Uzun süre mola vermeden çaly?mak kaslarda gerginlik, tendonlarda ve ba?larda inflamasyon ve dola?ymda bozuklu?a yol açar. Bütün bunlar gebe kadynda huzursuzluk yaratyr. Uygun zamanlarda mola vermek ?arttyr. Bunun için 2 saatte bir 15 dakika ara vermek yeterlidir. Aya?a kalkyp biraz dola?mak ve gerinmek ço?u gebeye iyi gelir. Bu amaçla yapylan ba? ve boyun hareketleri ile omuzlar ve ayaklary çevirmek dola?ymy destekler.Sonuç olarak bütün bu bilimsel verilerin y?y?ynda, meslekleri gere?i bilgisayar kullanmak zorunda olan kadynlaryn yukarydaki önlemleri almak kaydy ile gebelikleri süresince güvenle monitör kar?ysynda çaly?abileceklerini ve bununla ilgili endi?e duymalarynyn gereksiz oldu?unu söyleyebiliriz.
Basa don
bebekistiyorumm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Aralik-2007
Konum: Bursa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebekistiyorumm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Aralik-2007 Saat 11:38

GEBELYKTE BEL VE SIRT A?RILARI HAKKINDA

Gebeliklerin a?ry ve syzylary sizi mutsuz etmek için de?ildir. Bunlar vücudunuzun do?uma hazyrlanmasynyn yan etkileridir. Bel ve syrt a?rylary da böyledir. Genellikle hareketsiz olan kasyk bölgesi eklemleri, do?umda bebe?in geçi?ini kolayla?tyrmak amacyyla gebelik süresince, gev?emeye ba?lar. Bu, karnynyzyn iyice büyümesiyle birlikte vücudunuzun, kas-iskelet sisteminin dengesini bozar. Ba?ynyzy ve omuzlarynyzy geriye atarak dengelemeye çaly?yrsynyz. Gebe oldu?unuzu fark etmeyen kimse kalmasyn diye göbe?inizi ileri do?ru çykarmanyz sorunu daha da karma?ykla?tyryr. Sonuç, belinizdeki yay ?eklinin daha da belirgin hale gelmesi, syrt kaslarynyn gerilmesi ve a?rydyr.

A?ryyla u?ra?mak yerine onu azaltabilirsiniz. Her zamanki gibi en iyi yakla?ym ba?tan önlem almaktyr: gebeli?i güçlü karyn kaslary, iyi bir vücut duru?u ve vücut mekani?ini bilerek kar?ylamaktyr. Gebeli?in yol açty?y syrt arylaryny en aza indirecek olan vücut mekaniklerini ö?renmek için henüz çok geç de?il.

Kilo arty?ynyzy önerilen synyrlar içinde tutmaya çaly?yn. Fazla kilolar, syrtynyza yalnyzca ezici bir yük yükler.

Çok yüksek topuklu veya çok düz ayakkabylar giymeyin. Bazy doktorlar ideal bir vücut dengesi için 5 cm.'lik topuk önerirler. Gebelikteki bacak ve syrt sorunlaryny azaltmak üzere üretilmi? ayakkaby ve ayakkaby enstrümanlary vardyr. Bunlary hekiminize veya ayakkaby ma?azanyzdaki satycyya sorun.

A?yr yük (paket, çocuk, çama?yr, kitap vb.) kaldyrmanyn uygun yöntemini ö?renin. Birdenbire kaldyrmayyn. Ayaklarynyzla omuzlarynyz arasyndaki uzaklyk olabildi?ince büyük olacak ?ekilde durun. Dizleri bükün, syrtynyzy bükmeyin a?yrly?y belinizle de?il bacak ve kollarynyzla kaldyryn. E?er syrt a?rysy sizin için sorunsa, ta?ydy?ynyz yük miktaryny azaltyn. E?er aly?veri?ten dönerken a?yr bir paketi ta?ymak zorunda kalyrsanyz kuca?ynyzda a?yr bir yük ta?ymak yerine bu paketleri iki torbaya bölün ve her iki elinizde birer torba ta?yyyn.

Çok uzun süre ayakta durmamaya çaly?yn. E?er çok uzun süre ayakta durmak zorundaysanyz, bir aya?ynyzy syrtyn alt bölgesinin gerilmesini önlemek için, ufak bir taburenin üstüne koyarak dizinizi bükün. Yemek pi?irirken veya bula?yk yykarken oldu?u gibi, sert yüzeyli bir zeminde ayakta dururken, aya?ynyzyn altyna ufak bir tabure koyun. Syrt a?rysyny önleyici pozisyon alyn.

Nazikçe oturun. Oturmak, omurgaya ba?ka bir faaliyetten çok daha fazla basynç uygulanmasyna neden olur, öyleyse do?ru yapmak için özen göstermeye de?er. Mümkünse, içine çökmeyen sert bir dö?emesi olan, düzgün arkaly?y ve kollaryyla (kollaryny kalkmanyza yardymcy olmasy için kullanyn) yeterli destek sa?layan bir sandalyede oturmanyzdyr. Arkalyksyz bir tabure ya da banka hiç oturmayyn. Ne zaman olursa olsun, asla bacak bacak üstüne atmayyn. Bacak bacak üstüne atmak yalnyzca dola?ym sorununuzu artyrmakla kalmaz, kalçanyzyn syrt a?rylarynyzy artyracak ?ekilde ileri do?ru itilmesine de yol açar. Mümkünse bacaklarynyz biraz yüksekte duracak ?ekilde oturun. Araba kullanyrken koltu?unuzu öne çekin ki diziniz bükülebilsin.

Çok uzun süre oturmak yanly? oturmak kadar sakyncalydyr. Arada yürüme veya gerinme molasy olmaksyzyn bir saatten fazla oturmamaya çaly?yn, hatta bunu yarym saatle kysytlamanyz daha iyi olur.

Sert bir yatakta uyuyun, yumu?ak bir yata?ynyz varsa, altyna tahta koyun. Rahat bir yaty? biçimi uyandy?ynyzda hissedece?iniz a?ryyy azaltyr. Sabahlary yataktan zyplayarak kalkmak yerine, önce bacaklarynyzy yata?yn kenaryndan sarkytarak oturun. Sonra kalkyn.

Hekiminize gebelik korsesinin size yardymcy olup olamayaca?yny sorun.

Tabaklary rafa yerle?tirmeye veya bir tabloyu duvara asmaya çaly?yrken syrtynyzyn gerilmesine izin vermeyin. Ba?ynyzyn üzerindeki bir yere ula?maya çaly?mak syrt kaslarynyzy gerer.

Kas a?rylarynyzy dindirmek için ysytma pedi (havluyla sarylmy? ?ekilde) kullanyn veya ylyk du? alyn.

Gev?emesini ö?renin. Pek çok syrt sorunu stresle artar. E?er sizin için de böyleyse, a?ry ataklary syrasynda gev?eme aly?tyrmalary yapyn.

Karyn kaslarynyzy güçlendirecek basit aly?tyrmalar yapyn.Duzenleyen mystical - 24-Aralik-2007 Saat 16:32
07.08.08 ANNEN SENY ÇOK SEVYYO MELE?YM...KURBAN OLURUM SANA, SENY YARADANA...
Basa don
bebekistiyorumm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Aralik-2007
Konum: Bursa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 518
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebekistiyorumm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Aralik-2007 Saat 11:47

GEBELYKTE KAN UYU?MAZLI?I


Gebelikte kan uyu?mazly?y; anne kan grubunun Rh(-), baba kan grubunun ise Rh(+) oldu?u durumlarda meydana gelir.Rh uygunsuzlu?u da denilen bu durumun olmasy bebekte her zaman problem olaca?y anlamyna gelmez. Problem olu?masy için öncelikle bebek kan grubunun Rh(+) olmasy, gebelik veya do?um syrasynda bebek kanynyn anne kanyna kary?masy ve bu durumda yabancy bir kan grubu ile kar?yla?an annenin ba?y?yklyk sisteminin devreye girip yabancy kana kar?y antikor üretmesi gerekir. Antikorlar antijeni ortadan kaldyrmak için vücut tarafyndan olu?turulan silahlardyr. Daha önceden yanly? kan nakli veya dü?ük gibi durumlarla vücut tarafyndan antikor olu?mady?y takdirde genellikle ilk gebeliklerde bebekte problem olmaz. Çünkü uyarylma olup antikor olu?uncaya kadar gebelik sonlanyr. Ço?unlukla da uyarylma do?umda bebekten anneye kan geçi?i ile olur. Do?umdan sonra bu uyarylma önlenemezse daha sonraki gebeliklerde vücut bu yabancy kany görünce hatyrlar ve hemen savunma silahyny devreye sokarak bebek kan hücrelerini tahrip etmeye ba?lar.

Kan gruplary temel olarak A ve B ady verilen iki grubun varly?y ya da yoklu?una göre belirlenir. Her birey A,B, AB ve 0 gruplaryndan birine sahiptir. Kan gruplary,kyrmyzy kan hücrelerinin üzerinde bulunan antijenlere göre belirlenip adlandyrylyr. Antijenler, savunma sistemini harekete geçiren proteinlerdir. A grubu sadece A antijenlerine, B grubu sadece B antijenlerine,AB grubu ise her iki (A ve B ) antijene sahiptir."0" grubunda ise ne A ne de B antijeni bulunmaktadyr. Ardyndan Rh faktörünün varly?y ve yoklu?una göre de alt synyflara ayrylyr. E?er kanynyzda Rh antijeni yoksa Rh negatif (-) , Rh antijeni varsa Rh pozitif (+) olarak tanymlanyrsynyz.Ynsanlaryn % 85'inden fazlasy Rh pozitifdir. Do?um öncesi takipte annenin kan grubunun bilinmesi gereklidir.

Rh uygunsuzlu?u varly?ynda e?er bebek de pozitif ise do?um esnasynda anne kany ile bebe?in kany temas eder ve anne kanyna Rh faktörü geçer. Anne buna anti Rh(antikor) üreterek cevap verir. Bir sonraki bebek e?er Rh (+) olur ise annenin olu?turdu?u antikorlar ikinci gebelikte, bebek dola?ymyna çocuk e?inden (plasenta) geçerek kan hücrelerini öldürmeye ba?lar. Geçen antikor miktary ile do?ru orantyly olarak , bebekte anne karnynda iken, kansyzlyk yani anemi geli?ir. Buna ba?ly olarak ultrasonda bebekte hidrops ady verilen vücut bo?luklarynda syvy birikmesi durum tespit edilir. Bebekteki anemi sonucu kalp yetmezli?i ve hidrops tablosunun nedenidir. Hastaly?yn ?iddetine ve yok edilen kan hücrelerinin miktaryna ba?ly olarak bebekte anne karnynda ölüm de dahil olmak üzere bir çok sorun görülür. Annenin ba?y?yklyk sistemi bir kez antikor üretmeye ba?ladyktan sonra artyk geri dönü?üm yoktur. Önemli olan vücut antikor üretmeden devreye girebilmektir.


Amniyosentez - Kordosentez, dü?ük, dy? gebelik, yanly? kan nakli,gebelik syrasynda görülen fazla miktarda kanamalar sonucunda da anne ve bebek kany do?umdan önce de temas edebilir.


Bazen Rh(-) bir kadyna hata ile Rh(+) kan verilebilir. Bu durumda ortada gebelik yokken bile kadynyn kanynda anti-Rh antikorlar bulunabilir ve ilk bebek uygunsuzluktan etkilenebilir.


Bu yüzden Rh (-) olan her anne, gebeli?in hemen ba?ynda anti-Rh antikorlar açysyndan ara?tyrylmalydyr. YNDYREKT COOMBS TESTY denilen bu test ile gebe kanynda dola?an hücrelere fikse olmamy? antikorlar saptanyr. DYREKT COOMBS testi ise bebe?in kanyna bakylarak tespit edilir. Bu nedenle gebeli?in ba?ynda, gebeli?in ortalarynda ve sonlaryna do?ru annede indirekt coombs testi bakylarak, annenin Rh uygunsuzlu?undan etkilenip etkilenmedi?i ara?tyrylyr.


Tedavi
Kan uyu?mazly?ynda amaç annenin Rh pozitiflere kar?y antikor olu?turmasyny engellemektir. Bu tür bir hastalyktan kurtulmanyn temel kuraly korunma oldu?undan a?a?ydaki kurallara uyulmalydyr:


Gebeli?in ba?ynda e?lerin kan gruplary tespit edilmelidir.
E?er Rh uyu?mazly?y varsa indirekt coombs testi uygun aralyklarla tekrarlanmalydyr.


Ylk gebelikte 28.haftada erken korunma i?nesi (Rh hiperimmün globulin=anti-D) yapylabilir.


Do?umdan sonra bebek kan grubu Rh pozitif bulunursa; sonraki bebekleri korumak için antikor üretimini engelleyecek anti-D enjeksiyonu 72 saat içinde yaptyrylmalydyr. E?er anne duyarly hale gelmi?se bebek risk altyndadyr.Gebelik ilerledikçe; kandaki antikor düzeyleri kontrol edilir.E?er yüksek düzeylere çykarsa, özel testlerle bebe?in sa?ly?y mutlaka bir perinatoloji klini?inde takip edilmeli ve uygun tedavi yapylmalydyr.


Dü?üklerde gebelik 3 aydan büyükse anti-D uygulamasy tam doz yapylmalydyr. Ylk 3 ay içinde 6-8 haftadan sonra ceninde kyrmyzy kan hücreleri olu?maya ba?lady?yndan dü?ük doz anti-D (koruyucu i?ne) yapylmasy uygun olur.
Kürtajlarda anti-D müdahaleden önce uygulanmaly, operasyon mümkünse vakum ile yapylmalydyr.


Benzer ?ekilde dy? gebelikde de müdahaleden hemen sonra anti-D yapylmalydyr.
Tanysal amaçly giri?imler olan amniyosentez, kordosentez, CVS gibi i?lemler sonrasynda anti-D yapylmasy gebeli?in sa?lykly devamy açysyndan son derece önemlidir.

Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Aralik-2007 Saat 02:34
Anne sütü nasyl üretilir?
 
Anne sütü, anne memesinde bazy hormon ve reflekslerin yardymyyla üretilir. Gebelik süreci içinde geli?en hormon de?i?iklikleri ile meme dokusu, süt üretmeye hazyr hale gelir. Bu süreç içinde, süt üretiminden sorumlu ba?lyca hormon olan “süt hormonu” (prolaktin) annenin kanynda artar. Gebelik ba?langycynda 10 birim iken sonunda 200 birime yükselmi?tir. Bu 20 kat arty?a ra?men, memede sadece çok az miktarda süt yapylyr. Daha fazla süt yapylmasyna, yine gebelikte artan di?er hormonlar (“östrojen” ve “progesteron”) engel olur. Do?umdan sonra bu hormonlaryn düzeyi aniden dü?er. Bu nedenle süt hormonu üzerindeki baskylanma ortadan kalkar ve do?umdan hemen sonra geli?en bu hormon de?i?iklikleri ile meme, süt yapmaya ba?lar.
 
Bebek anne memesini emdi?inde, iki refleks (refleks: vücutta istem dy?y geli?en biyolojik tepki, olay) memeye süt dolmasyny mümkün kylar. Bu iki refleks, “süt salgylama refleksi”  ve “süt fy?kyrtma refleksi”  olarak adlandyrylyr…


SÜT SALGILAMA REFLEKSY NEDYR ?
Anne memesinde süt üretiminden sorumlu olan reflekslerden biri  “süt salgylama refleksi”dir. Bu refleks, bebe?in anne memesini emmesiyle geli?ir ve sonuçta memede süt üretilir. Bu reflekste görev  alan hormon,  “süt hormonu” ady verilen “prolaktin”dir.

Prolaktin, beyinden (hipofiz bezinden) salgylanan bir hormondur ve memenin yapysynda bulunan bez hücrelerinde süt yapylmasyndan sorumludur. Bebe?in anne memesini emmesiyle, meme içindeki sinir uçlary uyarylyr. Sinir bu uyaryyy beyindeki hipofiz bezine ta?yr. Hipofizde yapylan prolaktin, kan yoluyla memeye gelir ve bez hücrelerinin süt yapmasyny ve salgylamasyny sa?lar. Bu reflekse “süt salgylama refleksi”  (“milk secreting reflex – prolactin reflex”) ady verilir. Bebek çok emerse bu refleks çok çaly?yr, memede çok süt üretilir. E?er bebek emmezse süt yapymy ve salgylanmasy azalyr.

Bebek i?tahly bir bebekse veya bebekler ikiz ise, annenin memesi daha güçlü ve daha çok emilir. Böylece meme de bebe?in ihtiyacy olan daha çok sütü üretir. Buna “arz ve talep” (“supply and demand”) ady verilir. Anne, sütü daha bol olsun isterse, bebe?ini daha çok emzirmelidir.

 SÜT FI?KIRTMA REFLEKSY NEDYR ?
“Süt fy?kyrtma refleksi” annelerin bebeklerini emzirmesini mümkün kylan reflekslerden biridir (“milk ejection reflex - oxitocin reflex – let down reflex”). Emziren pek çok annenin zaman zaman gözlemledi?i bir olay vardyr. Süt meme ucundan ince çizgiler-iplikçikler halinde fy?kyryr. Her iplikçik, meme ucundan dy?ary açylan bir süt kanalyndan gelir. 

Memedeki süt bezlerinin etrafynda ince kas hücreleri vardyr. Y?te bu kas hücreleri kasylynca süt, süt kanallaryna do?ru ilerler. Sonuçta meme ucundan dy?ary fy?kyryr. Söz edilen kas hücrelerinin kasylmasyny “oksitosin” hormonu sa?lar. Pek çok kadyn emzirmenin ba?ynda, memedeki bu kas hücrelerindeki syky?mayy, kasylmayy hisseder. Bu, sütün akmaya ba?layaca?ynyn i?aretidir.

Bebe?in emmesiyle, meme ba?yndan kalkan uyarylar sinir uçlary ile beyindeki hipofiz bezine ta?ynyr. Bu uyaryyla hipofiz bezinden oksitosin salynyr. Kanla meme dokusuna ta?ynan oksitosin kas hücrelerinin kasylmasyny sa?lar. Bu olaya “süt fy?kyrtma refleksi” ady verilir.  Bu refleks iyi çaly?mazsa memeden yeteri kadar süt akamaz.

Süt fy?kyrtma refleksinin etkinle?mesi, süt salgylama refleksinden daha kary?yktyr. Annenin duygu ve dü?ünceleri de bu refleks üzerinde etkilidir. E?er anne bebe?ini sevdi?ini,  bebe?inin acykty?yny dü?ünürse bebek daha emmeye ba?lamadan, oksitosin salgylanmaya ba?lar. Memede bir syky?ma hissedilir ve süt dy?ary akar.

Üzüntüler, korkular, a?ry (özellikle memedeki a?ry), utanma bu refleksi olumsuz etkiler. Annenin bebe?ini anne sütüyle besleyemedi?ini dü?ünmesi, üzülmesi bile refleksin normal ko?ullarda çaly?masyna engel olur.

Basa don
mavi_boncuk Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 19-Mayis-2007
Konum: Kyrykkale
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3989
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti mavi_boncuk Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 03-Ocak-2008 Saat 23:17

8 ay çylgynly?y
Formunu korumak isteyen anne adaylarynyn normal gebelik süresinin tamamlanmasyny beklemeden, 8. ayda sezaryenle bebeklerini dünyaya getirdikleri iddialary hyzla yayylyyor.

Formunu korumak isteyen anne adaylarynyn normal gebelik süresinin tamamlanmasyny beklemeden sezaryenle bebeklerini dünyaya getirdikleri iddialary son zamanlarda sykça duyulur oldu. Bazy okurlaryn Anne adaylary daha fazla kilo almamak için 8. ayda sezaryenle bebeklerini aldyryyorlarmy?. Do?ru olabilir mi bu? ?eklindeki sorulary da Form Sante dergisinin yazy i?lerini harekete geçirdi. Konu, derginin Temmuz sayysyna ta?ydy.

Ya?ama ?ansy olsa da...

Hamilelik, son regl tarihinden itibaren 40, döllenme olu?umunun ardyndan ise 38 hafta sürüyor. Dünya Sa?lyk Örgütü (WHO), 37. hamilelik haftasyndan önce gerçekle?en do?umlary erken do?um olarak tanymlyyor. 37. haftasyny tamamlamadan önce do?an bebeklere prematüre bebek deniyor.

Prematüre bebeklerin ya?ayabilme ?ansy typ dünyasyndaki geli?meler sayesinde artyyor. Ülkemizde hastanelerde yeni do?an ünitelerinin sayysynyn ço?almasy da bu ?ansyn yükselmesini sa?lyyor. Ancak süresini doldurmadan do?an bebeklerin hepsi ayny seyri gösteremiyor, çünkü prematürelik derecesi arttykça sorunlar da derinle?iyor. Örne?in zamanyndan 1-2 hafta önce do?anlar, yüksek riskli de?iller. 34. haftadan erken do?anlar ise ciddi sa?lyk sorunlaryyla kar?yla?abiliyorlar. Bunun sonucunda bebe?in sa?ly?yna kavu?abilmesi için yeni do?an ünitesinde geçirece?i süre de artyyor. Çocuk Sa?ly?y ve Hastalyklary Uzmany Dr. Ceyda Ekiz, geli?en typ sayesinde prematüre do?an bebeklerin ya?ama ?anslarynyn oldukça yükseldi?ini belirtiyor. Ancak bu, 8. ayda do?an bebeklerin ciddi sa?lyk sorunlaryyla kar?yla?mayaca?y anlamyna da gelmiyor. Dr. Ekiz, akci?er yetmezli?inin prematüre bebeklerde en syk görülen sa?lyk sorununu olu?turdu?una dikkat çekiyor. Akci?er elastiki bir yapyya sahip. Nefes alyndy?ynda hava kesecikleri ?i?iyor, nefes verildi?inde ise iniyor. Hava keseciklerinin ?i?ip inmesini sa?layan surfaktan adly maddenin olu?umu ortalama 35 haftada tamamlanyyor. Bu süreden önce gerçekle?en do?umlarda akci?er geli?imini tamamlasa bile, yapym eksikli?ine göre de?i?en derecelerde sorunlar olu?uyor. Örne?in solunum yetmezli?i tablosu geli?ebiliyor. Bu bebeklerde, organlaryn geli?imi tamamlanmady?y için kan ?ekeri dü?üklü?ü gibi metabolik problemler, enfeksiyonlar, kanama problemleri, kalp dola?ym problemleri, uzamy? sarylyk, oksijen tedavilerine de ba?ly olabilen körlük, ba?yrsak sorunlary, beyin ve omurilik syvysy içinde kanama gibi ciddi sa?lyk sorunlary görülebiliyor. Tabii i?in en can alycy yany bu talepte bulunan anne adaylary var my ve doktorlar ne diyor?

Uzmanlar tarty?yyor

Konunun uzmanlaryna 8. ayda do?um talebiyle ilgili aklymyza takylan 3 soru sorduk. Y?te sorular ve yanytlary...

Formlaryny korumak için erken do?um talep eden anne adaylary oldu mu?

Erken do?um bebekte hangi sa?lyk sorunlaryna yol açyyor?

Kilo almamak için 8. ayda do?um yapylmasy do?ru mu?

Prof. Dr. Teksen Çamlybel Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany

Talep geldi ama kabul etmedik

1- Bu yönde bir-iki talep olsa da, hem tybbi hem de etik açydan uygun olmady?y için erken do?umu kabul etmedik.

2- Günümüzde modern typtaki geli?meler sayesinde 2 kilo üzerinde do?an bebekler yeni do?an bakymyna neredeyse hiç ihtiyaç duymadan ya?amyny sürdürebiliyor. Yeni do?an ünitelerindeki geli?meler sayesinde 1 kilo 200 gram a?yrly?ynda do?an prematüre bebeklerin bile ya?ama ?ansy yüzde 80'lere kadar yükseldi. Ancak typ her ne kadar geli?mi? olsa da, erken do?um özellikle prematüre bebeklerin akci?erlerinde ciddi sorunlar yaratabiliyor. Bu nedenle biz iste?e göre gerçekle?tirilen sezaryenleri bile normal hamilelik süresinden sadece bir hafta önce uyguluyoruz. Bunun nedeni de anne karnynda geçirilen her günün bebe?in sa?ly?y açysyndan son derece önemli olmasy.

3- Formlaryny korumak için bize böyle bir talep geldi?inde, bebek iki kilo a?yrly?yna ula?my? olsa bile kabul etmemiz mümkün de?il. Daha önce bu taleple gelen bir-iki vaka oldu ama kesinlikle kabul etmedik. Ayryca etik kurallary gere?ince hiçbir doktorun da bunu kabul edece?ini sanmyyorum.

Prof. Dr. Bülent Tyra? Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany

Ciddi sa?lyk sorunlary geli?ebiliyor

1- Bugüne dek formlaryny korumak amacyyla erken do?um yapmak isteyen anne adayy olmady.

2- Erken do?umun pek çok sakyncalary mevcut. Özellikle akci?erler bebeklerin en geç olu?an organlaryndan biri. Bu nedenle 34. hamilelik haftasyndan önce do?an bebeklerde ciddi solunum sykyntysy olu?abiliyor. Bu bebeklerde, organlaryn geli?imi tamamlanmady?y için enfeksiyonlar, kanama problemleri, uzamy? sarylyk, oksijen tedavilerine ba?ly körlük, ba?yrsaklarda sykyntylar, beyin ve omurilik syvysy içinde kanama gibi ciddi sa?lyk sorunlary geli?ebiliyor. Tüm bunlar, erken do?umun bebe?in sa?ly?yny ne denli tehlikeye atty?yny ortaya koyuyor.

3- Formun korunmasy için erken do?um yapylmasy hem tybbi hem de etik anlamda son derece yanly? bir uygulamadyr.

Op. Dr. Alper Mumcu Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany

Tybbi ve etik açydan do?ru de?il

1- Bugüne kadar klini?imize Daha fazla kilo alarak vücudumun bozulmasyny istemiyorum gibi estetik kaygylar nedeniyle hamileli?in zamanyndan önce sonlandyrylmasyna yönelik bir taleple gelen olmady. Açykçasy bebe?in sa?ly?yny dü?ünen hiçbir bilinçli anne adayynyn böyle bir talepte bulunabilece?ini de dü?ünmüyorum.

2- Günümüzde de?i?ik nedenlerle pek çok bebek zamanyndan önce dünyaya geliyor. Geçmi?te ço?u kaybedilen bu bebeklerin önemli bir kysmy günümüzde geli?mi? merkezlerdeki iyi yo?un bakym ?artlarynda, sorunsuz bir ?ekilde ya?atylabiliyor. Ancak bu do?umlaryn hepsi anne ya da bebe?in hayatyny korumak amacyyla kaçynylmaz olarak gerçekle?tiriliyor.

3- Herhangi tybbi bir gereklilik olmaksyzyn hamileli?in anne adayynyn iste?i ile prematür olarak sonlandyrylmasyny hem tybbi, hem de etik açydan kesinlikle do?ru bulmuyorum. Böyle bir uygulama ile talebini de asla onaylamyyorum.

Op. Dr. Burçak Erzik Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany

Keyfe ba?ly do?um olmaz

1- Bugüne dek hiçbir anne adayymyz formlaryny korumak adyna bizden böyle bir talepte bulunmady.

2- Fetusun organ ve nörolojik geli?imi, 37. haftadan sonra tam olu?uyor. Günümüzde yeni do?an yo?un bakym ünitelerindeki geli?meler, 28. hamilelik haftasyndan sonra ya?ama olasyly?yny yüzde 95'lere ta?ymy? olsa da, 8. ayda do?um pek çok sa?lyk sorununa yol açabilir. Yetersiz akci?er geli?imine ba?ly solunum sykyntysy, kafa içi kanama, sarylyk, hipoglisemi, enfeksiyon ve kalp damar problemleri, prematüre do?an bebeklerin en syk kar?yla?ty?y sa?lyk sorunlary. Dolayysyyla ideal bir do?um için hamilelik haftasynyn tamamlanmasy gerekiyor.

3- Anne adayynyn keyfine ba?ly olarak erken do?um söz konusu olamaz. Biz bu tür bir giri?imi do?ru bulmuyor ve hiçbir zaman da önermiyoruz. Zaten 8. ayda do?umla 9. ayda do?um arasynda annenin fizi?inde çok büyük bir de?i?im olmasy söz konusu de?il. Yani son ayda a?yry kilo alymy anneye ait bir sorun. Ayryca karyn bölgesindeki ciltte olu?an deformasyonlar, hamilelin son haftalarynda syklykla görülmekle beraber, erken dönemde de olu?abiliyor. Anne bilinçli oldu?u takdirde hamilelik süreci bu tür problemleri de yaratmaz. Aksine a?yry beslenen, hyzly kilo alan, egzersiz yapmayan hamilelerde bu tür estetik problemler çok daha erken ba?layabiliyor. Dolayysyyla annenin formunu korumasy için ya?am tarzyna, beslenme düzenine dikkat etmesi gerekiyor.

Ünlü anneler bu konuda ne diyor?

Ne?e Erberk (Ajans sahibi)

Annenin vücudu deformasyona u?ramasyn diye bebe?i 8. ayda almak anlamsyz ve tuhaf. Do?um yapmy? anneler, bilinçli beslenme programy ve sporla aldyklary kilolardan kurtulabilirler. Sezaryenle do?umda zaten 38. haftada alyyorlar. Bu süreyi erkene çekmenin hem anneye hem de bebe?e zararly olup olmady?y iyi ara?tyrylmaly. Bu karary verecek ki?i doktordur. Bilinçsiz uygulamalar riskli bence. Çevremde keyfi ?ekilde 8. ayda do?um yapmy? kimse yok. Ben tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi oldum, bana böyle bir yöntem önerilseydi, reddederdim.

Ebru ?ally (Manken)

Doktorumla do?umu sezaryen yöntemiyle yapmaya karar vermi?tik. Ancak bebe?im 36. haftada a?a?y indi. Böyle olmasaydy, 38. haftada sezaryen ile alynacakty. Doktor uygun gördü?ü sürece 8. ayda do?um yapmaya kar?y de?ilim. Yurtdy?ynda birçok örne?i var. Ancak anne ve bebe?in sa?ly?yny riske atmamak da gerek. Hamilelikte en çok kilo alymynyn, deformasyonun ve ödemlerin 8. aydan sonra ortaya çykty?y bir gerçek. Ama estetik kaygylar bebe?in sa?ly?yndan önemli de?il. Son aylara kadar bende hiç deformasyon yoktu. Sadece do?al olarak karnym ?i?mi?ti.

Nora Romi (Gazeteci)

Akly ba?ynda hiçbir anne adayynyn böyle bir yöntemle do?um yapaca?yny zannetmiyorum. 8. ayda, kilo alaca?ym, vücudum deforme olacak diye, bebe?i ve kendini riske atmaya de?mez. Bu ancak i?i gücü olmayan, sorumluluk ve kaygy ta?ymayan ki?ilerin moda diye uygulatty?y bir yöntem gibi geliyor bana. Bebek hazyr olmadan do?um gerçekle?irse, o anda sorun olmasa da ileriki ya?larda sa?lykly kalaca?ynyn garantisini kim veriyor? Ayryca erken do?umda solunum yollaryyla ilgili sorunlar, zeka gerili?i gibi komplikasyonlar ba?gösterebilir. Yanly? bir uygulama.

Deniz Pula? (Manken)

Form için 8. ayda do?um yapyldy?yny duymu?tum. Özellikle yurtdy?ynda Cindy Crawford gibi ünlü mankenler sanyrym bu yönteme ba?vuruyorlar. E?er bebe?in fizyolojik geli?imini tamamlady?yny doktorlar onaylyyorsa, bu yönteme kar?y de?ilim. Ama bana pek do?ru gelmiyor. Hamilelere, bu özel süreci sonuna kadar ya?amalaryny tavsiye ederim. Formda kalmak için 8. ayda erken do?um yapmaktan daha do?al yöntemler var. Mesela, ben zaten çok kilo almamy?tym ama spor yaparak ve vakitsizlikten fazla yemek yemeyerek eski formuma kavu?tum.
ShockedShockedShocked bence formumu koruycam diye böyle bi?ey yapylmaz,Do?umdan sonra biraz dikkat edip formumuza geri dönmek en do?rusu...


Duzenleyen mystical - 04-Ocak-2008 Saat 05:17
Basa don
gülünhüznüyüm Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 13-Eylül-2007
Konum: A?ry
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11246
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülünhüznüyüm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 26-Ocak-2008 Saat 08:27
çatlaklary önleyin

Ara?tyrmalar, anne adaylarynyn % 66’synyn, ciltteki gerilme nedeniyle olu?an izlerden rahatsyzlyk duyduklaryny göstermektedir. Bu nedenle, özellikle bu vakalarda kullanyma uygun, özel bir nemlendiricinin kullanylmasy büyük önem ta?yr.

Özellikle, gebeli?in 3. ayyndan itibaren, kilo alymy ve bebe?in geli?imi nedeniyle özellikle karyn, kalça, basen ve gö?üs bölgesinde, cildin a?yry gerilmesi nedeniyle, ka?yntylar ve bir süre sonra da çatlaklaryn olu?tu?unu belirten Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany Op. Dr. Figen Güney Ta?er, anne adaylarynyn ya?ady?y sykyntylardan biri olan bu cilt çatlaklarynyn, gebelik döneminde yapylacak basit uygulamalarla önüne geçilebilece?ini de sözlerine ekledi.

Hamilelikte olu?an çatlaklarla mücadelede dengeli beslenmenin önemini vurgulayan Op. Dr. Figen Güney Ta?er, “Bol su içmek, C, E vitamini zengin besinleri tüketmek, cilt çatlaklarynyn önüne geçmede etkili. Bunun yanysyra cildi yumu?ak ve esnek tutacak bir kremin her gün etkin bölgelere uygulanmasyyla da gebelikte olu?an cilt çatlaklaryny en aza indirmek mümkün” dedi.

Çatlaklar olu?tuktan sonra, tedavi edilmeleri oldukça zor.
Dr. Ta?er’e göre basit önlemlerle gebelikte ya?anan cilt çatlaklaryny en aza indirmek mümkün. Bu yöntemler arasynda;
Cilde, masaj fyrçasy yardymyyla masaj yaparak, bu bölgelerdeki kan dola?ymyny hyzlandyrmak,
C ve E vitamini açysyndan zengin olan, cilt için yararly meyve, sebze ve fyndyk gibi besinleri tüketmek,
Bol bol su içmek
Yeterli uyku almaya özen göstermek ve
Cildi yumu?ak ve esnek tutacak, gerilme ile olu?an izleri önleyen, hamileler için özel olarak üretilmi? bir kremi her gün etkin bölgelere uygulamak yer alyyor.


Duzenleyen mystical - 16-Mart-2008 Saat 09:07


    Aslynda hayatyn hiçbir evresinde kötü insan yoktur. Her insan huzur verir; kimi geldi?inde, kimi gitti?inde..
Basa don
gülünhüznüyüm Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 13-Eylül-2007
Konum: A?ry
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11246
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülünhüznüyüm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Ocak-2008 Saat 02:00
Hamile Annenin Beslenmesi
Içinizde gelismekte olan küçük bir varlik vardir, ve onun saglikli gelismesi için agziniza koydugunuz her lokma önemlidir. Amerika Harvard üniversitesinde yapilan bir arastirma, bebegin sagliginin, annenin hamileligi sirasindaki beslenmeyle nasil yakindan iliskili oldugunu göstermistir. Arastirmaya alinan kadinlardan diyeti iyi olanlarin %95’inin çok saglikli bebekleri olurken, diyetine dikkat etmeyenlerin (genellikle abur cubur ve fast food ile beslenenlerin) %8’inin saglikli bebekleri, %65’inin ölü dogum, prematüre ve dogustan kusurlari olan bebekleri olmustur.
Baska çalismalarda da hamile kadinlarin yediklerinin veya yemediklerinin bebek üzerine olan etkileri gösterilmistir. Örnegin döllenmeden hemen önce ve erken hamilelik döneminde folik asit eksikligi, omurilik kanali kusuru ve damak dudak yarikligi riskini arttirirken, son üç ayda protein ve kalori eksikligi beyin gelisimini kötü etkiler.Yetersiz ve yalnis besin alimi bebekle ilgili gelisimi geciktirebilir.
Ayrica beslenme hamileligin seyrine; rahat geçmesine, doguma, duygusal duruma ve dogum sonrasi iyilesmeye etki eder. Iyi beslenen kadinlarda erken dogum daha azdir, özellikle çinko eksikligi prematüre dogum riskini arttirir. Hamileliginiz boyunca dikkat etmeniz gereken önemli konular sunlardir:

Yediginiz her lokmaya özen göstermek: Her yemekte çatalinizi agziniza götürmeden önce "bu yedigim bebegim için iyi mi?” diye bir düsünün, eger yanit “evet” ise çigneyin. Düskün oldugunuz tatlilardan ve abur cuburlardan uzak durun.

Tüm kaloriler birbirine esit degildir: 150 kalorilik bir tatli kurabiyedeki kalori, kepekli undan yapilmis, meyve suyu ile tatlandirilmis diyet kurabiyedeki 150 kaloriye esit degildir. Bu nedenle aldiginiz kalorinin miktarinin yani sira, niteliginede özen gösterin.

Kendinizi aç birakirsaniz bebeginizide aç birakirsiniz: Nasil bebeginizi dogduktan sonra aç birakmayi düsünemiyorsaniz, anne karnindayken de bunu yapmamalisiniz. Bebeginizin düzenli aralarla düzenli beslenmeye ihtiyaci vardir. Hiç bir zaman ögün atlamayin. Siz aç olmasanizda bebeginiz açtir. Eger mide yakinmalariniz istahinizi kapatiyorsa, gereksiniminizi 3 ögün yerine 6 küçük ögün ile karsilayin.

Karbonhidrat alimi: Hamilelik sirasinda kilo almaktan korkan bazi kadinlar karbonhidratlari tamamen diyetlerinden çikarirlar. Saf ve basit karbonhidratlarin (beyaz ekmek, pirinç, seker, kek, kurabiye) besin degeri az ama kalorileri çoktur. Sa? olmay?n karbonhidrat† kouplekslerinin ise (kepekli tkme?, kahverengu pirinç, kurufasul?e, bezeUye ve özellikle uabugu ile pisirilen patates) gerekli B vitaminleri, mineraller, protein ve lifler açisindan gerekli oldugu bir gerçektir. Bunlar bulanti ve kabizligin kontrol altina alinmasinda yardimci olur ve sismanlatici degillerdir.

Tatlilar sorundan baska birsey degillerdir: Hiçbir kalori sekerin verdigi kalori kadar bos degildir. Ayrica arastirmalar sekerin yalnizca yararsiz degil zararli da oldugunu göstermislerdir. Sekerin dis çürümesine yol açmasinin yani sira, seker ve kalp hastaligi, depresyon ve bazi vakalarda hiperaktivite ile iliskisinin oldugu düsünülmektedir. Seker ile ilgili belkide en kötü sey hiçbir besin degeri olmamasidir. Lezzetli ve besleyici tatlilar için, seker yerine meyve ve meyve suyu kullanin.

Iyi besinlerin nereden geldigi bellidir: Pisirdiginiz yiyecekler konserve ve haslanip dondurulmus ise besleyiciliginin çogunu kaybetmistir. Mevsiminde taze sebze ve meyve, eger bulunmuyorsa taze dondurulmus olanlari tercih edin. Her gün çig sebze ve meyve yemeye çalisin. Sebzeleri ya buharda yada az pismis hazirlayarak vitamin ve minerallerin korunmasini saglayin.

Kötü aliskanliklar iyi bir diyeti sabote edebilir: Yeryüzündeki en iyi dogum öncesi diyet bile eger anne alkol, tütün ve benzeri maddelerden uzak durmuyorsa, ise yaramaz. Artik aliskanliklarinizin degismesinin tam zamanidir.


Hamilelikte Tatil Ve Seyahat
Hamilelik sirasinda bir mola vermek harika bir fikir,bulundugunuz yerden uzakta geçireceginiz birkaç gün sizi çok rahatlatacaktir. Tek yapmaniz gereken bu seyahate çikmadan önce doktorunuz ile görüsüp güvenliginiz için neler yapmaniz gerektigini ögrenmek. Seyahate karar verdiginizde bulundugunuz yere en yakin hastanenin nerede oldugunu ögrenin. Ayrica tibbi dosyanizin bir fotokopisini yaninizda bulundurmak iyi bir fikirdir.

Uzun turlar ve farkli bölgeler (çok sicak veya soguk) sizi yorabilir. Hamileligin zaten fiziksel aktivitenizi azaltacagini düsünerek, sizi daha az yoracak daha dinlendirici yerler seçin. Bazi hekimler hamileligin erken dönemlerinde düsük tehlikesi olabileceginden, ve hamileligin son haftalarinda dogum yaklastigindan seyahati önermeyebilirler.

*Araba veya uçak seyahati
Araba seyahatlerinizde sik mola vererek, tren seyahatlerinizde oturdugunuz yerden sik kalkip kisa bir yürüyüs yaparak kan dolasiminizin düzenlenmesine yardimci olmalisiniz.Yolculuklarinizda sik tuvalet ihtiyacinizi hatirlayarak tuvalete yakin yerleri tercih edin. Bu yolculuklarda emniyet kemerinizi takmayi unutmayin.Bu sarsintilarda bebeginize gelebilecek zararlari önleyecektir.

*Uçak ile seyahat
Eger uçak yolculugu yapacaksaniz, uçak sirketinin hamile yolcular için olan tüm uygulamalarini ögrenin. Hamileliginizin 28-36 haftalarinda bu yolculuk için doktorunuzdan bir sakinca olmadigina dair belge almaniz gerekecektir. 36. haftadan sonra ise muhtemelen uçusunuza izin verilmeyecektir. Hamile kadinlar için basiçsiz kabinleri olan küçük uçaklarla uçmak uygun degildir. Çünkü basinç degisiklikleri su keselerinin erken patlamasina neden olabilir. Uçak yolculuklarinda bol sivi alin. Uçarken vücudunuz daha kolay su kaybedip dehidrate olabilir.

*Tropik bölgelere seyahat
Genelde malarya (sitma) açisindan risk tasiyan tropik bölgelere gidilmesine izin verilmez. Bu hem anne hem çocuk için riskli olur. Annenin ölü dogum yapma riski artar.Ayrica hamilelikte sitma ilaçlari zararlidir.

*Asilama
Hamilelere özellikle canli virus asilari önerilmez. Agizdan alinan ölü polyo (çocuk felci) asisi uygulanabilir. Duktorunuz ile asilamanin tüm ayrintilarini konusmalisiniz.


Emzirme Kurslari
Anne adaylarini en çok endiselendiren konularin basinda çok yakinda dogacak bebeginin beslenme sekli gelir. Dogal ve saglikli olmasi bakimindan anne sütünü tercih etmek isteyenlerin sayisi ise hiç de az degil. Ancak tercihini bu yönde kullananlarin aklina su soru takilir, kalir : ``Acaba emzirmeyi basarabilir miyim ve sütüm yeterli olacak mi ?'''' Endiselerinizde haklisiniz. Ne de olsa ilk kez emzirmek gibi bir olgu ile karsilasiyorsunuz. Yine de paniklemenize gerek yok. Türkiye çapindaki Bebek Dostu hastanelerin pek çogunda ücretsiz olarak anne adaylarina yönelik emzirme kurslari var. Akliniza takilan bir çok soruyu bu kurslarda alacaginiz yanitlarla dagitabilirsiniz. Ancak dilerseniz önce anne sütü neden bu kadar önemli sorusunun yanitini ögrenelim. Iste ana sütünün bebeginize getirdigi faydalar:

- Sindirim sistemini olgunlastiriyor
- En dengeli biçimde bebegin besin ihtiyacini karsiliyor.
- Bebegin anneye daha yakin olmasi nedeniyle psikolojik açidan olumlu etkiliyor.
- Bebegin daha erken ve saglikli olarak gelismesini sagliyor.
- Zeka gelisimine hazir mamadan daha olumlu etkileri bulunuyor.

Tüm dünyada 1970''li yillara kadar anne sütü tercih edilmesine ragmen, bu tarihten itibaren emzirmenin dogalligindan uzaklasildigi görülür. Özellikle gelismis ülkelerde hazir mamalarin daha saglikli ve yararli oldugunun açiklanmasi nedeniyle anne sütü ikinci plana atildi. Ancak, 1980''li yillarda ``Anne sütü bebege uygun mu?'''' ve ``Ne kadar süre ile emzirmek gerekir'''' gibi birçok soruyu kapsayan arastirmalar yapildi. Iste bu arastirmalarin sonucunda her yönden anne sütünün yararli oldugunun görülmesiyle bu yöne dönüs basladi ve anne sütünü tercih eden kadinlarin sayisinda bir artis gözlendi. Iste bu noktada devreye Unicef ve Dünya Saglik Örgütü isbirligi ile ``Bebek Dostu'''' hastanelerinde ``Emzirme Kurslari'''' programi girer. Tamamen ücretsiz olan kurslar hakkinda kisaca bilgi edinmeye ne dersiniz? Iste kisa basliklar:

- Bu kurslar dogum öncesinde verilir.
- Bu kurslardaki amaç emzirecek annenin, dogum öncesinde hazirlikli olmasini saglamaktir. Emzirmek kadin açisindan degisik bir rol. Ayrica hayatinda hiç kullanmadigi bir organini bebegini beslemek , büyütmek amaciyla kullanacagi için hazirlanmasi gerekir. Emzirme kurslari bu noktada devreye girer.
- Kendi çevresinden emzirme ile ilgili olarak dogru ya da yanlis bir çok bilgi alan anne adaylarini bu kurslarda en dogru ve gerekli bilgiler verilir.

Zaten yapilan arastirmalar emzirmeye hazirlik dogum öncesinden itibaren verilmeye baslanirsa, dogum sonrasinda çok daha saglikli bir sekilde ve uzun bir süre annelerin bebeklerini emzirebildigini gösteriyor. Türkiye''de basta kentsel kesimde olmak üzere tüm anneler bebeklerini emzirmek istiyorlar. Ancak, emzirmenin içinde onlari nelerin bekledigini bilmiyorlar. Çevresindekilerin yönlendirmesi ile emzirme baslasa bile 1 ay sonra yavas yavas bitiyor. '''' Bebegin dogumundan sonraki ilk bir ay içinde emzirme orani yüzde 90 iken, dördüncü ayda yüzde 20''lere düsüyor. Neden mi? Dünya Saglik Örgütü ve Unicef''in çalismalarinda bunun dogru tekniklerin bilinmemesinden kaynaklandigini görülür ve bunun üzerine '''' Bebek Dostu Hastane'''' kavrami yaratilir. Bebek dostlugunun sartlarindan biri de dogum öncesi emzirme kurslari verilmesi olarak belirlenir. Peki bu kurslara katilmak size ne gibi bir fayda saglar? Her seyden önce paraniz ile alabileceginiz bir mama yerine bedava olan bir seyin daha faydali oldugu bu kurslarda ögretilir. Hiç fena sayilmaz degil mi?! Ayrica, bebegin yeterli derecede emmesi halinde annelerin yüzde 95''inin sütünün yeterli oldugu anlatilir. Zaten unutmayin ki emzirirseniz bebeginize çok daha saglikli bir gelecek saglamis olursunuz. Bunun birincil adimi da dogru beslemeyi ögretmeniz için emzirme kurslarina gitmek olabilir. Bizden önermesi.


Hamilelikte Güzellik
Hamile kadin güzeldir...

Hamilelik tüm sorunlarina ragmen kadinlarin hayatlari boyunca yasayabilecekleri en özel dönemlerden biri. Size tavsiyemiz, belki biraz zor olsa da, sagliginizin yaninda güzelliginizi de ihmal etmeyerek bu dönemin tadini sonuna kadar çikarmak! Anne adayinin fazla birkaç kilo alma, yüz lekeleri, cilt tipinin degismesi, saçlarin kalinlasmasi ya da incelmesi gibi çok da istenmeyen durumlar yasamasi kaçinilmazdir. Ama tüm bunlar hamile kadinlarin güzel olamayacagi anlamina gelmez; önemli olan hamileliklerini bahane edip günlük bakimlarini ihmal etmemeleri.

Hamile bir kadinin makyaji nasil olmali?

Dogru ve bilinçli yapilan makyaj hamilelikte mucizeler yaratabilir. Hem bakimli görünmek anne adayinin kendisini çok daha iyi hissetmesini saglayacagi için psikolojik açidan da oldukça faydalidir. Peki hamile bir kadin makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Hamilelikte makyaj yaparken dikkat edilmesi gereken baslica nokta makyajin hafif ve abartiya kaçilmadan yapilmis olmasi. Hamile kadinlarin makyaj çantalarindan eksik etmemeleri gereken ürünlerin basinda kapaticilar geliyor. Göz altlarinda olusan koyu renk halkalari ve hamileligin bir sonucu olan cilt lekelerini gizlemenin en güzel yolu bunlari kullanmak. Tüm cilt tipleri için çok uygun olan sari tonlarinda bir fondöten, pembe bir allik ve uygun renkte bir ruj hamile makyajini tamamlamak için gereken diger ürünler. En iyi sonucu almak için kapatici (fondötenden bir ton daha açik), gereken yerlere fondötenden önce uygulanmali. Peki hamilelikten dolayi sis olan ve normalden çok daha yuvarlak ve dolgun görünen yüz için ne yapilabilir? Yüzü inceltmek için en iyisi allikla yapilan hilelere basvurmak. Tüm yanaga bronz renkli bir allik sürüp ardindan gülünce belirginlesen elmacik kemiklerine pembe tonlar uygulamak bu is için yeterli. Hafif ve çiçekli bir parfüm kullanmak da hamile kadinin kendisini iyi hissetmesi için birebir olan bir yöntem. Hem bilindigi gibi hamilelikte koku alma duyusu güçleniyor.

Hamile kadinlar nasil giyinmeli?

Herkesin bildigi gibi hamileler için en uygunun hamile kiyafetleri giymek oldugu düsünülür. Oysa bazi anneler rahat ve vücutlarina uyumlu olmak kaydiyla günlük kiyafetler içinde de çok rahat ettiklerini söylüyorlar. Bu dönemde eslerinin dolabini karistirip bir kaç gömlege el koyanlarda yok degil! Aslinda en önemli olan kisinin kendisi için en dogru stili bulmasi ve öyle giyinmesi. Ve tabii bunlarin içinde kendisini çok çok iyi hissetmesi. Kendine güvenli olan kisiler ne giyerlerse giysinler ve nasil görünürlerse görünsünler mutlu oluyorlar ve bunu disariya yansitabiliyorlar.

Çok sik sorulan bir soru: saçlari boyamak zararli mi?

Hamilelik sirasinda saçlari boyamanin sakincali olup olmadigi hamile kadinlar tarafindan en sik sorulan sorulardan biri. Ama maalesef bu sorunun çok kolay ve kesin bir yaniti yok. Doktorlar genellikle ilk üç ay beklenmesi ve saçlara bu konuyla ilgili hiçbir müdahale yapilmamasinda hemfikirler. Saç boyalarinin yapimda kullanilan kimyasal maddelerin anne ve bebek sagligi için zararli olduguyla ilgili kesin bir kanit olmasa da anne adaylarina saçlarinizi gönül rahatliyla boyatabilirsiniz sözünü de hiçbir doktor ya da uzman veremiyor. Geçici ve kalici saç boyalari toksik maddeler içermezler ancak burada söz konusu olabilecek tehlike kimyasal maddelerin kafa derisi tarafindan emilmesi ve annenin dolayisiyla bebeginde sistemine geçmesidir. Bunun da riskli olabilecegi düsünülmektedir. Kafa derisine degil de saç tellerine - gölge gibi- yapilan uygulamalar bu açidan bakildiginda çok daha az risk tasirlar. Ama yine de kimyasal maddelerle yapilan tüm islemlerin süresini çok uzun tutmamak gerekir.

Naturel maddelerle hazirlanan boyalar da bu dönem için bir alternatif olabilir. Yalniz bunlarin pek çogunun bazi sentetik maddeler içerebilecegini de unutmamak lazim.

Oysa anne adayinin kendisini güzel hissetmesi de çok önemli; boyasi gelmis bir diger yarisi digerinden farkli renkte saçlarla da bunu yapamayacaklari bir gerçek. Peki ne yapmali? Uzmanlar en iyisinin kadinlarin hamile kalmadan önce saçlarini kendi renklerine boyatmalarini ve bu dönemi böyle geçirmelerini söylüyorlar.

Hamileligin tatli sürprizleri

- Hamilelik boyunca saçlar, güzellesir, saç telleri kalinlasir ve dokuz aylik bu periyod boyunca dökülme hemen hemen hiç olmaz.
- Pek çok hamile kadin son derece saglikli görünürler. Bunu hormonlarin ve hizlanan kan dolasiminin etkisiyle çok güzel bir renk alan ciltlerine borçlular.
- Pek çok erkek esinin hamile görüntüsüne bayilir.

Hamileyken aklinizdan çikarmamaniz gerekenler

- Unutmayin siz sisman degilsiniz sadece hamilesiniz
- Hamileliginizi ortaya çikaran kiyafetler giyebilirsiniz çünkü bu gizlenecek degil övünülecek bir durum.
- Çok yakinda dünyaya bir bebek getireceksiniz, yani kendinizi sonuna kadar simartmaya hakkiniz var; manikür, pedikür ve güzel iç çamasirlariyla mesela!
- Egzersiz yapmayi sakin ihmal etmeyin. Bu hem doguma yardimci olacak hem de dogumdan soruda tekrar normal formunuza dönmenizi kolaylastiracaktir.

Sutyen seçimine dikkat!

Anne adaylari, hamileligin ilk aylarindan itibaren gögüslerinde meydana gelecek degisiklikleri göz önünde bulundurarak gerekli destegi saglayan sutyenlerin kullanimina bu aylardan baslayarak özen göstermeliler. En uygun ve sik sutyeni bulmak alis-veris isleminin yarisi. Bu nedenle sutyen satin alirken "ölçü" konusunda çok hassas davranmali ve bu dönem için yengi sutyenler alinmali.

Çatlaklar; can sikabiliyor!

Gebelik boyunca, vücudunuzun her bölgesinde oldugu gibi cildinizde de bazi degisiklikler ve sorunlar olmasi maalesef kaçinilmaz. Ancak gerekli önlemler alinarak bu sorunlar minimum zararla atlatilabilir. Yapilan arastirmalar, gebelik döneminde kadinlarin en çok sikayet ettigi estetik sorunlarin basinda çatlaklarin geldigini gösteriyor.

Aslinda insan cildinin çok esnek bir yapisi var. Ancak bu yapi, kendi kapasitesinin üzerinde esnerse o zaman cilt altinda bulunan kolajen lifleri yirtilabiliyor. Bunun sonucunda da çatlaklar olusuyor. Peki bu çatlaklar dogumdan sonra yok oluyor mu? Bu konuda söylenebilecek en dogru sey, dogumdan sonra çatlaklari yok etmenin henüz kesin olarak mümkün olmadigi. O yüzden en mükemmeli uygun ürünleri kullanarak hiç olusmamalarini saglamak.

Çatlak riskini azaltabilmek için alinabilecek bir çok önlem var. Bunun için öncelikle gebelik dönemi boyunca asiri kilo almamaya dikkat etmelisiniz. Çünkü çatlak olusumuna yol açan en büyük neden, ani ve asiri kilo alimi. Bu yüzden, gebeliginiz süresince dengeli beslenmeli, cildinizi nemlendirmek için bol su içmeli ve sonuç olarak gebeligin üçüncü ayindan sonra düzenli olarak çatlaklari önleyici krem kullanmalisiniz. Bu önerilerimize dogumu izleyen iki ay boyunca da devam ederseniz, dogumdan sonra da ortaya çikabilecek bu tip sorunlari önlemis olursunuz.

Sabahlari, çabuk etki eden ve cildi yaglandirmayan, çatlak önleyici sütleri tercih edebilirsiniz. Geceleri ise daha yogun ve nemlendirici etkisi daha fazla olan kremleri kullanmalisiniz. Bu ürünleri uygularken hafif dokunuslarla yapacaginiz bir masaj da cildiniz için yararli olacak ve masajin verdigi hafif sicaklik, ürünün daha kolay etki etmesini saglayacaktir.


Rahat Uyumanin Püf Noktalari
Hamileligin baslangicinda anne karnindaki minik bebek, çogu kadin için uyku getirici bir etki yaratiyor. Eminiz ki siz de bu ilk günlerde kendinizi her zamankinden yorgun ve uyusuk hissediyorsunuz. Bunun temel nedeninin gebelikteki hormonal degisimler. Ancak gebeligin ilerleyen dönemlerinde bebegin büyümesine bagli olarak anne adayi uyumak için rahat bir pozisyon bulamiyor. Bunun için de gebeligin son aylarinda uykusuzluk büyük bir sorun haline gelmeye basliyor.

Gebeligin ilk aylarinda ortaya çikan yorgunluk ve uyku egilime paralel olarak bagirsak hareketlerinde azalma, kabizlik, bulanti ve kusma da gebelik sikayetlerine ekleniyor. Bebek, anne karninda büyüdükçe uykusuzluk da ortaya çikmaya basliyor. Gebelik, büyüyen karin, içindeki bebek, anne adayinin uyumasini zorlastiriyor degil mi? Bu durum hiç kusku yok ki bazi temel nedenlere dayaniyor. Iste sebepler:

* Karnin agirlasmasi: Karin büyük oldugu için anne adayi her pozisyonda rahat edemiyor. Bu yüzden de sürekli yatis seklini degistiriyor. Dolayisiyla da uykusu sürekli bölünüyor. Normalde karin üstü yatan bir anne dayi iseniz bu aylarda kendinize uygun olan bir pozisyon bulmakta güçlük çekmeniz çok dogal.

* Sürekli idrara çikma: Büyüyen rahim, idrar kesesine baski yaptigi için anne adaylari geceleri sik sik tuvalete gitmek zorunda kaliyor. Bu da uykularinin bölünmesine yol açiyor.

* Anne karnindaki bebegin hareketlenmesi: Tipki dogduktan sonra oldugu gibi dogmadan önce de bebek, anne karnindaki zamanin çogunu uyuyarak geçiriyor. Ancak uyumadigi zamanlarda sürekli hareket ediyor, tekmeler atiyor.

Her ne kadar uykusuzluktan sikayet etseniz de kesinlikle uyku hapi almayin. Hamilelikten önce aliyor olsaniz bile. Bütün ilaçlar gibi bunlar da kan yoluyla plasentaya buradan da bebege ulasip beyin ve karacigerde depolanarak problem yaratiyor. Örnegin bebegin asiri uyumasi, dogduktan sonra solunum depresyonu geçirmesi gibi. Sürekli alindiginda ise gelisme bozukluklari görülebiliyor.

Rahat uykunun sirri

Peki rahat bir uyku çekmek için ne yapmak gerekiyor? Öncelikle yatakta kendinize hosluklar yaratin ve yatakta lükse izin verin. Yataginizin; kadin, erkek ve büyüyen karin için yeterince genis olmasina dikkat edin. 4. aydan itibaren kendinize daha genis bir yatak almanizda yarar var. Hem unutmayin ki anne adayi olarak biraz lükse de hakkiniz var. Kendiniz için birkaç tane yumusak yastik alin. Bunlarla karninizi , bacaginizi destekleyebiliyor ve rahatsiz baskilari önleyebiliyorsunuz.

Tabii ki önerilerimiz bununla sinirli degil! Geceyi sessiz ve sakin geçirmek için aksam gezintilerine çikin. Disari çikip dolasmak hem anne adayinin sinirlerini yatistiriyor hem de anne karnindaki bebegi sakinlestiriyor. Ayrica yatmadan önce sizi heyecanlandiran filmler izlemekten ya da kitaplar okumaktan kaçinin. Savas ve siddet resimleri, uykunun kaçmasi için yeterli oluyor. Bunun yerine yatmadan önce sakinlestirici etkisi olan müzikler dinleyin. Eger esiniz bundan rahatsiz oluyorsa kulaklik takin. Yapilan arastirmalar müzigin anne karindaki bebek üzerine rahatlatici bir etkisi oldugunu gösteriyor.

Banyonun size sakinlestirici bir etkisi varsa, yatmadan önce bir banyo ya da ayak banyosu yapin. Banyo suyuna lavanta ya da gül yagi katin. Bu hem sizi sakinlestiriyor hem de cildinizi yumusatiyor. Yüksek tansiyonu olan veya erken dogum riski tasiyan kadinlar, kan dolasimi problemlerini artiracagi için banyo yapmaktan kaçinmali, aklinizda olsun.    Aslynda hayatyn hiçbir evresinde kötü insan yoktur. Her insan huzur verir; kimi geldi?inde, kimi gitti?inde..
Basa don
gizmo Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Haziran-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12065
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gizmo Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 31-Ocak-2008 Saat 13:46
Kanda beta  HCG ölçümü yaptyrylarak henüz adet gecikmeniz olmady?y dönemde gebeli?inizi saptayabilirsiniz.Ancak ba?layan gebeliklerin %60 nyn kadyn haberdar olmadan(yani adet gecikmesi olmadan)do?a tarafyndan mükemmel olmady?y gerekçesiyle iptal edildi?ini aklynyzda bulundurun.. zaten yüksek olan bu olasylyk size denk geldi?inde ve hatta arka arkaya birkaç kez bu durumu ya?ady?ynyzda gereksiz bir stres ya?ayabilir "tekrarlayan dü?ükler nedeni" ile dr. ko?turabilirsiniz kanda sadece kimyasal beta HGC ölçümü ile saptanan ve kimyasal gebelik adyny verdi?imiz bu tür gebeliklerin kaybedilmesi tam anlamy ile dü?ük kabul edilemez..Confused
 
 
ço?u arkada?ymyzyn ya?ady?y bir durum olmasyndan sizlerle payla?mak istedim hakkymyzda hayyrlysy canlarym..
Mis kokulu melek kyzym ARTIK 4 YA?INDA

Dünya güzeli kyzym koynumda 27 Eylül 08 / 07:35
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 04-Subat-2008 Saat 04:45

Bebe?iniz%20Dünyaya%20Gelmeden%20Önce

Bebe?iniz dünyaya gelmeden önce yeni bir deneyime, yeni arkada?lara, yeni duygulara, yeni bir vücuda ve markette bakaca?ynyz yeni e?yalara hazyr olun.

Bebe?iniz do?du?unda onun cildini korumak çok önemli. Do?al kuma?lardan yapylmy? giysiler, örne?in pamuklu, havlular ve yatak takymy seçmek en iyisi.

Eve%20ne?e%20kayna?ynyz%20gelmeden%20önce%20tenine%20de?ecek%20çama?yrlarynyn%20hepsini%20OMO%20Baby%20ile%20yykady?ynyzdan%20emin%20olun.

Bebe?inizin cildine de?ecek her kuma?y yykamak çok iyi bir fikir olacaktyr çünkü yeni giysiler toz ve kir baryndyrabilir. Eve ne?e kayna?ynyz gelmeden önce tenine de?ecek çama?yrlarynyn hepsini OMO Baby ile yykady?ynyzdan emin olun. Bu çama?yrlar;

Yykanacak%20Kuma?%20Türleri
 • Giysiler
 • T-shirt, body, çorap, külot, pijama gibi iç çama?yrlary
 • Havlular / banyo havlusu
 • Mama önlü?ü
 • Çar?aflar, battaniye gibi yatak e?yalary
 • Örtüler
 • Araba koltu?u, puset, oyun alanyndaki kuma?lar
 • Annenin bluzu
 • Bebe?inizin cildine temas eden HER?EY

*******************

Bebek%20Giysileri%20Alyrken%20-%20Rahatlyk%20ve%20pratiklik%20her%20zaman%20kazanyr:%20kullanymy%20kolay%20%20ve%20pratik%20bebek%20kyyafetleri%20seçmenizi%20tavsiye%20ederiz.

 • Giysiler makinede yykanabilir olmaly - elde yykamak için ne zamanynyz ne de sarfedece?iniz gücünüz var.
 • Yumu?ak, do?al kuma?lar bebe?inizin cildi için birebirdir.
 • Body'ler bebe?inizin bezinin kaymasyny engeller ve bebe?inizi daha sycak tutar. Bebe?inizin bezini de?i?tirmek kolayla?yr.
 • Birçok bebek yüzlerinin örtülmesinden nefret eder, geni? yüzü kapatmayan tarzda kyyafetler almaya dikkat edin.
 • Parmakly Eldivenler, elleri parmak için yapylan bo?luklaryn içinde syky?abilece?i için elveri?li de?ildir. Parmaksyz eldiven tercih edin.
 • Çorap, tayt ve botlarynyn hafif bol olmasyna, dar olmamasyna dikkat edin.
 • Yeni do?an bebe?iniz için 0-3 ya? arasy satylan bebek giysileri alyn, yenido?an giysileri almaktan daha pratiktir.
 • Bebekler çok çabuk büyürler. Kullanylmy? veya arkada?larynyzdan ödünç aldy?ynyz giysiler daha az para harcamanyzy sa?lar.

**************

Yemek Lekelerini Çykarmak

Lekeleri çykarmakta zorlandy?ynyz durumlarda, ilaç, meyve suyu, salya, bebek mamasy ve di?er lekeleri yenmek ve ba?aryyla temizlemek için i?te size bir ?ans;

 • Giysilerdeki lekeleri temizlemeden önce mutlaka etiketi okumayy unutmayyn.
 • Renkli çama?yrlarda giysinin görünmeyen bir yerinde renk verip vermedi?inin kontrol edilmesi gerekir.
 • Lekeyi sulandyrmak için mümkün olan en kysa zamanda so?uk suyla durulayyn.
 • OMO Baby ile bastyrma yapabilirsiniz, OMO Baby elde yykama içinde kullanylabilir.
 • Giysi üzerindeki etiketin izin verdi?i en yüksek sycaklykta OMO Baby ile çama?yr makinesinde yykayyn.
*********
 

Ya?ly Lekeleri Çykarmak

Lekeleri çykarmakta zorlandy?ynyz durumlarda, bebek losyonu, bebek ya?y, syvy vitaminler gibi lekeleri yenmek ve ba?aryyla temizlemek için i?te size bir ?ans;

 • Giysilerdeki lekeleri temizlemeden önce mutlaka etiketi okumayy unutmayyn.
 • Renkli çama?yrlarda giysinin görünmeyen bir yerinde renk verip vermedi?inin kontrol edilmesi gerekir.
 • Çama?yr makinesinde yykamadan önce lekeyi OMO Baby ile çitileyin.
 • Etiketin izin verdi?i en yüksek sycaklykta OMO Baby ile çama?yr makinesinde yykayyn

*********

Bebek Bezindeki Lekeleri Çykarmak

Lekeleri çykarmakta zorlandy?ynyz durumlarda, bebek bezindekiler gibi lekeleri yenmek ve ba?aryyla temizlemek için i?te size bir ?ans;

 • Kullandyktan sonra bezi hemen so?uk suyla durulayyn.
 • OMO Baby ile yarym saat kadar suda bastyryn.
 • Yüksek sycaklykta OMO Baby ile yykayyn.


Duzenleyen manolya80 - 04-Subat-2008 Saat 06:05
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 04-Subat-2008 Saat 05:33
Hamilelikte En Çok Merak Edilen Sorular

Hamilelik bir kadynyn hayatyndaki en özel dönemlerin ba?ynda geliyor. Anne olaca?y günlerin heyecanyny ta?yyan kadyn ayny zamanda bebe?i ile ilgili endi?eler de ta?yyor. Biz de hamilelik boyunca anne adaylarynyn akyllaryna en çok takylan sorulary sizler için derledik. Ferti - Jin Kadyn Sa?ly?y Merkezi''nden Op. Dr. Murat Ta?demir sizler için yanytlady.

Tahmini do?um tarihi nasyl hesaplanyr?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Gebelik son adet tarihinden itibaren 40 haftadyr. Son adet tarihine 7 gün ekleyip 3 ay geri gidildi?inde tahmini do?um tarihi bulunabilir. Son adet tarihi 5 Mart 2001 olan bir hamilenin tahmini do?um tarihi 12 Aralyk 2001''dir. Ancak adetleri düzensiz olan hastalarda yumurtlama ve döllenmenin ne zaman oldu?unu tahmin etmek zordur. Gebeli?in büyüklü?ü ve tahmini do?um tarihi son adet tarihine göre de?il de ultrasonografik ölçümlere göre belirlenir.

Bebe?in kalp aty?lary ilk kez ne zaman duyulur?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Bebe?in ilk kalp aty?lary 10. - 12. haftalar arasynda duyulmaya ba?lanyr. Bebe?inizin kalp aty?laryny hekiminiz Doppler cihazy ya da doppler ultrasonografi ile size dinletebilir.

Dü?ü?ün bulgulary nelerdir?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Vajinal kanama ve takiben kasyklardaki kramplar dü?ük habercisi olabilir. Uzun süren kanama ve kramplar ço?unlukla dü?ükle sonuçlanyr. Bu bulgular saptandy?ynda derhal doktorunuza ba?vurmanyz gerekir. Ystirahat ve doktorunuzun önerece?i ilaçlar dü?ü?ü önleyebilir.

Ylk gebeli?in dü?ükle sonuçlanmasy durumunda tekrar dü?ük yapma ihtimali var mydyr?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Gebeliklerin % 20''si dü?ükle sonuçlanyr. Hamileli?in ilk dönemlerinde görülen dü?ükler genellikle genetik bozukluklara ba?ly olur ve bunlaryn önlenmesi mümkün de?ildir. Ayryca bazy enfeksiyonlar, progesteron ady verilen hormonun eksikli?i ve ba?y?yklyk sistemindeki bozukluklar da dü?ü?e neden olabilir. Önceki gebeli?i dü?ükle sonuçlanan ki?ilere gerekli incelemeler yapylmaly ve hamileler gebelikleri süresince doktor kontrolü altynda olmalydyr.

Anne adayynyn kan grubunun RH negatif olmasy bir problem yaratyr my?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Kan grubu Rh negatif olan bir kadyn kan grubu Rh pozitif olan bir erkek ile evli ise ve RH pozitif bir bebek ta?yyorsa kan uyu?mazly?y görülebilir. Kan grubu RH negatif olan bir gebenin kan dola?ymyna RH pozitif kan kary?yrsa ba?y?yklyk sistemi uyarylyr ve olu?an antikorlar plasentaya geçer. Varolan gebelikte ve sonraki gebeliklerde bebe?e zarar verir. Bu durumun engellenmesi için gebelere 28. haftada RhoGAM ady verilen immünglobulin preparaty uygulanyr. Dü?üklerde de sonraki gebeliklerin sa?lykly olabilmesi için RhoGAM uygulanmalydyr.

Hamilelikteki bulantylar ne zaman son bulur?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Gebeli?in 8. haftasynda ba?layan bulantylar 16. haftaya kadar sürebilir. Gebelikte yükselen beta - HCG hormonuna ba?ly olu?an bulanty ço?ul gebeliklerde daha çok olur. Syk syk ve az yemek ile önlenebilen bulantylar sa?lykly bir gebeli?in göstergesidir.

Hamilelik döneminde kaç kilo alynmasy gerekir?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Tüm hamilelik boyunca 8 - 10 kg alynmasy sa?lyklydyr.Bunun ilk üç aya dü?en kysmy yakla?yk 2 kilogramdyr. Hamileli?in ilk üç ayynda fazla kilo alan kadynlar genellikle gebeli?in sonuna dek istenenin üzerinde kilo alyrlar.

Hangi laboratuar testleri kesinlikle yapylmalydyr?
Op. Dr. Murat Ta?demir :Hamilelik döneminde idrar testi, kan grubu tayini, kansyzly?yn tesbiti için kan sayymy, Hepatit B, Rubella ( kyzamykçyk ), sifiliz ( Frengi ) toksoplazma, herpes vb. gibi bazy enfeksiyonlary ara?tyran testler yapylmalydyr.
 
Adetleri düzensiz olan birinin yakla?yk do?um tarihi nasyl hesaplanyr?
Op. Dr. Murat Ta?demir Adetleri düzensiz olan anne adaylarynda yumurtlama ve döllenmenin ne zaman oldu?unu tahmin etmek çok zordur. Gebeli?in büyüklü?ü ve tahmini do?um tarihi son adet tarihine göre de?il de ultrasonografik ölçümlere göre belirlenir.

Ylk ultrasonografi ne zaman yapylmaly?
Op. Dr. Murat Ta?demir Beklenen adet günü geçtikten yakla?yk iki hafta sonra gebelik ultrasonografik olarak tespit edilir ve bebe?in geli?imi izlenir.

Do?um kontrol hapy kullanyrken hamile kamanyn bebe?e bir zarary olur mu?
Op. Dr. Murat Ta?demir Do?um kontrol haplary düzenli olarak kullanyldy?ynda gebelik olu?maz. Çok nadir görülen bu durumda bebek için bazy riskler olsa da yapylan çaly?malar bu gebeliklerin di?er gebeliklere göre daha yüksek oranda anormal bebek do?umu veya dü?ük ile sonlanmady?yny gösteriyor. Ancak gebelik farkedildi?i anda do?um kontrol hapy derhal kesilmelidir.

Hamileyken bilgisayar kullanmak zarar verir mi?
Op. Dr. Murat Ta?demir Hayyr. Ancak belli noktalara dikkat etmeniz gerekir. Bilgisayar kullanyrken yayylan y?ynlardan etkilenmemek için 40 – 50 cm uzakta oturmak gerekir.

Hamilelik syrasynda evde kedi beslemek problem yaratyr my?
Op. Dr. Murat Ta?demir Kediler toksoplazma gondi olarak adlandyrylan ve toksoplazmozis hastaly?yna yol açan bir paraziti ta?yr. Hamilelik döneminde bu parazit alynyr ve bebekte enfeksiyon olu?ursa; zeka gerili?ine, körlü?e ve di?er bazy anormalliklere yol açar. Bu parazit kedi dy?kysy ve iyi pi?memi? etler ile bula?yr. Bu parazitle kar?yla?ylan ki?iler genelde enfeksiyonu fark etmeden hafif bir grip gibi atlatyrlar. Çi? etmek yemekten kaçynmak, çi? etle temas ettikten sonra a?zy ve gözleri ellememek, sebze ve meyveleri çok iyi yykamak, kedi dy?kysy ile temas edilece?inde eldiven kullanmak gibi basit önlemler ile bu enfeksiyondan korunabilir.

Hamilelik syrasynda tyrnaklara oje sürmek sakyncaly mydyr?
Op. Dr. Murat Ta?demir Ojelerde sabitle?tirici olarak formaldehid denen kimyasal kullanylyr, bu maddenin tyrnaklardan emilimi fazla olmaz. Fakat ojenin iyi havalandyrylan bir odada sürülmesi önerilir.

Hamilelik syrasynda a?y yaptyrylabilir mi?
Op. Dr. Murat Ta?demir Özellikle hamileli?in ilk üç ayynda tüm a?ylardan kaçynmak gerekir. Kyzamyk, kyzamykçyk ve kabakulak gibi canly virüs a?ylaryndan hamile kalmadan üç ay öncesinden itibaren ve hamilelik döneminde kaçynylmalydyr. Ölü bakteri a?ylary salgynlarda ve gerekli oldu?u zaman yapylabilir. Kuduz riski veya hepatit riski olan durumlarda gebeler a?ylanmalydyr. Geli?mekte olan ülkelerde tetanus a?ysynyn uygulanmasy önerilir.

28 haftalyktan itibaren bazy anne adaylarynda süt geliyor. Bu durum normal midir?
Op. Dr. Murat Ta?demir Bu gebelikte syk görülen bir durumdur. Memeleri emzirmeye hazyrlayan hormonlar do?umdan önce süt salynmasyna ve gö?üslerden süt gelmesine neden olabilir. Bu ilk önce sadece cinsel ili?ki syrasynda olabilir. Syvy beyaz renkli ve temiz görünümlüdür. Kanly ve koyu renkli akyntylar hemen de?erlendirilmelidir. Do?umdan önce gö?üslerinden süt gelen gebelerin bu sütü sa?mamasy gerekir. Çünkü bu i?lem erken do?uma neden olabilir.Duzenleyen mystical - 04-Subat-2008 Saat 14:51
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 678910 16>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +