SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Gebelik (Hamilelik) Faydali Yazilar

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 23456 16>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Eylül-2007 Saat 07:22
YKYNCY 3 AYLIK DÖNEM


13. Hafta

Fetus artyk giderek daha fazla insana benzemektedir. Gözler kafanyn yan taraflaryndan ortaya do?ru kaymaya ba?lar. Kulaklar normal pozisyonuna do?ru hareketlenir. Dy?arydan bakyldy?ynda bebe?in cinsiyeti kolaylykla saptanabilir. Ancak ultrasonografide cinsiyet tespiti için henüz erkendir.Çok nadiren ve kaliteli cihazlarla bu haftada da cinsiyet saptamak mümkün olmaktadyr.Bebe?in boyu biraz daha uzar. Bu hafta ilk trimesterin son haftasydyr. Gebeli?in erken bulgulary ve yaratty?y ?ikayetler hemen hemen hiç kalmamy?tyr.Bu dönemde çok fazla yorulmamak ve mümkün oldu?unca dinlenmek gerekir.Rahim büyüdükçe gerilir ve etrafyny çevreleyen ve kendisini yerinde tutan zarlary da gerer. Bu hafif bir kasyk a?rysy ?eklinde algylanabilir. Round ligaman a?rysy olarak adlandyrylan bu durum gelip geçicidir ve önemli de?ildir. Her?eyi etkileyen hormonalar ciltte de de?i?ikliklere neden olurlar. Özellikle yüz ve boyunda lekelenmeler olabilir. Buna gebelik maskesi ya da chloasma ady verilir. Geçici bir durumdur ve do?umdan sonra düzelir. Artyk karnynyz büyümeye ba?lamy?tyr. Eskiden olan kyyafetler dar gelmeye ba?layabilir. Gebe kyyafetleri satyn almanyn vakti gelmi?tir.


14. Hafta
Gebeli?in en rahat dönemi olan ikinci terimestar'a ho?geldiniz. Artyk bebe?iniz tamamen bir insan görünümünde. Kaslardaki güç geli?imine ba?ly olarak kafasy öne e?ik de?il. Zaman zaman kafasyny dik tutabiliyor. Doktorunuz ultrason ile incelerken size bebe?inizin el sallady?yny gösterecektir. Evet bebe?iniz artyk ellerini kullanabiliyor. Gerçi bu tamamen refleks bir hareket ama olsun. Size ilk defa merhaba demesi ho? bir duygu de?il mi? Bu arada bebe?iniz artyk di?erlerinden tamamen farkly. Çünkü artyk ona hiç de?i?meden ömrünün sonuna kadar e?lik edecek olan parmak izi var!...?u anda kendileri yakla?yk 25 gram a?yrly?ynda ve 10 santimetre boyunda. Artyk tüm besin ve oksijenini plasentasy yardymyyla sizden alyyor. Plasentasyonun tamamlanmasy ile sizdeki uyku ve yorgunluk halide ortadan kalkacak. Dy?arydan bakanlar e?er yeterince dikkat ederlerse gebe oldu?unuzu anlayabilirler. Progesteron hormonunun etkisi ile bütün düz kaslarynyzda gev?eme meydana gelmi?tir. Bu bel a?rylary, kabyzlyk ve tansiyonda hafif dü?me olarak size yansyr. Bulantylar geçmi?tir ama yine progesteronun gev?etici etkisi ile mide içeri?i yemek borunuza kaçar ve yanma olabilir. Bulantylar geçti?i için beslenmeniz düzelir, enerjiniz artar. Pekçok kadyn gebeli?in bu döneminde kaybetti?i cinsel dürtülerine yeniden kavu?ur. Bu ho? bir durumdur. Unutmayyn herhangi bir komplikasyon yok ise gebelikte cinsel ili?ki yasak de?ildir.


15. Hafta
Bu haftanyn sürpriz haberi: Bebe?inizin saçy çykyyor. Geli?mekte olan bebe?in kafasy üzerinde lanugo ady verilen ince ve ipeksi tüyler belirmeye ba?lar. Bu ilkel saçlar do?umda kaybolurlar. Ykinci önemli haber ise bebe?inizin parma?yny emmeye ba?lamasydyr. Ultrason altynda bebe?in parma?yny a?zyna görütüp emdi?ini doktorunuz size gösterecektir. Korkmayyn bu do?umdan sonra bebe?in parmak emme aly?kanly?y olaca?yny göstermez. Sadece anne karnyndaki bir refleksidir. Her bebek ane karnynda parmak emer diye bir kural da yoktur, ama ultrason incelemeleri esnasynda sykça rastlady?ymyz bir durumdur. Bu dönemde bebe?in cildi oldukça incedir ve deri altynda damarlar görülebilir. Bu döneme ula?yldy?ynda karnynyz oldukça büyümü?tür. Elinizi karnynyza götürdü?ünüzde uterusunuzu top gibi hissedebilirsiniz. Memelerden halk arasynda a?yz da denilen ve klostrum ady verilen syvy gelebilir. Bu normal bir durumdur.


16. Hafta
Bu haftada gözler ve kulaklar bebek do?du?unda bulunacaklary son lokalizasyonlaryna gelirler. Göz kyrpma gibi basit refleksler geli?meye ba?lar.Benzer ?ekilde kulaklar da son pozisyonlaryny almy?lardyr. Barsaklarda mekonyum ady verilen fetal dy?ky birikmeye ba?lamy?tyr. Bu dy?ky benzeri yapy fetusun yuttu?u amniyon syvysy, dökülen hücreler ve sindirim sistemi salgylaryndan olu?ur. Macun kyvamynda koyu renkli bir yapydyr. Sinir lifleri onlara özelliklerini veren myelin ismindeki madde ile kaplanmaya ba?lar. Myelin sinir iletimi için son derece önemli bir maddedir. Dola?ym sistemi tam anlamy ile fonkisyonel olmu?tur. Bebe?in plasentasy yakla?yk fetus kadardyr. Göbek kordonu sistemi olgunla?maya ba?lar. 120 gram olan bebek avucunuza sy?acak kadar büyümü?tür. Ultrason altynda bebe?in hyçkyrdy?y saptanabilir. Bu solunumun ba?lama i?aretlerinden biridir. Bu haftanyn di?er bir ilki de bebekteki y?yk refleksinin ortaya çyky?ydyr. Artyk be?iniz teorik olarak y?y?a tepki verebilir. Bu hafta her açydan oldukça önemlidir. Bir kere anne ve baba adaylarynyn en çok merak ettikleri konularyn ba?ynda belki de ilk syrada gelen bebe?in cinsiyeti bu haftada açykly?a kavu?ur. Yyi bir ultrason cihazy ve deneyimli bir göz 16. haftada bebe?in cinsiyetini çok büyük bir olasylykla saptar. Bazy durumlarda 12-14. haftalarda da cinsiyet görülebilir, ya da gebeli?in son dönemlerine kadar hiç görülemeyebilir fakat bu çok nadir bir durumdur. Bu haftalarda bebe?in cinsiyetinin saptanmasy asyl olarak incelemeyi yapan hekimin tecrübesine ba?lydyr.Yine bu haftada down sendromu açysyndan son derece önemli olan üçlü tarama testi yapylabilir. Bu test için ideal zaman araly?y 16-20. haftalardyr. Tecrübeli anne adaylary bebe?in ilk hareketini bu haftada hissedebilirler. Ancak hareketin hissedilmemesi anormal bir durum oldu?u anlamyna gelmez. Ylk gebeli?ini ya?ayanlarda bu 20 hafta civarynda gerçekle?ir.


17. Hafta
Onyedinci haftaya ula?yldy?ynda bebe?in cilt altyndaki ya? depolary yava? yava? dolmaya ba?lar. Bu bebe?inizin hyzly büyüme evresine girdi?inin belirtisidir. Büyümeye ba?ly olarak sizinde kilo arty?ynyz bir miktar hyzlanacaktyr. Bu haftaya kadar 2-4 kilo arasynda almy? olmanyz normaldir. Bebe?in tüm organ sistemleri fonksiyoneldir. Ayryca içinde yüzdü?ü amniyon syvysyny akci?erlerine çekmekte ve geri vermektedir. Bu ilkel solumadyr. Bebe?in do?um sonrasy normal nefes alyp veri?ini sa?layacak sistemlerin olgunla?masy için gereklidir. Kalbi ise inanylmaz bir eforlarla sürekli kan pompalamaktadyr. Ynanmasy güç olabilir ama bebe?inizin kalbi onun vücuduna günde yakla?yk 25-30 litre kan pompalyyor. Siz de karynyzy elleyerek rahminizin ula?ty?y boyutu hissedebilirsiniz. Bu haftada rahimin tepe noktasy yani fundus göbek de?ili?in 3-4 parmak altyndadyr. Pek çok anne adayy bu haftalarda bebekleri için endi?e duyarlar. Do?umun nasyl olaca?y, bebe?in sa?lykly olup olmayaca?y endi?eleri bu haftalarda yo?unluk kazanyr. Yapylacak olan üçlü test bu endi?eleri biraz giderebilir. Hala daha nerede do?um yapaca?ynyz ve do?umu yaptyracak hekim hakkynda karar veremediyseniz bu hafta bunun için iyi bir dönemdir.


18. Hafta
?u ana kadar her?ey yolunda gidiyor. Minik bebe?inizin kemiklerinin büyük bir kysmy hala daha lastik sertli?inde ancak giderek sertle?iyor ve do?umdaki halini alyyor. yeterli kalsyum almayy ihmal etmemeniz kemik olgunla?masy için çok önemli.Anne karnyndaki bebe?in uyanyk olma ve uyuma periyodlary vardyr. Bebek kendisine uygun ve sevdi?i bir uyku pozisyonu seçebilir ve uyku döneminde bu pozisyonu alabilir.Gözlerin üzerinde ka?lar ortaya çykmaya ba?lar. Kyz bebeklerde pelvis içinde geli?en yumurtalyklarda ilkel yumurta hücreleri belirir. Bunlar daha sonra hayaty boyunca sahip olaca?y ve menopoza kadar her adet döneminde tüketecekleri yumurta hücrelerine dönü?eceklerdir. Yine kyz bebeklerde uterus tamamy ile olu?mu?tur. Erkek bebeklerde ise prostat bezi geli?imini tamamlar.Cilt altynda kahverengi ya? içeren doku meydana gelir. Deriyi kaplayan ve verniks caseosa ady verilen krem ?eklindeki madde izlenebilir. Plasenta geli?imini tamamlamy?tyr ve bu haftadan sonra kalynly?y artmaz, sadece çap olarak büyür. Dy?arydan bakyldy?ynda ki?inin gebe oldu?u artyk çok rahat anla?ylabilir. Bebek hareketleri ço?u anne adayy tarafyndan hissedilebilir. E?er hala daha hissetmediyseniz endi?elenmeyin, önünüzde 1-2 hafta daha olabilir. Artmy? kan hacmine ba?ly olarak çe?itli ?ikayetler olabilir. Yine düzkas gev?emelerine ba?ly olarak ani tansiyon dü?meleri görülebilir. Yatar pozisyondan aya?a kalkarken bu i?i yava? yava? yapmaya özen gösterin. 35 ya?yn üstündeki anne adaylarynda ya da üçlü testte ?üpheli durum saptananlarda amniyosentez bu haftalarda yapylyr.


19. Hafta
E?er hala daha gebeli?inizi hafta olarak de?il de ay olarak hesaplyyorsanyz bu haftadan itibaren be?inci ayynyza girdi?inizi söyleyebilirsiniz.Eski kyyafetlerinizin hemen hemen hiçbirinin üzerinize olmady?yny fark edeceksiniz. Gebe kyyafetlerinin her kadyna çok yaky?ty?yny unutmayyn. Fark edece?iniz ba?ka bir de?i?iklik ise memelerinizdeki kahverengi alanyn gidrek büyümeye ba?lamasydyr. Areola ady verilen bu bölge memenin yarysyny kaplayabilir. Bu normal bir durumdur ve do?umdan sonra onikinci aya kadar devam edebilir. Pekçok çaly?an gebe kadyn ö?le aralarynda yarym saat kadar yürmenin kendilerine çok iyi geldi?ini söylemekte. Sizde bunu deneyebilirsiniz. Yürüyü? hem bünyeniz hem de psikolojik durumunuz için yararlydyr. Yçinizde neler oldu?una bakacak olursak, bebe?inizin vücudu krem benzeri bir madde ile çevrilidir. Onun hassas cildini uzun süre suda kalmanyn etkilerinden koruyacak olan bu maddenin ady vernix caseosa'dyr. Ultrasonda ise bebe?inizin sürekli hareket halinde oldu?unu görebilirsiniz. Bu hareketleri pekçok kadyn ilk önceleri içinde sanki bir kelebe?in kanat çyrpmasyna benzetmektedirler. Ne yazyk ki henüz e?iniz sizin bu heyecanynyza ortak olamayacak. Çünkü hareketler henüz dy?arydan elle hissedilebilecek kadar kuvvetli de?il.


20. Hafta
Tebrikler. Gebelik maceranyzyn tam ortasyndasynyz. Bebek anne karnyndaki ya?amynyn yarysyny tamamlady. Bu haftada do?umdan sonra 5 ya?yna kadar devam edecek olan hyzly beyin olgunla?masy ba?lar. Bebe?in koku, tat, i?itme, görme ve dokunma duyulary iyice aktif olmaya ba?lar.Ka?lar ve saçlar iyice belirginle?ir. Fetus syk syk göz kyrpar. Lanugo ady verilen tüyler tüm vücudunu kaplar ancak yo?un olarak yüz ve boyun çevresinde bulunur. Kalp atymlary hyzlanyr. Erkek bebekteki testisler karyn bo?lu?undan torbalara do?ru inmeye ba?lar. E?er bebe?iniz bir kyz ise yumurtalyklarynda tam 6 milyon yumurta hücresi vardyr. Bundan sonra yeni yumurta hücresi geli?mez. Mevcut olanlaryn ise sayysy giderek azalyr ve do?umda yakla?yk 1 milyona iner. Bebe?in hareketleri de hyzlanyr ve kuvvetlenir. Bebe?in a?yrly?y yakla?yk 250-450 gram arasyndadyr. Bu haftadan sonra gebeli?in sona ermesi dü?ük olarak de?il erken do?um olarak isimlendirilir. Bebe?in tüm organlarynyn ve kalbinin de?erlendirildi?i malformasyon ultrasonografisi ya da ba?ka bir isimle ikinci düzey ultrason için ideal zaman 20. haftadyr. Bu haftada rahimin tepe noktasy göbek deli?i hizasyna kadar büyümü?tür. Bu dönemden sonra 38. haftaya kadar her hafta yakla?yk 1 santimetre yükselir. 38. haftadan sonra ise bebe?in do?um kanalyna do?ru inmesi nedeni ile rahimin tepe noktasy da a?a?yya inmeye ba?lar. Orta hatta göbek deli?i ile kasyk arasynda siyahlyk belirmeye ba?lar. Buna linea nigra ady verilir ve do?umdan sonra kaybolur. Bu haftadan sonra gebelik çatlaklary görülebilece?inden önlem almak yararly olacaktyr.Bebe?in hareketleri rahatça hissedilebilir. Normalde bir bebek saatte en az 2 kez hareket etmelidir. Ancak bu sayy gerçekte çok daha fazla olmasyna ra?men sadece yeterince güçlü olan hareketler anne adayy tarafyndan hissedilebilir.


21. Hafta
Yirmibirinci haftaya ula?yldy?ynda bebekteki hyzly büyüme biraz yava?lar. Bu haftada en önemli olay kalp kasynyn güçlenmesidir. Bebe?inizin kalbi, kany çok daha etkili ?ekilde pompalamaya ba?lamy?tyr. Sizin dola?ymynyzdaki kan miktaryndaki arty? nedeni ile özellikle tüm gün ayakta olan gebelerde ak?amlary ayaklarda ve ayak bileklerinde ?i?meler olabilir. Bu tamamen normal bir durumdur. Gün içinde zaman zaman ayaklary hafif yükselterek dinlenmek ve e?er mümkünse 2 saatten fazla ayakta kalmamak duruma yardymcy olabilir. Bol su içmek bu yakynmalary arttyrmaz tam tersine azaltyr. Bu nedenle gün içinde bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Yhmal etmemeniz gereken bir ba?ka konu ise artyk en azyndan haftada bir kez tansiyonuzu ölçtürmenin faydaly olaca?ydyr. Karyn bo?lu?u içerisinde büyüyen uterusun di?er organlar ile birlikte diyafram kasyny da syky?tyrmasy sonucu pek çok gebe bu dönemde nefes darly?y ya da çabuk nefes nefese kalma sorunu ya?ayabilir. Bu da gebeli?in normal sonuçlaryndan birisidir. Gebelik ilerledikçe bu sykyntylar artabilir. Yine daha önce ba?lamadyysanyz bu haftadan itibaren demir deste?ine ba?lamanyzda fayda var. Diet ile aldy?ynyz demir gebelikte size yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle mutlaka dy?arydan destek almalysynyz.


22. Hafta
Bu haftaya ula?ty?ynyzda bebe?inizle konu?abilir, ona bir?eyler okuyabilir ya da ?arky söyleyebilirsiniz. Çünkü artyk o sizi duyabilir. Hatta duymakla kalmaz seslere tepki de verebilir. Bu nedenle bebek geli?imi için yapylmy? müzik CD'leri dinletebilirsiniz. Anne karnynda klasik müzik dinlemenin ruhsal geli?ime olumlu yönde etkisi oldu?unu iddia eden çaly?malar mevcut. Bunlar do?ru olmasa bile minik bebe?inizle birlikte biraz müzik dinlemenin, ?arky söylemenin ya da kitap okumanyn ne zarary olabilir ki? Hatta bazy çaly?malar bebe?iniz do?madan önce ona okudu?unuz kitaplary, do?duktan sonra emzirirken yeniden okudu?unuzda minik yavrunuzun daha güçlü emece?ini iddia ediyorlar. Fantastik, de?il mi? Bebe?inizde bu geli?meler olurken siz de artyk dengenizi sa?lamakda zaman zaman güçlük çekti?inizi fark edebilirsiniz. Karnynyzyn büyümesine ba?ly olarak bel kavisiniz de içeri do?ru geni?ledi?inden vücudunuzun denge merkezi yer de?i?tirmektedir. Bünye buna ayny hyzda uyum sa?layamady?yndan dengenizi sa?lamakta güçlük ya?ayabilirsiniz. Bu nedenle evde yanlyzken banyo yapmamanyz tavsiye edilir. Yine ayny nedenler ile dengeye dayaly sporlara da ara vermeniz gerekli. Gebelik hormonlaryna ba?ly olarak parmak eklemlerinize kadar tüm eklemlernizde gev?emeler olacaktyr. Bu size bel a?rysy olarak yansyyabilir. Bu haftalar hem denge sorunlary hem de bel a?rylary nedeni ile yüksek topuklu ayakkabylara veda edilmesi gereken dönemlerdir. Gebeli?inizi geri kalan kysmynda ortopedik ayakkabylar giymeniz rahatsyzlyklarynyzy azaltacaktyr.


23. Hafta
Bebe?iniz artyk tamamen minyatür bir insan görünümündedir. Kulak içinde yer akan minik kemikler tamemen sertle?ti?i için bebek çok iyi duyabilir. Dudaklary iyice belirginle?ir, ultrasonografide gülümsemesi fark edilebilir. Boyu 17-18 santimetre kadar olmu?tur, kilosu ise 600 gram civaryndadyr. Gözleri tamamen geli?mi? olmasyna ra?men renkli kysmy olan iris daha pigmente de?ildir, yani göz rengi belli de?ildir. Pakreas tam manasy ile olmasa bile insülin salgylamaya ba?lamy?tyr. Sizde ise yava? ama sürekli bir kilo arty?y söz konusudur. Bu dönemde a?erme ady verilen olay hyzlanyr. Fazla abartyya kaçmadan ufak tefek kaçamaklara izin verilebilir. Bacak kramplary yirmili haftalaryny ya?ayan gebelerde nadir görülmeyen olaylardyr. Kalsiyum ve magnezyum alymy ?ikayetleri ve kramplaryn sykly?yny azaltacaktyr. Kramp girdi?inde baca?ynyzy düz uzatarak e?inizden masaj yapmasyny isteyebilirsiniz. Bir ba?ka güzel olay ise artyk bebe?inizin hareketlerini e?inizinde hissedebilecek olmasydyr. E?iniz elini karnynyza koydu?unda bebe?inizin hareketlerini çok rahat hissedebilir, hatta bu hareketler dy?arydan gözle bile fark edilebilir. Bunun nedeni bebe?in içinde bulundu?u amniyon svysynyn göreceli olarak fazla olmasydyr. Yani bebe?in hareket etmesi için çok geni? bir alan vardyr. Bebe?iniz sanki içeride taklalar atarmy?casyna özgürce hareket eder!..Hareketler bebe?in motor geli?imi yani kas güçlenmesi için çok önemlidir. Bu haftalarda yapylan ultrason incelemelerinde bebek makat geli?ken çok kysa bir süre sonra ba? geli?e dönebilir. Bebe?in ters durmasy fazlaca önemli de?ildir.


24. Hafta
Dikkat: Çok iyi hazyrlanmy? ?artlarda ve yo?un bakym ko?ullarynda bu haftada do?an bebekler ya?atylabilmektedir. 24. hafta gebelik süreci içindeki önemli dönemeçlerden birisidir. Çünkü bu hafta viabilite synyry olarak kabul edilir. Viabilite annesine ba?ymly olmadan, annesinin vücudu dy?ynda ya?amyny devam ettirebilme anlamynda kullanylmaktadyr. Ancak fetusun viabilitesi pratikde her zaman gerçek olmaz. Bunu hayata geçirebilmek için solunum, sindirim, vücut ysysyny korumak gibi ya?amsal fonksiyonlaryn çok iyi desteklenmesi ve bebe?in enfeksiyonlardan korunmasy gereklidir. 24 haftalyk bir fetus 650-700 gram a?yrly?a ula?my?tyr. Ülkemizde de belirli merkezlerde bu kadar küçük bebekler ya?atylabilmektedir. Ancak önemli olan bu bebekleri ya?atmak de?ildir. Görme, i?itme gibi duyusal faaliyetlerinin yany syra zihinsel geli?imlerinin nasyl olaca?y tam anlamy ile gösterilememi? olan bu tür bebeklerin tüm ya?amlary boyunca yakyn takip altynda olmalary gerekti?ine inanyyorum. Literatürde en erken do?an ve ya?atylan bebek Kenya'da 19 haftalykken dünyaya gelen ve Kelly ady verilen bir bebektir. Bu haftada bebe?inin akci?er içinde yer alan damar yapylary olgunla?yr. Hemen hemen bütün organlary artyk fonksiyonel olarak görev yapabilmektedir. Sizde ise di? eti kanamalary görülebilir. Gebelik hormonlary etkisi ile epulis gravidarum ady verilen di? eti hastaly?y görülebilir. Di?inizi fyrçalarken ve hatta a?zynyzy çalkalarken bile kanamalar olabilir. Di? etleriniz çekilebilir. Hastaly?yn en ileri formunda di?lerde dökülmeler bildirilmektedir. Bu nedenle e?er benzer yakynmalarynyz varsa ihmal etmeden di? hekiminiz ile görü?melisiniz. Yine 24. haftada gebeli?er ba?ly diabetin varly?yny ara?tyrmak için doktorunuz sizden 50 gramlyk glukoz tarama testi isteyecektir. Bu test 28. haftaya kadar ertelenebilir. Yine bu haftalarda erken do?umun belirtilerine kar?y dikkatli olmayy ö?renmelisiniz. Bunu ba?arabilmek için de erken do?um hakkynda bigi sahibi olmanyz gereklidir. Doktorunuz bu konuda size yardymcy olacaktyr.Duzenleyen mystical - 30-Aralik-2007 Saat 17:47
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Eylül-2007 Saat 07:24
ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK DÖNEM


25. Hafta

Bu haftanyn en önemli olayy bebe?inizin tat duyusunun büyük ölçüde geli?mi? olmasy. Tat duyusu ile birlikte ister inanyn ister inanmayyn bebe?inizin süt di?leri de geli?iyor. Bebe?in cildi hala daha ince ve kyrylgan. Ancak vücudu orantyly bir ?ekilde doluyor, cilt alty ya? dokulary olgunla?yyor. Artyk uterus içinde göreceli olarak kaplady?y alan azalmaya ba?lady. Bu da hareket için kendisine kalan bo? alanyn giderek azalaca?y anlamyna geliyor. Sonuç ise hareketlerin daha sert hissedilmesi olacak. Bu haftalarda yorgunluk hissedebilirsiniz. Bu gebeli?in normal yakynmalaryndan birisidir. Ayny zamanda gözlerinizin y?y?a kar?y oldukça duyarly oldu?unu fark edebilirsiniz. Gebeli?e ba?ly göz kurulu?u pekçok anne adayynyn ortak yakynmasydyr. Sorunun üstesinden gelebilmek için yapay gözya?y preparatlary kullanabilirsiniz. Büyüyen rahimin basy yapmasy ve dola?ymyn bozulmasy nedeni ile bacaklarda ve belde a?rylar olabilir. Bazy gebelerde ise el parmaklarynda dahi a?rylar olabilir. Bu gibi durumlarda so?uk tatbiki oldukça yararly olmaktadyr.Hala daha bebe?inizin ismine karar vermediyseniz bu haftalarda artyk isim aramaya ba?layabilirsiniz.


26. Hafta
Bebe?inizin akci?erlerinde hava kesecikleri olu?maya ba?lady. Do?umdan hava solumayy sa?lamak için akci?erler sürfaktan ady verilen bir madde üretirler. Bu madde, minik hava keseciklerinin çeperlerinin birbirine yapy?masyna engel olur. Bu sayede her nefes aly?da kesecikler hava ile dolar. Bu haftada bebe?inizin akci?erleri sürfaktan üretmeye ba?lady, ancak miktarlary tabii ki yeterli de?il. Erken do?um tehdidi ya?ayan anne adaylaryna yapylan bazy enjeksiyonlar ile bu maddenin yapymy hyzlandyrylmaya çaly?ylyr. Amaç erken do?um olur ise bebe?in solunum problemi ya?amasyny engellemeye çaly?makdyr. Yapylan çaly?malarda 26 haftalyk bebeklerin beyin dalgalary incelendi?inde dokunmaya beyin dalgalary ile cevap verdi?i saptanmy?tyr. Ayryca ilginç bir bulgu da karnynyza kuvvetli bir y?yk kayna?y dayady?ynyzda bebe?in kafasyny o yöne çevirmesidir. Bu haftalarda birden bire ve durup dururken karnyzynda bir sertle?me hissedebilirsiniz. Endi?elenmeyin. Bu gebe rahimde, normalde görülen ve Braxton-Hicks olarak isimlendirilen kasylmalardyr. Erken do?um tehtidinde ise kasylmalar sürekli ve belirli aralyklarla gelir. Düzenli kasylmalary saptamak için e?inizden yardym isteyebilirsiniz. E?iniz, elinin ayasyny uterusunuzun tam tepe noktasyna yerle?tirerek beklemeli. Bu haftada uterusun tepe noktasy göbek deli?inin yakla?yk 5 santimetre yukarysyndadyr. E?iniz 20 dakika kadar bu ?ekilde bekleyerek kasylmalaryn varly?yny ve sykly?yny saptayabilir. Bu i?lemi kendiniz de yapabilirsiniz, ancak objektif olarak de?erlendiremeyebilece?iniz için e?inizden istemenizde yarar var. Kasylmalary siz a?ry olarak hissetmeyebilirsiniz ya da çok hafif adet sancysy ?eklinde fark edebilirsiniz. E?er bunlaryn sykly?y konusunda endi?eleriniz varsa hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.


27. Hafta
E?er rahim içine bir kamera yerle?tirmek ya da direk olarak gözlemek mümkün olabilseydi, bebe?inizin gözlerini görebilirdiniz. Çünkü o'nun göz rengi artyk belli ve syky durun: size göz kyrpabilir. Bu haftaya gelindi?inde bebe?iniz gözünü açyp kapamaya ba?lyyor. Beyin olgunla?masy hyzla devam ediyor ve sese verdi?i tepkiler iyice artty. Boyu 25 santimetreye yakla?ty ve kilosu 1000 kilogram civarynda. Ykinci trimesteryn sonu olan 27. haftada solunum ve uyku problemleri ya?ayabilirsiniz. Özellikle yatty?ynyz zamanlarda nefes darly?y ortaya çykabilir. Bu durum bebe?inize herhangi bir zarar vermez ancak siz daha rahat edebilmek için, geceleri yatarken kullandy?ynyz yastyk sayysyny arttyrmalysynyz. Ço?u anne adayy bu dönemlerde uykunun dinlenmeden çok sykynty yaratty?yny söylemekteler. Bilinç altynda ya?anan endi?eler uykuda kabus olarak kendini gösterebilir. Hatta uykuya dalmada büyük zorluklar ya?ayabilirsiniz. Tecrübeli anne adaylary yatmadan önce yarym saatlik bir yürüyü?ün oldukça faydaly oldu?unu iddia ediyorlar. Dikkat etmeniz gereken bir di?er nokta da kan basyncynyz. Gerçi doktorunuz her kontrolünüzde tansiyonunuzu ölçüyor ancak siz de 3-4 günde bir bunu tekrarlasanyz yararly olur. Zira halk arasynda gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklempsi için riskli döneme girdiniz. Rutin kontrollerinizde yapylan ultrason incelemelerinde artyk bebe?inizi bir bütün olarak göremedi?inizi fark etmi?sinizdir. Artyk bebek bütün olarak de?il kysym kysym incelenmekte. Yapylan ölçümler ile kilosu gerçe?e yakyn ölçülerde tahmin edilebilmekte. Bu hafta ile birlikte gebeli?inizin ikinci trimester'y sona erdi. Yolun büyük kysmy a?yldy.


28. Hafta
Bu hafta ile birlikte gebeli?in en zor dönemlerinden biri olan üçüncü trimester yani son üç aya girmi? oluyorsunuz. Bu haftada bebe?iniz hyzla büyümeye devam edecek ve rahim içini mümkün oldu?unca dolduracak. Rahim büyüklü?ünüz neredeyse kaburgalarynzyn seviyesine ula?ty. Bu haftada bacaklarynyzdaki varislerde arty? ve ?i?me fark edebilirsiniz. Yine hemoroid probleminiz varsa bu kötüle?ebilir, ya da bacaklarynyzda syk syk kramplar ya?ayabilirsiniz. 28. haftada doktorunuz sizden glukoz yükleme testi isteyecektir. Bu testin amacy gebelikte ortaya çykan ?eker hastaly?yny yani gestasyonel diabeti ara?tyrmaktyr. Yine bu haftada kan uyu?mazly?ynyz varsa doktorunuza bunu hatyrlatyn. 28. haftada dünyaya gelen bebeklerin yakla?yk %90'y ya?atylmaktadyr. Ancak bu bebeklerde yo?unbakym ?artlarynda solunum deste?i gerekmektedir. Bebe?iniz sürekli uyuma ve uyanma dönemleri geçirmektedir. Zaman zaman gözlerini açyp kapayabilir. Ka?lary geli?imini tamamlamy?tyr. Vücudu ya? depolamaya devam etmektedir. Bu ya?lar do?duktan sonra kendi vücut ysysyny ayarlamada oldukça önemlidir. Bu haftada bebe?inizle rahatça konu?abilirsiniz, çünkü artyk sizin sesinizi tanyyor!


29. Hafta
Bebe?iniz do?um gününe hazyrlanmaya devam ediyor. Artyk kafasy ve gövdesi arasyndaki oran normale yakyn. Artyk kendi vücut ysysyny ayarlayabilme yetene?ine sahip. Kemik ili?ide sürekli kyrmyzy kan hücreleri yani alyuvar üretiyor. Gözleri ise hareket etmeye ba?ladylar bile. Bu arada unutmadan zaman zaman içinizde aniden bir hareket hissederseniz sakyn ?a?yrmayyn ve korkmayyn çünkü bebe?iniz hyçkyryyor! 29. haftaya gelindi?inde hamileli?inizi artyk iyice hissetmeye ba?lady?ynyz fark edeceksiniz. Bu haftalarda karyn cildinizde ka?ynmalar hissetmeniz normaldir. Bunun yanysyra karyn içi basyncyndaki ve dola?ym sistemindeki de?i?ikliklerin sonucunda hemoroid (basur) problemi görülebilir. Ayryca nefes darly?y, midede yanma, bacaklarda kramplar gibi yakynmalar ortaya çykabilir. Bu yakynmalaryn sizi hamileli?inizden so?utmasyna izin vermeyin. Bunlaryn hepsi geçici ve tedavi ile üstesinden gelinebilecek ?ikayetleridir. Yakynmak yerine hamileli?inizin pozitif yönlerini görmeye ve keyfini çykarmaya çaly?yn.


30. Hafta
Bebe?inizin cildini kaplayan ve lanugo ady verilen ince tüyler artyk yava? yava? kaybolmaya ba?larken el ve ayak tyrnaklary yava? yava? uzuyor. Kemik ili?i kan hücresi üretimini tamamen karaci?erden devaraldy. Öte yandan bebek artyk etrafynyn farkyna varmaya ba?lar. Rahimin içi genellikte zifiri karanlyk gibi dü?ünülse de anne adayynyn bulundu?u çevreye ba?ly olarak aydynlyk ya da karanlyk olabilir ve bebek bunun ayrymyny yapabilir. Erkek bebeklerde testisler torbaya ini? sürecini tamamlamak üzeredir. Bebe?in a?ryly?y do?umda olaca?y a?yrly?yn üçte ikisine ula?my?tyr. Bu haftalarda anne adayy artyk hamilelikten iyice sykylmaya ba?lar. Uyuyamamak ve mide yanmalary syk görülen problemlerdir. Zaman zaman kasyklarynyzda bir a?ry ya da kasylma hissedebilirsiniz. Bunlar rahimin gerginli?ini sa?lady?y küçük ve önemsiz kasylmalardyr ve Braxton Hicks kontraksiyonlary olarak adlandyrylyrlar.


31. Hafta
Bebe?inizin beyni hyzla olgunla?masyna devam ediyor. Hyzla geli?en bir ba?ka bölüm ise bebe?in kemikleri. Bebe?iniz bu haftalarda her zamankinden daha fazla kalsiyuma gereksinim duyuyor. Bu nedenle süt ve süt ürünlerini bolca tüketmeli ve doktorunuz gerek gördü?ü taktirde kalsiyum ilaçlary kullanmalysynyz. Bebe?inizin göz bebe?i y?y?a reaksiyon vererek açylyp kapanmaya ba?lady bile. Büyüyen bebek ve rahim gö?sünüzde syky?maya neden olabilir ve gö?üs a?rsy ortaya çykabilir.Bebek ile içinde yüzdü?ü syvy arasyndaki oran bebek lehine bozuldu?u için ona kalan alan daralmy?tyr. Bu nedenle bebe?inizin hareketlerini daha fazla hissedebilirsiniz. Daha önce fark etmedi?iniz küçük hareketler bile sizi rahatsyz edebilir.


32. Hafta
Cilt alty ya? dokusu geli?meye devam ettikçe bebe?inizin rengi kyrmyzydan pembeye do?ru dönmeye ba?lar. Bu haftada bebe?inizin hareketlerinin iyice artty?yny fark edebilirsiniz.Bebe?in hareketleri iyilik halinin bir göstergesidir bu nedenle hareketleri saymayy ö?renmenizde fayda var. Bu arda bebe?in tyrnaklary tamamen geli?ti ve parmak uçlaryna kadar uzadylar bile buna kar?yn bebe?in büyüme hyzy azaldy. Bu haftadan sonra doktorunuz sizi 2 haftada bir görmek isteyebilir. Bu artyk do?umun yakla?ty?y anlamyna da gelir. Erken do?um ile ilgili belirtileri ö?renip takip etmelisiniz. Sindirim sistemi ile ilgili sorunlary azar azar ama syk syk yüksek lifli yiyecekler tüketerek ve bol syvy içerek azaltabilirsiniz. Bacaklarda kramp çok syk ratlanylan bir bulgudur ve sizin kaslsiyum ihtiyacynyzyn bir belirtisi olabilir. Hamileli?inizin sonuna yakla?my? olmanyz vitamin alymyny kesmenizi gerektirmez. Bu vitaminleri do?uma kadar kullanmanyz gereklidir.


33. Hafta
Son haftalara hyzla yakla?tykça bebe?inizin beyninde olu?mu? olan ve nöron ady verilen milyarlarca sinir hücresi de onun rahim içi ya?antysynda etrafyndakileri ö?renmesine yardymcy olur. Bebe?iniz duyabilir, hissedebilir ve görebilir. Bu haftalarda bebe?inizin ba? çapy eskiye oranla daha hyzly büyümeye ba?lar. Bebe?inizin göz bebekleri typky sizinkiler gibi y?ykta küçülüp karanlykta büyüme yetene?ini kazanmy?tyr. Bebe?iniz bu sayede bulanyk olarak görebilir. Yenido?anlar gibi bebe?iniz zamanynyn büyük bir kysmyny uyuyarak geçirir. Hatta eri?kinlerdeki gibi derin uykuya dalar ve gözlerinde hyzly göz hareketleri (Rapid eye movements, REM) saptanabilir. Eri?kinlerdeki REM uykusu rüya görülen anlary temsil etmektedir. Bebe?inizin rüya görüp göremedi?ini bilemeyiz ama onun rüya gördü?ünü hayal? etmek bile ho? bir dü?ünce olsa gerek. Bebe?inizin akci?erleri artyk geli?imi ve olgunla?masyny neredeyse tamamlamy?tyr. Koruma ve do?um sonrasy vücut sycakly?yny koruma görevi yapan cilt alty ya? dokusu kalynla?maya devam etmektedir. Bebekler hamileli?in son dönemlerinde hyzly kilo alyrlar. Bebe?iniz artyk yava? yava? do?um pozisyonunu almaktadyr. E?er kafasy yukarda ise büyük bir olasylykla makat geli? nedeniyle sezaryen olmanyz gerekecektir. Sonlara yakla?tykça siz de daha hyzly kilo aldy?ynyz fark edebilirsiniz. Ellerde ve ayaklarda hafif ödem olmasy normaldir ancak ?iddetli ba?a?rylarynyz varsa, çakan y?yklar ya da noktacyklar görüyorsanyz, ?i?liklerde ani bir arty? varsa, karyn a?rysy, bulanty ve kusmanyz oluyor ise preeklempsi açysyndan dikkatli olmaly ve mutlaka zaman kaybetmeden doktorunuzla görü?melisiniz. E?er bebe?iniz çok iriyse ya da ikiz ya da üçüz bebek bekliyorsanyz karnynyzyn içindeki a?yry ?i?lik nedeniyle midenize olan basy ve rahatsyzlyk hissi nedeniyle i?tahynyzda azalma olabilir. Bebe?inizin diz ve dirsek vurmalaryny ayyrt edebilirsiniz. Zaman zaman içerde bebe?in hoplady?yny hissetti?inizde tela?lanmayyn. Bu bebe?inizin hyçkyrmalarydyr ve tamemen normal bir durumdur.


34. Hafta
Bebe?inizin akci?erlerinde büyük bir olasylykla artyk surfaktan ady verilen madde vardyr. Surfaktan, akci?erlerde havalanmayy sa?layan alveollerin içindeki havayy bo?alttyktan sonra duvararynyn birbirine yapy?masyny önleyen maddedir. Zamanyndan çok önce do?an bebeklerde yo?un bakymda surfaktan dy?arydan verilir. Bebe?inizin akci?erlerinde surfaktan olmasy do?um durumunda solunum problemi ya?ama olasyly?ynyn çok azaldy?y anlamyna gelir. Bebe?inizin a?yryly?y 2 kilo civaryndadyr. Boyu ise yakla?yk 42 santimetredir. Bebe?inizin böbrek üstü bezlerinden (adrenal) salgylanan hormonlar sizde süt üretimini ba?latabilir. Bebe?iniz uyurken sizin gibi davranyr. Yani artyk gözlerini uyurken kapatyp uyanykken açyk tutar. Tyrnaklary parmak uçlaryna kadar uzamy?tyr. Bebe?inizin ba?y?yklyk sistemi geli?mektedir, basit ve hafif enfeksiyonlarla mücadele edebilecek yetene?i kazanmy?tyr


35. Hafta
Bu haftalarda halsizlik ve yorgunluk pek çok hamile kadynyn en önemli ?ikayet sebeplerinden birisidir. Uyuma güçlükleri, kilo arty?y ve buna ba?ly olarak hareket yetene?inde azalma sorun ya?amanyza neden olacaktyr. Bu dönemde cinsel isteksizlik ya?ayabilirsiniz. Herhangi bir zararynyn oldu?u gösterilmemi? olsa da e?er istemiyorsanyz e?inizi anlayy?ly olmak konusunda ikna etmelisiniz. Bu haftalarda ya?anan bir ba?ka sorun da do?um ve do?uma ait konularla ilgili endi?elerdir. E?inizin ve doktorunuzun yakla?ymy son derece önemlidir. Dünyada hergün binlerce kadynyn do?um yapty?yny ve bunlaryn sadece çok az bir kysmynyn sorun ya?ady?yny aklynyzdan çykarmamaya çaly?yn. Siz bu yazyyy okurken bile binden fazla bebek ilk çy?lyklaryny atty.


36. Hafta
Bu haftadan sonra artyk erken do?um sancylarynyz ba?lasa bile doktorunuz durdurmaya çaly?mayacaktyr. Bebe?iniz do?um sonrasy genelde sorunsuz ya da az bir bakym ile ya?amyny kolaylykla devam ettirebilir ve a?yrly?y 2000 gramyn üzerindedir. Bebe?inizin ya? depolamasy devam ediyor. Bu haftada kol ve bacaklarda ya? tutulumu ba?lyyor. Tüm organ sistemleri geli?im ve olgunla?masyny tamamlady. Artyk son rütu?lar yapylyyor. Artyk içinde yüzdü?ü suya oranla rahim içinde daha fazla yer kaplamaya ba?lady?yndan hereketleri de çok kolay olmayacaktyr. Doktorunuz bu haftadan itibaren her kontrolde sizi muayene ederek rahim a?zynyzyn durumunu, açyklyk olup olmady?yny incelemek isteyebilir. Bu haftalara geldi?inizde uykusuzluk probleminiz arty? gösterebilir. Uykusuzlu?un bir nedeni de bebe?in yava? yava? a?a?y inmesi nedeniyle mesaneye basy yapmasy ve syk aralyklarla tuvalete gitme gereksinimi duymanyz olabilir. Gece yatmadan önce syvy alymynyzy kysytlamanyz bu konuda size yardymcy olabilir.Duzenleyen mystical - 30-Aralik-2007 Saat 17:49
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Eylül-2007 Saat 07:26
VE SON AYLAR...SAYILI GÜNLER :)


37. Hafta
Mutlu finale sadece 4 hafta kaldy (e?er sezaryen olacaksanyz 2 hafta kadar daha zamanynynz var demektir). Bebek ise hemen hemen hazyrlandy. Her an do?um kanalyna girebilir. Bu haftada ya? birikimi diz ve dirseklerde hyzlanyyor. Boyun ve bilekleri de unutmamak lazym. Bebe?inizin di? etleri de olgunla?masyny tamamlady ve artyk sert. Yanaklarynda ise ya?lar birikti ve artyk sykylacak hal aldy!.. Hamileli?inizin ba?ynda ultrasonda gördü?ünüz o ufacyk canly artyk tam anlamyyla yakla?yk 2750 gram a?yrly?ynda bir insan yavrusu. Bu haftada bebe?iniz genelde son duru? pozisyonunu almy?tyr ve artyk dönmesi çok nadir olarak görülür. Bu haftadan sonra doktorunuz sizi her hafta görmek ve sizin ve bebe?inizin durumunu de?erlendirmek isteyebilir. Bu haftalarda kilo arty?ynyz (hem bebe?in hem de sizin) çok hyzly olabilir. Doktorunuz vajinadan kültür alarak grup B Streptokok enfeksiyonu ta?yyyp ta?ymady?ynyzy incelemek isteyebilir. Bu haftalarda karnynyzyn üst kysmynda bir bo?luk ve rahatlama hissedebilirsiniz. Bu bebe?inizin do?um kanalyna do?ru indi?ini belirtir ve angajman olarak adlandyrylyr. Midenizdeki basy ortadan kalkaca?y için i?tahynyz yeniden açylabilir. Benzer ?ekilde akci?erlerinizdeki basky da olmayaca?yndan soluk alyp vermeniz kolayla?yr. Ydrara çykma sykly?ynyz angajman sonrasy typky hamileli?inizin ilk ba?laryndaki gibi iyice artacaktyr. Bebe?inizin hareketleri dy?arydan rahatlykla izlenebilir. Zaman zaman karnyzynyn bir bölgesinde aniden bir yükselti fark edebilirsiniz. Bebe?inizin hareketleri özellkle gö?üs kafesinizin altynda size acy verebilir, canynyzy yakabilir.


38. Hafta
37. haftayy tamamlady?ynyzda bebe?iniz ve hamileli?iniz miadyny doldurmu? olarak kabul edilir. Ancak büyümesi daha durmamy?tyr. Vücudu ya? depolamaya devam eder ve günde yakla?yk 15-30 gram kadar alyrlar. Genelde erkek bebekler kzy bebeklerden daha fazla ya? depolarlar ve bu nedenle daha a?yr do?arlar. Bebe?iniz artyk yeterli koordinasyonu sa?layacak kapasitededir ve elleri ile cisimleri rahatlykla kavrayabilir. E?er karnynyza çok kuvvetli bir y?yk kayna?y dayarsanyz yüzünü o tarafa do?ru çevirecektir. Rahim içinde soluk alyp verme hareketleri yapar ve bunlaryn ultrasonda izlenmesi bebe?inizin iyi durumda oldu?unun göstergesidir. Amniyon syvysyna göre hacmi çok artty?yndan hareket etmesi zorla?yr ve bebek hareketlerinde azalma fark edebilirsiniz. Bu haftaya kadar rahmi a?zynyz ve onu rahim içine ba?layan kanal sümü?ümsü bir tykaç tarafyndan doldurulmaktaydy. Bu mukus tykacyn amacy rahminizin içini ve bebe?inizi vajinadan gelebilecek mikrop ve enfeksiyonlara kar?y korumaktyr. Bu mukus tykacyn vajinanyzdan gelmesi do?umun belirtilerinden biridir ve halk arasynda "ni?an gelmesi" olarak adlandyrylyr. Ni?an do?umdan birkaç hafta önce gelebilece?i gibi sadece bir kaç saat önce de gelebilir. Ni?any genelde kanly sümü?ümsü bir akynty ?eklinde hissedersiniz.


39. Hafta
E?er planly sezaryen olacaksanyz bu haftadan sonra herhangi bir günde güvenle do?umunuzu yapabilirsiniz. Bazy durumlarda normal do?um planlanan gebelerde doktorunuz suni sancy vererek do?umunuzu gerçekle?tirebilir. Bu haftada bebe?inizin kafa çevresi ile aryn çevresi yakla?yk olarak birbirine e?ittir.Ya? birikimi giderek yava?lady?yndan kilo alymy da yava?lar. Ayny ?ekilde siz de daha az kilo almaya ba?larsynyz. Yanaklary ve emme kaslary tamamen geli?ti?inden ve bebe?iniz sürekli içinde yüzdü?ü amniyon syvysyny yutar. Bu syvy ile birlikte sinirim sisteminden, cildinden dökülen hücreler ile tyler barsak içeri?ini yani dy?kysyny olu?turur. Bu dy?kyya "mekonyum" ady verilir. Mekonyum koyu ye?il-siyah renkli bir maddedir ve bebek herhangi bir nedenle sykyntyya girdi?inde ilk olarak kakasyny yapar. Zaman zaman bacaklarynyzda elektrik çarpmasyna benzer yakynmalar olabilir. Bunun nedeni bebe?iniz hareket ederken ve pelvis içinde yerle?irken rahimin etrafyndaki sinirlere dokunmasydyr. E?iniz do?uma girmek istemiyorsa onu size e?lik etmesi için ikna etmeye çaly?malysynyz. Kadynlaryn ço?u do?um syrasynda e?leri yanlarynda oldu?unda kendilerini çok daha rahat hissederler. Ancak e?inizi çok fazla zorlamayyn belki kendisini kan tutuyordur ve bunu size söylemekten çekiniyordur. Bazy kadynlar ise e?lerinin kendilerini o halde görmesi dü?üncesinden rahatsyz olurlar. E?er e?iniz do?uma katylmak istiyorsa ancak siz bundan rahatsyzlyk duyacaksanyz e?inize durumu açykça anlatarak size anlayy? göstermesini isteyebilirsiniz. Kendi onaylamady?y halde e?i her?eye ra?men do?uma girmek isteyen kadynlara küçük bir hile önerisi. Gizlice doktoruzla konu?un ve e?inizi içeri almamasyny isteyin.


40. Hafta
Son haftaya girildi?inde oksijen ve besin maddelerini bebe?inize ta?yyan göbek kordonunun uzunlu?u yakla?yk 50 kalynly?y ise 1.3 santimetre civaryndadyr. Bebe?inizin a?yrly?y 3000 gramyn üzerindedir ve rahimin büyük bir kysmyny doldurmaktadyr. Bebe?inizin cildini kaplayan ve verniks ady verilen kremsi madde ortadan kaybolmaya ba?lar. Benzer ?ekilde lanugo ady verilen tüyler de büyük ölçüde dökülmü?tür. Sizden geçen antikorlar bebe?inizin do?um sonrasy en az 6 ay süreyle enfeksiyonlara kar?y mücadelesinde yardymcy olacaktyr. Son haftada amniyon zary her an açylabilir ve sularynyz gelebilir. Bazen bardaktan bo?alyrcasyna hyzly ve fazla miktrada olan bu olay bazen de çok yava? olabilir. Hatta kendinizi idrar kaçyryrmy? gibi hissedebilirsiniz. Miktary ne olursa olsun sularynyzyn geldi?ini dü?ünüyosanyz zaman kaybetmeden doktorunuzu aramaly ya da hastaneye gitmelisiniz. Vücudunuzun denge merkezi iyice de?i?ti?inden dengenizi sa?lamakta güçlük ya?ayabilirsiniz.Özellikle ilk bebe?inizi bekliyorsanyz e?inizle bir çift olarak ya?ady?ynyz bu son günlerin kyymetini bilin. Bundan sonraki hayatynyzy bir aile olarak devam ettireceksiniz.


41. Hafta
E?er hala daha do?um yapmadyysanyz iyice sykylmaya ve sabyrsyzlanmaya ba?ladynyz demektir. Sizden salgylanan hormonlaryn bebe?inizin dola?ymynda da bulunmasy nedeniyle erkeklerde torbalar, kyzlarda da labiumlar normalden daha büyük görünecektir. Hatta do?um sonrasy memelerinden süt dahi gelebilir. Bu hem kyz hem de erkek bebeklerde rastlanabilen bir durumdur ve bir kaç gün içinde kendili?inden kaybolur. Bu hafta size çok uzun gelebilir. Sabyrly olmaya açaly?malysynyz. Siz herhangi bir a?ry hissetmeseniz bile rahim a?zynyz yava? yava? açylmaya ba?lamy? olabilir. Normal sancylaryn ba?lamasy ile rahim a?zyndaki açyklyk ve incelme de artmaya ba?lar. Açyklyk 10 santimetre oldu?unda do?umun ilk evresi tamamlanmy?tyr. Daha sonra ikinci evre ya?anyr ve bebe?iniz dünyaya ve size merhaba der. Vajinal do?umda kafa do?duktan hemen sonra doktorunuz bebe?inizin a?zyny siler ve ilk a?lamasy odada yankylanmaya ba?lar. Bu a?amada daha göbek kordonu kesilmeden bebe?inizin kuca?ynyza verilmesi ilk temasyn daha sycak ya?anmasyny sa?lar.Duzenleyen mystical - 30-Aralik-2007 Saat 17:51
Basa don
Misafir Drop Down Menu
Misafir
Misafir
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Misafir Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Eylül-2007 Saat 08:29

Bebe?in alty nasyl de?i?tirilir?

Bebeklerin bacak aralary ve kalçalary, özellikle uzun süre yslak kaldy?yndan çabuk tahri? olur. Bu nedenle, bebe?in bezinin 3-4 saatte bir de?i?tirilmesi gerekir. Genel olarak bebe?i emzirdikten sonra altyny de?i?tirmek uygundur. Her de?i?tirmede bebe?in alty su ile de temizlenmeli ve kurulanmalydyr. Kyzlarda bu temizli?in önden arkaya yapylmasy önemlidir. Bezi de?i?tirilirken bebe?in altynyn bir süre açyk kalmasy iyi olur. Bebe?in altyna ba?lanmak için çe?itli bezler vardyr. Anne ka?yt bezleri daha pratik bulabilir. Pamuklu bezler de çok iyi durulanmak ko?ulu ile sorun yaratmadan kullanylabilir.
            
göbek bakymy nasyl yapylmalydyr?
ebe?in ba?lanmy? olan göbe?i 5-10. günlerde kendili?inden dü?er. Bu süre bazen 4 haftaya kadar uzayabilir. Göbek dü?tükten sonra birkaç gün, günde 1-2 kez göbek yarasyna alkol emdirilmi? bir gazly bez ya da alkole batyrylmy? ucu pamuklu hazyr çubukla dokunulmalydyr. Bebek bezinin kyvrylarak göbek altynda kalmasyna dikkat edilmelidir. Böylece göbek idrarlary yslanmayacak, hava ile temas etmesi sa?lanacaktyr. Göbek tozu, pudra ve benzeri maddeler kullanylmamalydyr. Göbe?in kuru tutulmasy, idrarla temas etmesinin engellenmesi önemlidir. Göbek çevresinde kyzaryklyk, göbekten kanama ya da akynty gözlenirse mutlaka bir sa?lyk kurulu?una ba?vurulmalydyr.  

Bebek nasyl giydirilmelidir?

Bebek sycak tutacak ?ekilde giydirilmelidir. Ama çok da kalyn giydirilirse terler, cildi kyzaryr. Teri emen pamuklu kuma?lar, içinde naylon bulunan giyeceklerden daha iyidir. Bunlar cildin havalanmasyna da yardymcy olur. So?uk mevsimlerde, pamuklu iç giysilerin üzerine yünlü giysiler giydirilebilir. Bebek giysilerinin içinde rahat hareket edebilmelidir. Dar giyeceklerden kaçynylmaly ve üste giydirmemeye dikkat etmelidir. Bebe?in syky kundaklanmasy bebe?in nefes almasyny, hareket etmesini ve kalça ekleminin geli?mesini engelleyebilir. Syky kundaklanmy? bebe?in hastalyk belirtileri yönünden de izlenmesi zordur. Bu nedenle kundaklama do?ru de?ildir. Emzirirken tutmayy kolayla?tyrmak için, bebek kollary örtülecek ?ekilde gev?ekce sarylabilir.
 
 
Bebek ilk günlerde nasyl yykanmalydyr?
Yenido?anyn derisi koruyucu, kaygan bir madde ile kaplydyr ve bunun tamamen temizlenmesi gerekli de?ildir. Yenido?any yykamak için göbe?in dü?mesi beklenebilir. Bu arada hergün yüzü ve vücudu silinerek temizlenir, iç çama?yrlary de?i?tirilir. Göbek dü?tükten sonra bebe?in hergün banyo veya le?ende yykanmasy ile pi?ikler ve deri hastalyklary önlenir. Bebe?i yykarken bir ki?i yardymcy olmalydyr. Ylk 1-2 haftada yykama için kullanylacak su önceden kaynatylmy? ve ylytylmy? olmalydyr. Bebe?i yykarken yüzü a?a?yya bakacak ?ekilde, gö?üs ve karnyndan kavranarak tutulabilir. Syrtüstü tutuluyorsa, ba?yny elle desteklemek gerekir. Bebek ?ampuanlary ve sabunlary ya da beyaz sabun kullanylabilir. Bebe?in iyice durulanmasy ve kurulanmasy önemlidir. Banyo yapylan odanyn ysysy 24-25°C sycaklykta olmalydyr.
  

Bebek so?uktan nasyl korunmalydyr?

Bebek için en uygun ortam ysysy 22°C ile 26°C arasyndaki odadyr. Ortam çok sycak (29°C'nin üzerinde) de?ilse bebe?e bir kaç kat giysi gildirilmesi uygundur. Bunun için zybyn, fanila ve bebek bezi üstüne giydirilmi? pijama ya da tulum yeterlidir. Böyle giyinmi? bir bebe?in yatarken üzerinin örtülmesi kuca?a alyndy?ynda da örtüsüne saryly olarak tutulmasy uygundur.
Bebekler 2-3 aylyk olana kadar çevredeki ysy de?i?ikliklerinden çabuk etkilenirler. Açyk kapy ve pencerelerden hava akymy olmamasyna dikkat edilmelidir.
Ayryca bebek sobaya çok yakyn yatyrylmaz. Bebe?in yüzü kyzarmy?sa çok ysynmy? olabilir. Soluk veya mor olmasy ise onun ü?üdü?ünü gösterir. Bebe?in ensesine dokunularak vücut ysysy de?erlendirilebilir. Ortam sycak ise bebe?in giysileri ve örtüleri hafifletilir. Serin ortamda ise ba?lyk ve eldiven giydirilir.
  

Bebe?in yata?y nasyl olmaly ve bebe?i nasyl yatyrmalydyr?

Bebe?in yata?yny seçerken dikkat edilmesi gereken bazy noktalar vardyr. Örne?in, yatak zemini sert olmaly, parmaklyklar arasy mesafe 7 cm'den fazla olmamalydyr. Parmaklyklar arasy geni? olursa bebe?in ba?y bunlar arasyna syky?abilir. Sert pamuklu veya yünlü dö?ekler ye?lenmelidir. Yastyk kullanylmaz. Yorgan seçiminde elyafly ya da ku?tüyü ile doldurulmu? yorganlar yerine pamuklu ve yünlüler kullanylmalydyr. Bebekler yan ya da syrtüstü yatyrylabilir. Beslendikten hemen sonra bir müddet yan yatmasy daha uygundur. Ba?yn yaty? pozisyonu syk syk de?i?tirilmelidir. Hep ayny tarafa yatarsa ba?ta ?ekil bozuklu?u olu?abilir.
  

Bebe?in yanynda sigara içilmesi zararly my?

Bebe?in yanynda sigara içilmesi zararlydyr. Yanynda sigara içilen bebeklerde daha fazla solunum yolu hastalyklary oldu?u saptanmy?tyr.
Yanlarynda sigara içme, büyük çocuklar için de zararlydyr.
Çocuklaryn yanynda, hangi ya?ta olurlarsa olsunlar, sigara içilmemelidir.

  

Sa?lam çocuk kontrolleri nasyl ve ne zaman yapylyr?

Bir bebe?in sa?lykly büyüyüp büyümedi?i vücut a?yrly?y ve boyu ölçülerek kontrol edilmeli ve a?ylary yapylmalydyr. Do?umdan sonra ilk 7 gün içinde kontrollere ba?lanmasy çok iyi olur.
En geç bir ay içinde her bebek kesinlikle ilk kontrole getirilmelidir. Ondan sonra 4. aya kadar ayda bir ve 6. aydan itibaren 1 ya?yna kadar 3'er ay aralyklarla kontroller sürdürülür. Ancak doktoru gerekli görürse daha syk kontrole ça?yrabilir.
  

Bebek alty aylyk olana kadar hangi a?ylar yapylyr?

Bebek do?ar do?maz, ya da ilk 1-2 ay içinde verem a?ysy yapylyr. E?er hastanede yapylmadyysa, bu a?y Verem Sava? Dispanserlerinde yaptyrylabilir. Daha sonra 2. ayda difteri, bo?maca ve tetanozu içeren "Karma A?y" ile "Çocuk Felci" a?ysy yapylyr ve bu a?ylar en az 1, en geç 2 ay aralar ile 2 kez daha uygulanyr. Üç doz karma a?y ile çocuk felci a?ysynyn Ylk 6 ayda tamamlanmasy gerekir. Bu a?ylar bebe?in takip edildi?i Sa?lam Çocuk Polikli?inde, Ana Çocuk Sa?ly?y Merkezleri'nde ya da Sa?lyk Ocaklarynda yaptyrylabilir. Bu a?y programyna B hepatiti a?ysy ile hemofilus influenza B (Hib) a?ysynyn da eklenmesi yararlydyr. Ancak bu iki a?y ücretsiz olarak yapylmamaktadyr.
  

Bebek geceleri çok syk uyanyrsa ne yapmalydyr?

Bebe?in geceleri çok fazla uyanmasy farkly nedenlerden olabilir. Bebek geceleri beslenmek için uyanmanyn dy?ynda ortam ysysyndan rahatsyz oldu?u için veya gündüz fazla uyumu? oldu?undan uyanabilir. Bazen de uyanmanyn nedeni belirlenemez. Bebe?in gece anneye yakyn hatta ayny odada yatmasy iyi olur. Bu kendini güvende hissetmesi açysyndan önemlidir. Aly?yk oldu?u yorgana sararak yatyrma, yatyryrken ok?ayarak konu?ma, y?y?y söndürmeden önce bebe?in yanynda biraz kalyp ninni söylemek gibi yöntemler bebe?in uykuya dalmasyny kolayla?tyrabilir ve daha rahat uyumasyna yardymcy olabilir. Gece boyunca bebekler syk syk gözlerini açarlar, el ve kollaryny hareket ettirirler. A?lamyyorsa bebe?e uyurken sykça dokunmaktan kaçynylmalydyr. Bebek geceleri geç saatte uyuyor ve bunu bir saat öne almak istiyorsanyz, her gece 5 dakika önce yatyrarak istenen zamana ula?abilirsiniz.
  

Bebek çok fazla uyuyorsa normal midir?

Bebek yeni do?du?u dönemde beslenme süreleri dy?ynda sürekli uyursa bu normaldir. Uykusu hafiftir. Uyurken yüzünde ve vücudunda syk olarak kendili?inden olan hareketler gözlenir. Büyüdükçe uyanyk kaldy?y zamanlar uzar. Her bebe?in yapysy farklydyr. Bazy bebekler fazla, bazylary ise daha az uyurlar.
 

Bebekler neden hep a?lar?

Geleneksel ileti?im yöntemi olan göz göze temas dy?ynda bebe?in derdini tek anlatma yolu a?lamaktyr. A?yry sycak veya so?uk, altynyn kirli olmasy, giysilerinin rahatsyzlyk vermesi, a?ry, bebe?in a?lamasyna yol açar. Ev ko?ullarynda ya da bakymda bir de?i?iklik de bebe?i etkiler. Bebek annenin i?te çaly?maya ba?lamasyna aly?amamy? olabilir. Bebe?in bu tür de?i?ikliklerle aniden kar?yla?mamasyna çaly?ylmalydyr. Bazy bebekler, hiçbir neden olmadan, genellikle ak?am saatlerinde sürekli a?larlar. "Üç ay koli?i" denilen bu a?lama krizleri bebek 2-3 haftalyk iken ba?lar, genellikle 3. ayda kesilir. Bebe?in sa?ly?yny etkilemez ve tedavi gerektirmez. Bebe?inizin neden a?lady?y ile ilgili ?üpheleriniz varsa, kendinize ?u sorulary sorunuz: Bebek yorgun mu? O gün çok mu misafir geldi? Bebe?in altynyn de?i?mesi mi gerekiyor? Bebe?in beslenme zamany my gelmi?? Bebek çok sycak ya da çok so?uk bir ortamda my bulunuyor? Bebe?i giysileri rahatsyz my ediyor? Evde huzursuzluk mu var? Öncelikle, bu durumlar varsa ortadan kaldyrmak gerekir. Bebe?in ate?i mi var? Döküntüsü mü var? Dy?kysy her zamankinden farkly my? Syçrar tarzda ya da yyldyrym çarpmy? gibi hareketler yapyyor mu? Bunlar hastalyk belirtisi olabilir. Bunlardan hiçbiri yoksa sorun ço?u zaman "kolik"tir.
  

Bebek çok fazla a?lyyorsa ne yapmalydyr?

Bedeni açyklanamayan ve ?iddetli a?lama her gün ço?unlukla ayny saatte meydana geliyorsa bebekte "kolik" ya da "gaz sancysy" diye bilinen bir durum olabilir. Koli?e tam olarak neyin sebep oldu?u bilinmemektedir. Ancak bu durum genellikle bebek 3 aylyk oldu?unda kaybolur. "3 ay sancylary" da denilen bu durum a?lama kirizleri biçiminde ortaya çykar. Kolik için etkili bir ilaç bilinmemektedir. Ancak bebe?e hergün banyo yaptyrmak, a?lama krizi syrasynda karnyna sycak havlu koymak, kucakta ta?ymak ve ta?yrken sakinle?tirici ninni ve benzeri ?arkylar myryldanmak en etkili yöntemlerdir.
  

Bebek kabyz olunca ne yapylyr?

Anne sütü ile beslenen bebekler genellikle yumu?ak kyvamda ve syk dy?ky yaparlar. Normal bebekler ilk ayda günde 8-10 kez dy?ky yapabilirler. Kaka, sary-ye?il renkte ve biraz sulu olabilir. Kyvamly parçalar içeriyorsa ve miktary fazla de?ilse normaldir. Ancak anne sütü alan bazy bebekler ise 2-3 günde bir dy?ky yaparlar. Dy?kynyn kyvamy sert de?ilse bu bir sorun olu?turmaz. Bebeklerin dy?kylama syrasynda zorlanmalary, yüzlerinin kyzarmasy da normaldir.
Ancak, keçi kakasy gibi sert ve tane tane dy?kylama kabyzlyk i?aretidir. Bu durum, bebe?in yeterli beslenmemesi ya da az syvy almasy gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Kabyzlykta dy?ky yaparken zorlanma, makatta çatlaklara yol açabilir. Bu durumda dy?kyda çizgi ?eklinde kan görülür. Kabyzly?yn tedavisi için bebe?in syk aralarla beslenmesi gerekir. 4 aylyktan büyük, ek gyda almakta olan bebeklere "su" ve "posa byrakan sebze ve meyve pürelerini" bolca vermek gerekir. Makata yumu?atycy veya a?ryyy azaltycy kremlerin sürülmesi de yararly olabilir. Ynatçy kabyzlyk durumlarynda zeytinya?y vb. ev ilaçlaryny kullanmaya ba?lamadan önce sa?lyk kurulu?una ba?vurulmalydyr.
  

Bebeklerde pi?ik neden olur, nasyl önlenir?

Bebeklerin bacak aralary ve kalçalary ne kadar dikkat edilirse edilsin tahri? olabilir. Pi?ikleri önlemek için bebe?in bezi 3-4 saatte bir de?i?tirilmeli, pamuklu bez kullanylmaly, bezler sabunla yykanmaly ve çok iyi durulanmalydyr. Ço?u kez bu tahri?i kolay iyile?ir. Pudra kesinlikle kullanylmamalydyr. Ka?yt bezler pi?ik oldu?unda kullanylmamalydyr. Çünkü tahri? bundan da ileri geliyor olabilir. Oda sycaksa hergün 1-2 saat bebe?in altynyn açyk tutulmasy bez tahri?ini önler ve tahri? olmu? derinin çabuk iyile?mesine yardymcy olur. Derinin plastik maddelerle temasy engellenmelidir. E?er pi?ik bu önlemlere ra?men geçmiyorsa bir sa?lyk kurulu?una dany?ylmalydyr. Bebe?in çama?yrlary deterjan yerine sabun tozu ile yykanmaly ve iyice durulanmalydyr. Bebe?in a?yry sycak tutulmasy da pi?iklere neden olabilir.
  

Pamukçuk olan bebeklere ne yapmak gerekir?

Bebeklerde pamukçuk syk rastlanylan bir sorundur. A?yzda özellikle yanak içlerinde noktalar ya da tabaka ?eklinde görülür. Anne sütü ile beslenen bebeklerde daha az görülür. A?ry oldu?u için bebe?in beslenmesi bozulabilir. Bu durumda a?yz içinin önceden kaynatylmy? ylyk su ve gazly bez ile temizlenmesi önemlidir. Ylaç kullanylmasy gerekebilir.

 

Yenido?an bebeklerde sarylyk neden olur, bu durumda ne yapmak gerekir?

Yenido?an bebeklerin yakla?yk yarysynda ilk 2 günden sonra sarylyk geli?ir. Çok hafif ve birkaç gün süren sarylyk durumlary dy?ynda sarylykly bebekler mutlaka bir doktor tarafyndan de?erlendirilmelidir.
  

Bebe?in ate?i nasyl ölçülür?

Az sayyda bebek hiç ate?lenmeden büyür. Vücut ysysynyn normalin üstüne çykmasy olarak tanymlanan ate?, genellikle bir hastalyk belirtisidir. Ate? vücudun hastalyk yapycy etkenlere kar?y savunma yapty?ynyn bir göstergesidir ve bu anlamda iyi bir i?arettir. Bebek bir aydan küçükse ate? çok önemli bir bulgu olabilir. Bu nedenle ayryntyly de?erlendirme gerektirir. Vücut ysysynyn 38-39 derece (38 - 39°C olarak da belirtilir) oldu?u durumlarda bebek yakyndan izlenmeli, ate? 24 saatte dü?müyorsa mutlaka bir sa?lyk kurulu?una ba?vurmalydyr. Ate?in 39°C ya da daha fazla oldu?u durumlarda vakit geçirmeden bir doktora ba?vurmalydyr. Bebeklerin vücut ysylaryny kontrol etmek için kysa, yuvarlak uçlu civaly termometreler (dereceler) kullanylyr. Termometrenin okunmasy kolay de?ildir. Bu nedenle ihtiyaç duymadan önce derecenin kullanylmasy ö?renilmelidir. Bunun için derece civaly ucu açykta kalmak üzere ba? ve i?aret parmaklary arasynda tutulur ve yava?ça döndürülerek civa sütunun üst ucu görülmeye çaly?ylyr. Civa sütununun ucundaki de?er vücut ysysyny gösterir.

Bebe?in ate?ini ölçmek için a?a?ydaki adymlar izlenmelidir.

  1. Termometre silkelenerek civa kolonunun üst ucunun 35°C'nin altyna gelmesi sa?lanyr. (Dikkat! Dereceyi çarpmayyn kolayca kyrylyr ya da içindeki civa ta?yyan ince kolon kysmy bozulur).
  2. Derecenin ucu sabunlu su ile yykanyr ve civa haznesi bulunan ucuna kaygan olmasy için az miktarda vazelin ya da ya?ly bir krem sürülür.
  3. Bebek yüzükoyun sert bir zemin üzerine yatyrylyr. Bebek küçük ise kucakta ayny ?ekilde tutulur (Ate? ölçümü syrasynda bebe?in hareket etmesi engellenmelidir).
  4. Bir elle bebe?in kalçasynyn üstünden sykyca bastyrylyr.
  5. Di?er elle derece 2. ve 3. parmaklar arasynda tutularak yava?ça civa haznesi bulunan ucu makattan içeri yakla?yk 1.5 santimetre itilir. 2 dakika beklenir ve derece yava?ça yerinden çykarylyr.
  

Yshal nedir, bebek ishal olunca ne yapmak gerekir?

Bebe?in kakasy ya?yna ve beslenmesine göre de?i?mektedir. Genelde anne sütü ile beslenen bebekler ilk aylarda günde 8-10 kez püre kyvamynda sary renkli kaka yaparlar. Ykinci ve üçüncü aylarda kaka sayysy azalyr. Ek gydalara ba?landy?ynda ise renginde ve kyvamynda de?i?me olur.
Bir kez su gibi dy?kylama endi?e yaratmamalydyr. Ancak bebeklerin her zamankinden daha fazla sayyda ve su gibi kaka yapmalaryna ishal denir. Bu durum yakyndan izlem ve de?erlendirme gerektirir. Yshal barsak yüzeyinin zedelendi?i durumlarda ortaya çykar. Kaka su gibidir. Çünkü bebe?in aldy?y besinler barsaklarda yeterince sindirilip emilmez. Ayryca zedelenen barsak yüzeyinden syvy kayby olur. Tuz ve di?er madensel maddeler bu syvy ile birlikte vücuttan kaybolur. Bu kayyplar bebe?e a?yry ?ekerli syvylar verildi?inde daha da artabilir.
Yshalde en önemli tedavi vücuttan kaybedilen su ve tuzun yerine konmasydyr. Bunun için anne sütü alan bebeklerde emzirme sykly?y arttyrylmaly, ek gydalarla beslenen bebeklerin ise sulu gyda alymy arttyrylmalydyr.
Yshal olan bebeklerde yukarydaki önlemler alyndyktan sonra zaman kaybetmeden bir sa?lyk kurulu?una ba?vurulmalydyr.
  

Düzenli kontroller dy?ynda bebe?in hemen doktora götürülmesini gerektiren durumlar nelerdir?

Bakymlary iyi yapylan bebekler de hasta olabilir. Bebeklerde görülen hastalyklaryn ço?u erken tany ve tedavi ile düzelen hastalyklardyr. Bunun için bazy belirtiler farkedildi?inde vakit geçirmeden bebek, bir sa?lyk kurulu?una götürülmelidir. Ate?li durumlar ve ishal bunlaryn ba?ynda gelir. Ate? çok yüksek (39°C) olmasa da öksürük ve hyzly solunum ile birlikte ise hemen doktor muayenesi gerektirir. Havale (istemsiz hareketler), bayylma (?uur kayby), a?yry kusma (günde 3-4 kereden fazla ve bol), sürekli ?iddetli a?lama, morarma ya da a?yry solgunluk, idrar yapamama, dy?kyda kan bebeklerde syk olmasa da rastlanabilen ve acil de?erlendirme gerektiren durumlardyr. 
 

Lohusalykta anne kendisine nasyl bakmalydyr?

Do?um sonu kanamanyn azalmasy için rahim, karyndan tutularak syky?tyrylmaly, karyna masaj yapylmalydyr. Do?al olarak ilk günlerde kanly, sonra pembe, daha sonra kahverengi akynty olur. Birkaç haftadan sonra beyaz akynty ba?lar. Do?umdan sonra olabilecek en erken zamanda aya?a kalkmak ve hareket etmek kan dola?ymy için oldu?u kadar barsaklaryn iyi çaly?masy için de yararlydyr. Ancak lohusa yine de çok yorulmamalydyr. Ylk günlerde istirahat etmemek, kanamaya ve a?ryya yol açabilir. Do?umdan hemen sonra a?ry varsa, a?ry kesici ilaçlar kullanylabilir. Ate?lenme hissedilirse derece ile ölçülmelidir. Yüksek ate?te (38 derece) kesinlikle doktora dany?mak gerekir. Ylk iki gün içinde dy?kylama olabilir. Olmazsa kabyzly?y önleyici yöntemlere ba?vurulmalydyr.
Emzirme syrasynda annenin rahat oturmasy için yardym edilmelidir. Oturmak istenmiyorsa yan yatarak da bebek emzirilebilir. Emzirmenin ba?langycynda memeler acyyabilir. Bebek do?ru emiyorsa bu acy giderek azalyr ve bebek emdikçe tümüyle geçer. Bebek memelerdeki sütü bo?altacak ?ekilde syk syk emzirilirse, memelerde süt birikimine ba?ly anneyi rahatsyz edecek ?i?likler kyzarma ve a?ry olmaz. Oldu?u takdirde sütü bo?altmak, emzirmeden önce sycak su ile pansuman ya da banyo yapmak emzirdikten sonra memelere so?uk su ile pansuman yapmak ?ikayetleri azaltyr.
  

Do?um sonu lohusanyn kontrolu niçin önemlidir? Ne zaman yapylmasy gerekir?

Her annenin do?um yaptyktan sonra kendi sa?ly?y açysyndan kontrol edilmesi gerekir.
En az bebek kadar onu dünyaya getiren annenin sa?ly?y da önemlidir.
Ylk iki ay (60 gün) içinde lohusanyn do?um sonu kontrolü yapylmalydyr. Muayene yapylarak annenin sorularynyn cevaplanaca?y bu doktor kontrolü ihmal edilmemeli olabildi?i kadar erken zamanda yapylmalydyr.
  

Do?um sonu diki?lerin bakymy nasyl yapylyr?

Diki?ler için en iyi bakym temizliktir. Tuvalette taharetlenme her zaman ön taraftan (idrar yapylan yer) arka tarafa (makat) do?ru yapylmalydyr. Makat çevresinde bulunabilecek dy?ky mikroplary diki?lere ya da idrar borusuna ula?yrsa iltihaplanmaya neden olur. Yltihaplanan diki?ler kaynayamaz ve yara açylyr. Kyzaryklyk, ?i?lik ve a?yry a?ry diki?lerin atma belirtisidir. Diki?ler atynca açylan yara temizlenmelidir. Açylan yara tekrar dikilebilir. En iyisi hiç açylmamasy için diki?lerin temiz tutulmasydyr. Do?umdan sonra yykanmanyn diki?lere bir zarary olmaz. Sabunlanmy? elle temizlik yapylabilir. Sonra, diki? bölgesi su ile durulanmaly ve her zaman kurulanmalydyr. Kurulanma, temiz tuvalet ka?ytlary ile yapylmaly, ka?yt atylmalydyr. Her seferde ayry ve temiz bir bez kullanylamayaca?y için bezle kurulama do?ru de?ildir. Temizlik için rivanol ya da tavsiye edilen ba?ka ilaçly sular da kullanylabilir. Ancak nasyl temizlenirse temizlensin diki? bölgesi her zaman kurulanmaly, yslak kalmamalydyr. Önemli ba?ka bir nokta da kullanylan hijyenik ba?laryn çok syk de?i?tirilmesidir. Uzun süre kalan hijyenik ba?lar da iltihaplanmaya neden olabilir. Kanama olmasa bile hijyenik ba?lar da iltihaplanmaya neden olabilir. Kanama olmasa bile hijyenik ba? en fazla 6 saatte bir de?i?tirilmelidir. Bu dönemde hazyr hijyenik ba?laryn kullanylmasy daha kolay ve güvenlidir.
  

Do?umdan sonra anne ne zaman yykanabilir?

Anne, kendini yykanabilecek gibi hissetti?i her an yykanabilir. Ylk yykanmalar ayakta ve du? ?eklinde ya da su dökünerek olmalydyr. Su dolu le?ene ve küvete oturmadan syk syk yykanabilir. Normal bir do?umdan 24 saat sonra da banyo yapylabilir. Sezaryen do?umdan sonra genellikle dördüncü günde diki?ler alynyr ve ertesi günü yykanabilir.
  

Do?um sonrasy dönemde anne nasyl beslenmelidir?

Do?umdan sonra anne bebe?ini emzirirken gebelik öncesi döneme göre hergün en az 1 litre daha fazla su ve sulu gydalar, 2 tane meyve ya da 2 tabak sebze yeme?i, 3 dilim ekmek ya da 1 bardak süt ile beslenmesine ilave yapmalydyr. Gebelikte aldy?y kan haplary do?umdan sonra bir ay daha kullanylyr. Eski a?yrly?a hemen dönmek için acele edilmemelidir. Annenin eski kilosuna kavu?masy alty ay sürebilir. Anne ?i?mansa her ay iki kilogramlyk bir a?yrlyk kayby olabilir. Süt salgysy bundan etkilenmez. Ayda iki kilogramdan daha fazla zayyflama diyeti uygulanmamalydyr. Ancak unlu, ya?ly besinlerden fazla yememeye dikkat edilmelidir.
  

Lohusa do?um sonu kabyzlyktan nasyl kurtulabilir?

Kabyzly?y ortadan kaldyrmak için jimnastik yapmak yararlydyr. Ayryca 3 - 4 porsiyon sebze ve meyve yemek, kabuklary ile yenebilecek sebze ve meyvalary kabuklaryny soymadan yemek kabyzlyktan kurtulmak için faydalydyr. Kuru baklagil (mercimek, fasulye, nohut) ve kepekli ekmek yemek, aç karnyna 1 bardak ylyk su veya kayysy suyu içmek de yararlydyr. Beyaz ekmek, makarna, pirinç, az ya?ly besinler, yeterince syvy içilmemesi, dengesiz beslenme, fazla çay ve kahve tüketimi kabyzly?y arttyrdy?y için bunlardan kaçynylmalydyr.
  

Do?um sonu bel a?rysy olursa neler yapylmaly?

Gebelik syrasynda fazla hareket yapylmamasy sonucu zayyflayan kaslar do?um sonu bel a?rysynyn bir nedenidir. Jimnastik yapmakla bu a?rylar ortadan kalkabilir. Ayryca fazla kilolar da a?ry nedenidir. Gebelikte ve do?um sonrasynda a?yry kilo almamaya ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekir. Bel a?rysyny önlemek için a?yr yük ta?ymamaya, yerden bir?ey alyrken beli dik tutup dizleri kyrarak çömelmeye özen gösterilmelidir. Bebe?i kuca?a alyrken veya altyny de?i?tirirken belden e?ilmemek bunun için bebe?in altyny ya da çama?yryny de?i?tirmek için uygun yükseklikte masa kullanmak ya da babadan yardym istemek gereklidir.
  

Do?umdan sonra lohusa nasyl formuna dönebilir?

Do?um sonu yapaca?ynyz hafif hareketlerle en erken üç ay sonra eski formunuza dönebilirsiniz, ama karyn kaslarynyn eski halini almasy daha uzun süre alyr. Sezaryen do?um yapanlar karyn hareketlerine iki hafta sonra ba?lamalydyrlar.
A?a?ydaki hareketleri her gün giderek artan sayyda tekrarlarsanyz bedeniniz belirli bir forma ula?acaktyr. Ama hiçbir hareket için kendinizi zorlamayyn. Yeterince istirahat ettikten ve bedeniniz gerekli güce eri?tikten sonra daha önce rahatlykla yapamady?ynyz beden hareketlerini yeniden deneyebilirsiniz.
  1. Ylk günlerde: Her saat ba?y ayak bile?ini öne ve arkaya do?ru bükerek kan dola?ymynyzy kolayla?tyryn.
  2. Yine ilk günlerde: Dizleriniz bükük halde syrtüstü yere yatarak nefes alyrken bütün gücünüzle karnynyzy içeri çekin ve 10'a kadar sayyn. Rahatlayyn. Tekrar yapyn.
  3. Ylk haftanyn sonunda: Syrtüstü uzanyn, dizlerinizi bükün ve ayak tabanlarynyzy yere basyn. Ydrara tutar gibi kaslarynyzy sykyn ve içinize do?ru çekin. Bu halde kalyn ve 10'a kadar sayyn. Rahatlayyn. Tekrar yapyn.
  4. Ykinci haftanyn sonunda: Syrtüstü yatyp dizlerinizi bükün. Ayaklarynyz yerdeyken kollarynyzy karnynyzda kavu?turun ve ellerinizle karnynyzy itin. Ba?ynyz ve omuzlarynyzla vücudunuzu kaldyrmaya çaly?yn. 10'a kadar sayyn. Rahatlayyn. Tekrar yapyn.
  5. Üçüncü haftanyn sonunda: Syrtüstü yatarken dizlerinizi bükün. Bacaklarynyzy hafifçe ayyryn. Kollarynyzy öne uzatarak dik olarak oturun. Dengeyi bozmadan bacaklarynyzy hafifçe uzatyn. Syrtynyzy geriye do?ru kaydyryn ve 10'a kadar sayyn. Kollarynyz öne do?ru gergin dururken, rahatlayyn ve hareketi tekrar yapyn. Harekete aly?tyktan sonra kollarynyzy dizlerinize do?ru uzatarak syrtynyzy yere daha çok yakla?tyrabilirsiniz
  

Do?umdan sonra ne zaman cinsel ili?kide bulunulabilir?

Sezaryenle olsun normal do?umla olsun do?um sonu kanamasy tümüyle bitmeden ili?kide bulunmak do?ru de?ildir. Genel olarak döl yolunun iltihaptan koruyucu ortamy kanama syrasynda etkilenir, mikroplaryn üremesi kolayla?yr. Do?umdan sonra rahim de kolay iltihaplanyr.
Bu nedenle kanamanyn bitmesini beklemek, iltihaply hastalyklardan korunmak için do?ru bir davarany?tyr. Kanama ve do?um sonu kanly akyntylar kesilmi?, do?um kanaly iyile?mi?se ve a?ry hissedilmiyorsa cinsel ili?kinin genellikle sakyncasy yoktur. Ancak emzirilmiyorsa ilk 25 günde yumurtlama olabilece?i bu nedenle de gebelikten korunmak gerekti?i unutulmamalydyr.
  

Do?umdan sonra ne zaman adet görülür? Düzensiz adet görülürse ne yapylmalydyr?

Do?umdan sonraki ilk bir iki ayda "kyrk sonu" da denilen adet kanamasyna benzer bir kanama olabilir. Bu kanamanyn olmasy artyk adetlerin mutlaka düzene girece?ini göstermez. Bebek yalnyz anne sütü ile besleniyorsa genellikle ilk alty ayda adetlerin ba?lamasy ve düzenli olmasy beklenmez. Bu durumda tela?lanmamak gerekir, zamanla düzene girecektir. Uzun bir süre, 18 aya kadar adet görülmedi?i de olabilir. Daha da gecikirse veya anne emzirmedi?i halde adetleri düzensiz olursa doktora ba?vurmak do?ru olur.
  

Do?umdan sonra gebelikten korunmak gerekir mi?

Hemen yeni bir gebelik istemeyen her çift uygun gördükleri en kysa zamanda korunmaya ba?lamalydyr. Her çiftte gebelik olasyly?y farklydyr, ama do?um yapmy? olmak, her an ba?ka bir gebeli?in de olabilece?ini dü?ündürür.
Bu gebelik, kysyrlyk tedavisi sonunda güçlükle elde edilmi? de olsa, ayny sorunun devam edip etmedi?i belli olmaz. Hemen çocuk istense bile bir süre ara vermek gerekir. Yki do?um arasynda iki yyldan az olursa sa?lyk ve ya?am niteli?i açysyndan iki çocu?un da olumsuz olarak etkilenebildi?i, annenin de zorluklarla kar?yla?ty?y bilinmektedir.
Bu nedenle do?um ister sezaryen ister normal yolla olsun, çiftler en az bir yyl gebelikten korunmalydyr. Bu sürenin üst synyry yoktur.

  

Do?umdan sonra hangi yöntemlerle korunmak uygun olur?

Do?um sonrasy gebelikten korunmak için bütün yöntemler kullanylabilir. Ki?inin ve yöntemin özellikleri bilinerek seçim yapylyrsa istenmeyen etkiler en aza indirilebilir.
Do?um kontrol yöntemleri zararly olmamalary için uzun süren ara?tyrmalar sonucu geli?tirilmi?lerdir. Ancak çe?itli özellikleri, kullanan ki?iyi etkileyebilir. Pek çok yönteme ait, özellikle kullanmayanlar tarafyndan yayylan dedikodular vardyr. Bunlaryn ço?u yöntemin özelliklerine ba?ly beklenen etkilerdir. Bazylary ise asylsyz söylentilerdir. Bu söylenenlerin do?rulu?unu uzmanlara sorup dany?mak gerekir. Gebelikten korunmak için kullanylan hap, rahim içi araç, kylyf, diyafram, kola takylan çubuklar, kadynda ve erkekte tüplerin ba?lanmasy gibi yöntemlerin pek çok özelli?i vardyr.
Rahim içi araç (spiral), hazneden yalnyz ipli?i hissedilebilecek ?ekilde rahime sa?lyk personelince yerle?tirilen plastik, küçük bir araçtyr.
Prezervatif, (kylyf) ili?kide erke?in sertle?en penisine takarak kullandy?y ince lastikten bir kylyftyr.
Diyafram, ili?kiden önce kadynyn rahim a?zyna takty?y küçük, yuvarlak, ince lastikten bir araçtyr.
Do?um kontrol haplary, kadynlaryn cinsiyet hormonlaryny içeren ve hergün yutulmasy gereken haplardyr.
Kadynda tüplerin ba?lanmasy, (tüp ligasyonu)
Erkekte kanallaryn ba?lanmasy, (Vazektomi) kalycy yöntemlerdir ve kolay bir ameliyatla uygulanabilirler.
Kola takylan çubuklar (Norplant) hormon içeren yeni bir yöntemdir ve be? yyl süreyle korur. Bu özellikler kadyn ve erkek kullanacak ki?ilerin farklyly?yna göre sa?ly?y etkileyebilir. Örne?in bebe?ini emziren annelerin kullanabilece?i do?um kontrol hapy farklydyr. Bu durumda östrojen hormonu bulunmayan türde haplar kullanylmalydyr. Aksi halde süt azalalabilir. Do?ru kullanylyp kullanylmady?yna göre yöntemlerin koruyuculuklary da de?i?ir. Kim hangi yöntemi kullanmak istiyorsa özelliklerini ve nasyl kullanylaca?yny ayryca ö?renmelidir. Birisi için uygun olan bir ba?kasy için uygun olmayabilir. Ama tüm yöntemlerin en önemli yararlary istenmeyen gebelikten korumalary, bu sayede de gebelik korkusu ortadan kalty?y için cinsel hayaty zevkli hale getirmeleri, kürtaj sorununu ortadan kaldyrmalary ve ya?amy kolayla?tyrmalarydyr.
  

Do?umdan sonra ne zaman yöntem kullanmaya ba?lanabilir?

Do?umdan sonra bazy yöntemlerle hemen gebelikten korunmaya ba?lanabilir. Örne?in tüpler ba?lanabilir, rahime araç takylabilir. Emzirmeyi engellemeyen özel bir hap kullanylmaya ba?lanabilir. Kylyf kullanylacaksa ilk ili?kide kullanylyr. Do?umdan sonra, hastaneden çykmadan rahim içi araç takylmamy?sa, kyrkyncy günde (6.hafta) kanama olsun ya da olmasyn bu uygulama yaptyrylabilir. Diyafram ve kola takylan çubuklar do?um sonu altyncy haftadan sonra kullanylabilir.
  

Hangi do?um kontrol yöntemi en güvenli yöntemdir?

Ki?i için hangi yöntem en iyi kullanylabilecekse o yöntem güvenlidir. Kullanyrken dikkat edilirse tüm yöntemlerin güveninirli?i artar. Ama yanly? kullanylyrlarsa gebelikten koruyamazlar. Örne?in haplar, kadynda ya da erkekte tüplerin ba?lanmasy kadar güvenilir bir yöntemdir. Ancak kullanmayy unutunca hapyn güvenilirli?i azalyr. Ayny ?ekilde kylyf ve diyafram her ili?kide kullanylmazsa gebelik olabilir. Rahim içi araçlaryn kullanymynda ki?inin bir çaba sarfetmesi gerekmedi?inden bu yöntemin gebeli?e kar?y korumasy kullanycyya göre genellikle de?i?mez. Bu nedenle herkeste koruma etkisi fazladyr. Ancak nasyl kullanylyrlarsa kullanylsyn unutulmamalydyr ki en az koruyan yöntemlerin ba?ynda "erke?in kendini korumasy" ya da "geri çekme" denilen yöntem gelmektedir.
  

Emzirme gebelikten korur mu?

Do?umdan sonra ilk alty ayda, bebek anne sütünden ba?ka bir besin ile doyurulmuyorsa, anne adet görmedikçe gebelik riski çok azdyr. (Ylk iki ayda olan kyrk sonu kanamasy, düzenli adet görmeye ba?lamak de?ildir.) Bu durum sürdükçe ilk alty ayda ba?ka bir yöntemle korunmak için acele edilmeyebilir. Bu süre, çiftin ba?ka yöntemle korunmaya ba?lamak için bir aile planlamasy dany?manyndan bilgi alaca?y geçi? dönemidir.
Emziren anne alty aydan önce adet görmeye ba?larsa ya da bu sürede bebe?e anne sütünden ba?ka besin verilirse hemen gebelikten korunmak gerekti?i unutulmamalydyr. 
 
Tüm bebekler ilk 4-6. ayda sadece anne sütü ile beslenmelidirler. Anne sütü ile bebe?in tüm besin gereksinimleri kar?ylanyr. Bu dönemde su dahil hiçbir ek besin verilmemelidir.
Her anne bebe?ini emzirebilir. Ya?amyn ilk 4-6 ayynda hiçbir mama anne sütünün yerini tutamaz. Her türlü ko?ullar zorlanarak bebek yalnyzca anne sütü ile beslenmelidir. Ancak çok nadir ko?ullarda, sa?lyk personelinin önerisi ile bebeklere mama verilebilir. Bebe?in ayyna göre uygun mamalar vardyr. Mamalar çocu?un beslenmesi ve geli?imini sa?lamak içindir, ama biberon kullanyrken ve mama hazyrlarken dikkatli olunmazsa bebe?e mikrop bula?abilir. Bu durumda biberonun temizlenmesi iyice ö?renilmelidir. Anne sütü dy?ynda hiç bir besinde, anne sütünde bulunan ve bebe?i mikroplara kar?y koruyan özel maddeler yoktur. Bu nedenle mama ile beslenen bebklerde bazy hastalyklar daha syk görülür ve syk hastalanmaya ba?ly olarak bu bebeklerde geli?me gerili?i ortaya çykabilir. 
 
 
 
Do?umundan sonra bebe?in göbek kordonu ve plasenta içinde kalan kana 'kordon kany' denir. Genellikle biyolojik atyk olarak de?erlendirilen bu kan, çok zengin bir kök hücre kayna?ydyr.
Bebe?in do?umundan sonra göbek kordonu kesilir ve kordonun içindeki kan alynyr. Genellikle 5-10 dakika süren bir i?lemdir. Son derece kolay olan bu i?lem do?um esnasynda hastanyn doktorlary veya do?umda bulunan görevli hem?ireler tarafyndan yapylyr. Kordon kanynyn alynmasy anneye veya bebe?e herhangi bir acy vermez ve bir risk ta?ymaz.
Kordon kanyndaki kök hücrelerin, sa?lykly bir ?ekilde dondurulabilmesi için do?umdan sonra 72 saat içerisinde ilgili merkeze ula?masy gerekir.<br>Kordon kanyny dondurup saklamanyn pek çok amacy var. Bunlardan en önemlisi, bebe?in ilerde kemik ili?i nakli gerektirecek lösemi, lenfoma gibi bir hastaly?a yakalanmasy durumunda ilik uyumu olan verici aramaya gerek kalmadan kendine ait sa?lykly kök hücrelerle tedavi edilebilmesi. Günümüzde bu yeni yöntemden, kanser, Parkinson, Alzheimer gibi -?imdilik- 50'yi a?kyn hastaly?yn tedavisinde faydalanylyyor. Dünya çapyndaki yo?un ara?tyrmalar yöntemin kullanym alanlaryny hyzla geli?tiriyor. Kordon kany bebe?in kendisi için 100% uyumlu olup karde?ler içinde genelikle 25% ?ans bulunuyor.
 
 


Duzenleyen ROSEE - 02-Aralik-2007 Saat 05:50
Basa don
yasemen05 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1590
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti yasemen05 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 27-Eylül-2007 Saat 22:50
Do?um Yzni Konusunda Merak Ettikleriniz

 1. Anne adayy do?um izninde iken maa? ödemesine devam edilir mi? Yanytynyz evet ise ödeme i?veren tarafyndan my yoksa sosyal güvenlik kurumu tarafyndan my ödenir?
Y? Kanununa göre do?um izni süresince çaly?ana ücret ödeme zorunlulu?u yoktur. Bu süreye ili?kin ücret do?um izni süresi sonunda SSK’dan alynyr. Ancak i? yeriniz ma?dur olmamanyz için bu sürede ödemenizi düzenli olarak yapmaya devam edebilir, ve daha sonra SSK dan almanyz gereken do?um parasyny aldy?ynyza i?yerinize ödeyebilirsiniz. Öyle ki birçok i?yeri çaly?anynyn SSK dan aldy?y bu ücreti de hediye olarak kendisine byrakabiliyor, tabi bu tarz durumlar zorunluluk de?il tamamen i?verenin inisiyatifine ba?ly durumlardyr. E?er ödemenizi Yl Sigorta Müdürlü?ü’nden alacaksanyz a?a?yda belirtilen evraklary hazyrlamanyz gereklidir;

   a- Do?um öncesi istirahatinin ba?lady?y tarihli vizite ka?ydy. Bu tarihten geriye do?ru son bir yyl içerisindeki 120 prim ödeme gün sayysy ile prime esas kazançlaryn tek tek yazylmasy gerekmektedir.
   b- Do?um sonrasy istirahatinin ba?lady?y tarihli vizite ka?ydy. Bu tarihten geriye do?ru son bir yyl içerisindeki 120 prim ödeme gün sayysy ile prime esas kazançlaryn tek tek yazylmasy gerekmektedir.
   c- Do?um sonrasy 57. güne ait vizite ka?ydy. Bu tarihten geriye do?ru son bir yyl içerisindeki 120 prim ödeme gün sayysy ile prime esas kazançlaryn tek tek yazylmasy gerekmektedir.
   d- Do?um raporunun asly.
   e- Do?um öncesi ve do?um sonrasy istirahatine ait para ka?ydy. Bu belge do?um iznine ayryldy?ynyzda size verilen belgedir.
   f- Evlilik cüzdany fotokopisi.
   g- Çaly?ty?ynyz son 4 aylyk döneme ait bordro fotokopisi.

Maa? ödemesi dy?ynda do?um yardymy alabilir mi?
Analyk Sigortasy kapsamynda alynacak yardymlar ?unlardyr;

   A) Gebelik muayenesi yaptyrylyr ve gerekli sa?lyk yardymlary sa?lanyr.

   B) Do?umda gerekli sa?lyk yardymlary sa?lanyr:

Do?um Yardymy, sigortaly kadynyn veya sigortaly erke?in sigortaly olmayan karysynyn; do?um syrasynda veya do?umdan sonra gerekli sa?lyk yardymlaryyla, ilaçlaryn ve sa?lyk malzemesinin sa?lanmasydyr.
Do?um yardymynyn Kurumca bildirilen veya 123 ncü madde gere?ince sözle?me yada protokol yapylmy? sa?lyk tesislerinde aynen sa?lanamady?y yer veya hallerde, bu yardym yerine, Çaly?ma ve Sosyal Güvenlik Bakanly?y'nca onanacak ve önceden bildirilecek tarifeye göre Kurumca maktu para yardymy yapylyr.

Birden fazla çocuk do?arsa, her çocuk için yapylacak maktu do?um yardymy, çocuk sayysyna göre bir kat daha arttyrylyr.

Do?um yardym parasy alabilmek için; do?umun 3 ay içinde Kuruma bildirilmesi gereklidir.

Bu bildirme; hekim veya diplomaly ebeden alynacak do?um ka?ydy yahut onanmy? nüfus kayyt örne?i ile olur.

   C) Emzirme yardym parasy ödenir.

Emzirme yardymy; sigortaly kadynyn veya sigortaly erke?in sigortaly olmayan karysy yada Kurumdan kendi çaly?malaryndan dolayy gelir veya aylyk almakta olan kadyn veya erke?in sigortaly olmayan e?inin do?um yapmasy sebebiyle, do?an çocu?un beslenmesi için, do?umdan sonra yapylan para yardymyna denilmektedir. Bu yardym, çocu?un canly do?masy halinde yapylyr. E?er, birden fazla çocuk do?mu?sa, yardym çocuk sayysyna göre bir kat daha arttyrylyr.

   D) Sigortaly kadyna, do?umdan önce ve sonra i?inden kaldy?y günler için ödenek verilir.

Kendisi için do?umdan önceki bir yyl içinde en az 120 gün analyk sigortasy primi ödenmi? bulunan sigortaly kadynyn analy?y halinde, do?umdan önceki ve sonraki sekizer haftalyk sürede, ço?ul gebelik halinde ise, do?umdan önceki sekiz haftaya iki haftalyk süre ilave edilerek çaly?mady?y her gün için geçici i? göremezlik ödene?i verilir. Kadyn sigortalynyn iste?i ve doktorun onayy ile do?uma üç hafta kalyncaya kadar çaly?ylmasy halinde, çaly?an süreler kadyn sigortalynyn do?um sonrasy sürelerine eklenir.

Baba adayynyn ve babanyn da sosyal haklary var mydyr?
Bilindi?i üzere, do?um yapan sigortalylaryn do?um öncesi sekiz hafta ve do?um sonrasy sekiz hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli do?um izinleri bulunmaktadyr. Ancak, yasal düzenlemeler kapsamynda, e?lerinin do?um yapmasy nedeniyle sigortalylara verilmesi gereken bir do?um izni hakky bulunmamaktadyr. Böylesi bir durumda izin verilip verilmemesi i?verenin inisiyatifinde olacaktyr.
Süt izni süresi ne kadardyr? Bu süreyi anne ne ?ekilde kullanma hakkynda sahiptir?
Do?um ile ba?layan ve do?an çocu?un bir ya?yna kadar süren döneminde, günlük bir buçuk saatlik sürelerle 'süt izni' verilir. Bunlar günlük çaly?ma sürelerinden sayylyr ve ücretten kesilemez. Süt izninin i?yerlerindeki yaygyn uygulamalaryna bakty?ymyzda, pratik olarak uygulanabilmesi için bu sürelerin haftalyk bazda birle?tirilmesi ve bir güne tamamlanmasy daha uygun olur. Böylece haftada bir gün ücretli izin kullanmy? olursunuz. Y?yerinin zor durumda byrakylmamasy için bu süt izin gününün belirlenip i?yerine bildirilmesi gerekir. Özellikle saat ücreti ile çaly?an i?yerlerinde, puantaj hesaplamalary açysyndan bu sürelerin bildirilmesi önemlidir. Y?yerlerine yakyn mesafede oturan ve servis kullanmayan anneler için ise süt izninin çyky? saatine yakyn ve saatlik olarak kullanylmasy daha uygun olur.

Y?veren do?um izni ya da süt izni vermeme hakkyna sahip midir?
Y? Kanunu kadyn i?çiye do?umdan sonra çocu?unun bir ya?yny doldurmasyna kadar her gün için bir buçuk saat süre ile süt iznini kullanmasyna da olanak sa?lamy?tyr.

Günlük bir buçuk saatlik süt izninin kaç bölümde ve hangi saatlerde kullanaca?y kadyn i?çinin tercihine ba?lydyr. Y?verenin buna müdahalesi söz konusu de?ildir. Kadyn i?çi bir yyl süre ile kullanaca?y günlük bir buçuk saatlik süt iznini nasyl kullanacaksa bunu belirleyerek i?verene bildirmek zorundadyr. Y?veren süt iznini kadyn i?çi tarafyndan belirlendi?i ?ekilde kullandyrmak zorundadyr.

Yasal süre dy?ynda ücretsiz izin kullanylabilir mi? Evet ise ne kadardyr?
Ki?i do?um iznini müteakip alty aya kadar ücretsiz izin alabilir.

Y?veren ücretsiz izin vermeme ve i?çiyi i?ten çykarma hakkynda sahip midir?
Yasal düzenleme "...alty aya kadar ücretsiz izin verilir..." ?eklinde kesin hüküm ihtiva edecek ?ekilde düzenlenmi?tir. Y?verenin takdirine byrakacak ?ekilde “…verilebilir…” denmemi?tir. Kadyn i?çi do?um istirahatyndan sonra 6 aya kadar (6. ay dahil) ücretsiz izin kullanabilecektir.
Kadyn i?çinin bu izni kullanmak istedi?ini i?verene yazyly olarak bildirmesi ?arttyr.

MADDE 74. - Kadyn i?çilerin do?umdan önce sekiz ve do?umdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onalty haftalyk süre için çaly?tyrylmamalary esastyr

MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasyn i?veren, a?a?yda yazyly hallerde i? sözle?mesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

(a) alt bendinde sayylan sebepler dy?ynda i?çinin hastalyk, kaza, do?um ve gebelik gibi hallerde i?veren için i? sözle?mesini bildirimsiz fesih hakky; belirtilen hallerin i?çinin i?yerindeki çaly?ma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini alty hafta a?masyndan sonra do?ar. Do?um ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde ba?lar. Ancak i?çinin i? sözle?mesinin askyda kalmasy nedeniyle i?ine gidemedi?i süreler için ücret i?lemez.

74. Madde emredicidir. Do?um izni kullandyrmak zorundadyr.Ancak do?um i?verene 74. maddeki sürelerin geçmesi ile fesih hakky tanymy?tyr.
A L I N T I D I R


Duzenleyen mystical - 30-Aralik-2007 Saat 17:59
******ALPER'YM, KI? GÜNE?YM,10 AYLIK OLDU******
Basa don
ylgyn Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 26-Agustos-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1889
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ylgyn Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 28-Eylül-2007 Saat 05:34
GEBELERDE DOWN SENDROMU TARAMA TESTY

GEBELERDE DOWN SENDROMU TARAMA TESTY YAPTIRMAK GEREKLY MYDYR ?

 


HANGY TEST YAPTIRILMALIDIR ?


1. Down Sendromu Nedir ?

Do?u?tan olan ve kromozomlardaki bozukluktan kaynaklanan bir anomalidir. Ortalama 700 do?umda bir görülmektedir.

 

2. Annenin Ya?y Yükseldikçe, Down Sendromlu Bebek Do?urma Riski Artyyor mu ?

Evet. Down Sendromlu do?um orany, 25 ya?yndaki bir gebeye göre, 35 ya?ynda 3.5 kat, 37 ya?ynda 5.5 kat, 40 ya?ynda  ise 12 kat daha fazladyr.

Son yyllarda, evlenme ya?ynyn ve do?um yapma ya?ynyn tüm dünyada geç ya?lara do?ru kaymasy, Down Sendromlu do?um yapma riskini artyrmaktadyr.

 

3. Henüz Hamilelik Döneminde Yken, Down Sendromlu Bir Bebek Anla?ylabilir mi ?

Evet. Bu durum, 11. hafta ile 22. hafta arasynda alynan kandan yapylan tarama testleri, ultrasonografi (USG)  incelemesi ve anne karnynda, bebe?in içinde bulundu?u syvydan alynan amniosentez tetkiki ile anla?ylabilmektedir.

 

4. Her Hamileye Amniosentez Yaptyrmak Gerekir mi ?

Hayyr. Kan alynarak yapylan tarama testlerinde negatif sonuç bulunan gebelere amniosentez yapmanyn gere?i yoktur. Zaten amniosentez i?lemi, dü?ük riski de ta?yyan bir i?lem olup, her 200 i?lemden birinde dü?ük gerçekle?ti?i bildirilmektedir. Bu nedenle, olabildi?ince az ve zorunlu kalmadan yapylmamasy gereken bir giri?im durumundadyr. Ayryca, hasta yönünden maliyetli bir i?lemdir.

 

5. Down Sendromu Yönünden Yapylan Tarama Testleri Gerekli midir?

Yararly ve gerekli oldu?unu rahatlykla söyleyebiliriz. Bu durumu ara?tyran, geni? incelemeler yapylmy?tyr. Bunlardan birinde, Yngiltere’de Dr. Cuckle ve ekibi 100.000 gebeye tarama testleri yapmy?, ba?ka 100.000 gebeye ise tarama testleri yapmamy?tyr. Daha sonra, bu gebelerin do?umlary takip edilmi?tir. Takipler sonucu yapylan do?umlara göre : 

Down Sendromu taramasy için kan testi yapylan gebelerde, tarama testleri sayesinde 25 ya?yndakilerde  4 kat, 35 ya?ynda 6 kat, 40 ya?ynda 12 kat daha az Down  Sendromlu bebek do?umu görülmektedir.

Tarama testleri, Down Sendromlu bebek do?umunu çok önemli ölçülerde azaltmaktadyr. Bu nedenle, yapylmalary yararly ve gereklidir.

Günümüzde, dünyada evlilik ve do?um yapma ya?y son yyllarda % 35 daha ileri ya?lara kaymy?tyr. Bu durum da Down Sendromlu do?um riskini artyrdy?y için, tarama testleri yapylmasy daha da önem kazanmaktadyr.

 

6. Dünya Ne Yapyyor ? Dünyada Durum Nedir ?

Geli?mi? ülkelerde, gebelerde tarama testleri yapylmasy uygulamasy yaygyndyr. Çünkü, insan hayatyna daha fazla de?er verilmekte ve yatyrym yapylmaktadyr.

ABD’de gebelerin % 65’i,

Yngiltere’de gebelerin % 70’i tarama testlerinden geçirilmektedir.

Ülkemizde de bu oran % 10 düzeyinde olup, ancak  tarama orany hyzla artmaktadyr.

Tarama testleri sayesinde, son yyllarda dünyada Down Sendromlu do?um oranynyn % 50 civarynda azaldy?y bildirilmektedir.

 

7. ?u Anda Kullanylan Ne Tür Tarama Testleri Vardyr ?

Gebeli?in erken döneminde, 11.-14. hafta arasynda yapylan birinci dönem ve 15.-22. haftalar arasynda yapylan ikinci dönem testleri  vardyr. Ykili Test denilen bu yöntem için, 11.-14. haftalar arasynda gebeden kan alynmakta, ultrasonografi ile de bakylarak, Down Sendromu riski hesaplanmaktadyr. Ultrasonografi incelemesi yapmadan, tek ba?yna kan testlerinin bu dönemde verimlili?i azdyr (% 60). Yyi bir ultrasonografi incelemesi ile, bu verimlilik % 80-85’lere çykmaktadyr. Ancak, bu konuda ultrasonografi bilgisini net olarak ortaya koymak kolay olmayyp, dünyada USG standardizasyonu yönünden ciddi  güçlük ve sykynty ya?anmaktadyr. Ayny hastaya, farkly uzmanlaryn verdi?i de?erler arasynda önemli farklylyklar bulunmaktadyr. Bu durum da, Ykili Test sonuçlarynyn güvenirli?ini etkilemekte ve ku?kuda byrakmaktadyr.

 

8. Ykinci Dönem Testlerinin Yarary Nedir ?

Gebeli?in 14.-22. haftalary arasynda yapylan Üçlü Test ve Dörtlü Test, tarama yönünden daha fazla kullanylmaktadyr. Çünkü, 11.-14. haftalar arasynda yapylan taramayla, yalnyzca Down Sendromu ara?tyrylabilmektedir. 14. haftadan sonra yapylan ara?tyrmalarda ise, Down Sendromu yanynda, Neural Tube Defekti (Belde açyklyk), Edward Sendromu, Turner Sendromu gibi ba?ka önemli bozukluklar da yakalanabilmektedir. Ayryca, erken dönemde (11.-13. hafta) yapylan Ykili Test’ten sonra bu bozukluklar yönünden de fikir edinmek istenirse, tekrardan test yaptyrmak gerekmektedir.

Bunun dy?ynda güvenilir ultrasonografi bakylmasy yönünden erken dönemde (11.-14. haftalar) problem oldu?u için, ço?u doktor, erken dönemde Ykili Test baktyrmak yerine, 15.-16.-17. haftalarda Dörtlü Test baktyrmayy tercih etmektedir.

 

9. Hangi Testi Yaptyrmak Daha Uygundur ?

E?er hastadan tek bir tarama testi yapylacaksa, en iyisi  15.-16.-17. haftalarda Dörtlü Test yaptyrmaktyr. Çünkü Dörtlü Test, Üçlü Test’in verimlili?ini % 14 daha artyrmaktadyr. Dörtlü Test varken, Üçlü Test yaptyrmaya gerek yoktur. Üçlü Test’in belirleme de?eri % 66-% 69 iken, Dörtlü Test’inki % 80-85’tir.

11.-14. haftalarda Ykili Test de yaptyrylabilir. Ancak, Ykili Test’in yukaryda belirtilen sakyncalary vardyr. Tekrardan test yaptyrma gere?i ortaya çykabilir.

En yüksek verimlili?e sahip test Integre Test’tir (% 94). Ancak bunun için, hem 11.-14. haftalar arasynda, hem de 14.-22. haftalar arasynda, yani iki kez kan almak gereklidir.

 

10. Tarama Testleriyle Amniosentez Arasynda Bir Yli?ki Var mydyr ?

Vardyr. Verimlili?i dü?ük tarama testlerinde daha çok yalancy pozitif sonuç çykaca?y için, daha çok amniosentez gere?i ortaya çykacaktyr. Bu durum da, hasta için yeni bir risk olu?turacaktyr.

Dörtlü Test’in, Üçlü Test’e göre daha do?ru belirleme de?erine sahip oldu?u için, daha fazla hastayy gereksiz amniosentez riskinden korudu?u belirtilmektedir.

 

11. Kan Testleriyle Down Tarama Testi Sonucu Negatifse, Ne Yapmalydyr ?

Herhangi bir i?lem yapmak gerekmez. Ayryca test yaptyrmaya da gerek yoktur.

 

12. Tarama Testi Pozitif Çykarsa, Ne Yapmalydyr ?

Bu durumda, gebeli?in ya?ynyn son adet tarihine göre mi, yoksa ultasonografiye (USG) göre mi belirlendi?ine bakmalydyr. E?er USG’ye göre belirlenmi?se, sonucu pozitif kabul etmelidir. USG’ye göre belirlenmemi?se, yeni  bir USG çektirip,  gerçek ya?y tespit edip, buna göre bir test daha yaptyrmalydyr. Sonuç yine pozitifse, amniosentez yaptyrmak gereklidir.

 

13. Down Tarama Testi Sonucu Negatif Veya Pozitif Ne Demektir ? Sonuçlar Kesin midir ?

Hayyr. Sonuçlar yüzde yüz kesin de?ildir. Sonuç negatif ise, büyük olasylykla Down Sendromlu do?um olmayacaktyr. Pozitif ise de, büyük olasylykla Down Sendromlu do?um olacaktyr. Kan testlerine ve USG’ye göre, bu ihtimaller en yüksek oranda belirlenmeye çaly?ylmaktadyr. Ancak kesin de?ildir. Seçilen tarama testine göre, bu ihtimallerin do?ruluk orany da de?i?mektedir. Örne?in, Dörtlü Test, Üçlü Test’ten ve serum Ykili Test’ten daha üstündür. Yntegre Test de,  % 94 ile en yüksek do?rulukta bilgiyi vermektedir.

 

14.Bu Testler Bütçe Uygulama Talimaty (BUT)’nda Yer Alyyor mu ?

Evet. Bu testler, devletin ödeme listesi olan BUT’ta yer almaktadyr. Ystenildi?i takdirde, SSK ve Emekli Sandy?y mensuplary için devlet tarafyndan belirli bir ödeme yapylmaktadyr.

 


Duzenleyen mystical - 05-Kasim-2007 Saat 15:22
1 NYSAN ?AKASI YAPTI YAVRUM BANA KAVU?TUM CANIMIN CANINA
EFEM BYTANEM SENY ÇOK SEVYYORUM ANNEM.....
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gül_s Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 01-Ekim-2007 Saat 06:58
Ylaç Ady : CYCLO-PROGYNOVA

Üretici Firma : Schering Alman Ylaç ve Ecza Tic. Ltd. ?ti.
Farmakolojik Synyfy : Seks hormonu
Endikasyonlary :  Pre- ve postmenopoz semptomlary (Perimenopoz sendromu), primer ve sekonder amenore, siklus tempo bozukluklary, karsinomatöz olmayan hastalyklar nedeniyle yapylan ovarektomi ya da y?yn kastrasyonundan sonraki hormonal eksiklik belirtileri.

Konreendikasyonlary :  Gebelik, karaci?erin a?yr fonksiyon bozukluklary, önceki gebeliklerde ortaya çykan sarylyk ya da sürekli ka?ynty, Dubin-Johnson ve Rotor sendromlary, geçirilmi? ya da mevcut karaci?er tümörleri, aktif derin ven trombozu, tromboembolik bozukluklar veya bu ?artlaryn belirlendi?i özgeçmi?e sahip olan hastalar, orak hücreli anemi, uterus ya da memenin hormonal ba?ymly tümörleri ya da bu tür tümör ?üphesi, endometriosis, damar de?i?iklikleri ile birlikte a?yr diabet, ya? metabolizmasy bozukluklary, anamnezde Her
Uyarylar/Öneriler :  Cyclo-Progynova, gebelikten koruyucu bir ilaç de?ildir.


Gerekti?inde kontrasepsiyon için, Knaus-Ogino’ya göre takvim metodu ya da temperatür metodu dy?ynda hormonal olmayan yöntemler uygulanmalydyr. Tedavi sürecinde 28 günlük düzenli aralarla kanamalar olmazsa, di?er korunma yöntemlerine ra?men bir gebeli?in bahis konusu olabilece?i dü?ünülmelidir. Bu gibi durumlarda tedaviye, kesin te?hise kadar ara verilir.


Cyclo-Progynova’nyn alyndy?y 3 hafta içerisinde syra dy?y bir kanamanyn meydana g
Yan Etkileri : Nadir olgularda, anksiyete, kardiyak semptomlar, gö?üslerde gerginlik hissi, dispepsi, mide ?ikayetleri, deri döküntüleri, bulanty ve ba? a?rylary, i?tah arty?y, vücut a?yrly?ynyn ve libidonun etkilenmesi ve ara kanamalary ortaya çykabilir.


BEKLENMEYEN BYR ETKY GÖRÜLDÜ?ÜNDE DOKTORUNUZA BA?VURUNUZ.
Kullanym ?ekli ve Miktary :     Cyclo-Progynova alymyna ba?lamadan önce, genel (memeleri ve serviksten sitolojik smear alynymyny da içine alan) bir jinekolojik muayenenin yapylmasy ve hastanyn gebe olmady?ynyn saptanmasy gerekir.Önlem olarak, Cyclo-Progynova ile uzun süreli tedavilerde takriben 6 ay aralarla kontrol muayeneleri yapylyr.

Cyclo-Progynova ambalajy, bir çember biçiminde yerle?tirilmi? 11 beyaz ve 10 açyk kahverengi draje içerir.Duzenleyen mystical - 05-Kasim-2007 Saat 15:36
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
tatlibebisim Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 24-Haziran-2007
Konum: Denizli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 982
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti tatlibebisim Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 07-Ekim-2007 Saat 06:12
Epizyotomi

Bebe?in daha kolay çykmasyny sa?lamak için uygulanan cerrahi kesiye epizyotomi (do?um kesisi) ady verilir. Bu kesi her do?umda uygulanmamakla beraber gerekli durumlarda ve usulüne uygun uygulandy?ynda hem kysa vadeli ve hem de uzun vadeli avantajlar getiren bir cerrahi müdahaledir.

Epizyotominin amacy nedir?

Epizyotominin amacy bebe?in ba?y (ya da makat kysmy) çykarken perine bölgesinin a?yry gerilmesinin ve yyrtylmasynyn engellenmesidir. Di?er bir amacy da perine tabany kaslarynyn a?yry gerilmesinin önlenerek uzun vadede olu?abilecek estetik ve yapysal bozukluklaryn (sistosel, rektosel, desensus; yani mesane, kalynbarsak ve rahim sarkmasy) en aza indirilmeye çaly?ylmasydyr.

Epizyotomi kimlerde uygulanyr?

Önceleri her do?um için rutin olarak epizyotomi açylmasy önerilmekte ve doktorlar tarafyndan da hem ilk do?umlara hem de sonraki tüm do?umlara epizyotomi uygulanmaktaydy. Son yyllarda ise önce ilk do?umdan sonraki do?umlarda rutin epizyotomi uygulayan doktorlaryn sayysy azalmy? ve bunu ilk do?um da dahil hiçbir do?umda rutin epizyotomi uygulamayan doktorlar takip etmi?tir.

Ancak yine de anne adayynyn perinesinin dar oldu?u, perine kaslarynyn a?yry gerildi?i, bebe?in ba?ynyn perineden çykarken zorlanacak kadar büyük oldu?u durumlarda epizyotomi uygulamasy perinenin a?yry yyrtylmasyny ve uzun vadede bölgede estetik bozukluklar olu?umunu önlemede oldukça önemli rol oynayan bir i?lem olarak de?erini korumaktadyr.

Vakum ve forseps gibi müdahaleli uygulamalarda, makat geli?i ile do?um gibi normalden farkly do?um ?ekillerinde ise epizyotomi açylmamasynyn yarardan çok zarar verece?i kesindir. Prematüre do?umlarda perinenin bebe?in miadynda bebekten daha hassas olan ba?yna basky yapmasyny engellemek için epizyotomi açmak oldukça etkili bir uygulamadyr.

Do?umun hyzly gerçekle?mesinin gerekti?i durumlarda ise (fetal distres gibi) epizyotomi mutlaka açylyr.

Epizyotomi uygulanmady?y durumlarda ne olur?

Epizyotomi açylmady?y durumlarda özellikle ilk do?umda büyük olasylykla yyrtyk meydana gelir. Olu?an bu yyrty?yn büyüklü?ü ba? çykarken doktor tarafyndan uygulanan perine koruma tekni?ine, anne adayynyn do?um sayysyna, perinenin yapysal özelliklerine ve bebe?in ba?ynyn (ya da makatynyn) yapysal özelliklerine ba?lydyr. Olu?an yyrtyklar genellikle yüzeyeldir. Ancak bazy durumlarda, özellikle perine dokusunun sert oldu?u ve/veya bebe?in ba?ynyn nispeten büyük oldu?u durumlarda epizyotomi açylmasynyn gecikmesi ya da hiç açylmamasy vajinanyn derinliklerine kadar giden, ya da anüs sfinkterinin (anüs sfinkteri istemsiz dy?kylamayy engelleyen bir kas yapysydyr) ve hatta rektum (kalyn barsa?yn son kysmy) duvarynyn yyrtylmasyna kadar varabilen yyrtyklara neden olabilmektedir.

Bu yüzden epizyotomi açylmasynyn gerekli olmady?y yönünde karar verilirken kar/zarar orany hesaba katylyr ve olu?acak yyrtyk açylacak kesiden daha kötü olacaksa epizyotomi açylyr. Epizyotominin di?er bir amacy da perinenin estetik görüntüsünü mümkün oldu?unca korumaktyr. Bu yüzden perine kaslarynyn a?yry gerili oldu?u durumlarda bölgedeki gerilmeyi önlemek için epizyotomi mutlaka açylyr. Zira perine kaslary a?yry gerildiklerinde eski ?ekillerine çok zor geri dönmekte ve bölgede yapysal ve i?levsel bozukluklar meydana gelebilmektedir.

Epizyotomi iyile?ti?inde iz kalyr my?


Epizyotomi iyile?mesi sonrasynda kesi usulüne uygun dikildi?inde, anne tarafyndan doktorun önerdi?i ?ekilde bakymy yapyldy?ynda bölgede kesi hatty boyunca çizgi ?eklinde bir iz kalyr. Bu izin derinli?i bir yandan bireysel özelliklere öte yandan epizyotomi açylyrken kullanylan teknik ve tamir esnasynda kullanylan diki? materyalinin kalitesine göre de?i?ir. Bazy kadynlarda ne kadar iyi bir teknik uygulanyrsa uygulansyn bünyenin a?yry nedbe dokusu olu?turma özelli?i nedeniyle derin bir iz kalabilir. Bazy kadynlarda ise neredeyse epizyotomi yapylmady?yny dü?ündürecek kadar az iz kalyr.

Epizyotomi sonrasy ne gibi istenmeyen durumlar olu?abilir?

Epizyotominin tamiri sonrasy en syk görülen yakynma a?rydyr. Ancak bu a?ry genellikle a?ry kesicilere iyi cevap verir. Bölgeye buz torbasy tatbiki ya da sprey ?eklinde anestezik ilaç uygulanmasy da faydaly olabilir. A?ry kesicilere cevap vermeyecek kadar ?iddetli olan a?rylarda ise bölgede hematom (kan birikmesi) söz konusu olabilir. Hematom epizyotomi dikilirken farkedilmeyen bir atardamaryn açyk kalmasy sonucu kanamanyn devam etmesi ve epizyotomi bölgesinde hapsolmasy sonucu olu?ur. Tedavi için epizyotomi kesisi yeniden açylarak damar bulunur ve ba?lanarak epizyotomi yeniden kapatylyr.

Di?er istenmeyen durumlar arasynda en önemlisi epizyotomi kesisinin diki?lerinin kendili?inden açylmasydyr. Bunun da en syk nedenleri bölgede enfeksiyon olu?masy ve bu enfeksiyonun kendili?inden eriyen diki? materyalini iyile?me meydana gelmeden eritmesi, bölgedeki kanama ve hematomun diki?leri zayyflatmasydyr. Bazen de do?um sonrasy çok erken dönemde cinsel ili?kiye girilmesi de etken olabilmektedir. Tedavide epizyotomi bölgesi temizse yani bölgede enfeksiyon bulgusu yoksa diki?ler tekrar atylabilir. Enfeksiyon oldu?u durumlarda diki?ler yeniden konmadan önce bölgenin enfeksiyondan aryndyrylmasy için antibiotik tedavisi, pansuman ve enfekte dokularyn kesilip atylmasy gerekir. Yakla?yk bir hafta sonra uygun ?artlar olu?tu?unda ikinci kez diki? konulabilir.

Epizyotomi açylanlarda uzun dönemde olu?an istenmeyen durumlar arasynda en önemlisi disparonidir (cinsel ili?ki esnasynda a?ry). Bu da özellikle usulüne uygun açylmayan ya da iyi dikilmeyen epizyotomilerde ve epizyotomi bölgesinde enfeksiyon geli?ti?inde ortaya çykan bir durumdur. Bölgenin açylarak tekrar tamir edilmesi gerekebi
Duzenleyen mystical - 08-Aralik-2007 Saat 10:06
"Türk ulusundanym diyen insanlar her ?eyden önce ve mutlaka Türkçe konu?malydyr. Türkçe konu?mayan bir insan Türk kültürüyle, toplumuyla ili?i?ini sav ederse buna inanmak do?ru olmaz." K.Atatürk
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 04:22

Sezaryan nedir?

Sezaryan ile do?um Can'yn ve sonunun , Anne'nin karnyndan uterusu açarak çykartylmasydyr. Can'yn ve Anne'nin sa?ly?yny tehdit eden her durumda ya da vajinal yolla do?umun imkansyz oldu?u durumlarda sezaryan yapylyr.

Sezaryan ameliyaty dünyanyn bildi?i en eski ameliyatlardandyr. Tybbyn ve teknolojinin ilerlemesiyle ameliyat tekni?i çok geli?mi?tir. Ameliyatlaryn mikropsuz ko?ullarda yapylmasy, kan verilebilmesi, kuvvetli mikrop kyrycy ilaçlar, modern cerrahi malzeme ve genel anestezi vermeden belden yapylan uyu?turma sayesinde ameliyatyn tehlikesi çok azalmy?, nerdeyse normal do?um kadar tehlikesiz olmu?tur.

Normal ko?ullarda ameliyat 45 dakika kadar sürer. Can ameliyat ba?ladyktan yakla?yk 10 dakika sonra çykarylyr. Sonra kesilen katlar dikilir. Can'a ula?mak için cildden ba?layarak 8 kat tabaka kesilmekte ve sonra dikilmektedir.

Bu tabakalar syrasyyla...

- Cilt,

- Cilt alty ya? dokusu...

- Kaslaryn koruyucu kylyfy...

- Kas tabakasy...

- Karyn iç zary...

- Uterus zary...

- Uterus kasy...

- Amnion zary...

 

Sezaryan orany neden artyyor?

Son yyllarda tüm dünyada ve ülkemizde sezaryan ile do?an bebek orany hyzla artmaktadyr. Bugün birçok geli?mi? ülkede sezaryan orany %20-25 arasynda seyretmektedir. Yani her 4 veya 5 bebekten biri artyk sezaryan ile do?maktadyr. Halbuki oran 1970 de %5.5, 1980 de ise %16.5 idi. Bu da sezaryanyn birçok hekim ve aile tarafyndan yaygyn bir ?ekilde benimsendi?inin göstergesidir.

Sezaryan oranynyn arty?ynda bir ba?ka neden hekimlerin e?itimlerindeki de?i?ikliklerdir. Örne?in eskiden Can'yn ters geli?lerinde vajinal do?um daha çok uygulanan bir do?um ?ekli idi. Böyle olunca e?itim gören hekimler vajinal yoldan ters do?umlary yapmakta ustala?yrdy. Ama yava? yava? sezaryan orany arttykça vajinal yoldan do?an Can sayysy azaldy. Uzmanlyk e?itimi gören hekimler ters gelen bebeklerin vajinal do?umunu ö?renemeden uzman olmaya ba?ladylar. Bu durumda bugün nerede ise hemen her ters do?um sezaryan ile do?urtulmaya ba?landy.

Ayny e?ilim forseps do?um içinde geçerli oldu. Forsepsi eline bile almadan uzmanlyk e?itimini tamamlayan bir hekim do?al olarak her zorlu do?umda sezaryan ile do?uma yöneldi.

Artan her sezaryan sayysy daha sonraki do?umlarynda sezaryan ile olmasyna neden olur.

Yani sezaryan sayysynyn arty?y bir kötü daire ?eklinde çaly?yr durur. Bu kötü daireyi kyrmak için son yyllarda daha önce sezaryan ile do?um yapmy? Annelery daha sonraki do?umlarynda vajinal yolla do?urtmak e?ilimi artmaktadyr.

Aileler sezaryany neden benimsiyor?

Ça?da? aileler günümüzde küçük kalmak istiyor. En fazla iki çocuk dü?ünüyor. Bu nedenle daha garanti gördükleri sezaryany tercih ediyor. ikinci operasyon esnasynda da tüplerini ba?latarak bir daha gebe kalma korkusundan kurtulmu? oluyorlar.

Sosyoekonomik ko?ullary iyi olan aileler sezaryany daha fazla tercih ediyorlar. Çünkü bu ailelerin özel hastanelerde, özel hekimlerle do?um yapma ?anslary fazla. Tercihlerini daha iyi belirliyorlar. Ekonomik ko?ullary kötü olan aileler ise devlet ya da sigorta hastanelerinde do?um yapyyorlar. Bu hastanelerde çok gerekmedikçe sezaryana fazla ba?vurulmuyor. Bu e?ilim sadece Ülkemizde de?il, dünyada da böyle.

Bu nedenle özel hastanelerde sezaryan orany kat kat fazladyr. 30 ya?yn üstündeki Annelerde ve yüksek ö?renim görmü? Annelerde sezaryan tercihi çok daha fazladyr

Sezaryanyn üstünlükleri...

Birçok durumda sezaryan ile do?um tercih edilir. Bugün geli?mi? ülkelerde her 4 do?umdan biri sezaryan ile olmaktadyr. Bunun nedenleri ?unlardyr.

Sezaryan tehlikesiz bir do?um ?ekli haline gelmi?tir.

Normal do?um syrasynda Can uzun süreler oksijensiz kalyr. Sancylar syrasynda olan bu durum uzun sürerse Can'da bazy hasarlar olabilir. Sezaryanda böyle bir tehlike yoktur.

Normal do?um syrasynda ykynmalara ve zorlanmalara ba?ly olarak rahim ve idrar kesesi sarkmalary olur. Uterus a?zy yyrtyklara ba?ly akynty ?ikayetleri olabilir. Rahim a?zynyn geni?lemesine ba?ly olarak cinsel ili?kide eski zevk kalmayabilir. Sezaryan ile bu sakyncalar ortadan kalkmy?tyr.

Ço?u zaman normal do?um sonrasy çekilen sykyntylar sezaryan'a göre daha fazla olur. Epizyotomi diki?leri ?i?er, mikrop kapabilir. Anne otururken ve dy?kylarken siddetli sancy yapabilir. Diki?ler iltihap kaparsa epizyotomi kesisi açylabilir ve aylarca süren sykyntylar do?urur.

Sezaryan esnasynda uterus veya yumurtalyklarda mevcut myom, kist gibi olu?umlary çykarma ?ansy do?ar, Anne ikinci bir ameliyat olasyly?yndan kurtulur.

Sezaryan ile daha zeki bebekler...

Ancak sezaryan ile do?umun en büyük amacy do?acak çocuklaryn zeka ve akyl yönünden geri kalmamasyny sa?lamaktyr.

Can anne karnynda uterus içinde bulunmaktadyr. Can Anne'ye göbek kordonu ve plasenta aracyly?yyla ba?lydyr.

Do?um eylemi ba?ladyktan sonra sancylar syrasynda göbek kordonu syky?abilir ve bebe?e giden kan ve oksijen miktary azalabilir. Bu durumda Can'yn beynindeki hücreler ölmeye ba?lar. Bu olay zamanynda farkedilmeyip gerekli önlem alynmazsa bebek tüm ömrü boyunca sakat ya da geri zekaly olabilir. Bu geri zekalylyk ço?u zaman farkedilmeyecek kadar hafif olur. Ancak çocuk büyüyüp okula gitmeye ba?ladyktan sonra zeka eksikli?i belirmeye ba?lar. Derslerde, okullara giri? synavlarynda ba?ary gösteremez.

 

Sezaryanyn riskleri...

Her?eye ra?men sezaryan bir operasyondur. Karyn açylmaktadyr. Karyn içi iltihaplanma riski her zaman vardyr. Diki?lerde, ciltaltynda kanama ve iltihap ile kar?yla?ylabilir.

Sezaryan ile kan kayby normal do?uma göre daha fazladyr. 2. veya 3. kez yapylan sezaryanlar 1. lere göre daha risklidir. Çünkü ilk sezaryandan yapy?yklyklar kalmy?tyr. Idrar kesesi yukary kaymy? olabilir. Idrar kesesinin veya idrar yollarynyn zedelenme riski vardyr.

Sezaryan sonrasy diki? bölgesindeki sancylar 3-4 gün devam eder ve Anne'nin hareketlerini ve emzirmesini güçle?tirir.

Genel anestezi ile yapylan sezaryanlarda anesteziye ba?ly sykyntylar olabilir. Bu ?ekilde sezaryan ile do?um yapanlarda Anne ölüm orany vajinal do?uma göre 3-4 kat fazladyr.

 

NEDEN SEZARYAN ILE DO?UM?..

Ba?-Çaty uyumsuzlu?u...

En syk sezaryan nedeni Can'yn ba?y ile Anne'nin kemik çatysynyn birbirine uymamasydyr. Ya Can'yn ba?y çok büyük olmakta ya da Anne'nin kemik çatysy ileri derecede dar olmaktadyr. Ya da ba? ile çaty birbirine uyar büyüklüktedir. Ancak ba?yn kemik çatyya oturu? ?ekli ba?yn çatydan geçi?ini engeller.

Bazan do?um ilerler. Ba? iyice kemik çatynyn içine yerle?ir. Ama pozisyonu ters oturur. Bir türlü son hareketi yapyp dy?ary çykamaz. Bu durumda sancylar ne kadar güçlü olursa olsun Can'yn ba?y belli bir noktadan ileri geçemez. Sezaryan yapylmady?y takdirde hem Anne'nin hem de Can'yn ya?amy tehlikeye girer. Hamilelik syrasynda yapylan kontrollerde bu uyu?mazly?y önceden saptayabilmekteyiz. Böylece gereksiz sancy çektirmeden planly sezaryan ile do?um yaptyrmaktayyz.

- Can Sykynty da...

Ikinci syk neden Can'yn sancylar ba?ladyktan sonra sykyntyya girmesidir. Bu durum Can için bir çe?it nefes darly?ydyr. Bu durum daha çok geli?mesi geri kalmy? ve Anne karnynda iyi beslenememi? Can'larda görülür. Ayryca do?um gününün geçmesi, kordonun Can boynuna dolanmasy, ya da dü?ümlenmesi bu sykyntyya neden olabilir. Bu durumun olu?abilece?i düzgün ve dikkatli yapylan kontrollerle anla?ylabilir ve uygun zamanda Anne'yi normal do?uma byrakmadan sezaryanla do?urtmak gerekir.

Geli?me gerili?i olan, yeteri kadar Anne karnynda beslenememi? Can'laryn eylem syrasynda sykyntyya girme orany yüksektir. Bu nedenle belirgin geli?me gerili?i olan Canlary fazla sykyntyya sokmadan sezaryanla do?urtmak en uygun yol olur.

Bazen Can sa?lyklydyr ve do?um normal ilerlemektedir. Ama bir süre sonra Can'yn sykyntyya girmeye ba?lady?yny gösteren belirtiler ortaya çykar. Kalp sesleri bozulmaya, Can'yn dy?kysy suyun içinde gözükmeye ba?lar. Bu durumda ya kordon syky?my?tyr, ya da plasentada ayrylmalar olmaktadyr. Kordonu kysa olan Can, a?a?y do?ru hareket edince sykyntyya girer. Böyle durumlarda do?um yakynsa Anne'ye oksijen vererek, pozisyonun de?i?tirerek ve do?uma aktif olarak yardym ederek vajinal yoldan do?urtma ?ansy de?erlendirilebilir. Ama Anne uzun sürecek bir do?um sürecinin ba?ynda ise sezaryan ye?lenmelidir.

Kanamalar...

Üçüncü önemli sezaryan nedeni kanamadyr. E?er Can'yn sonu önde yerle?mi?se ya da do?um bitmeden son ayrylmaya ba?lamy?sa çok ?iddetli kanamalar olur. Düzenli kontrole gelen Annelerde bu tehlikeler önceden farkedilebilir ve zamanynda sezaryan yapylarak hiç bir tehlike ya?amadan hamilelik sonlandyrylyr. Yüksek tansiyonu olan veya son aylarda tansiyonu yükselmi? hamilelelerde son ayrylma riski daha fazladyr. P>

Ters Duru?lar...

Dördüncü önemli neden Can'yn uterusta ters ya da yan durmasydyr. 100 hamilelikten %95'inde en geç son ayda Can'yn ba?y a?a?y do?ru dönerek kemik çatyya yerle?ir. 100 hamileden 5'inde ise Can bu dönü?ü yapamaz ve poposuyla kemik çatyya yerle?ir. Burada ters geli? söz konusudur.

Do?um eylemi syrasynda ba? önden ise do?um yolunu açar. Ba?yn geçti?i her yerden gövde rahatlykla geçer. Çünkü gövde ba?a göre daha esnektir. Bu nedenle popo önde giderken do?um yava? ilerler. Poponun geçti?i yerden ba? geçemeyebilir.

Ters geli?te vajinal yoldan do?um yaptyrmaya çaly?mak, Can'yn gelece?i ile kumar oynmaktyr. Do?umun son anyna kadar neler olaca?y bilinemez. Can'yn vücudu do?up kafasy içeride syky?abilir. Can canly bile do?sa ileride bir çok sakatlyklar ortaya çykabilir. Onun için ters geli?lerde do?um sancylaryny beklemeden sezaryan yapmak en uygunudur.

Di?er nedenler...

Can'yn çok iri olmasy, Anne'ye ait ?eker, tansiyon gibi hastalyklar, sonun önde gelmesi, ikiz hamilelikler, erken do?umlar sayylabilir.

- Eski Sezaryanlylar...

Bu konudaki genel e?ilim daha önce sezaryanla do?um yapmy? Anneleri yine sezaryanla do?urtmaktyr. Öncelikle ilk do?umda sezaryana yol açan neden sürüyorsa sezaryan karary verilir. Bu neden ortadan kalkmy? olsa bile eski diki? yerlerinin zorlanmasyndan ve açylmasyndan korkulur. Bu nedenle yerle?mi? bir deyi? vardyr."Bir kez sezaryan, daima sezaryan". Ancak bu yakla?ym son yyllarda de?i?mi?tir. Geli?mi? ülkelerde sezaryanla do?umun maliyeti normal do?uma oranla çok fazladyr. Bu nedenle özellikle özel sa?lyk sigortasy yapan ?irketlerin de zorlamasyyla daha önce sezaryanla do?um yapmy? Annelere ikinci hamileliklerinde vajinal do?um denenmesi yaygynla?maktadyr.

Son yyllarda ABD'de eski sezaryanlylaryn %60 a yakyny vajinal yoldan do?urtulmaya ba?lanmy?tyr. Iyi seçilmi? olgularda vajinal do?um ?ansy oldukça yüksektir. O korkulan rahim yyrtylmasynyn görülme sykly?y da fazla de?ildir. Ancak ülkemizin ko?ullary henüz bu yakla?ymyn çok uza?yndadyr. Çünkü bu hamilelerde do?um eyleminin çok dikkatli izlenmesi gerekirki bu özel hastanelerde bile mümkün de?ildir. Ayryca Ülkemizde hastalara kendilerine yapylan i?lemleri anlatan epikriz dedi?imiz tybbi raporun verilmesi yaygyn de?ildir. Bu durumda ilk sezaryanyn gerekçeleri bilinemez. Uterusa yapylan kesinin yeri önemlidir. E?er kesi biraz yukarydan yapylmy? ise vajinal do?um syrasynda yyrtylma riski a?a?ydan yapylmy? kesilere göre daha fazladyr.

 

Iste?e Ba?ly Sezaryan...

Hiçbir tybbi gereklilik yokken iste?e ba?ly sezaryan yapylmasy ne kadar do?rudur? Bu oldukça tarty?maly bir konudur. Bazy hekimler keyfi sezaryana kar?ydyr. Gerekmedikçe sezaryan yapmazlar. Ama ço?u hekim keyfi sezaryany benimsemi?tir. Bana göre de bir ailenin sezaryan tercih etme hakky olmalydyr. Bir ki?i vücuduna ne gibi giri?imlerde bulunulabilece?i hakkynda karar verebilir. Annede normal do?um yerine sezaryany ye?leyebilir

Epidural anestezi ile sezaryan,

1) Anne uyumady?y için Can'yny çykty?y anda görebilir.

2) Uyu?turucu verilmedi?i için Can çok sa?lykly do?ar.

3) Genel anestezide Can'yn az ilaç almasy için çok hyzly çykarylmasy gerekir. Bu nedenle kan kayby fazla olur, dokular daha fazla zedelenir. Oysa epidural anestezide aceleye gerek yoktur. Böylece ameliyat sonrasy iyile?me daha çabuk olur.

4) Genel anestezi alyndy?ynda, alynan gazlara ba?ly olarak Can çyktyktan sonra uterus iyi kasylamaz ve kan kayby fazla olur. Epidural anestezide ise böyle bir risk yoktur.

5) Ameliyat sonrasy a?ry duyulmaz. Çünkü sadece kesilen yerler uyu?mu?tur. Gaz sancysy olu?maz.

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 04:28

NORMAL DO?UM

 


Normal do?um miadyna ula?my? bir bebe?in (37 haftadan büyük ) herhangi bir operatif müdahale olmaksyzyn vajinal yolla do?masyny anlyyoruz. E?er vakum ya da forseps do?uma yardymcy olmak amacyyla kullanylmy?sa buna müdahaleli do?um denir. Suni sancy verilmesi ve bebe?i vajenden çyky?yny kolayla?tyrmak için epizyotomi dedi?imiz kontrollü kesinin yapylmasy da müdahaleli do?um olarak de?erlendirilir.

Do?um eylemi ya da do?um doktorlary arasynda sykça kullanyldy?y adyyla “travay” servikste (rahim a?zy veya rahim boynu) açylma ile birlikte olan ve anne tarafyndan do?um sancysy olarak algylanan düzenli rahim kasylmalarynyn ba?lamasydyr. Gebeli?in özellikle son trimesterinde düzensiz, Braxton-Hicks (yalancy do?um a?rylary) ady verilen kasylmalar olabilir, ancak bunun do?um eylemi olarak adlandyrylabilmesi için düzenli aralyklarla gelmesi, ?iddetinin giderek artmasy, sancy aralarynyn kasylmasy ve beraberinde servikste (rahim boynu) açylmanyn ve incelmenin ba?lamasy gerekir.

Do?umun aktif fazyny 3 evrede inceleyebilir:

1. evre, do?um eyleminin ba?lamasyndan serviksin tam açykly?a (10 cm) ula?masyna kadar olan dönemdir.

2. evre, serviksin tam açylmasyndan bebe?in do?umuna kadar geçen süredir.

3. evre ise, bebe?in do?umundan plasenta ve zarlaryn atylmasyna kadar geçen süredir.

Genelde do?umun yakla?ty?ynyn ilk belirtileri kasylmalar ve halk arasynda "ni?an gelmesi" olarak anylan durumdur. Rahim a?zy tüm gebelik boyunca sümüksü bir tykaçla kapalydyr. Bu tykaç bebe?i dy? etkenlere kar?y korur. Do?um eyleminin ba?lamasyndan hemen önce rahim a?zynda hafif bir açylma olur ve bu tykaç kanly bir akynty ?eklinde vücut dy?yna atylyr.

Su kesilmesinin açylmasy genellikle aktif do?um eylemi ba?ladyktan sonra olur. Ancak, bazen sancylar yani aktif eylem ba?lamadan da ba?layabilir. Bu durumda e?er 6-12 saatte kendili?inden ba?lamazsa suni sancyyla ba?latmak gerekebilir. Çünkü zarlar enfeksiyondan koruyan bir bariyer görevi de yaparlar. E?er, kese açyldyktan sonra belli sürede do?um olmazsa vajendeki mikroplaryn enfeksiyon olu?turmasy riski de vardyr. Zaman zaman da do?um doktorlary eylemin bir safhasynda (rahim a?zy açykly?y 4-5 cm’den fazla ise) su kesesini artifisyel olarak açarlar. Bu yakla?ym, do?umun hyzlanmasyna yardymcy olur.

Do?umun gerçekle?mesinde rol oynayan 3 temel faktör vardyr:

1.Ytici güçler (rahim kasylmalary ve do?umun 2. evresinde ykynma)

2.Do?um kanaly (kalça kemiklerinin durumu ve yumu?ak dokular)

3.Fetus

Bu üç faktör do?umun normal olup olamayaca?yny belirler. Bunlardan herhangi birindeki anormallik do?umu güçle?tirir ve hatta bezen imkansyzla?tyryr.

Pelvis (ya da kalça) kemiklerinin yapysy ki?iden ki?iye de?i?ebilir. En ideali jinekoid pelvis denen ovoid bir yapyda olmasydyr. Ancak, bu normal yapynyn varyasyonlarynda pelviste darlyk söz konusu olabilir.

Normal bir pelviste do?um kanalyny inceledi?imizde giri?te kanalyn transvers (enine) çapynyn daha geni? oldu?unu görürüz. Bebe?in ba?ynyn da ön-arka çapy daha uzundur. Dolayysyyla do?um kanalyna ba?yn girebilmesi için bebek ba?ynyn ön-arka çapynyn annenin do?um kanaly giri?inde enine çapa uymasy gerekir. Yani, bebe?in ba?y annenin sa? veya sol yanyna bakacak ?ekilde yatay ya da hafif oblik (verev) olarak pelvise girer. Do?um kanalynyn çyky?ynda ise pelvisin ön-arka çaplary daha uzundur. Bunun sonucunda do?umun olabilmesi için bebek do?um kanalynda ilerlerken bir yandan da burgu hareketi ile ba?yn en uzun olan ön-arka çapyny pelvis çykymynyn ön-arka çapyna uydurmasy gerekir. Normalde, çykyma geldi?inde ba?yn arkasy annenin ön tarafynda olmalydyr. Bu durumda çykyma gelen bebek rahmin kasylmalary ve annenin ykynmasy ile ba?yny geriye do?ru atarak çykymdan kurtulur. Ba? çyktyktan sonra en geni? kysym olan omuzlaryn çykmasy için omuzlar da ön-arka çapa döner ve omuzlar doktorun da yapaca?y manevralarla do?urtulur. Vücudun geri kalan kysmy ço?unlukla sorunsuz do?ar.
                
Görüldü?ü gibi, bebek do?um kanalyndan bir tünelden geçer gibi rahatlykla geçememekte buna kar?yn kendini kanala uydurabilmek için birtakym manevralar yapmak zorundadyr. Bu manevralary yapabilmesi için itici gücün yukarydan bebe?i a?a?yya do?ru zorlamasy, bebe?in de bu itici güç kar?ysynda do?ru yolu ve pozisyonlary kendili?inden ister istemez bulur ve gereken manevralary yapar. Ytici güç eylemin 1. evresinde sadece rahim kasylmalary iken, 2. evresinde annenin ykynmasy da bu güce katky da bulunur.

Ikynma hareketi rahim a?zy tam açylmadan hiç bir zaman yapylmamalydyr.

Bebek çyktyktan sonra syra plasenta ve eklerinin çykmasyna gelmi?tir ki bu evre eylemin 3. evresi veya “halas” olarak adlandyrylyr. Genellikle, kysa bir süre plasentanyn kendili?inden çykmasy beklenir ve sonrasynda gerekirse yardymcy manevralarla plasenta ve beraberinde zarlaryn çykmasy sa?lanyr. Bazen, plasenta kendili?inden çykmayabilir. Bu durumda, doktor elini uterusa sokup elle çykartmak zorunda kalabilir. Nadiren, plasenta rahim duvarlaryna iyice yapy?yk olabilir ki bu durumda plasenta tamamen çykartylamayabilir. Plasenta yapy?ma anomalisi olarak adlandyrylan bu durum riskli bir durumdur ve kanama kontrol edilemedi?i taktirde annenin rahminin alynmasyna kadar gidebilir.

Müdahaleli Do?um
Vajinal do?um syrasynda vakum ya da forseps (ka?yk) do?uma yardymcy olmak amacyyla kullanylmy?sa buna müdahaleli do?um denir. Suni sancy verilmesi ve bebe?i vajenden çyky?yny kolayla?tyrmak için epizyotomi (diki?li do?um) dedi?imiz kontrollü kesinin yapylmasy da müdahaleli do?um olarak de?erlendirilir.

Suni sancy nedir, ne zaman verilir?
Bebek normal boyutlarda do?um kanaly ya da kalça kemikleri müsait olsa da annenin rahim kasylmalary yetersiz ise o zaman do?um süresinin uzamasyna ba?ly riskler ortaya çykabilir. Bu durumda, annenin rahim kasylmalaryny güçlendirmek amacyyla halk arasynda “suni sancy” denilen oksitosin hormonu serumla verilir. Bazen de do?um eylemi beklenen do?um zamany geçmesine ra?men ba?lamayabilir ya da gebeli?e ait risklerden dolayy do?um sancylarynyn kendili?inden ba?lamasy beklenmeden do?umun gerçekle?mesi gerekebilir. Bu durumda da oksitosin verilir. Yani, oksitosin ya da suni sancy; eylemi ba?latmak ve yetersiz eyleme yardymcy olmak ?eklinde 2 temel amaçla kullanylyr.

Oksitosin dy?ynda su kesesinin doktor tarafyndan açylmasy da (amniyotomi) do?umun ba?latylmasy ve eyleme yardym amacyyla kullanylyr. Oksitosin, insan vücudunda yapylan bir hormondur ve birçok etkisi dy?ynda en önemli fonksiyonu do?um syrasynda rahimde kasylmalary sa?lamaktyr. Yanly? bir kanaat olarak suni sancynyn normal yolla ba?layan sancylardan daha farkly oldu?u dü?ünülür. Ancak, esasynda mekanizma yetersiz olan do?al bir maddenin sentetik e?de?erinin dy?arydan verilmesidir.

Suni sancy esasen do?al bir hormonun kullanylmasydyr ancak kullanymy syrasynda belirli riskler vardyr. En önemli risk, kontrolsüz veya a?yry oksitosin verilmesine ba?ly rahmin a?yry kasylmasy ve arada olmasy gereken gev?eme periyotlarynyn olmamasydyr. Bu durum, fetusa plasentadan kan aky?yny engelleyece?inden risklidir. Bu nedenle, suni sancy verilirken doktor ve hem?irelerin yakyn kontrolünde uygulanmasy gerekir. Ayryca, oksitosin verilmesi planlanan hastada ba?-pelvis uygunsuzlu?u ya da anormal geli? ?ekli gibi normal do?uma engel bir durumun olmamasy gereklidir.

     Duzenleyen ROSEE - 08-Ekim-2007 Saat 04:28
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 05:44


HAMYLELYKTE BESLENME


Gebelik döneminizde dengeli bir beslenme aly?kanly?y edindi?inizde, syvyyy bol miktarda aldy?ynyzda, doktorunuzun verdi?i demir içerikli preparatlary düzenli olarak aldy?ynyzda, normal synyrlar içinde kilo almak, sa?lykly bir gebelik dönemi geçirmek, sa?lykly bir bebek do?urmak ve do?um sonrasy formunuzu korumak için beslenmeyle ilgili size dü?enleri tümüyle yerine getiriyorsunuz demektir.
gebelik.org' un katkylaryyla hazyrlanan a?a?ydaki bölümü, do?acak bebe?inizin sa?ly?y açysyndan dikkatle okuyunuz... 

Sa?lykly bir gebelik dönemi için iyi beslenme
Gebelikte beslenme, anne adaylarynyn üzerinde önemle durmalary gereken bir konudur. Sa?lykly ve kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek, gebeli?e özgü belirtileri ya?amamak ya da daha az ya?amak, bebe?inizin potansiyeli olan kiloya ula?masyny ve dünyaya yeterli besin depolaryny olu?turmu? olarak gelmesini sa?lamak, rahat bir lohusalyk dönemi geçirmek, lohusalykta bebe?inize verece?iniz sütünüzün kaliteli olmasyny sa?lamak için gebelik öncesinden gelen beslenme aly?kanlyklarynyzy gebelikte tekrar gözden geçirmeniz önemlidir.. Ylk bilmeniz gereken, bu yazyyy okudu?unuzda gebeli?inizin hangi döneminde bulunursanyz bulunun geç kalmady?ynyzdyr. ?u andan itibaren beslenme konusunda ataca?ynyz her olumlu adym mutlaka hem size hem de bebe?inize yararly olacaktyr. Son aylarynyzda olsanyz bile beslenme konusunda yapaca?ynyz iyile?tirmeler en azyndan do?acak bebe?inizin do?um sonrasy ilk alty aylyk dönemde ihtiyacy olan demir ve vitamin depolaryny olu?turmasyny sa?lar. Gebelik dönemi; günlük kalori, alynmasy gerekli syvy, protein, vitamin, mineraller, temel ve eser elementlerin ihtiyacynyn artty?y bir dönemdir. Bu artmy? olan ihtiyacy kar?ylamak için vücudunuz size ço?u durumda yol gösterecek ve açlyk-tokluk merkezlerinin gebeli?e uyum sa?lamak amacyyla de?i?en i?levleri sayesinde bu ihtiyaçlarynyzy kar?ylamy? olacaksynyz. Gebelikte önerdi?imiz beslenme ?ekli, tüm temel besin maddelerinden herbirinin yeterince ve düzenli olarak alynmasy ?eklindedir. Temel besin madddelerinin ?ekerler ve ya? miktary yüksek gydalar hariç her birinden hergün belli miktarlarda mutlaka alynmalydyr. ?ekerler ve ya? miktary yüksek gydalar (ya?laryn temel besin maddeleri içinde önemleri büyüktür, burada kastedilen a?yry "ya?ly" yiyeceklerdir) ise besleyici özellikleri dü?ük ve kalorileri yüksek olan gydalardyr ve size ve bebe?inize yararlary yoktur. 

Hamilelikte farkly miktarlarda demir, folik asid, sodyum (tuz) ve ?eker alma ihtiyacy duyulur.  Bu ihtiyaçlaryny kar?ylamak için hemen her gün; süt ve süt ürünleri, yumurta (herhangi bir yeme?in içinde veya tek ba?yna), et, tavuk veya balyk, kuru baklagiller, peynir,lifli ye?il sebzeler, hububat, C vitamini kaynaklary (portakal suyu, domates), ya? (syvy ya?, tereya?, mayonez gibi besinlerle), di?er meyveler ve sebzeler yenmelidir.

Vitaminler...
Gebelikte bazy özel durumlar hariç düzenli vitamin kullanymy gereksizdir. Gebelik dönemi boyunca ihtiyaç duydu?unuz vitaminlerin tümü düzenli beslenme yoluyla alynabilir ve do?ru olany da budur. ?u ana kadar varly?y saptanmy? vitaminler dy?ynda vücudun kullandy?y çok sayyda vitamin vardyr ve bunlar ke?fedilmeyi beklemektedir. Düzensiz beslenip vitamin ilaçlaryna güvendi?inizde gerekli olan ihtiyacynyzyn tümüyle kar?ylanmady?yndan emin olabilirsiniz. Ancak erken gebelik dönemindeki ?iddetli bulanty ve kusmalarda ve ileri derecede beslenme yetersizli?i gösteren anne adaylarynda ise düzenli beslenmeye ek olarak vitamin tedavisi elbette vermekteyiz. 

Demir...
Kan yapymynda önemli yeri olan demir için ise farkly ?eyler söylenebilir: Ne kadar demir içeri?i yüksek besinlerle beslenirseniz beslenin, gebelikte ihtiyaç duydu?unuz demiri alabilmek için belli bir gebelik haftasyndan sonra (genellikle gebeli?in ikinci yarysyndan itibaren) düzenli olarak demir içeren ilaçlar kullanmalysynyz. Alaca?ynyz demirin bebe?inizin demir depolarynyn olu?masyndaki önemini unutmayyn. Tüm bu demir ihtiyacynyn besinlerden kar?ylanabilmesi için alynmasy gerekli besin miktary normalden fazla kalori içerir ve bu yüzden uygun bir beslenme biçimi de?ildir. Demir sadece bebek için de?il annenin % 30 oranynda artan kan hacmi ile de ilgilidir. Demir sa?lykly kan hücrelerinin olu?umu için ?arttyr ve beslenme ile artan ihtiyacy kar?ylamak zordur. E?er yeterli miktarda demir alynmazsa bebek annenin demirini alyr ve annede anemi ve halsizlik geli?ebilir. Ancak demir içeren  ilaçlar mutlaka bir doktor tavsiyesine göre ve kontrolunda alynmalydyr. Ykiz ve ço?ul gebelik ta?yyan, kansyzlyk bulgulary gösteren, ya da gebeli?in sonlaryna gelmi? olmasyna ra?men demir ilaçlary kullanmamy? anne adaylarynda daha yüksek dozlarda demir tedavisi gerekebilir. 

Genel kural olarak pek çok standart multivitamin preparatlary yeterince folik asid, demir ve kalsiyum içerir. Bunlar içinde hamilelikte özellikle folik aside ihtiyaç vardyr.

Folik asit:
Folik asit B vitaminidir ve vücutta yeni kan hücresi yapymynda, aminoasit yapymynda ve hücrelerin yenilenmesinde önemli görevler üstlenen bir vitamindir. Bu yüzden hamilelikte folik asit ihtiyacy belirgin ?ekilde artar ve günlük ihtiyaç iki katyna çykar. Folik asit seviyesi yetersiz oldu?unda yapysal olarak normalden büyük ancak i?levleri dü?ük alyuvar hücreleri meydana gelir ve kansyzlyk belirtileri ortaya çykar.

Folik asit hakkynda bilimsel olarak henüz kanytlanmamasyna kar?yn tybbi çevrelerce kabul gören bir gerçek vardyr: Hamileli?in erken dönemlerindeki folik asit eksikli?i bebeklerde nöral tüp defektlerinin (NTD) olu?masyna neden olabilmektedir. Bu yüzden Amerikan Hastalyk Kontrol Merkezi (Center for Disease Control) 1991 yylynda yayynlady?y bildirgede daha önce NTD'li bebek do?urmu? olan anne adaylarynyn hamile kalmadan en az bir ay önce ba?layyp 3 ay boyunca günde 4 miligram folik asit kullanymyny önermi?tir. Bu öneri ço?u doktor tarafyndan halen uygulanmaya devam etmektedir.

Demir içeren preparatlaryn bir kysmynda ek olarak folik asit de bulunur. ?u anda folik asit konusunda yukaryda anlatylan NTD gerçe?i gözönüne alyndy?ynda demirle birlikte folikasit takviyesi yapmanyn gerekli oldu?unu dü?ünen ve bunu uygulayan çok sayyda doktor vardyr.

Sabahlary bir kase mysyr gevre?i folik asid ihtiyacynyn büyük kysmyny kar?ylar. Bol meyve, makarna , pirinç, ekmek, un (kepekli olanlary tercih), folik asid içerir. Folik asid ayryca karaci?er, böbrek, lifli ye?il sebzeler ve kuru bakla ve bezelyede bulunur.

Nöral tüp defekti nedir?
Hamile kalynan günden 17-30 gün sonra (yani kadynyn son adet tarihinden 4-6 hafta sonra) bebe?in nöral  tüpü yani sinir sistemini olu?turan bölümü geli?ir ve kapanyr. Nöral tüp daha ileri dönemde bebe?in omurili?ini, omurlaryny, beynini ve kafatasyny olu?turur. E?er nöral tüp olmasy gerekti?i gibi kapanamazsa bebe?in beyni ve omurili?i açykta kalyr. 

Hangi hamile kadynda nöral tüp defekti geli?ece?ini tahmin etmek mümkün de?ildir. Ancak bazy riskler söz konusudur;
  - Bir önceki hamileli?inde nöral tüp defekti geli?en kadynlarda di?er hamileli?inde de geli?me ihtimali 20 kat artar.
  - Annede insüline ba?ymly ?eker hastaly?y olmasy
  - Havale nöbeti için ilaçl kullanan kadynlar
  - Tybbi olarak obez tanysy konmu? olan kadynlar
  - Erken hamilelikte yüksek sycaklyklara maruz kalmak (örne?in uzun süren ate?, sycak banyoda uzun süre kalmak gibi)

Halen ara?tyrmalar devam etmekle birlikte sigara içen kadynlar, ilaç kullananlar ve alkol alanlaryn ve katy vejeteryanlaryn vitamin kullanmasy önerilmektedir. Kadyn do?um hekimleri özel bir tybbi durum olmadykça herkese rutin vitamin kullanymyny önermemektedir.

Vejeteryan mysynyz?
Vejeteryanlar protein alymyny dengelemek için mutlaka süt ve süt ürünleri ve yumurta yemelidir. Ayny zamanda B12 vitamini takviyesi almalary gerekebilir. Çünkü bu vitamin sadece hayvansal ürünlerde bulunur.

Çinko, magnezyum, kalsiyum, demir ve D vitamini yetersizlikleri anne ve bebek mortalitesinde önemlidir.

 Günlük ö?ün sayynyzy en az be? olacak ?ekilde tekrar ayarlayyn...
Burada amaç midenin a?yry dolmasyny ve size rahatsyzlyk vermesini engellemektir. Toplam alaca?ynyz gydayy üç ö?ün yerine be? ya da daha fazla ö?ünde yemek, erken gebelikte bulanty ?ikayetlerinizi engellemede, gebeli?in geç dönemlerinde de mide yanmasy ve ?i?kinlik ?ikayetlerinizi önlemede yardymcy olacaktyr. 

Su temel bir besin maddesidir
Suyu ve syvy içeren gydalary gebelik öncesi döneme göre daha fazla miktarlarda almanyz kabyzlyk ya?amanyzy engellemeye yardymcy olacak ve özellikle yaz aylarynda halsizlik ?ikayetlerinizin azalmasyny sa?layacaktyr. Ydrar renginizin açyk sarydan daha koyu sary bir renkte olmasy (idrar yolu enfeksiyonunuz yoksa) syvy alymynyzyn yetersiz oldu?unun habercisidir. Günlük aldy?ynyz syvylary yemekler arasynda almanyz, midenizin a?yry dolmasyny engellemeye önemli katkylarda bulunur. 

Kahve ve çaylar...
Kahve içme aly?kanlyklarynyzy tekrar gözden geçirmelisiniz. Günde bir fincan ya da maksimum iki fincan kahvenin olumsuz bir etkisi olmamasyna kar?yn daha fazla miktarlarda vücuda giren kafein, dola?ym sisteminizin olumsuz etkilenmesine ve uykusuz kalmanyza neden olabilir. Dahasy, yüksek miktarlarda kafeinin (günde 10 fincan ya da daha fazla) dü?ük, erken do?um ya da bebekte geli?me gerili?i yapty?yna dair bazy çaly?malar bulunmaktadyr. Kafein içeren di?er syvylar (kolalar, çe?itli çaylar) için de ayny öneriler geçerlidir. Çay konusunda ise kahve konusunda söylenenlerden biraz daha fazla ?eyler söylemek gerekir. Çay, kafein dy?ynda teofilin denen bir madde ve niteli?i tam olarak belirlenmemi? bazy maddeler içerir. A?yry miktarlarda (günde 10 fincandan fazla) tüketildi?inde içerdi?i kafeinin yapty?y olumsuz etkilere ek olarak, besinlerle alynan demirin emilimini de azaltty?y bilinen bir içecektir. Bu yüzden gebelikte çay tüketimi tercihan günde iki fincan ile kysytlanmalydyr. Suni tatlandyrycylar içlerinde genellikle aspartam adly bir madde içerirler. Bu maddenin gebelikte kullanymynda bir sakynca bulunmamy?tyr. Ancak fenilketonüri (do?umsal bir aminoasit metabolizma bozuklu?u) tanysy konmu? anne adaylarynyn bu tatlandyrycylary doktorlaryna dany?arak kullanmalary gerekir. 

Tuz...
Yyllar boyu anne adaylaryna hekimler tarafyndan tuzsuz diyet önerilmi?tir. Bunun altynda yatan dü?ünce de preeklampsi geli?iminde vücutta tuz ve su tutulmasynyn birincil mekanizma oldu?u, tuz alymy durduruldu?unda bu normaldy?y durumun geli?meyece?i varsayymyydy. Günümüzde bu uygulama artyk kabul görmemektedir. Gebelikte vücutta syvy tutulmasy gebeli?in normal seyrinin bir parçasydyr ve bu sürecin kesintiye u?ramasy sakyncalydyr. Preeklampside ani kilo alymy ve syvy tutulmasy tuz alymyyla ilgili de?ildir. Bu yüzden anne adaylarynyn yemeklerine yeterince tuz katmalarynda bir sakynca yoktur. Preeklampsi geli?imini engellemek için önceleri anne adaylaryna hekimler tarafyndan diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar neredeyse rutin olarak verilmekteydi. Ancak bu ilaçlar da syvy ve elektrolit dengesini bozduklaryndan geli?mesi muhtemel problemleri önlemek bir yana, tümüyle normal seyreden bir gebelikte bile syvy-elektrolit dengesizlikleri olu?masyna neden olabilirler. Anne adaylarynyn gebelikte artmy? iyot ihtiyacyny kar?ylamak amacyyla iyotlu tuz kullanmalary önerilir. 

Syvylar...
Gebelikte vücudun syvy miktary artar ve kan hacmi yakla?yk %50 oranynda geni?ler. Amnios syvysy da yakla?yk olarak üç saatte bir tümüyle yenilenir. Bu nedenle anne adayynyn vücudundaki syvy dengesi çok önemlidir. Anne adaylarynyn günde en az iki litre syvy almalary gerekir. 

Hamilelikte alkol kullanymy
Hamileli?iniz süresince alkol almayyn. Alkol merkezi sinir sistemini baskylar ve vücuttaki pek çok organa zarar verir. Hamilelikte yo?un alkol kullanymy bebe?inizin hassas vücuduna zarar verecektir. Yapylan ara?tyrmalar alkolün plasentayy geçip bebe?e ula?ty?yny göstermi?tir. Bebe?inizin minik boyutlary ve henüz geli?mekte olan sistemi, alkolün size verebilece?i hasardan çok daha fazlasyny bebe?e vermesine neden olur. Yo?un alkol kullanymy bebekte beyin hasary ve zeka gerili?ine neden olur. Bebe?in normal geli?imide bozulur ve daha zayyf ve küçük kalyr.Yüzünde bozukluklar, kalp problemleri ve koordinasyon bozukluklaryna neden olur. Günümüzde ne kadar alkol alymynyn “çok” synyfynda oldu?unu bilmiyoruz. Bu yüzden hiç kullanmamanyn risk almamak açysyndan en do?ru yöntem oldu?unu dü?ünüyoruz.

Hamilelikte ilaç kullanymy
Pek çok ilaç plasenta’yy geçip bebe?e ula?abildi?i için hamilelik süresince sadece hekiminizin önerdi?i ilaçlary kullanmanyz do?ru olur. Hekim önerisi olmadan eczaneden alabilece?iniz ilaçlar örne?in kabyzlyk ilaçlary, uyku yapycy ilaçlar, sakinle?tiriciler, a?ry kesiciler ve aspirin kullanylmamalydyr. En do?rusu yine çok mecbur kalmadykça hiç ilaç kullanmamaktyr.

Hamilelikte sigara kullanymy
Yo?un sigara kullanymy sonucu sigaradan alynan nikotin ve karbonmonoksid geli?mekte olan bebe?e kan sunumunun kysytlanmasyna, azalmasyna neden olur. Bu kysytlanma bebe?e sunulmasy gereken besin miktarynda azalmaya ve vücut atyklarynyn uzakla?tyrylmasynda yetersizli?e neden olur. Sigara kullanymy ile annede i?tahsyzlyk olaca?y için annenin beslenmesinde de yetersizlik ve hamilelik süresince alynmasy gereken kiloda eksiklik olur. Bunlaryn tamamy bebe?e geli?me azly?y ve dü?ük do?um a?yrly?y olarak geri döner. Bu durum bebe?inizde ciddi sa?lyk problemlerine neden olabilir.
Asla hamileli?iniz süresince diyet yapmayyn! Hamilelik öncesi ?i?mansanyz hamilelik syrasynda kilonuzu vermek ya da az kilo almaya çabalamak yanly?tyr. Bebe?inizin yeterince geli?ip büyüyememesine neden olursunuz.
Duzenleyen mystical - 02-Ocak-2008 Saat 18:33
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 05:45
Gebelikle birlikte, bebe?e bir zarar verme korkusu nedeniyle evli çiftlerin cinsel ya?amlary oldukça etkileniyor.
(Habersaglyk-Istanbul) Güven Hastanesi Kadyn Do?um ünitesinin “Mutlu ve Sa?lykly” bir gebelik için verdi?i bilgiye göre; gebelikle birlikte, bebe?e bir zarar verme korkusu nedeniyle evli çiftlerin cinsel ya?amlary oldukça etkileniyor. Bu dü?ünceye ilk ve son üç ay içerisinde sykça rastlanyyor. Bu da çiftlerin cinsel hayatyny etkileyen olumsuz bir faktör. Oysa bilinen risk faktörlerinin yoklu?unda, gebelik sonuna kadar cinsel ili?kide hiçbir sakynca yok.

Hamileli?inizi E?inizle Payla?yn...
Gebelikte kadyn ve erkek cinsel açydan stres altyndadyr. Psikolojik olarak gebelik endi?eleri, çekicili?in azaldy?ynyn hissedilmesi, bebe?e zarar verme korkusu, cinsel iste?in azalmasy olarak syralanabilir. Burada yapylmasy gereken bu endi?elerinizi ve hislerinizi e?inizle payla?abilmeniz ve konu?abilmenizdir. Önemli olan çiftin bedensel ve duygusal birlikteli?ini sürdürmesidir.
Gebelikte ya?anan bir di?er cinsel sorunda do?um sonrasy e?lerin birbirlerine olan ilgisizli?idir. Çiftlerin hayatyna bir kez bebek girdikten sonra sürekli yorgunluk, uykusuz geceler, maddi zorluklar ve zaman darly?y gibi sorunlar e?ler arasyndaki ili?kiyi zedelemektedir. Burada önemli olan e?lerin birbirlerini unutmadan zaman ayyrmalarydyr. Tekrarlayycy gebelik kayyplary olan hastalarda cinsel ili?ki konusunda ciddi endi?eler olabilir. Bu durumlarda dü?üklerin nedeni olarak ba?ka bir faktör saptanmadykça cinsel ili?kide kysytlama getirilebilir. Burada bilinmesi gereken seksin dü?ü?e yol açmady?ydyr. Ancak cinsel ili?ki sonrasy ortaya çykan bir dü?ükte evli çiftler bir dereceye kadar endi?e duyabilirler.

Gebelikte Ya?anan Cinsellikte Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar;
Bilinen risk faktörlerinin yoklu?unda gebelik sonuna kadar cinsel ili?kide hiçbir sakynca yoktur.
Ancak dikkat edilmesi gereken hususlar vardyr:
* Erken do?um tehdidi, tekrarlayycy gebelik kayyplary
* Sebebi belli olmayan vajinal kanamalar
* Uzun süreli tekrarlayycy vajinal akyntylar
* Ço?ul gebelikler
* Genital bölgede varis, ödem gibi fiziki rahatsyzlyklar
Bu durumlarda gebelerin jinekologlaryyla görü?meleri ve e?er doktorlary müsaade ederse cinsel ya?amlaryna devam etmeleri daha uygun olacaktyr. Gebelikte cinsel ili?kilerde orgazma ba?ly olarak rahimde kasylmalar ortaya çykabilir. Bu kasylmalar orgazmyn do?al bir parçasydyr. E?er bu kasylmalar sürekli ve syk syk olursa gebenin jinekolo?u ile görü?mesi gerekir. Bu tür kasylmalar gebelerde meme ucu uyarylmasy sonrasynda da görülebilr. Gebelikte cinsel ili?ki sonrasy lekelenme tarzy kanamalar beklenen bir durum de?ildir. Bu durumlarda plasenta (bebe?in e?i) ve bebe?in durumunun ultrasonografi ile saptanmasyna kadar cinsel ili?ki ertelenmelidir. Gebelikte cinsel istekte azalma olabilir ancak genellikle rastlanan artma ?eklindedir. Bunun nedeni gebelikte genital bölgede kanlanmanyn arty?yna paralel olarak uyaranlara hassasiyetin artmasydyr.

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 05:47
KI? GELYYOR KENDYMYZE DYKKAT EDELYM BAYANLAR
 

Grip nedir?

Grip her sene dünya nüfusunun %10-20’sinin hastalanmasyna neden olan ve yüzlerce ki?inin hastaneye yatmasyna neden olabilmektedir. Grip virüsü hemen her yyl genetik yapysynda meydana getirdi?i ufak de?i?iklikler sayesinde her yyl yeniden hastalyk yapabilmektedir. Grip virüsü esas olarak solunum yoluyla yayylmaktadyr. Ancak hasta ki?ilerin a?yz ve burun salgylary ile direkt temas yoluyla da bula?abilmektedir. Solunumla bula?an virüs öncelikle solunum yolunun yüzeyindeki hücrelere ba?lanmakta ve 1-5 günlük bir kuluçka döneminden sonra hastalyk tablosunu olu?turmaktadyr. Virüsü alan ki?iler 5-10 gün süreyle virüsü di?er insanlara bula?tyrabilmektedir. Virüsün bula?tyrylmasy hastaly?yn ba?lamasyndan önce de ba?layabildi?i için hastaly?yn yayylymyny engellemek mümkün olmamaktadyr.

 

Gribin bulgulary nelerdir?

Gribin klasik bulgulary olan yüksek ate?, kas a?rylary, öksürük ve ba? a?rysy vakalaryn yakla?yk yarysynda görülmektedir. Grip genellikle 3-5 gün sürmekle birlikte bazy ki?ilerde öksürük, ve halsizlik daha uzun süre devam edebilmektedir.

·          Gribin ani ba?lamasy tipiktir. Hastalar genellikle gribin ba?langyç zamanyny söyleyebilmektedir.

·          Ate? hastadan hastaya de?i?ebilmekle birlikte 40 dereceye kadar çykabilmektedir. Hastalarda ü?ümeyle yükselen ate? görülmektedir.

·          Bo?az a?rysy ciddi olabilmekte ve 3-5 gün sürmektedir. Hastalar bo?az a?rysy nedeniyle doktora ba?vurabilmektedir.

·          Kas a?rylary gribin syk görülen bir bulgusudur ve orta a?yr düzeyde görülmektedir.

·          Ba?ta ve alynda a?ry syktyr ve genellikle çok ?iddetlidir. Bazy hastalarda y?y?a hassasiyet, gözlerde yanma,

 

Grip tehlikeli olabilir mi?

Gribin syk görülmesinin yanynda ayny zamanda ciddi seyretmesi ve ciddi tablolara, hatta ölüme yol açmasy mümkündür. Ya?lylar ve altta yatan hastalyklary (örne?in kalp, akci?er, ?eker  hastaly?y gibi) olan ki?iler gribin devamynda bakterilerin sebep oldu?u zatürre geli?mesine yatkyndyrlar. Grip ayny zamanda altta yatan uzun süreli devam eden hastaly?y olanlarda (kalp, akci?er, böbrek hastalary, diabetliler, ba?y?yklyk sistemini zayyflatan hastaly?y olanlar gibi) bu hastalyklarynyn alevlenmesine neden olabilmektedir. Bu tablolardan daha nadir olmak üzere 18 ya?yna kadar olan ve herhangi bir tybbi nedenle sürekli aspirin kullanmak zorunda olan çocuk ve gençlerde ani karaci?er ve beyin harabiyetiyle seyreden Reye sendromu riskine ve kalp kasynda hasara (miyokardit) neden olabilmektedir.

 

Neden grip a?ysy?

Grip geçiren ki?ilerin kesin tedavisinin olmamasy ve virüsün yayylymynyn durdurulamamasy ve gribin özellikle hassas gruplarda (65 ya? ve üzeri ki?iler, kalp, akci?er, böbrek hastaly?y, ?eker hastaly?y gibi uzun süreli hastaly?y olanlar, küçük çocuklar gibi) gribin daha a?yr seyredip hastaneye yaty?lara ve ölüme kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açabilmesi nedeniyle, özellikle risk gruplarynda bulunan ki?ilerin gribe kar?y a?ylanmalary ön plana çykmaktadyr.

 

Grip a?ysy ne kadar etkindir?

Grip a?ysy ba?y?yklyk sistemi sa?lam ki?ilerde gribi önlemede %90’yn üzerinde etkindir. Ya?lylarda hastaneye yaty?lary önlemede yakla?yk %60 etkilidir.

 

Grip a?ysynyn yan etkisi var mydyr?

Grip a?ysyna ba?ly yan etkiler genellikle azdyr. A?y uygulanan yerde a?ry veya kyzaryklyk ile synyrlydyr ve ate?, kas a?rysy, ba? a?rysy veya halsizlik gibi reaksiyonlar nadirdir. A?y sonrasy yan etkiler genellikle ilk kez a?ylananlarda daha syktyr ve sadece 1-2 gün kadar devam eder ve kendili?inden düzelir.

 

Hamileler de grip açysyndan risk altynda mydyr?

Hastaneye yaty?laryn %4-50’si ve ölümlerin %90’y 65 ya? üzerindeki ki?ilerde olu?urken, yapylan çaly?malar uzun süreli bakym ünitelerinde kalan gençlerin ve eri?kinlerin, astym gibi uzun süreli altta yatan hastaly?y olanlaryn ve hamilelerin de gribin komplikasyonlary açysyndan risk altynda oldu?unu göstermektedir.

 

Özellikle hamileliklerinin ileri dönemlerinde olan hamileler, tamamen sa?lykly dahi olsalar grip ve gribin neden oldu?u komplikasyonlar açysyndan risk altyndadyrlar.

 

Hamileliklerinin 4. ayyndan sonrasynda olan hamileler, zatürre ve 4 kat daha fazla hastaneye yaty? gibi gribin komplikasyonlary açysyndan risk altyndadyr. Hamilelerdeki bu hastaneye yaty? oranlary, ayny ya?larda olan ve altta yatan bir hastaly?y olan hamile olmayan ki?ilerle benzer oranda oldu?u için Amerika Hastalyklary kontrol merkezi hem normal hamileleri, hem de hamile olmayan ancak altta yatan hastaly?y olan ki?ileri ayny synyfta kabul etmekte ve hamileliklerinin 2. veya 3. üç ayy içinde olan hamileleri grip a?ysy olmasy gereken risk gruplarynyn içinde synyflandyrmaktadyr. Astym, diabet veya kalp hastaly?y olan hamilelerin hamileliklerinin hangi döneminde olursa olsun grip a?ysy olmalary önerilmektedir.

 

Hamilelik syrasynda grip ve grip benzeri hastalyk ile ilgili bir çaly?ma yapylmy? ve 17 grip sezonu boyunca gribin hamile kadynlar üzerindeki etkisi ara?tyrylmy?tyr. Bu çaly?mada hamileli?inin 6. ayyndan sonrasynda olan hamilelerin kalp  veya akci?er problemleri nedeniyle hastaneye yatma oranynyn, hamile olmayan ancak ciddi, altta yatan hastaly?y olan kadynlar kadar oldu?unu göstermi?tir. Hamileli?in ileri dönemlerinde risk daha da artmaktadyr. 37-42 haftalyk gebe kadynlar, do?um sonrasy 1-6 ay geçmi? kadynlara kyyasla, kalp veya akci?er problemleri nedeniyle 5 kat daha fazla hastaneye yatma riski ta?ymaktadyr.

Hamile olan ve ayny zamanda astymy olan kadynlar grip sezonunda özellikle hastaneye yatma açysyndan yüksek risk altyndadyr.

 

Hamileli?in ilk 3 ayynda grip a?ysy uygulanmasy önerilmemektedir. Hamileli?in ilk 3 ayy gribe ba?ly komplikasyonlar açysyndan, hamileli?in daha sonraki aylarynda oldu?u gibi daha yüksek risk olu?turmamaktadyr ve ilk 3 ayda grip a?ysy önerilmemektedir. Hamileli?in ilk 3 ayynda grip a?ysy önerilmemesinin di?er bir nedeni de hamileli?in ilk 3 ayy içerisinde dü?ük olma ihtimalinin di?er aylara kyyasla daha yüksek olmasy ve bunun a?yya ba?lanmasy ihtimali olu?mamasy nedeniyledir.

 

Hamilelik neden grip açysyndan risk olu?turmaktadyr?

Hamilelikte gribin a?yr ve ciddi seyredebilmesi a?a?ydaki nedenlere ba?lanmaktadyr;

·          Hamilelikte kalp hyzynyn artmasy, kalp atym hacminin artmasy ve oksijen tüketiminin artmasy

·          Akci?er kapasitesinin azalmasy

·          Hamilelik süresince ba?y?yklyk sisteminin fonksiyonunda de?i?me

 

Grip a?ysy hamilelerde güvenli midir?

Grip a?ysy ölü bir a?ydyr (inaktivedir) ve canly grip virüsü içermemektedir ve bu nedenle uzmanlar tarafyndan güvenli olarak kabul edilmektedir. Bu konuda 2000 hamile kadynda yapylan bir çaly?mada bebekte bir sorun görülmemektedir. Yine daha küçük bir çaly?ma ile de grip a?ysynyn anne ve bebekte risk olu?turmady?y gösterilmi?tir.

 

Hamileyim, grip a?ysy ile a?ylanmaly myyym?

Hamilelik döneminde kullanylmasy dü?ünülen tüm ilaçlar ve biyolojik ürünler gibi grip a?ysy da hekime dany?madan uygulanmamalydyr. Grip sezonunda hamileliklerinin 3. ayyny tamamlamy? olan hamilelerin grip a?ysy olmak konusunda mutlaka hekimlerine dany?malary gerekmektedir.


a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 05:59
HAMYLELYKTE BESYN

Hamilelikte ve do?um sonrasynda annelerin beslenmelerine dikkat etmeleri çok önemlidir. Vücut için gerekli olan besin ö?elerini içeren, dengeli, sa?lykly ve en önemlisi do?al besin kaynaklaryna a?yrlyk verilmi? bir diyet, annelerin ve dolayysyyla bebeklerin sa?ly?y için önem ta?yr.
     

Yyi ve do?ru beslenme annenin vücudunu korur ve kilo kontrolünü sa?lar. Bebek için de daha fazla ve kaliteli süt üretimine yardymcy olur. Bu nedenle özellikle yenmesi gereken yiyeceklerden bir kaçy ?unlar:

Süt
Sadece bir bardak süt ya da süt içeren besinler, günlük kalsiyum ihtiyacynyzyn üçte birini kar?ylamaktadyr. Kuvvetli di?ler ve kemiklere sahip olmak için kalsiyum açysyndan zengin bir diyet önemlidir. Alynan kalsiyum sayesinde, hipertansiyon, kalyn ba?yrsak ve gö?üs kanseri gibi hastalyklara yakalanma riski azalyr. Süt ayryca; B12, B2, D, E ve A gibi vitaminler açysyndan oldukça zengin bir besin kayna?ydyr. Dolayysyyla, anne karnyndaki bebeklerin sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesini, ba?y?yklyk sisteminin güçlenmesini sa?lady?y gibi, göz ve di? sa?ly?y için de büyük önem ta?ymaktadyr. Ayryca saç ve tyrnak olu?umunda da yer alyr, hücreleri onaryr.

Muz
Lifler, C ve B6 vitamini açysyndan iyi bir besin kayna?ydyr. Ayryca potasyum deposudur ve bu da vücuttaki kan basyncyny düzenleyen önemli bir mineraldir. Birçok hastaly?yn tedavisinde faydaly oldu?u gibi özellikle de, ate?, sindirim bozukluklary, kas kramplary ve kas gev?ekli?i gibi durumlarda tavsiye edilir. Bunun yanynda muz, alerji tedavisinde de kullanylyr. Yçindeki potasyum, sodyum ile birlikte çaly?arak özellikle hamilelik döneminde önem kazanan hücre ve kas geli?imini sa?lar, vücudun su dengesini ayarlar ve kalp aty?larynyn normale dönmesini sa?lar. Ayryca beynin normal fonksiyonlaryny gerçekle?tirmesine yardymcy olur. Kyrmyzy kan hücrelerinin olu?masyny destekler. Bunun yanynda vücut syvylary arasyndaki kimyasal dengenin süreklili?ini sa?lar. Enerji üretimine yardymcy olur ve strese kar?y dayanyklylyk sa?lar. Do?um sonrasy kilo vermek isteyen anneler mysyr gevre?i, süt ve muzu kary?tyrarak yiyebilirler.

Portakal Suyu
Sabah kahvaltysyny mutlaka taze sykylmy? 1 bardak portakal suyu ile tamamlayyn. Yçeri?inde bulunan A vitamini cildi güçlendirerek nemlendirip besliyor ve elastikiyetini artyryyor. Portakal suyu ayny zamanda potasyum ve folik asit içeriyor. Folik asit do?umda olu?abilecek kusurlary ve kalyn ba?yrsak kanserini önlemeye yardymcy olur. C vitamini deposu oldu?undan, bir bardak portakal suyu ile günlük C vitamini ihtiyacynyzy kar?ylayabilirsiniz. C vitamini ise, bozulan hücreleri onaryp cildin savunma mekanizmasyny güçlendirerek olumsuz dy? etkenlerden koruyor.

Elma
Elma, zengin vitamin ve mineral kayna?y olup ba?y?yklyk sistemini güçlendirir. Yçeri?indeki C vitamini ile cildi zararly dy? etkenlerden korur. A vitamini ile ciltteki nem kaybynyn azalmasyna dolayysyyla kyry?yklyklaryn giderilmesine yol açar. Özellikle kirli hava ve kapaly ortamlara maruz kaldy?ymyz ky? günlerinde günde bir elma tüketmek oldukça faydaly. Hazmy kolayla?tyryp di?leri temizliyor. Hamilelik döneminde ya?anan kabyzlyk problemini giderir. Yemekten önce yenen bir elma, ba?yrsakta bakterilerin ço?alyp azalmasyny ayarlamada rol oynar ve bu sayede kabyzly?y önler. Hamilelik sonrasynda ise zayyflamak için mükemmel bir meyvedir. Çünkü, elmada sadece 50 kalori bulunuyor ve içinde bulunan petkinden dolayy doyurucudur. Dü?ük kalorili oldu?u için ?i?manly?y önler, kan ?ekeri düzeyini ve yüksek tansiyonu olumlu bir ?ekilde etkiler. Demir, C vitamini ile birle?ti?inde vücut tarafyndan mümkün oldu?unca iyi ?ekilde alynyr. Elmada her ikisi de vardyr.

Salata
Marul, domates, havuç, maydanoz ve salatalyktan olu?mu? lezzetli bir salata hem hamilelik döneminde hem de hamilelik sonrasynda iyi bir besin kayna?y. Hergün yenen bu kary?ym; sizi kalp, kanser ve ?eker hastaly?y riskinden korur. Marul; sinirleri yaty?tyryr, uykusuzlu?u giderir, kabyzly?y önler ve hazmy kolayla?tyryr. Ayryca kandaki ?eker miktaryny dü?ürür ve kany temizler. Bu hem bebek hem de anne için faydalydyr. Sütten bile daha fazla kalsiyum içeren bu sebze, kemikleri güçlendirmesi açysyndan bir numaradyr. Havuç; mide ve ba?yrsak kanamalaryny önler, kansyzly?y giderir, anne sütünü arttyryr, yüz ve boyun kyry?yklyklaryny giderir, idrar ve ba?yrsak gazlaryny söktürür, ülserdeki ?ikayetleri giderir. Havuç tüketimi arttykça kanser riskinin azaldy?yny ortaya koymu?tur. Bunun temel sebebi betakaroten, C ve E vitaminleri gibi antioksidanlar açysyndan zengin olu?udur. Domates; kanserden koruyucu ve ya?lanmayy zihinsel ve bedensel olarak yava?latycy bir sebzedir. Domates zengin bir potasyum kayna?ydyr ve çok az miktarda tuz bulunur. Yüksek kan basyncyny dü?ürmeye yardymcy olur ve vücudun su tutmasyny engeller. Salatalyk; kabyzly?y önler, böbrek ve kalp hastalyklarynda vücutta biriken suyun atylmasyna yardymcydyr. Kükürt içeriyor ve bu madde vücudun enfeksiyonlara kar?y dayanyklyly?yny artyrdy?y gibi, kolestrolü de dü?ürüyor. Maydanoz; bir demir deposudur. Demir ise hamilelik öncesi ve sonrasy vücut için en gerekli maddedir. A ve C vitamini ile kükürt, fosfos ve mangan elementleri deposu olan maydanoz sindirimi kolayla?tyryyor, böbrek ta?laryny dü?ürüyor, görme gücünü ve anne sütünü artyryyor. Genellikle taze yenmesi önerilir. Bir tutam maydanoz, günlük C vitamini ihtiyacynyn ço?unu kar?ylar. Vücuttaki zehirli maddeleri dy?ary atar. Salata hamilelik döneminde iyice yykanmy? olarak tüketilmelidir.

Patates
Kyzarmy? yenmedi?i taktirde kilo aldyrmaz. Sindirimi kolayla?tyryr ve kabyzly?y önler. Özellikle hamilelik döneminde yorgunlu?a kar?y birebirdir. Vücuda enerji veren madde olan karbonhidrat içeren patates, C ve E vitaminleri ve beta karotin açysyndan en zenginidir. Patatesin besin de?erinin büyük kysmy kabu?unda oldu?undan soymak yerine özel byça?y ile kazymak daha iyidir. Kabuklary soyularak pi?irilen patates C vitaminin yüzde 25’ini kaybeder. Bu nedenle patatesi fyrynda kabu?uyla veya buharda ya da az suda pi?irmek gerekir.

Kereviz
Kerevizde B vitamini, demir ve kireç vardyr. Kereviz giderir. Kan ve süt yapty?y için do?um sonrasynda faydalydyr. Karaci?eri temizler. ?eker, yüksek tansiyon ve romatizmada da faydalydyr. Uzmanlar, kerevizin, iç salgy bezlerini ve özellikle vücutta çok çe?itli vazifesi olan böbrek üstü bezlerini çaly?tyrdy?yny, unutkanly?y ve sinir yorgunlu?unu da önledi?ini ifade ediyor. Ayryca, kany temizliyor ve sivilcelerin geçmesine, yüzün pembe bir hal almasyna yaryyor. Saryly?y gideriyor, böbrekleri çaly?tyryyor, fazla suyu dy?ary atyyor ve zayyflatyyor.

Lahana
Kansere kar?y etkili oldu?u bilinen sebzelerin ba?ynda gelir. Özellikle meme ve rahim kanserine kar?y etkilidir. Bol miktarda B, C, E vitamini, potasyum içerir ve kalorisi dü?üktür. Vücutta biriken zehirli maddelerin atylmasyny sa?lar. Kandaki ?eker miktaryny dü?ürür. Sarylyk ve safra kesesi hastalyklary için iyidir. Astyma faydalydyr.

Karnabahar
Fosfat ve potasyum ihtiva eden ve içeri?inde kadynlary gö?üs kanserine kar?y koruyan ‘indol-3 karbonal’ bulunan karnabahar, lahanadaki besin de?erinin ço?una sahiptir. Zihin yorgunlu?unu giderir. Afrodizyak özelli?i vardyr. Sinirleri kuvvetlendirir. Ydrar söktürür ve dalak hastalyklaryna iyi gelir.

Brokoli
Brokolide havuçtakinden daha fazla beta karoten bulunuyor ve bu nedenle suyu içilebilecek en iyi besinlerden biridir. Beta karoten, güçlü bir kanser sava?çysydyr ve özellikle yemek borusu, mide, ba?yrsak kanserleri tehlikesini azaltyr. Yüksek miktarda kalsiyum, kükürt, potasyum ve selenyum maddeleri içerir. Do?um sonrasynda mineral ve demir eksikli?ini gideren brokoli vitamin deposudur ve havuç veya elma suyu ile kary?tyrylarak içilmesi de ayryca faydalydyr.

Fasulye
Taze fasulye, dü?ük kalorili bir sebze oldu?undan rahatlykla tüketilebilir. Vücudun çaly?masyny, geli?mesini ve tamirini sa?lady?yndan hamilelik döneminde ve hamilelik sonrasynda mutlaka tüketilmelidir. Lif açysyndan zengin oldu?undan ba?yrsaklary çaly?tyryr. Hamilelik döneminde kabyzly?a iyi gelir. Ayryca taze fasulye; pankreas, böbrekler, karaci?er ve kalbi kuvvetlendirir. Kolesterol seviyesinin dü?mesine de yardymcy olur.

Somon Baly?y
Bu balyk çe?idi omega-3 ya? asitleri açysyndan zengindir. Somon tüketmek kötü kolesterol seviyesini dü?ürür ve kalp hastalyklary riskini azaltyr. Hamilelikte tüketilen somondaki ya? asitleri, bebe?in beyin ve sinir sistemi geli?imini destekler. Hem akyl hem de beden sa?ly?yny koruyan ve fazla kilo aldyrmayan somon baly?y besin kalitesi yüksek bir yiyecek.Yapylan bir ara?tyrma hamileliklerinde balyk ya?y açysyndan zengin bir diyet uygulayan kadynlaryn çocuklarynyn daha zeki, daha çevik olduklaryny ortaya koymu?tur. Ayryca, içinde sa?lyk için önemli olan omega-3 ya?y bulunmasyna kar?yn, balyklar genel olarak daha az ya?lydyr, kilo aldyrmazlar.

Ya?syz Kyrmyzy Et
Do?um yapmy? kadynlarda, vücutlaryndaki demir seviyesi dü?üktür ve kyrmyzy et mükkemmel bir demir kayna?ydyr. Vücut tarafyndan iyi emilir. Haftada 3-4 kez ya?syz et yemek hamileler için de gereklidir. Ancak hamilelik döneminde yenen etler iyi pi?mi? olmalydyr. Genelde sulu yemeklerin içinde ya da köfte olarak veya küçük parçalar ?eklinde do?ranyp iyi pi?irilmi? tüketmek daha iyidir.

Yumurta
Yumurta birçok de?i?ik ?ekilde tüketilebilir. Sadece hamilelik döneminde iyi pi?mi? olarak yenmesi önemlidir. Annelerin zayyf kaslaryny yeniden kuvvetlendirecek olan gerekli proteini içerir. Ayryca, yumurtalar vücudun kalsiyumu emmesine yardymcy olan D vitaminini de bulundurmaktadyr. Uzmanlara göre, kahvaltyda yumurta tüketmek vücut ya?larynyn yakylmasynda da önemli rol oynuyor.Duzenleyen mystical - 08-Aralik-2007 Saat 10:47
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 07:33

GEBELYKTE YAPILMASI GEREKEN A?ILAR

 E?er bir sa?lyk oca?y tarafyndan takibiniz yapylyyorsa, size 4.aydan itibaren, 2 doz tetanos a?ysy önerilecektir. Do?umun steril ko?ullarda yapylmasy, tetanoz riskini büyük ölçüde ortadan kaldyryr. Ama bu hizmet aya?ynyza kadar gelmi?ken, de?erlendirmeniz faydaly olur.Ayryca olu?an ba?y?yklyk, do?um sonrasynda bebe?iniz için de koruyucu olacaktyr. Bu a?yyy yaptyrmanyzy tavsiye ederim.

Hepatit B a?ysy için de benzer ?eyler söylenebilir.Bu mikrobun ta?yyycyly?y ülkemiz ko?ullarynda çok yüksek olmakla birlikte,steril ?artlarda yapylacak do?um Hepatit B mikrobu ile kar?yla?ma riskinizi büyük oranda ortadan kaldyryr.?u an rutin a?y programynda olmamakla birlikte,do?umunuzu genel hastanelerde gerçekle?tirmeyi dü?ünüyorsanyz, bu a?yyy yaptyrmanyzy tavsiye ederiz.Toplam 3 dozda yapylyr.

Gebelik esnasynda antijen a?ylary yapylabilir, ama canly a?ylar kontrendikedir, yani yapylmasy sakyncalydyr. Tetanoz ve Hepatit B haricinde, yapylmasy planlanan a?ylar hakkynda mutlaka önceden bilgi alynyz.

 

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 07:36
 :: HAMYLELYK VE A?ILAR ::

Hamilelikte a?ylamanyn riskleri genelde teoriktir. Genelde hamileyi a?ylamanyn getirece?i risk e?er;

a) hastaly?a yakalanma riski fazla,
b) enfeksiyonun anne ve bebek üzerinde yaratabilece?i risk yüksek ve
c) a?ynyn zarar verme ihtimali dü?ükse

çok daha azdyr.

Gebelik döneminde a?y uygulanmadan önce ?u sorular sorulmalydyr;
- Gebe kadynyn o a?yya ihtiyacy var my ve a?y onun için faydaly olacak my?
- Gebelik döneminde a?y olmanyn gebe için riski var my?
- Gebe kadynyn a?ylanmasy bebek için gerekli ve faydaly my?
- Gebelik döneminde a?y yapylmasynyn bebek için getirdi?i risk var my?

Hastalyk yapabilme yetenekleri azaltylan ancak yapylary orijinal hali ile ayny olan virüs veya bakterilerden yapylan canly a?ylar (örne?in kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak, su çiçe?i a?ylary gibi) hamilelere veya a?ydan sonraki üç ay içinde hamile kalmayy planlayanlara fetusa yapabilece?i muhtemel yan etkilerinden dolayy önerilmez. Canly a?ylardaki a?y virüsünün bebe?e geçme riski oldu?u ve bebe?e zarar verebilece?i dü?ünülür. Canly a?ylar farkynda olmadan hamileye uygulanyrsa veya canly a?y yapyldyktan sonraki üç ay içinde hamile kalynyrsa a?ynyn fetus üzerindeki potansiyel riskleri de?erlendirilir. Ancak bu nadiren hamileli?in sonlanmasyna neden olur.

RUTYN A?ILAR YÇYN DE?ERLENDYRME

A?I A?I UYGULANMASINDA KY?YYE ÖZEL BYR ENGEL YOKSA DYKKATE ALINMALIDIR HAMYLELYKTE UYGULANMAMALI
Hepatit  B                                                X
Grip                                     X
Kyzamyk                                    X
Kabakulak                     X
Kyzamykçyk                     X
Tetanoz /
 Difteri    
                                    X
Su Çiçe?i                     X

HAMYLELYKTE PASYF YMMÜNYZASYON
Ymmün globulin kullanmasy gereken hamile kadynlarda bu uygulamanyn bebek için bilinen bir riski yoktur.

HAMYLE KADINLARI A?ILAMA KRYTERLERY

Hepatit A: Hepatit A a?ysynyn hamilelerdeki güvenilirli?i henüz bilinmemektedir; bununla birlikte hepatit A a?ysy inaktif hepatit A virüsü kullanylarak hazyrlandy?y için geli?mekte olan bebe?e getirebilece?i riskin teorik olarak dü?ük olmasy beklenmektedir. Hepatit A virüsü ile kar?yla?ma riski yüksek olan hamilelerde hepatit A a?ylamasynyn riski ile hepatit A riski kyyaslanmalydyr.

Hepatit B: Kysytly sayydaki deneyimlere dayanarak; hamile kadynlara hepatit B a?ysy uygulanmasy ile geli?mekte olan bebe?e açyk bir yan etki riski yoktur.  Hepatit B a?ysy enfeksiyöz olmayan HbsAg partikülleri içerir ve bebekte bir riske sebep olmamalydyr. Hamile kadynda hepatit B enfeksiyonu,  anne için ciddi hastalyk riski ve bebek için kronik enfeksiyon riski ile sonuçlanabilir. Bu yüzden ne hamilelik ne de emzirme hepatit B a?ysynyn  uygulanmasy için engel olarak kabul edilmemelidir. 

Ynfluenza (Grip): Ynfluenza enfeksiyonunun ikinci veya üçüncü üç ayy içinde olan hamile kadynlarda hastaly?yn arty?yna neden oldu?unu gösteren bilgiler y?y?ynda, influenza sezonu içinde hamileli?inin ilk üç ayyny geçirmi? (14 haftalyk veya daha fazla) olan kadynlara grip a?ysy uygulanmasy önerilmektedir.

Ynfluenza enfeksiyonunun komplikasyonlary açysyndan riski arttyracak bir medikal durumu olan hamile kadynlar hamileliklerinin durumuna bakylmaksyzyn grip sezonu öncesinde a?ylanmalydyr.

Kyzamyk: 
Kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak a?ysy veya her birinin ayry ayry bulundu?u a?ylar hamile oldu?u bilinen kadynlara uygulanmamalydyr! Canly a?ylaryn uygulanmasy ile bebekte geli?ebilecek risk teorik olarak gözardy edilemez ve kyzamyk veya kabakulak a?ysy olan kadynlar ve kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak a?ysy veya tek kyzamykçyk a?ysy olan kadynlar 28 gün süreyle hamile kalmamalydyr.

E?er hamile kadyn a?ylanyrsa veya a?ydan sonraki 3 ay içinde hamile kalyrsa bebekte olasy muhtemel teorik riskler açysyndan konsulte edilmelidir ancak hamilelik syrasynda KKK a?ylamasy hamileli?i sonlandyrmak için bir sebep olmamalydyr.

Kabakulak: Kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak a?ysy veya her birinin ayry ayry bulundu?u a?ylar hamile oldu?u bilinen kadynlara uygulanmamalydyr! Canly a?ylaryn uygulanmasy ile bebekte geli?ebilecek risk teorik olarak gözardy edilemez ve kyzamyk veya kabakulak a?ysy olan kadynlar ve kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak a?ysy veya tek kyzamykçyk a?ysy olan kadynlar 28 gün süreyle hamile kalmamalydyr.

E?er hamile kadyn a?ylanyrsa veya a?ydan sonraki 3 ay içinde hamile kalyrsa bebekte olasy muhtemel teorik riskler açysyndan konsulte edilmelidir ancak hamilelik syrasynda KKK a?ylamasy hamileli?i sonlandyrmak için bir sebep olmamalydyr.

Pnömokok: Hamile oldu?undan haberdar olmadan pnömokok a?ysy yapylan kadynlaryn bebeklerinde herhangi bir yan etki rapor edilmemi?se de, hamileli?in ilk üç ayy içindeki hamilelerde pnömokok a?ysynyn güvenilirli?i de?erlendirilmemi?tir.

Çocuk felci: Hamile kadynlarda veya bebeklerinde herhangi bir yan etkileri oldu?u dökümante edilmemi?se de  hamilelere çocuk felci a?ysy yapmaktan kaçynylmalydyr. Bununla birlikte hamile kadynyn çocuk felcine kar?y hyzly korunmaya ihtiyacy oldu?u durumlarda yeti?tin a?ylama ?emasyna göre hamile kadyn a?ylanabilir.

Kyzamykçyk: Kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak a?ysy veya her birinin ayry ayry bulundu?u a?ylar hamile oldu?u bilinen kadynlara uygulanmamalydyr! Canly a?ylaryn uygulanmasy ile bebekte geli?ebilecek risk teorik olarak gözardy edilemez ve kyzamyk veya kabakulak a?ysy olan kadynlar ve kyzamyk, kyzamykçyk, kabakulak a?ysy veya tek kyzamykçyk a?ysy olan kadynlar 28 gün süreyle hamile kalmamalydyr.

Hamileliklerinin ilk üç ayy içinde farkynda olmadan kyzamykçyk a?ysy olan kadynlaryn bebeklerinde do?umsal kyzamykçyk sendromu görülmedi?i pek çok kaynaktan bildirildi?i için bu kaynaklara dayanarak ACIP a?ydan sonra hamile kalmaktan kaçynylmasy gereken süreyi 3 aydan 28 güne indirmi?tir.

Kyzamykçyk enfeksiyonuna yakalanma riski olan ve hamile oldu?u için veya hamile olabilme ihtimali oldu?u için a?ylanmamy? kadynlar potansiyel konjenital kyzamykçyk sendromu riski açysyndan de?erlendirilmeli ve hamilelik durumu ortadan kalkty?ynda hemen a?ylanmalydyr.

Tetanoz ve Difteri: Kombine tetanoz ve difteri toksoid a?ysy hastaly?a yakalanma riski olan hamile kadynlarda rutin olarak endikedir. Daha önce a?ylanmy? ancak son 10 yylda Td a?ysy olmamy? kadynlar tekrar doz a?y olmalydyr.
Daha önce tetanoza kar?y a?ylanmamy? veya kysmen a?ylanmy? kadynlar primer seriyi tamamlamalydyr.
Tetanoz ve difteri toksoidlerinin teratojenik oldu?una dair hiçbir kanyt yoksa da, Td a?ysynyn hamileli?in ikinci ayyndan sonrasyny beklemek, teorik olarak mevcut reaksiyon riskinden kaçynmak için akyllyca bir önlemdir.

Su çiçe?i: Su çiçe?i a?ysynyn bebek üzerindeki etkileri bilinmemektedir; bu yüzden hamile kadyn su çiçe?i a?ysy ile a?ylanmamalydyr!  Su çiçe?i a?ysy olan kadynlar  her a?ydan sonra 1 ay süreyle hamile kalmaktan kaçynmalydyr. Hastaly?a yakalanma riski altyndaki  ki?iler için ayny evde ya?ayan bir hamile olmasy a?y yapylmasy için engel te?kil etmez.
E?er hamile kadyn a?ylanyrsa veya a?ydan sonra bir ay içinde hamile kalyrsa bebek üzerindeki potansiyel etkiler açysyndan de?erledirilmelidir.
Zayyflatylmy? virüsün hastalyk yapma yetene?i gerçek virüsünkinden daha az oldu?u için bebek üzerindeki risk (e?er varsa) daha da az olmalydyr.
Ço?unlukla, hamileli?i sonlandyrma karary hamilelik syrasynda a?ynyn uygulanyp uygulanmamasyna ba?ly olmamalydyr.
VZIG(varisella zoster immünglobulini) virüsle kar?yla?an ve hastaly?a yakalanma riski olan kadynlarda önemle dü?ünülmelidir.

BCG: BCG a?ysynyn bebe?e zararly herhangi bir etkisi gösterilememi? olmasyna ra?men, hamilelikte kullanymy önerilmemektedir!

Kolera: Hamilelikte kolera a?ysy uygulamasynyn güvenilirli?i ile ilgili bir bilgi yoktur. Kullanymy gerçek ihtiyaca göre bireysel olarak de?erlendirilmelidir.

Meningokok: Çaly?malar a?ynyn hamilelerde kullanymynyn güvenli ve etkili oldu?unu göstermi?tir. Hamilelikteki a?ylamayy takiben kordon kanynda yüksek antikor seviyeleri bulunmasyna ra?men do?umdan sonraki birkaç ay içinde  bebekteki antikor seviyeleri dü?er. Takip eden meningokok a?ylamasyna cevap  etkilenmez.
Hamilelikte meningokok a?ylamasy ile ilgili çaly?malar baz alynarak, hamilelik syrasynda meningokokal a?ylama ile ilgili önerilerin de?i?tirilmesi gerekmemektedir.

Kuduz: Kuduz virüsü ile kar?yla?ma sonrasy yetersiz tedavi edilmenin potansiyel sonuçlary nedeniyle ve kuduz a?ysy ile a?ylamanyn bebekte anormallik yaratmasy arasynda ili?ki kurulamamasy nedeniyle, hamilelik kuduz virüsü ile kar?yla?ma sonrasy a?ylama için kontrendikasyon olarak dikkate alynmamalydyr.
E?er kuduz virüsü ile kar?yla?ma riski fazla ise hamilelikte kuduz virüsü ile kar?yla?ma öncesi profilaksi de endikedir.

Tifo: Hamilelerde her üç tifo a?ysynyn da uygulanabilirli?ine dair veri yoktur.

Vaccinia: Hamilelere uygulanmamalydyr.

Sary humma: Sary humma a?ysynyn geli?mekte olan bebek üzerindeki yan etkisi hakkynda spesifik bir bilgi olmamasyna ra?men teorik olarak hamile kadyn a?ylanmamalydyr ve sary humma’nyn görüldü?ü bölgelere seyahat hamilelik sonrasyna ertelenmelidir.
Sary humma riskinin yüksek oldu?u bölgelere seyahat etmek zorunda olan hamile kadynlar a?ylanmalydyr. Bu durumda hem anne hemde bebek için a?ylamaya ba?ly küçük teorik risk sary humma enfeksiyonunun riskinden çok daha azdyr.Duzenleyen ROSEE - 08-Ekim-2007 Saat 07:36
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
gizmo Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Haziran-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12065
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gizmo Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 11:25
HAMYLELYKTE BYRYNCY AY ::

Hamileli?e merhaba dedi?iniz,hayatynyzyn en heyecanly ve özel deneyimlerinizin ba?langycyna ho? geldiniz . Zor ama benzersiz bir duyguyu ya?amaya karar verdiniz, bedeninizde ve dü?üncelerinizde...


- Sizdeki de?i?iklikler
- Bebe?inizdeki de?i?iklikler
- Muayene ve Laboratuar tetkikleri


Sizdeki de?i?iklikler :

- Periyodik adetinizi olmadynyz ve sabah bulantynyz ba?lamy? olabilir. Bunlar genellikle hamileli?in ilk belirtileridir. Adetinizin ilk olarak olmady?y ?u dönemde yakla?yk 2 haftalyk hamilesiniz demektir.Bulanty, kusmanyn yanynda tükrük salgysynda arty? olabilir.

- Plasenta olu?mu? ve hormon yapmaya ba?lamy?tyr. Plasenta , bebe?inizin beslenmesini ve geli?mesini sa?layacak kordondur. Bebek geli?irken,bebe?inizi koruma görevi olan amniyotik syvy da olu?maya ba?lar.

- Gö?üslerinizde hassasiyet, ?i?kinlik hissetme?e ba?larsynyz.

- Rahminiz büyüme?e ba?lamy?tyr , ancak siz hissetmezsiniz.

- Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz,uyku düzensizli?i , midede hazymsyzlyk syk idrara gitme gibi ?ikayetleriniz olabilir.

- Yiyeceklere veya sadece bazylaryna kar?y a?yry istek duyma veya isteksizlik olabilir.

- Annede mizaç de?i?iklikleri olabilir.Ylk 3 ay bu de?i?iklikler görülebilir. Zaman zaman iyi hissederken ,zaman zaman sinirli, aksi,dargyn a?lamakly davranabilirsiniz. Bu duygulary birarada ve içiçe ya?ayabilir, özellikle babanyn destek olmasy hamileli?i anne açysyndan kolayla?tyryr.

-Korku , kaygy,ne?e , stres ya?ayabilirsiniz.

Bebe?inizdeki de?i?iklikler :

Yumurta ve sperm birle?mi? , döllenme olu?mu?tur. Babanyn spermi , bebe?in cinsiyetini belirler. Bebe?iniz embriyo denen bir hücreden geli?ir, bu dönemde bir ba? ve vücuda sahiptir.

Bebek amniyotik syvynyn içinde bir kesede büyür. Beyni , gözleri , a?zy, iç kulaklary ve sindirim sistemi geli?me?e ba?lar. Sinir sistemi, beyni, kalbi ve akci?erleri ?ekillenme?e ba?lar. Kulaklary küçücük nokta ?eklindedir, gözleri ve burnu olu?mu?tur. Kol ve bacaklary ?ekillenmeye ba?lamy?tyr. Bu ayyn sonunda embriyo elma çekirde?i kadar, yakla?yk 6 mm büyüklü?ündedir.

Muayene ve Laboratuar Tetkikleri :

- Ayryntyly bir fiziksel muayeneniz yapylmaly, kontrolünüzde doktorunuz yapacaktyr.

- Aile öykünüzü doktorunuza aktarmalysynyz.

- Tansiyonunuz ölçülmeli ve kaydedilmesi uygun olur.

- Kan grubu , kan sayymy, kan ?ekeri, karaciger testleri vb. testler yapylmalydyr.

- Ydrar tahlili yapylmaly.

- Pap – smear testi yapylmaly.

- Bel so?uklu?u, sarylyk, frengi, AIDS, klamidya, herpes gibi cinsel yolla bula?an enfeksiyonlara yönelik inceleme yaptyrmalysynyz.

- Orak hücreli anemi ( kansyzlyk ) , talasemi, akdeniz anemisi ve tay-sachs hastalyklaryna ili?kin testler yaptyrmalysynyz.


:: HAMYLELYKTE iKYNCY AY ::

Vücudunuzdaki de?i?ikliklerin biraz daha artmaya ba?lady?y bu ay , kilo arty?y ve bulanty nöbetleriniz fazlala?abilir. Hamileli?in sabah bulantylary, halsizlik ve vücudunuzun uyumu açysyndan zor bir dönemindesiniz, ancak moralinizi bozmayyn, hamileli?iniz hep bu ?ekilde geçmeyecek, çok keyif alaca?ynyz günlerde gelecek....


Sizdeki de?i?iklikler :

- Gö?üslerinizde dolgunluk, ?i?lik , hassasiyet ,gö?üs ucunda koyula?ma görülür.

- Plasenta geli?ir ve daha fazla hormon salgylamaya ba?lar.

- Vagina civaryndaki dokularda bebe?in beslenmesine yardymcy olan damarlar mavimsi görünür.

- Kendinizi daha yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz.

- Rahatsyz edecek düzeyde kusma ile birlikte veya tek ba?yna sabah bulantylarynyz olabilir.

- Kabyzlyk, idrara syk gitme midede yanma, hazymsyzlyk, yiyeceklere a?yry istek veya isteksizlik, uykusuzluk ?ikayetleriniz olabilir.

- Kan hacminiz biraz artmy?tyr, hamilelik sonunda bebe?in ihtiyacyny kar?ylamak için % 45- 50 fazla kana sahip olacaksynyz.

- Arasyra ba? a?rylary, ba? dönmesi veya fenala?ma hissi ya?ayabilirsiniz.

- Karyn görünür derecede büyür, ancak belirgin kilo arty?y olmaz. Rahim sykylmy? bir yumruk büyüklü?ündeyken greyfurt büyüklü?üne ula?yr. Bu büyüme syrasynda karyn kramplary, sancylar hissedebilirsiniz.

- Sinirlilik, a?lama iste?i, duygusal de?i?iklikler, korku, ne?e, kaygy duyabilir, mantyksyz davrany?larda bulunabilirsiniz.


Bebe?inizdeki de?i?iklikler :

- Böbrek, kalp, sinir sistemi geli?meye ba?lar, kalbi dakikada 150 kez çarpmaya ba?lar. Beyin,omurilik ba?lantysy olu?ur. Hipofiz bezi ?ekillenir. Esas organ ve sistemleri tamamen olmasada geli?ir. Organ geli?imi nedeniyle kritik bir dönemdir.

- El ve ayak parmaklary, dizleri ve dirsekleri geli?meye ba?lar, bacaklary uzamaya, kollary geli?meye ve elleri bilekten esnek hal almaya ba?lar.

- Kemikleri sertle?meye , kykyrdak dokulary olu?maya ba?lar.

- Yüz özellikleri daha belirginle?ir. Gözleri, göz kapaklary ve burun delikleri ?ekillenmeye ba?lar.

- Embriyo bu ayyn sonlaryna do?ru fetus adyny alyr. Fetus sürekli yer de?i?tirir, hareket eder ancak siz henüz hissetmezsiniz.

- Yakla?yk çilek büyüklü?ünde 2,5 cm kadardyr. A?yrly?y 10g civaryndadyr, vücudun 1/3 ünü ba? olu?turur.Muayene ve laboratuar tetkikleri :

- El veya ayaklardaki ödem , varisler için bacak muayenesini de kapsayan ayryntyly fizik muayene ve pelvik muayene yapylmaly.
Le?en kemi?inizin yapysy , ölçüleri için pelvik muayene önemlidir.

- Kan tetkikleri; kan sayymy, kyzamyk, kyzamykcyk ölçümü, frengi için serolojik test, hepatit B bakylmaly.

- Kan basyncy, kilonuz ölçülmeli

- Ydrarda ?eker, protein, bakteri miktarlaryna bakylmaly.

- Pap smear yapylmaly

- Bel so?uklu?u kültürü yapylmalyYhtiyacynyz olanlar :

- Dengeli bir diyet ,uygun egzersiz, dinlenme, düzenli doktor kontrolü , aile deste?i sa?lykly bir hamileli?e yardymcy olur.

- Doktor kontrollerini aksatmayyn.

- Düzenli ancak güvenli egzersiz yapyn, egzersiz programyny doktorunuza dany?yn.

- Hamileli?inizde diyetiniz uygun miktarda süt, yo?urt, peynir, kepekli ekmek sebze , meyve, et, tavuk, balyk, pirinç, makarna, kuru baklagiller, yumurta ve kuruyemi? içermelidir.

- Doktorunuzun önerdi?i prenatal vitaminlerinizi ve ekstra demir vitamini alyn.

- Yhtiyaç duydukça dinlenmeye çaly?yn, fyrsat buldukça ayaklarynyzy yükse?e koyun veya bir yere uzanyn.

- Sigara, alkol kullanmayyn, doktorunuzun bilgisi dy?ynda ilaç kullanmayyn. Bebe?inize zararly olabilir.Bitki çaylary ,meyve sulary ve bol syvy içmeniz önerilir.

- Y? ve çevrenizde kur?un, radyasyon vb. alynabilecek ortamlardan uzak durun, röntgen y?ynlaryndan kaçynyn.

- Doktorunuzla hamileli?inizde i?inizin devamy ile ilgili problemleri, riskleri, çaly?ma saatlerinizi, ne zaman izine ayrylmanyz gerekti?ini konu?un.Sabah bulantylarynyz için çözüm ve öneriler:

- Sabah bulantylarynyz için uyandy?ynyzda birkaç kraker yiyin, bir süre yatakta bu hissin geçmesini bekleyin. Derin nefes alyp verin ve dü?ünmemeye çaly?yn .

- Bazen a?yry miktarda yemek yerine az miktarda yemekte yardymcy olabilir.

- Yanynyzda kraker, ekmek dilimi bulundurabilirsiniz.

- Tecrübelilerin önerilerinden, suda yslatylmy? yumu?amy? salataly?y azar azar ysyryn.

- Ciddi ve syk veya uzayan kusmalarynyz oluyorsa doktorunuza bildirin.


:: HAMYLELYKTE ÜÇÜNCÜ AY ::

Bu ayyn bitiminde , ilk trimestr denilen dönemi bitireceksiniz, tebrik ederiz. Bu , sabah bulantylarynyzyn bitmesi veya çok azalmasy, rahata kavu?manyz anlamyna gelmektedir. Bundan sonraki trimestr, hamileli?in en keyifli ve en çok zevk alaca?ynyz dönemidir.....


Sizdeki de?i?iklikler :

- Gö?üslerde dolgunluk, hassasiyet, gö?üs ucunda koyula?ma görülür ve mavi damarlar görünür hale gelir.

- Rahminizi küçük bir yumru gibi pubik kemi?in üzerinde hissedebilirsiniz, yumu?ak , dolgun ve daha büyüktür. Büyüklü?ü le?en kemi?ini dolduracak kadardyr. Ydrar kesesini syky?tyraca?y için daha syk idrara çykabilirsiniz.

- Plasenta geli?iyor ve daha fazla hormon üretir.

- Vaginal akynty beyaz renkte, daha yo?un ve yapy?kan hale gelir.

- Kendinizi biraz daha yorgun ve enerjisiz hissedebilirsiniz. Uykusuzluk, mide ?ikayetleriniz devam edebilir.

- Sabah hastaly?y olarak bilinen bulantylar bu ayda devam eder.

- Hamilelikte barsak hareketleri yava?lady?y için kabyzlyk görülebilir.

- Vücudunuzdaki kan miktary hamilelikte artty?yndan, akci?erler, kalp, böbrekler daha çok çaly?yr, karyn bölgesi ve bacaklarda kan deste?inin artmasy nedeniyle toplar damarlar daha görünür duruma gelir, yani varisler olu?abilir.

- Zaman zaman ba?a?rysy , ba?dönmesi ve fenala?ma hissi ya?ayabilirsiniz.

- Yemeklerden i?renme ve a?erme görülebilir.

- Bel ve gö?üs bölgesi büyüdü?ünden kyyafetlerinizi dar hissetmeye ba?larsynyz.

- Bazy kadynlarda , yüz ve boyunda düzensiz, de?i?ik ?ekillerde kahverengi lekeler görülebilir. Hamilelik maskesi (kloazma) denen bu lekelerin hamileli?in sonunda tamamen ya rengi açylyr yada kaybolur.

- Kysa süre için , göbe?inizin üstünden a?a?yya do?ru uzanan vertikal koyu çizgi olu?masy beklenir. Cildinizdeki gerilme nedeni ile rahatsyzlyk duyarsynyz , gö?üs , karyn, kalça bölümlerine yumu?atycy losyon sürerek ovabilirsiniz.

- Vücut görünümünüz pek fazla de?i?memi?tir.

- Fiziksel olarak hala hamile gibi görünmeseniz de duygusal olarak hyzly ini? çyky?larynyz olabilir. Mizaç de?i?iklikleri bu dönem syktyr. Aile olma ile ilgili dalgalanmalar, ne?elenme, kaygy, huzursuzluk hissetmeniz tamamen normaldir. Sinirli, alyngan, gergin, a?lamakly duygusal dönemleriniz hamileli?iniz süresince devam edebilir, ancak bebek do?umundan sonra düzelir.Bebe?inizdeki de?i?iklikler :

- Bebe?inizin yüzü daha çok insana benzemeye ba?lar. E?ik olan ba? dikle?mi?tir.

- Embriyodan fetusa dönü?tü?ü bu periyotta organlar ve dokular hemen hemen ?ekillenmi? ve ya?amsal organlar tamamen geli?mi?tir. Bu ayyn sonunda organlar çaly?maya ba?lar.

- Böbrekler çaly?maya ba?lamy?tyr, idrar kesesi bir torba ?eklinde olu?mu? ve idraryny yapabilmektedir.

- Daha fazla detaylar görünmeye ba?lar. Gözler tam ?eklini almy?, dudaklary , 20 adet di? tohumu , tyrnaklary, ?eftali tüyü gibi saçlary belirmeye ba?lamy?tyr. Parmaklary ayrylmaya, bazy kemikleri sertle?meye ba?lar.

- Yutmaya ve tekme atmaya ba?lar.

- Kyz veya erkek oldu?unu gösterecek dy? cinsel organlary geli?meye ba?lar.

- Kalp aty?lary stetoskop ile duyulabilir.

- Boyu bu ay 2 katyna çykarak yakla?yk 6 cm, 15 g a?yrly?yndadyr.Muayene ve laboratuar tetkikleri :

- Doktor kontrolü ve check-up yaptyryn. Vücudunuzdaki sizi kaygylandyran de?i?iklikleri doktorunuza sorabilirsiniz.

- Kan basyncy, kilonuz ölçülmeli.

- Ydrar tetkiki yapylmaly.

- El veya ayaklarda ödem, varisler için bacaklaryn muayenesi yapylmaly.

- Bebe?in kalp aty?lary stetoskopla duyulabilir, ultrasonografi yapylabilir.

- Fundus yüksekli?i ( rahimin en yüksek kysmy ) ölçülmeli.Yhtiyacynyz olanlar :

- Dengeli beslenmeniz çok önemlidir. Günde en az 8 bardak su içmeli , lifli besinler yemelisiniz. Yediklerinizin taze ve bol çe?itli olmasyna özen gösterin.

- Sigara , alkol, kafeinli içeceklerden ve sigara içilen ortamlardan kaçynyn.

- Boya kullanmaktan, böcek ilaçlaryndan, spreylerden kaçynyn.

- Her gün düzenli egzersizinizi yapyn. Yürüyü?, bisiklete binme, yüzme en az 15 dakika yapabilirsiniz. Bu egzersizler bel ve syrt kaslarynyzy güçlendirecek, hamileli?in ilerleyen dönemlerinde daha az a?ry duymanyza neden olacak, do?um için de hazyrlyk olacaktyr.

- Bebe?inize ili?kin iyi ve kötü hislerinizi yakyn arkada?larynyz ve aileniz ile payla?abilirsiniz.
Mis kokulu melek kyzym ARTIK 4 YA?INDA

Dünya güzeli kyzym koynumda 27 Eylül 08 / 07:35
Basa don
gizmo Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Haziran-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12065
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gizmo Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 12:00
Hamile iken Psikolojik Durumlar

Bir yandan dünyaya bir çocuk getirmenin heyecany, di?er yandan do?acak çocu?un normal olup olmady?ynyn kaygysy... Y?te pek çok hamile kadynyn ya?ady?y psikolojik de?i?iklikler,ayny zamanda yo?un bir stresin olu?umuna da etken.Ki?iden ki?iye farklylyk gösteren bu dönemdeki psikoloji,bazen ciddi tedavi gerektirecek boyutlarada varabilir.
                            

Aslynda keyifli bir süreç olan hamilelik,ayny zamanda stresli bir dönem olarak da geçebilir.Kararsyzlykla beraber artan strese kar?y verilen tepkiler,ki?iden ki?iye farklylyklar gösterir.Bazy kadynlar için;ne?e,olgunluk,kendini gerçekle?tirme olarak algylanabilen hamilelik,bazy kadynlar için;endi?e, kaygyly bekleyi?,yüklenme olarakta ya?anabilir.Örne?in ço?u kadyn için bu stres,bebe?in “normal”olup olmady?y için ya?anyr ve kadyn çevresine de bu stresi yansytyr.Yapylan çaly?malar bu kadynlaryn bebeklerinin di?erlerine göre daha fazla strese maruz kaldy?yny ve riskli gebelik ya?ama oranlarynyn artty?yny göstermektedir.Gebelikle birlikte ba?layan planlar,özellikle do?uma yakla?tykça;do?acak çocu?un bakymyna,ya?am de?i?ikliklerine ve do?um sonrasy olabilecek de?i?ikliklere do?ru kayar.Ço?u kadyn do?umu,a?ryly bir olay gibi algylar.Bu nedenle,hamilelikte ya?anan sorunlar,do?umunda zor olaca?ynyn bir habercisi gibi kabul edilir ve ya?anan stres daha da artar.


Hamilelikteki her ay,kendine özgü psikolojik kaygylar ve beklentiler do?urur.Hamile kadyn özellikle ilk ayda;bir dizi psikolojik ve fizyolojik de?i?iklik ya?ar.Bu dönemde yorgunluk ,bulanty ve kusma gibi fizyolojik belirti ve depresif bir ruh hali ortaya çykar.Kadynyn yeni duruma adaptasyonu ve hamile olmasyyla ilgili kaygy ve beklentileri süreci belirler.Ystenen bir gebelikte, mutluluk ve doyum duygusu ya?anyr.Ayryca kadynyn ailesi ile ili?kisi, i? durumu,hamileli?in yarataca?y beklenti ve stresler, sürecin nasyl ya?anaca?yny etkiler.Yani hemen her anne adayynda,kendi durumuyla ilgili olarak hamileli?in ilk ayynda duygu ve mizaç de?i?iklikleri gözlenir.Fizyolojik belirti ve depresif ruh halinin ikinci ve üçüncü aylarda kesildi?i görülmektedir.Burada kadynyn karnyndaki bebeekle ili?kisi, geçmi?te annesiyle ya?ady?y duygulary ortaya çykarmaktadyr.Ki?inin,bir yandan annelik rolüne uyum sa?lerken,di?er yandan annesiyle özde?le?ti?i görülmektedir. Örne?in ikinci ve üçüncü ayda kusmasy halen devam eden anne adayynyn psikolojik yapysy mutlaka etkilenir.Bu kadynlaryn çocuksu olduklary,e?iyle arasynda belirgin kültür farklylyklarynyn oldu?u bilinmektedir.E?er kusma,ki?inin normal ya?antysyny devam ettirmesini engelleyecek düzeyde ise,kadyna psikolojik destek,hatta ilaç deste?i gerekir.Ayryca bu dönemde yapylacak, gev?eme çaly?malary da faydalydyr.Hamileli?in üçüncü ayynda,do?acak bebek,annenin bütün sistemlerini etkiler.Bu dönemde do?uma ait beklentiler ön plana çykar.Do?um korkusu ya?ayan kadynlaryn kendini kontrol edememe,beden ve duygusal denetimle ilgili kaygylarynyn oldu?u izlenmektedir.Bu dönemde,hamile kadynyn bilgilendirilmesi,açyklamalarla yönlendirilmesi yararlydyr.Ayryca e?in deste?i de önemlidir.Bu kaygylaryn yo?un ya?andy?y durumlarda ise psikolojik destek mutlaka gereklidir.E?in de katylymy ile yapylan gev?eme çaly?malary,do?um ve sonrasy konusunda bilgilendirme,ki?inin kendi denetiminisa?layabilece?i duygusunu arttyryrken,korku ve kaygyyy azaltyr.Bununla birlikte daha önceden bulunan veya hamilelikte olu?an psikolojik bozukluklar,do?um komplikasyonlaryny arttyrmaktadyr.Bu nedenle e?er böyle bir durum var ise,anne adayynyn psikolojik açydan yakyn takibi ve desteklenmesi zorunludur.Hamileli?in son dönemlerinde do?um ve bebe?in sa?ly?yna ait kaygylarla olu?acak ya?am de?i?ikliklere ve bunlara uyum ön plana çykmaktadyr.Hamileli?in kadyn rolu dy?ynda anne rolüne ait tüm duygusal,ruhsal ya?antylary etkiledi?i ve bu durumla ilgili çaty?malary ya da beklentileri tetikledi?i görülmektedir.Anne adayynyn ya?ady?y psikolojik kaygy ve beklentileri hamilelik dönemini etkilemektedir.Bazy kadynda kaygyyy arttyrangebelik süreci,bazy kadynlarda da önceki ya?amyna ili?kin beklenti ve kaygylarynda azalma da gösterebilir.Bazen de gebelik kadynlarda,kendine güven,kendini gerçekle?tirme,seçkinlik duygusu da verebilir.Burada tabiki ki?ilik yapysy son derece önemlidir.Ki?ilikyapysy problemli ve yetersiz, ya da çocuksu yapydaki kadynlaryn bu dönemi daha zor geçirdikleri görülmektedir.Duzenleyen mystical - 02-Ocak-2008 Saat 19:27
Mis kokulu melek kyzym ARTIK 4 YA?INDA

Dünya güzeli kyzym koynumda 27 Eylül 08 / 07:35
Basa don
gizmo Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Haziran-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 12065
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gizmo Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 12:13
Kanla yapylan gebelik testleri

Gebelik olu?tuktan yani sperm hücresi yumurtayy dölledikten sonra bu gebelik ürünü bhCG ady verilen bir hormon salgylamaya ba?lar. bhCG düzeyleri döllenmeden yakla?yk 1 hafta sonra kanda normalde oldu?u seviyelerin üstüne çykmaya ba?lar. Gebe olmayan bir kadynda kandaki bhCG seviyesi 0-10 mIU/ml'dir. Seviyenin 10 dan yüksek olmasy gebelik lehinedir. Kan bhCG seviyesi belirli bir miktaryn üstüne çykynca idrarda da saptanabilir. Y?te gebelik testlerinde aslynda bu hormonun seviyeleri ölçülür. gebelik dy?ynda bazy hormon salgylayan tümörler de bu hormonun kan seviyelerini yükseltebilir. Gebeli?in takibi esnasynda bhCG arty?lary gebelik ürününün sa?ly?y hakkynda bilgi verir. Yine ektopik gebeli?in tanysynda son derece önemlidir. Mol gebeliklerde de gebelik sonlandyryldyktan sonra tam bir iyile?menin elde edilip edilmedi?i seri halde yapylan bhCG ölçümleri ile sa?lanyr. Normal bir gebelikteki bhCG de?i?imleri tabloda gösterilmi?tir.Burada iki ayry otörün kabul etti?i normal de?erler bir arada gösterilmi?tir.


Son adet tarihinden itibaren geçen hafta sayysy HCG (mIU/ml)
(INCIID) HCG in mIU/ml
(Quest)
3 hafta 5 - 50 9 - 130
4 hafta 3 - 426 75 - 2,600
5 hafta 19 - 7,340 850 - 20,800
6 hafta 1,080 - 56,500 4,000 - 100,200
7 - 12 hafta 7,650 - 288,000 11,500 - 289,000
13 - 16 hafta 13,300 - 254,000 18,300 - 137,000
17 - 24 hafta 4,060 - 165,400 1,400 - 53,000
25 - 40 hafta 3,640 - 117,000 940 - 60,000Ydrarla yapylan gebelik testleri

Hamile oldu?undan ?üphelenen ve adet gecikmesi ya?ayan pek çok kadyn eczaneden kolayca temin etti?i gebelik testi ile hamile olup olmady?yny ö?renmeye çaly?yr. Bu hem son derece ucuz, hem kolay hem de özel bir yöntemdir. Özeldir çünkü testi uygulayan kadyndan ba?ka kimse sonucu bilemez. Pek çok kadyn için bu önemli bir özelliktir. Kadyn hamile olup olmady?yny herkesten önce ö?renmek ve bu özel any doyasyya ya?amak ister. Tam tersi ?ekilde istenmeyen bir gebelikten korkan kadyn da hamile olup olmady?yny ba?kalarynyn bilmesini istemeyebilir.

Her yyl tüm dünyada milyonlarca gebelik testi satylmaktadyr. Evde yapylan gebelik testi anlamynda "home pregnancy test" (HPT) olarak adlandyrylan bu yararly kitler her zaman do?ru sonuç vermeyebilir. Hataly pozitif ya da hataly negatif sonuçlar ki?ide hem psikolojik hem de fiziksel travmaya neden olabilir. Bu nedenle gebelik testi kitlerini kullanyrken çok dikkatli olmak gerekir.

HPT gebeli?i nasyl saptar?

Bir gebelik olu?tu?unda herhangi bir testin bu gebeli?i saptayabilmesi için hCG ady verilen hormonun varly?y temel ?arttyr. hCG yalnyzca gebelikte salgylanan bir hormondur ve salgylanabilmesi için döllenmi? yumurtanyn blastokist a?amasyna ula?yp rahim içine yerle?mesi gerekir. Bu genelde yumurtlamayy takiben 6-10 gün içinde meydana gelen bir olaydyr. Teorik olarak hCG döllenmeyi takip eden 9. gün civarynda salgylanmaya ba?lar. Hormonun kanda yeterli düzeye ula?yp idrarla da atylmasy için ek zamana gerek vardyr. Çok erken dönemlerde hormon kanda yükselmeye ba?lamasyna ra?men idrarl atylmasy gecikebilir. Normalde gebe olmayan bir kadynda kandaki hCG düzeyi mililitrede 10 milienternasyonel üniteden (mIU) daha dü?üktür

HPT'nin hassasiyeti ne demektir?

HPT'nin hassasiyeti idrarda saptayabildi?i en dü?ük miktardaki hCG de?eri anlamyna gelir. Bugün piyasada satylan pek çok gebelik testinin hassasiyeti 20-50 mIU/mL arasyndadyr. Yani hCG de?eri 20-50 mIU/mL'nin altyndaysa test sonuç vermez. Oysa kan testi hCG de?erini tam olarak yansytyr. Bu nedenle kan testi daha adet gecikmesi ortaya çykmadan sonuç verebilir.

Testin duyarlyly?y yani hassasiyeti ne kadar yüksekse yani ölçebildi?i hCG düzeyi ne kadar dü?ükse gebeli?i erken dönemde gösterme olasyly?y da o kadar yüksektir.

HPT nasyl yapylyr?

Her gebelik testinin kendine ait özellikleri olabilir. Bu nedenle eczaneden test aldy?ynyzda kullanma talimatyny mutlaka okuyunuz.

Test için en uygun örnek orta akym idrarydyr. Yani idrar yapmaya ba?layyp biraz idrary bo?a akyttyktan sonra idrar örne?i almanyz daha uygundur. Testin özelli?ine göre idrarynyzy bir kaba alyp damlalyk ile damlatmanyz, idrar kabyna batyrmanyz ya da direkt olarak idrarynyzy yaparken testi akan idrara tutmanyz uygulanabilecek yöntemlerdir.

HPT en erken ne zaman sonuç verir?


Gebelik testinde gebeli?in saptanabilmesi için embryonun rahim içine yerle?mi? olmasy gerekir. Bu nedenle test en erken yumurtlamadan sonraki 8-9. günde saptanabilir. Ancak yumurtlamanyn geç olmasy, embryonun beklenenden daha geç yerle?mesi gibi nedenler ile bu dönemde yapylan idrar testi genelde negatif çykar. Bu dönemde yapylan gebelik testinin negatif çykmasy hataly negatif anlamyna gelmez ve hamile olmady?ynyzy göstermez. En akylcy ve ekonomik yakla?ym adet kanamasyny beklemek e?er gecikme olursa test yapmaktyr.

2001 Ekim ayynda JAMA dergisinde yayynlanan geni? kapsamly bir ara?tyrmada adet gecikmesinin oldu?u günde yapylan idrarda gebelik testinin duyarlyly?ynyn %90 oldu?u saptanmy?tyr (JAMA. 2001;286-1759-1761). Geriye kalan %10 olguda daha henüz embryo rahime bile yerle?memi?tir. Yine ayny çaly?maya göre bu testlerin duyarlyly?y en fazla adet gecikmesinden 1 hafta sonra olmakta ve %97'ye kadar çykmaktadyr.

Bu nedenle adet gecikmesinin takip eden 1-2 günde yapylan test negatif çykty?ynda mutlaka 1 hafta sonra test yeniden yapylmalydyr.

Testi yapmadan önce idrar ne süre ile tutulmalydyr?

Testi yapty?ynyz gün ne kadar geçse idrar tutmanyz gereken süre o kadar azdyr. Örne?in bekledi?iniz adet kanamasy 1 hafta geçmi? ise idrar tutmadan herhangi bir zamanda testi yapabilirsiniz. Öte yandan adet kanamasyny bekledi?iniz gündeyseniz ya da adet kanamanyz 1-2 gün geciktiyse bu durumda 4 saat idrar yapmayyp daha sonra testi yapmalysynyz.

Test nasyl yorumlanyr?

Piyasada satylan de?i?ik markalardaki idrar testleri birbirinden farklydyr. Bu nedenle kullandy?ynyz testin kullanma talimatyny mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Genelde idrar testlerinde 3 tane pencere bulunur. Bunlardan birine idrar örne?i damlatylyrken yan yana bulunan iki pencereye bakylarak test yorumlanyr. Bu pencerelerden birisi testin do?ru ?ekilde yapylyp yapylmady?ynyz gösterir (kontrol penceresi). Di?er pencere ise pozitif ya da negatif sonucu verir. Pozitif sonuç varly?ynda bu penceresinde ya bir çizgi ya da arty i?areti çykar. Sonuç penceresindeki çizginin renginin açyk ya da koyu olmasy anlamyny de?i?tirmez. Bu her durumda pozitif sonuç demektir. Bazy testlerde ise sonuç penceresinde arty ya da eksi i?areti belirir. Arty pozitif sonucu yani gebeli?i, eksi ise gebelik olmady?yny gösterir.Gebelik testinin sonucu okunurken testin kullanma kylavuzunda belirtilen zaman süresince beklenmelidir. Bazy durumlarda test negatif olmasyna ra?men bir süre daha beklendi?inde hafif bir çizgi ortaya çykabilir. Bu ?üpheli sonucu belirtir. Ya hamile olmanyza ra?men hCG de?eri testin saptayabilece?i düzeylere ula?mamy?tyr ya da hamile de?ilsinizdir ancak test reaksiyon vermektedir. Her iki durumda da testin 1-2 gün sonra tekrar edilmesi ya da kanda gebelik testi yapylmasy uygundur. Ydeal olan testin kullanma kylavuzunda belirtilen zaman sonrasynda sonucu yorumlamaktyr.

Test neden hataly sonuç verir?

Testin hataly negatif sonuç vermesinin temel nedeni duyarlyly?ynyn kandaki dü?ük düzeydeki hCG de?erlerini saptamaya yetmemesidir. Testin erken yapylmasy bunda en önemli faktördür. Testin bozuk ya da son kullanym tarihinin geçmi? olmasy da bir di?er etkendir.

Hataly pozitif sonuçlar ise daha nadir görülür. Bu gibi durumlarda bazen idrardaki ba?ka bir hormona (örne?in LH) çapraz reaksiyon geli?ebilir. Bir ba?ka neden de kimyasal gebeliklerdir. Çok erken dönemde test pozitif çykmasyna ra?men daha sonra klinik olarak gebelik fark edilemeden embryo canlyly?yny yitirir ve kan hCG de?erleri dü?meye ba?lar.

Ynfertilite tedavilerinde yumurta çatlatmak amacyyla yapylan hCG enjeksiyonlary sonrasynda da hataly pozitif sonuçlar görülebilir. Bu nedenle test son hCG enjeksiyonundan 10-14 gün sonra yapylmalydyr.

Testin hataly pozitif sonuç vermesi oldukça nadirdir. Bu nedenle pozitif sonuç varly?ynda ek incelemeye gerek duyulmazken negatif olmasy mutlaka gebe olunmady?y anlamyna gelmez

Kullanylan ilaçlar ya da enfeksiyonlar hataly sonuçlara neden olabilir mi?

Yçinde hCG içermeyen ilaçlar hataly sonuca neden olmaz. Kysyrlyk tedavisinde kullanylan yumurtlama uyarycy ilaçlar da dahil olmak üzere hiç bir antibiyotik, a?ry kesici, do?um kontrol hapy testin hataly sonuç vermesine neden olmaz ya da gebelik varly?ynda testin pozitifle?me sürecini geciktirmez. Benzer ?ekilde tütün ürünleri ve alkol de HPT'lerin do?ru sonuç vermesini engellemez.

Uyarylar
Her türlü adet gecikmesi mutlaka de?erlendirilmesi gereken önemli bir sa?lyk sorunudur. Testin negatif çykmasy durumunda e?er adet kanamanyz hala daha ba?lamadyysa mutlaka jinekolo?unuzla görü?melisiniz.

Testin pozitif olmasy normal bir gebelik oldu?u anlamyna gelmez. Bu nedenle gebeli?in varly?yny teyit etmek ve dy? gebelik ba?ta olmak üzere bazy erken gebelik komplikasyonlaryna yenik dü?memek için kontrol ?arttyr. Öte yandan adet gecikmesi olan bir kadynda testin negatif sonuç vermesi gebeli?in ilerlemesine neden olacaktyr. Bu syrada gebelikte kullanylmamasy gereken maddeleri kullanmanyz ya da gebelik için uygun olmayan davrany?larda bulunmanyz bebe?inize zarar verebilir. Bunun istenmeyen bir gebelik olmasy durumunda ise sonlandyrylmasy için yasal synyr a?ylabilir.

Her adet gecikmesi durumunda test pozitif ya da negatif olsun mutlaka doktorunuzla görü?melisiniz.


    


Duzenleyen mystical - 09-Ekim-2007 Saat 04:14
Mis kokulu melek kyzym ARTIK 4 YA?INDA

Dünya güzeli kyzym koynumda 27 Eylül 08 / 07:35
Basa don
bebegimm Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 18-Temmuz-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4914
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti bebegimm Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Ekim-2007 Saat 15:59
GEBELYK VE BYLGYSAYAR KULLANIMI 

1970'lerin 2. yarysyndan itibaren video display terminal ady verilen monitörler yaygyn olarak kullanylmaya ba?landy. Ynternet ve bilgisayarlaryn kullanymyndaki son 5 yyldaki inanylmasy güç arty? bu teknolojik cihazlary neredeyse ya?amymyzyn vazgeçilmez bir parçasy haline soktu. ?u anda sedece A.B.D'de 50 milyon bilgisayar kullanycysy oldu?u, ve bunlaryn en az yarysynyn üreme ça?yndaki kadynlardan olu?tu?u tahmin ediliyor. Gelecekte hemen her?eyin bilgisayar yardymy ile yapylaca?y dü?ünülürse konunun önemi daha belirginle?iyor.
   
1980'lerin ba?larynda yapylan çaly?malarda VDT'lerin ölçülebilir miktarlarda X-y?yny yaymady?y tespit edildi. VDTler X-y?yny üretse bile bu y?ynyn do?umsal defek yaratacak kadar yüksek olmady?y, ve y?ynyn terminal tarafyndan absorbe edildi?i fark edildi.

Daha sonralary gebelikleri esnasynda VDT kullanan kadynlarda dü?ük ve do?um defekleri bildirilmesi üzerine, bu terminallerin bazy eski televizyon cihazlary gibi zararly olabilecek y?ynlar yaydy?y iddialary ortaly?y kary?tyrdy.

Günümüzde bu tarty?ma hala daha devam etmektedir. Geçen yyllar içerisinde teknoloji ve bilgilerdeki de?i?iklikler radyasyonun yanysyra elektromanyetik alan (EMA) kavramyny literatüre kazandyrmy?tyr. Elektrik kablolary ve elektrikli cihazlar EMA yaratyrlar. Radyasyondan farkly olarak EMA hücrelerde ölüme yol açmaz, genlere hasar vermez ve uzunca bir süredir güvenli olarak kabul edilirler.

Nielsen ve arkada?lary 6000'den fazla kadyn üzerinde yaptyklary ara?tyrmada bilgisayar kullanymy ile dü?ük do?um a?yrly?y, erken do?um, ölüdo?um ve yenido?an döneminde ölüm arasynda herhangi bir ili?ki olmady?yny ortaya koymu?lardyr Yazarlar ayryca bilgisayar kullanymy ile infertilite arasynda da bir ili?ki olmady?y sonucuna varmy?lardyr .Grajewski ise telefon santrali operatörlerini incelemi? ve yine benzer bulgular elde etmi?tir. Ayryca bu çaly?mada bilgisayar kar?ysynda geçirilen süre ile de riskde arty? olmady?y ortay konmu?tur. Bütün mesaisini bilgisayar ekrany kar?ysynda geçiren kadynlarda bile olumsuz bir etki saptayamamy?lardyr . Brandt ve arkada?lary ise Danimarkada konjenital anomalili bebek dünyaya getiren anneleri incelediklerinde monitör kullanymynyn konjenital anomali riskini arttyrmady?y sonucuna varmy?lardyr .Huuskonen ve arkada?lary ise gebe fareleri VDT'lerin yaydy?y miktarda elektromanyetik alana maruz byrakarak yaptyklary çaly?malarynda konjenital anomali oranlarynda hiçbir arty? olmady?yny tespit etmi?lerdir .

Bilgisayar ve dü?ük
1991 yylynda A.B.D. Ulusal Meslek Güvenli?i ve Sa?ly?y Enstitüsü tarafyndan yapylan oldukça geni? kapsamly bir çaly?ma tüm gün boyunca VDT ile çaly?an kadynlaryn, VDT ile temas etmeyen kadynlara göre dü?ük risklerinin daha yüksek olmady?yny ortaya koymu?tur. Bu konuda yapylan di?er çaly?malaryn ço?uda benzer sonuçlar vermi?tir.

Yine bu çaly?ma VDT kullanycylaryn evlerdekinden daha fazla elektromanyetik enerjiye maruz kalmadyklary sonucunu çykarmy?tyr. ?u an elimizde olan veriler gebelikte bilgisayar monitörü kullanymynyn dü?ük riskini arttyrmady?y ve güvenli oldu?u yönündedir.

VDT'e ba?ly risk arty?y olmamasyna ra?men, bilgisayar kullanycylarynyn ço?unda ense, bilek, el ve omuz a?rylary mevcuttur. Yine bu ki?ilerde gözlerde problemler ortaya çykabilmektedir. Bu durum ço?u ki?ide stres yaratmaktadyr ve stres gebelik üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Önlemler
VDT'lerin olumsuz etkileri saptanmamy? olmakla birlikte, konunun spekülatif olmasy önlem almayy uygun kylmaktadyr. Bilgisayar kullanan gebe kadynlaryn hem x-y?ynlaryndan hem de EMA'dan korunmak için ekrandan en az bir kol boyu uzaklykta çaly?malary önerilmektedir. Bu mesafe yakla?yk 50 santimetre kadardyr ve EMF ile radyasyonun gücü 50 santimden sonra kaybolmaktadyr.

Bilgisayar ile çaly?maya ba?ly psikolojik ve fizyolojik stres uygun ?ekilde ayarlanan çaly?ma saatleri ve molalar ile azaltylabilir. Yine çaly?ma ortamy ve masasynyn dizayny stres azaltmakta etkilidir. Rahat koltuklar ve masalar, belden destekleyici yastyklar yararly olur.

Uzun süre mola vermeden çaly?mak kaslarda gerginlik, tendonlarda ve ba?larda inflamasyon ve dola?ymda bozuklu?a yol açar. Bütün bunlar gebe kadynda huzursuzluk yaratyr. Uygun zamanlarda mola vermek ?arttyr. Bunun için 2 saatte bir 15 dakika ara vermek yeterlidir. Aya?a kalkyp biraz dola?mak ve gerinmek ço?u gebeye iyi gelir. Bu amaçla yapylan ba? ve boyun hareketleri ile omuzlar ve ayaklary çevirmek dola?ymy destekler.Sonuç olarak bütün bu bilimsel verilerin y?y?ynda, meslekleri gere?i bilgisayar kullanmak zorunda olan kadynlaryn yukarydaki önlemleri almak kaydy ile gebelikleri süresince güvenle monitör kar?ysynda çaly?abileceklerini ve bununla ilgili endi?e duymalarynyn gereksiz oldu?unu söyleyebiliriz.Duzenleyen mystical - 08-Aralik-2007 Saat 10:04
Basa don
Misafir Drop Down Menu
Misafir
Misafir
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Misafir Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Ekim-2007 Saat 19:01
Anne Sütünü Arttyrmak için bazi oneriler:

Süt için huzur, uyku ve su
Yanly? inany?lar hayatymyzyn her döneminde oldu?u gibi annelikte de yaygyn. Birçok anne, sütü artsyn diye gereksiz yere tatly ve komposto yiyerek kilo alyyor. Emzirme, anne sütü ve bebek bakymy konusunda sorularymyzy yanytlayan Dr. Kadir Tu?cu ise "Annenin sütü su içerek, uyuyarak ve yüksek moralle artyyor" diyor.

Annenin sütü olmasy için ne yapmasy gerekir?
Ynsan memesi inek memesi yapysynda de?ildir, bu nedenle uzun süreli süt biriktirmez. Çocuk emmeye ba?lady?y anda süt yapylyr. Nasyl gözya?y a?lady?ymyz zaman akyyorsa, yani bir yerde toplanmyyorsa süt de böyledir. Süt hücrelerinden anynda süt yapylyr ve bebek emdikçe de gelir. Süt olayy tamamen psikolojiktir.
Kadynyn yerli yersiz üzüntülerle dolmamy? olmasy gerekir. Niyet de önemli. Annenin bebe?ini emzirmek istemesi önem ta?yr.

Birçok anne lohusalyk döneminde komposto, bol ?ekerli meyve sulary içerek veya tatlyyla süt miktaryny artyrmaya çaly?yyor.

Bu mümkün mü? Süt yapan yiyecek var my?
Süt yapycy gyda diye bir ?ey olmaz. Süt yapycy diye annelere zorla içirdikleri veya yedirdikleri ?eylere dikkat ederseniz, hepsi susama iste?i uyandyran maddelerdir. Anne bunlary yiyince bol bol su içme arzusu hisseder. Bol bol su içince de süt miktary artar.

Yani keramet helva, tatly, so?an, pekmez veya kompostoda de?il bunlary yedikten sonra hararetten dolayy içti?i sudadyr.

Küçük gö?üs ve süt
'Küçük gö?üslü kadynyn sütü olmaz' deniyor, do?ru mu?
Bu da yalandyr. Gö?üsün büyüklü?ü, memenin ucu veya ?ekliyle sütün aky?y ve geli?i de?i?mez. Memesi küçük kadyndan gürül gürül süt gelebilir.

Sütün kalitesi yeme?e göre de?i?ir mi? Et, karides, meyve, sebze yiyenle ekmek ve çorbayla beslenen anne arasynda süt farky olur mu?
Sütün kalitesi hiçbir zaman de?i?mez. Yyi beslenen anne ile kötü beslenen anne arasynda süt kalitesi açysyndan fark olmaz. Ancak iyi beslenen anne kendisine fayda sa?lar, kötü beslenen annenin zarary kendisinedir. Çünkü süt yapmak için belli miktarda mineral vücuttan alynyr. Bu minarellerin vücutta az ya da çok olmasy, kalan miktaryn anneye yetip yetmedi?i meselesine bakylmadan vücut ayny miktar minerali anneden süt için alyr. Yani zarar anneye olur.

Ancak sütün kalitesi aylara göre de?i?ir. Ylk aylarda gelen süt farklydyr, bir ay sonra, iki ay sonra, alty ay sonra gelen süt farklydyr. Y?te bu nedenle mamalaryn da bir ay, iki ay, üç ay ve sonrasy için farkly tipleri yapylmy?tyr.

Mesela prematüre do?um yapmy? bir kadynyn sütü ancak prematüre bebe?e iyi gelir. Onlaryn sütü normal do?um yapmy? bir annenin sütünden çok farklydyr. Yoksa annenin yedi?i içti?i ile hiçbir ilgisi yoktur. Fakir kadynyn da zengin kadynyn da sütü aynydyr.

Gazyn ilacy hareket
Annelerin di?er bir korkulu rüyasy da gaz yapycy gydalar. Annenin yedi?i ?eylerden gaz bebe?e geçer mi?
Gaz yapycy gydalar annenin ba?yrsa?ynda gaz yapar. Hiçbir zaman annenin ba?yrsa?ynda olu?an gaz, kana kary?yp, kanla memeye gidip, memeden de çocu?a geçmez. Bu tamamyyla bir uydurmadyr ve hurafedir.

Peki gaz neden olur?
Gaz, çocu?un sütü emerken yuttu?u havadyr. Gazyn az olmasy için memenin siyah kysmynyn oldu?u gibi bebe?in a?zyna girmesi gerekir. Biz yeti?kinler de yemek yerken hava yutaryz, ama biz hareket etti?imiz için gazymyzy rahat çykaryryz. Bebekler gazlaryny hareket edemedikleri için çykaramazlar.

Gaz çocu?un do?du?u gün de?il, yakla?yk 20'inci günde ba?lar ve dördüncü, be?inci ayyna kadar yani dönme hareketleri ba?lady?y zaman da biter.

E?er çocu?u çok kuca?a alyrsanyz, hareket ettirirseniz çocukta gaz olmayacaktyr. Ameliyat sonrasy hastayy yataktan kaldyryp yürütmelerinin nedeni de i?te budur. Hasta vücut hareket kazanynca gazy çykar. Çünkü ki?i kalyp gibi yatarsa gaz olacaktyr.

Ayny ?ey çocukta da ya?anyr. Gaz hadisesi kalyp gibi yatmaktan olu?ur. Eski insanlar bunu salyncak ve be?ikle çözümlemi?ler. Yani çocu?a hereket kazandyrmy?lar. Çocu?u kuca?a alacaksynyz, yürüyeceksiniz veya masaj yapacaksynyz ki gazy çyksyn.
Bir de halk arasynda sykça söylenen; 'Emziren kadyn aya?yny ü?ütürse sütü de ü?ür, gaz olur' sözü vardyr...

Böyle bir ?ey yoktur. Bunlar tamamen hurafedir.

Peki gazy iyi çykmayan çocuk ne yapar?
Gazy çykmayan çocuk annesine üç tane haberci gönderir. Çok hyçkyryk tutar, emerken karnyndan gurul gurul sesler gelir ve a?a?ydan çok gaz çykaryr. Rahatsyz olan bebek, a?layarak annesinden intikamyny alyr.

Gazy önleyen ilaçlar var my?
Midede ba?yrsakta olu?mu? havayy yok edecek bir ilaç yeryüzünde henüz bulunmamy?tyr. Bu i? için rezene ve benzeri pek çok otlar kullanylyr. Bunlaryn en büyük özelli?i potasyum elementinden zengin olmalarydyr. Potasyum da ba?yrsak hareketlerini artyryr. Ba?yrsak hareketleri artynca da çocu?un gazyny alttan çykarmasy kolay olur. Ama oraya gelene kadar gaz yine a?rysyny ve sancysyny çocu?a yapmy? olur.

Nasyl gaz çykarylyr?
Çocu?un gazyny çykarmak için poposunun hemen üzerine belinin altyna elle masaj yapmak ve rutin hareketlerle vurmak gerekir. Çocu?un canynyn acymamasy için elin iç kysmynyn kullanylmamasy, ele yay ?ekli verilerek içeride hava biriktirip yastyk görevi yapylmasy önemlidir.

Bebek doydu mu?
Doydu?unu nasyl anlarsynyz, a?lama açlyk i?areti mi?
Doyan çocuk, su içmesini sevmez, su verdi?iniz zaman i?renir gibi yapacaktyr ve içmeyecektir.

Ykincisi idrar sayysy günde dörtten fazla olacaktyr. Üçüncüsü ise kakasynyn sary hardal rengi ve cyvyk olmasydyr. Bunlar varsa çocuk iyi besleniyor demektir.
Az yiyen çocuk kestane kestane, top top sert kakalar yapacaktyr. Lüzumundan fazla yedirilirse de ye?il renkte kaka yapacaktyr. Eskilerin dedi?i gibi ye?il kaka yapan çocuk, ayaklaryny ü?ütmü? anlamyna gelmez.

Yshal harici ye?il kaka yapan çocuk 'çok yemek yiyor' anlamyna gelir. Bu durumda ishal sancysy gibi bir hazymsyzlyk sancysy olu?acak ve bebek a?layacaktyr. Bu durumu çözmek çok daha zordur. Çünkü gaz çykarmak iyi gelmeyecektir.

Emzirmenin süresi var my?
Yeni do?an bir bebek genellikle bir memedeki sütün yarysyny üç dakikada, di?er yarysyny da yoruldu?u için be? dakikada içer. Yani sekiz dakikada bir memedeki sütü bitirir. Di?er yarysyna da 10 dakika dersek arada bir gaz çykardyktan sonra ikinci memeye geçersek bu çocuk için yeterli.

Fakat zamanla anneler bir ö?ün bir gö?üsten di?er ö?ün di?er gö?üsten meme verebilir.

Ama bu herkes için geçerli de?ildir. Anne ile bebe?i arasynda farkly zamanlamalar olu?abilir.

Kuca?a alynan çocuk hep kucak ister mi?
Bu da eskilerden gelen bir hurafedir. Bebek kuca?a tabii ki alynacaktyr. Özellikle de ilk aylarda hem gaz sorunu hem bebe?in duygusal geli?imi açysyndan bebe?in buna ihtiyacy vardyr.

Kuca?a almanyn aly?kanlyk yaratycy hikâyesinin kökeni Osmanlylara kadar uzanyr. Gelinle kaynana o dönemlerde ayny evi payla?yrdy. Gelin sürekli çocu?u kuca?yna alyp dola?ynca da i?ler kaynanaya kalyrdy. Y?te bu nedenle de, gelin çocu?u kuca?yna alyp i?leri aksatmasyn i?ler de kaynanaya kalmasyn diye kaynanalar bu yalany uydurdu! Bir de 'Çocuk sonra kuca?a aly?yr' sözü eklenip olay süslenince bu yanly? kany yyllar boyunca sürüp gitti.Duzenleyen mystical - 08-Aralik-2007 Saat 10:11
Basa don
Misafir Drop Down Menu
Misafir
Misafir
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Misafir Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Ekim-2007 Saat 17:35
Anne adaylary de?i?en hormonlaryn da etkisiyle, hamilelik döneminde oldukça hassasla?yyor. Hem hormonlaryn etkisine hem de ailenin geni?leyece?i fikrine aly?maya çaly?yrken, küçük de olsa hamileli?iyle ilgili birçok ayryntyyy sorun yapabiliyor ya da ciddi bir problemi anlayamyyor. Bu da ço?u zaman do?ruyu bilmemekten veya yanly? bilgilenmekten kaynaklanyyor. Y?te sorular ve cevaplary;

Hamileli?im syrasynda güne?lenebilir miyim?

Çok kysa süreli ve koruyucu kremler kullanarak güne?lenebilirsiniz. Ancak, güne? y?ynlarynyn derideki lekelenmeleri arttyrdy?y unutulmamaly.

Hamilelikte sakyncaly sporlar var my?

Dengenin önemli oldu?u jimnastik, da?cylyk ve benzeri sporlardan kaçynmalysynyz. Rahminizin büyümesine ba?ly olarak vücudunuzun a?yrlyk merkezi de?i?ir ve dengenizi kaybedebilirsiniz. Çarpy?ma riski olan her tür spordan kaçynyn.

Tükürü?ümün artty?yny hissediyorum. Bu normal mi?

Fitalizm olarak adlandyrylan bu durum artmy? tükürük salgysyndan, azalmy? mide hareketlerinden ve mide bulantysyna ba?ly görülen yutma güçlü?ünden kaynaklanabilir. Gebeli?in ilk döneminde daha syk görülür ve gebelik ilerledikçe azalyr.

Doktor kontrolüne daha syk gitmeye ne zaman ba?lamalyyym?

28. haftadan sonra doktor kontrolleri sykla?yr. Her 2-3 haftada bir kontrole gitmek gerekir. 36. haftadan itibaren de her hafta gitmek gerekir.

Bazen kasyklarymda çok ?iddetli a?rylar hissediyorum, neden?

Dy? gebelik ihtimali olmady?y zaman bu a?rylaryn round ligament ady verilen ba?yn gerilemesinden kaynaklandy?y dü?ünülür. A?ry genellikle sol tarafta daha çoktur, çünkü rahim sa?a do?ru hareket ederek soldaki ligamentin gerilemesine neden olur. A?ry dinlenince azalyr. Hamilelikte görülen a?rylaryn nedeni mutlaka hekim tarafyndan ara?tyrylmalydyr. Apandist, yumurtalyklaryn dönmesi ve plasentanyn ayrylmasy da a?ryya yol açar.

Hamilelik syrasynda a?y yaptyrabilir miyim?

Özellikle hamileli?in ilk üç ayynda tüm a?ylardan kaçynmak gerekir. Kyzamyk, kyzamykçyk ve kabakulak gibi canly virüs a?ylaryndan, hamile kalmadan üç ay öncesinden itibaren ve hamilelik döneminde kaçynylmalydyr. Ölü bakteri a?ylary salgynlarda ve gerekli oldu?u zaman yapylabilir. Kuduz riski veya hepatit riski olan durumlarda gebeler a?ylanmalydyr.

Ara syra çarpynty ve nefes darly?y hissediyorum, normal mi?

Büyüyen rahim derin nefes almayy güçle?tirir. Kalp atym hyzy da gebelik döneminde artar. Kahve içilmesi, pozisyon de?i?ikli?i ve yorgunluk çarpyntyya neden olabilir. Bu ?ikayetler genelde dinlenince kysa sürede geçer.

Bacaklarymda olu?an mor çizgilerin anlamy nedir?

Örümcek görünümündeki mor lekeler varistir. Varislerin sebebi artmy? östrojen düzeyleri ve artmy? damar içi basynçtyr. Hamilelerin birço?unda görülür. Bazy hamilelerde ayak ve bacaklardaki damarlarda ?i?lik ve a?ry olu?abilir.

Hamileli?im syrasynda tyrnaklaryma oje sürebilir miyim?

Ojelerde sabitle?tirici olarak formaldehid denilen kimyasal kullanylyr, bu maddenin tyrnaklarda emilimi fazla olmaz, fakat ojenin iyi havalanan bir odada sürülmesi önerilir.

Ara syra burnum kanyyor, di?lerimi fyrçalarken de syklykla di? etlerim kanyyor. Ne yapmalyyym?

Damarlanmadaki arty? ve artan kan miktaryna ba?ly olarak bu belirtiler görülebilir. Kanama bozuklu?u olmayan hastalarda bu belirtiler önemli de?ildir.

Geceleri çok syk rüya ve kabuslar görüyorum. Bunlar normal mi?

Hamilelikte artan hormon düzeylerine ve bebekle ilgili kaygylara ba?ly olarak kabuslaryn görülmesi normaldir.

Ellerimde ?i?lik ve karyncalanma oluyor, normal mi?

Ellerdeki ödeme (su toplamasy) ba?ly olarak karyncalanma hissedilir. Ellerin yukary kaldyrylmasy ve suya sokulmasy ile bu yakynmalar azalabilir.

Doktorum bebe?imin hareketlerini saymamy istedi. Bebe?imin hareketlerini her saat saymaly myyym?

Her bebe?in kendine göre bir günlük ritmi vardyr. Günün belli saatlerinde bebek daha aktif olabilir. Hamileler bebeklerinin daha çok hareket etti?i zamanlary bilir. Bu saatlerde bebe?in hareketlerine dikkat edilerek her zamankinden farkly bir durum varsa doktora haber verilmesi gerekir.

Hangi tarafyma yatarak uyudu?um önemli mi?

Hamilelik döneminde sol tarafyn üzerine yatylmasy önerilir. Birçok kadyn sabah uyandy?ynda syrtüstü yatar durumda oldu?unu ve bunun bebe?e zararly olup olmady?yny merak eder. Yatarken arkanyzy bir yastykla desteklemeniz, syrtüstü pozisyona gelmenizi engeller. Bazy kadynlar syrtüstü pozisyonda yattyklarynda karyndaki damarlaryn syky?masyna ba?ly olarak ani kan basyncy dü?mesi ile kendilerini bayylacakmy? gibi hissederler, tekrar yana yatyldy?ynda bu yakynmalar geçer.

Ylk hamileli?im syrasynda tansiyonum yükselmi?ti, bu durum ikincisinde de tekrarlar my?

Hamilelikte tansiyon yükselmesinin çe?itli nedenleri vardyr. Gebelik zehirlenmesi denilen durumda tansiyon yüksekli?inin yanynda; özellikle ellerde, bacaklarda ve yüzde ödem (?i?lik) de vardyr. Ydrarda protein tespit edilebilir. Bu durum do?um sonrasynda düzelir. Ylk gebeli?iniz syrasynda gebelik zehirlenmesi geli?tiyse sonraki gebeliklerde geli?me riski yüzde 10-15’dir.
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Ekim-2007 Saat 23:26
              DO?UM A?RISI NEDYR ?

 Do?um eylemi syrasynda uterus (rahim) kasyldy?ynda, a?ry duyusu uterustan sinirler aracyly?yyla omurili?e, oradan da beyine ula?arak rahatsyzlyk hissi olu?turur. A?rynyn ?iddeti her annede farkly olabilmektedir.

A?rynyn ?iddeti; bebe?in irili?i, bebe?in pozisyonu, pelvis geni?li?i, kasylmalaryn gücü, geçmi? deneyimlere ve hatta ön yargyly ?artlanmalara ba?ly oldu?u dü?ünülmektedir.

Bu yüzden hastanyn ne kadar a?ry duyaca?yny do?umu ya?amadan önce tahmin etmek güçtür. Bazen dayanylabilecek, kontrol altyna alynabilecek düzeyde a?ry duyulurken, bazen de çe?itli olup, a?ry kesme yöntemlerine ihtiyaç duyulur.

Nefes alma, rahatlama teknikleri, ylyk du?, masaj, destekleyici hem?ire bakymy, pozisyon de?i?iklikleri (ayakta durmak, oturmak, yürümek, sallanmak), do?um topu kullanmak gibi do?um a?rysyna yardymcy olan pek çok tybbi olmayan yöntemler bulunmaktadyr. Ancak bazy kadynlar için bu yöntemler yeterli olmayabilir.Duzenleyen ROSEE - 10-Ekim-2007 Saat 23:27
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Ekim-2007 Saat 23:32
Egzersizin olu?turaca?y faydalar ?u ?ekilde özetlenebilir: Kan dola?ymyny ve i?tahy düzenler, yiyeceklerin iyi sindirilmesini, zararly maddelerin atylmasyny, ba?yrsaklaryn daha iyi çaly?masyny sa?lar, daha dinlendirici bir uyku olu?turur ve zihnen rahatlama sa?lar.

Bir gebenin yapabilece?i en kolay ve en yararly egzersiz yürüyü?tür. Rahat giysiler giyerek, günde 30 dakikanyzy yürüyü?e ayyrynyz (yakla?yk 3-3.5 km).Bu kadaryna zaman ayyramyyorsanyz bile, en azyndan güna?yry 20 dakika yürüyünüz. E?er ev i?leri veya ba?ka nedenlerle çok yorgunsanyz, o gün yürüyü? yapmayabilirsiniz. Yürüyü? için günün sycak saatlerini tercih etmeyin ve yorulursanyz kysa molalarla dinlenin.

Yaz aylarynda imkanynyz elveriyorsa, yüzme en güzel egzersizdir. Ama kramplara kar?y hazyrlykly olun, derin yerlerde yüzmeyin ve daima yanynyzda biri olsun.

Ayryca evde yapabilece?iniz bazy pozisyon ve hafif aerobik egzersizleri de vardyr. Bu egzersizler kan dola?ymynyzy artyryr, bel ve syrt a?rylarynyzy hafifletir ve vücudunuzu do?uma hazyrlar. Eklemlerinizin ve bacaklarynyzyn elastikiyetini artyrarak ve bazy kaslary güçlendirerek, do?umunuzun kolayla?masyna, do?um a?rylaryna dayanyklyly?ynyzyn ve do?um olayyna konsantrasyonunuzun artmasyny sa?lar. Bu hareketlere gebeli?in 28-32. haftasyndan itibaren ba?lamak en idealidir. Gebeli?inizin artyk sonuna yakla?my?sanyz da henüz geç kalmy? sayylmazsynyz, ba?layabilirsiniz.

Egzersizleri yaparken bazy hususlara dikkat etmeniz faydaly olur: Kendinizi zorlamayyn ve a?yry yorulmayyn. Herhangi bir a?ry veya zorlanma hissetti?inizde derhal hareketi byrakyn. Egzersiz esnasynda rahat giysiler giyin ve öncesinde mesanenizi bo?altyn. Ylk ba?larda 5-10 dakika yeterli olup, sonra bu süreyi 15-20 dakikaya çykarabilirsiniz. Ayryca bu egzersizleri gün içinde fyrsat buldukça yapabilirsiniz, hepsini ayny anda yapmanyz ?art de?ildir. Yani bunu bir ya?am ?ekline dönü?türmeniz mümkündür. Örne?in, tv izlerken, hatta otobüs-dolmu? beklerken kegel egzersizlerini yapabilirsiniz. Sandalyeye otururken kendinizi byrakmak yerine, bacak kaslarynyzy kullanarak, kalçanyzy kontrollü bir ?ekilde byrakmanyz ve kalkarken de önce kalçanyzy öne kaydyryp, bacak kaslarynyzy kullanarak kalkmanyz iyi birer egzersiz olacaktyr.

Gev?eme Egzersizi: Düz bir zemin üzerine uzanyp, kollarynyzy ve bacaklarynyzy yana açyn. Nefesinizi içinizde tutup, kollarynyzy ve bacaklarynyzy çekiliyormu? gibi 8-10 sn süreyle ileri do?ru itin (gerinme hareketi). Sonra yava? yava? nefes verirken, tüm konsantrasyonunuzla gev?eyin. Tüm uzuvlarynyzy adeta cansyzmy? gibi hissedene kadar gev?eyin. Bu egzersizi kendinizi gergin ve sinirli hissetti?iniz zamanlarda da yapabilirsiniz.

Kegel Egzersizi: Bazen tuvaletiniz gelir ve tutmak zorunda oldu?unuz durumlar vardyr. Y?te, o esnada yapty?ynyz kasma hareketleri bu egzersizin esasyny te?kil eder. Bu egzersizi her pozisyonda yapabilirsiniz (ayakta dururken, otururken). Sanki idrarynyzy ve büyük tuvaletinizi tutar gibi makat, vajina ve idrar borusu civaryndaki kaslarynyzy sykyp, 5-10 sn sonra gev?eyin.

SOLUNUM EGZERSYZLERY

Solunum egzersizleri size do?um esnasynda yapmanyz gereken solunum hareketlerini ö?retmeyi amaçlar. Bu sayede, do?um a?rylary esnasynda panikleyip, kontrolsuz hareketler yapmak ya da ba?yrmak yerine, bilinçli olarak nasyl davranaca?ynyzy bilebilirsiniz. Normal do?um yerine sezeryanla do?um yapacaksanyz bu bölümü geçebilirsiniz.Solunum hareketlerini uygun bir ?ekilde yapmanyzyn birkaç önemli faydasy olacaktyr:

• Do?um a?rylaryny çok daha az hissedersiniz.

• Bebe?inize daha çok oksijen gitmesini sa?lar, dolayysyyla do?um sancylary esnasynda sykyntyya girmesini önlemi? olursunuz.

• Do?um korkunuz büyük ölçüde ortadan kalkar.

• Bilinçsizce yapylan solunum hareketleri vücudun oksijen-karbondioksit dengesini bozaca?y için ba? dönmesi, ellerde kasylma ve gözde yyldyz uçu?malaryna neden olur.

• Doktor-hasta ili?kisinde iyi bir ekip çaly?masy ortaya çykar.

Solunum egzersizlerine geçmeden önce, do?um olayy hakkynda kysaca bilgi vermek yerinde olacaktyr.

Do?um esnasynda rahim a?zynda açyklyk olu?turan ve bebe?inizi do?um kanalyna do?ru iten güç, rahim kasylmalarydyr. Rahim kasylmalary do?umun ilk ba?lady?y a?amalarda 5 dakika arayla gelir ve 30-40 sn sürer. Bu esnada kasylmalarla birlikte bir miktar a?ry hissederseniz de bunlar fazla ?iddetli de?ildir.

Do?umun ilerleyen saatlerinde a?rylar sykla?yr ve 10 dakika içinde en az 3 kasylma hissedersiniz ve bu kasylmalar yakla?yk 45-90 sn sürer. Bu uzun kasylmalaryn ba?ynda a?rylar hafif ba?lar, gittikçe ?iddetlenir ve daha sonra azalarak kaybolur. Birkaç dakika sonra ayny olay tekrarlar. Yani kasylmalar, dalgalar halinde gelir.

Rahim a?zy açykly?y 10 cm'ye ula?ty?ynda, bebe?in ba?y kalyn ba?yrsa?a basky yapty?y için ykynma ihtiyacy hissedersiniz. Bu a?amadan sonra ykynmanyz gerekir. Bazen henüz tam açyklyk olmadan da bu ykynty hissi duyulabilir. Böyle zamanlarda ykynmak fayda yerine zarar getirece?i için, ykynmayy önleyici solunum haraketlerini yapmanyz gerekir.

Solunum egzersizlerine gebeli?in son trimestrde ba?lanmalydyr. Yapaca?ynyz solunum egzersizleri, do?um syrasynda uygulamanyz gereken hareketlerin provasy olacaktyr. Bu egzersizler esnasynda e?inizden yardym isteyebilirsiniz. Egzersizleri yaparken, gözleriniz açyk ve sabit bir noktaya bakar ?ekilde yapylmalydyr, bu gerçe?i yansytyr. ?imdi, bu evrelere göre solunum egzersizlerini nasyl yapaca?ynyzy birlikte görelim.

Erken A?ama: Bu dönemde kasylmalar seyrek olup, hafif ?iddetlidir. Bu evrede solunum hareketleri çok gerekli olmamakla birlikte, ileri evrelere hazyrlyk ve konsantrasyon amacyny ta?yr.

Bir sandalye üzerine oturun veya yumu?ak bir zemin üzerine uzanyn. Egzersizler syrasynda e?iniz size e?lik ediyorsa, e?inizin “A?ry ba?lyyor” komutu ile derin bir nefes alyn ve daha sonra nefesin tümünü dy?ary verin. Buna nefes temizleme hareketi denir. Daha sonra gö?üs hareketi ile burundan yava?ça nefes alyp, a?yzdan verin. Bu hareketi dakikada 6-9 defa olacak bir ritmde yapmalysynyz (herbir solunum hareketi için 7-10 sn). Bu ritmi kavradyktan sonra, solunum hareketlerinizle parelel bir ?ekilde avuç içi ile karyn alt kysymlaryna masaj yapynyz. Nefes alyrken ellerinizi karnynyzyn üst kysymlaryna kaydyryrken, nefes verme esnasynda kasyklarynyza do?ru masaj yapynyz. “A?ry bitti” komutu ile içinizdeki nefesi verip, normal nefese geçiniz. A?rynyn ba?lamasy ve bitmesi arasynda geçen süre 30-40 sn olacaktyr.

Kuvvetli Sancy Dönemi: Bu evrede a?rylar hem daha syk hem de daha ?iddetlidir.

E?inizin “A?ry ba?lyyor” komutu ile nefes temizleme hareketini yapyn ve yukaryda bahsedilen ?ekilde, derin ve yava? ritmli solunum hareketleri yapyn. Bu a?rynyn ba?langycyny ifade eder. A?rynyn ?iddeti artynca bu ritm yetersiz kalacaktyr. E?inizin “A?ry ?iddetlendi” komutu ile hyzly solunuma (Köpek solumasy) geçeceksiniz. Bu solunumda yüzeyel ve syk syk nefes alyp veriyorsunuz, nefes daha ziyade bo?az seviyesinde olmaly ve gö?sünüz çok az hareket etmelidir. 20-30 sn sonra e?inizin “A?ry hafifledi” komutu ile tekrar yava? ritmli solunuma, “A?ry bitti” komutu ile normal solunuma geçin. Hareketi kavrayyncaya dek köpek solumasyny ayry çaly?abilirsiniz, daha sonra buna karyn masajyny ekleyin.

Do?um Eyleminin Sonuna Do?ru: Bebe?in ba?ynyn kalyn ba?yrsak üzerine yapty?y basky ykynma hissi uyandyryr. Ancak rahim a?zy tam açykly?a ula?mamy?sa, ykynmamanyz gerekir.

“A?ry ba?lyyor” komutu ile nefes temizleme hareketini yapyn. ?imdi syk ve yüzeyel solumalara (köpek solumasy) ba?layyn ve her 4-6 yüzeyel solunumu takibeniçinizdeki havayy, kuvvetle dy?ary bo?altyn. Ayny hareketleri yineleyin. “A?ry bitti” komutu ile normal solunuma geçin.

Ayny hareketi do?umun en sonunda, bebe?inizin ba?y çykarken de yapmanyz gerekecektir. Bebe?inizin ba?ynyn do?umu esnasynda, genital bölgede yyrtyk olmamasy için, sizden ykynmamanyz istenecektir. Y?te bu esnada yine bu solunumu yapmanyz faydaly olur.

Ikynma A?amasy: Rahim a?zy tamamen açyldyktan sonra, bebe?inizin do?abilmesi için sizin ykynma gücünüz gereklidir. Do?umun bu a?amasy sizin gösterece?iniz performansla yakyndan alakalydyr. Yyi ykynma ile rahim a?zy tam açyldyktan sonra 15-30 dakika içinde do?umunuz olabilirken, yetersiz ve yanly? ykynma bu evrenin 2 saate kadar uzamasyna neden olur. Gerçek ykynma i?lemini ancak do?um syrasynda yapacaksynyz. Gebelik döneminde ise ?u solunum hareketini yapynyz:

Ayaklar yere basmak ?arty ile bir sandalyeye rahatça oturun. Normal hyzda solurken, nefes verme i?lemi sonunda, akci?erlerinizde yine de kalan havayy zorla dy?ary atyn. Bu pozisyonda birkaç saniye kalyn, bu esnada karyn kaslarynyzyn kasyldy?yny hissedersiniz. Daha sonra nefes temizleyip gev?eyin.

Do?umda gerçekle?tirece?iniz ykynma ise ?u ?ekilde gerçekle?tirilir:

A?ry ile birlikte derin derin nefes alyp vererek a?rynyn ?iddetlenmesini bekleyin. A?ry ?iddetlenince derin bir nefes alyp, nefesinizi içinizde tutun. Her iki baca?ynyzy dizlerinizden kendinize çekerek, tüm gücünüzle, bebe?inizi do?um yoluna do?ru ittirir ?ekilde (büyük tuvaletinizi yapyyormu? gibi) ykynyn. Bu syrada ba?ynyzy gö?sünüze do?ru yakla?tyryn. A?ry hafifleyinceye kadar nefesinizi kaçyrmadan, ykynmayy kesintisiz olarak sürdürün. Yhtiyaç hissederseniz, ba?ynyzy geriye atyp, tuttu?unuz nefesi dy?ary verin ve çabucak tekrar nefes alyp harekete kaldy?ynyz yerden devam edin. Ikynma esnasynda nefesinizi byrakmanyz, ba?yrmanyz ya da ses çykarmanyz veya gücünüzü bebe?i itmek yerine karnynyzy ?i?irmek ?eklinde kullanmanyz ykynmanyn etkisini azaltyr.

Bunlary do?ru yapty?ynyzda kendinizle gurur duyacaksynyz.

Doktorun onayyny alarak gebeli?in 4. ayyndan itibaren do?uma kadar yapylan gebelik jimnastiklerinin ve düzenli yapylan gev?eme ve nefes alyp verme egzersizlerinin do?um syrasynda ve daha sonra yarary büyüktür.Jimnastikler kaslara esneklik kazandyrdy?y için gebelikte gerilmelerin ve basyncyn neden oldu?u rahatsyzlyklaryn azaltylmasynda ve do?um syrasynda kasylmalaryn daha etkili olmasynda yararlydyr. Kasylmalara uyumlu nefes alyp vermek ve gev?emek de gebenin do?umda ekiple i?birli?i yapabilmesini, a?rylarla ba? edebilmesini ve a?rylary daha az hissetmesini sa?lar. Ayryca plasentaya (çocu?un e?i) giden kan miktaryny arttyryr ve günlük streslerin yenilmesine yardym eder.

Gebeli?im syrasynda egzersiz yapmam do?ru mu?

Gebelikte egzersiz genellikle zararly de?ildir ancak bunu önce doktorunuzla konu?manyz daha do?ru olacaktyr. Gebelikte egzersizin etkileri konusunda bazy tereddütler olsa bile hafif egzersizin bebek üzerinde kötü etkileri oldu?u gösterilmemi?tir. Ayni ?ekilde iyi etkileri oldu?u da gösterilmemi?tir. Fakat hafif egzersiz kendinizi daha iyi hissetmenizi sa?layabilir. E?er ciddi tybbi bir probleminiz yoksa ve gebeli?iniz sorunsuz geçiyorsa egzersiz yapmak sizin için iyi olabilir.

Egzersiz programyna nasyl ba?layabilirim?

Ylk önce doktorunuzla bu durumu görü?meniz gerekir. Bazy durumlarda egzersiz yapmak size veya bebe?inize zarar verebilir. E?er doktorunuz da onaylarsa a?ry, nefes darly?y veya a?yry yorgunlu?a sebep olmayacak bir egzersiz programyna ba?layabilirsiniz. Nefes darly?y, a?yry yorgunluk veya huzursuzluk hissetmeniz halinde daha hafif egzersizler yapmanyz iyi olacaktyr. Daha önceden düzenli olarak egzersiz yapan biri iseniz gebelikte de buna devam etmeniz kolay olacaktyr. E?er önceden düzenli olarak spor yapmyyorsanyz çok hafif egzersizlerle ise ba?lamalysynyz. Pek çok hanim gebelikte daha hafif egzersizleri tercih ederler.

Hangi çe?it egzersizler iyidir?

En rahat yapylabilecek egzersizler vücudunuzun ek a?yrlyk ta?ymasynyn gerekli olmady?y türden olanlardyr. Yüzme ve dura?an çevirme türü egzersizler bunlardandyr. Yürüme ve hafif aerobik hareketler de iyi tolere edilirler. Ko?mak ise gebeli?in erken dönemlerinde iyi tolere edilebilirken, daha ileri gebelik haftalarynda pek çok gebe kendilerini iyi hissetmedikleri için ya ko?unun dozunu azaltmak ya da tamamen kesmek zorunda kalyrlar.

Nelere dikkat etmeliyim?

A?yr raket sporlary gibi dü?menize veya yaralanmanyza sebep olabilecek sporlardan kaçynmalysynyz. Karyn bölgenize gelebilecek hafif darbeler bile gebelikte ciddi sonuçlar yaratabilir. Gebeli?in ilk üç ayyndan sonra syrt üstü yatarak yapaca?ynyz egzersizlerden kaçynmalysynyz. Bu bebe?inize gidecek kan miktaryny azaltabilir. Uzun süreler ayakta kalmaktan da kaçynylmalydyr. Havanyn sycak oldu?u dönemlerde a?yry terlemeyi önlemek amacyyla günün erken saatlerinde ya da geç saatlerinde egzersiz yapylmalydyr. Odada egzersiz yapyyorsanyz ortamyn iyi havalanmasyna özen göstermelisiniz. Bir fan yardymyyla serinleyebilirsiniz. Susuz hissetmeseniz bile bol syvy almak da di?er önlemler arasyndadyr. Dengeli beslendi?inizden emin olun. Normal olarak gebeler egzersiz yapmasalar bile günlük olarak 300 kalorilik ek besine gereksinim duyarlar.

Hangi durumlarda doktorumu aramalyyym?

Aniden ba?layan veya a?yry karin a?rynyz oldu?unda, vaginal kanama veya lekelenmeleriniz ba?lady?ynda ve egzersiz bittikten yarim saat sonra bile geçmeyen kasylmalarynyz olmasy halinde hemen doktorunuzu aramalysynyz. Gö?üs a?rynyz veya a?yr nefes darly?y olmasy halinde de hemen tybbi yardim istemelisiniz.

Nefes Alma Egzersizleri:

Nefes alma egzersizleri için gebeli?in dördüncü ayyndan itibaren do?uma kadar günde en az bir kez 15-20 dakika ayyrmak yeterlidir. Bunun için; Rahat bir yere oturup ba?da? kurabilirsiniz. Otururken kuyruk kemi?ini zedelememek ve kalça, bel a?rylaryny önlemek için kalçanyzyn altyny bir yastykla destekleyebilirsiniz. Yapylacak egzersizleri bu konuda uzman birinden ö?renebilirsiniz. Nefes egzersizini nasyl yapacaksynyz? Bunun için;
Burundan nefes alyp a?yzdan verin.
Dudaklarynyzy hafif büzerek üfler tarzda nefesinizi verin. Üfledi?iniz nefesin sesini duymalysynyz.
Nefes alyp verme i?lemi syrasynda içinizden yava?ça dörde kadar sayyn ( bu i?i sizin için e?iniz de yüksek sesle yapabilir). Egzersizler ilerledikçe nefes alma kapasiteniz artaca?yndan sayma i?lemini artyrabilirsiniz (be?, alty, yedi...).
Nefes alyrken önce karnynyzy sonra ci?erlerinizi nefesle doldurun. Karyn solunumu yaparken nefesinizin karyn duvarlaryny gerdi?ini hissedin. Karyn solunumu gebelikte olu?an kabyzlyk sorununuzu çözmenize faydaly olur.
Nefes verirken karnynyzdan dizinize kadar olan bölgedeki kaslaryn çi?inizi yapyyormu? gibi gev?emesini sa?layyn.
Nefes alma egzersizleri syrasynda ortam gürültüden uzak olmaly; ayryca gözleriniz kapaly ve sadece yapty?ynyz i?e konsantre olmalysynyz.

Gev?eme Egzersizleri:

Jimnastik ve nefes egzersizleri arasynda ve bitirirken mutlaka gev?eme egzersizi yapylmalydyr. Gev?eme yorulan kaslaryn dinlenmesini, dola?ymynyn artmasy ve düzene girmesini sa?lar. Bunun için;
Nefes alma ya da jimnastik egzersizinden sonra rahat bir yere uzanyn.
Gözlerini kapayyn.
Ayak bile?inizden, kafa derinize kadar bütün eklemlerinizi ve kaslarynyzy gev?etin. Bunun için isterseniz e?iniz size komut verebilir. (Örne?in syrasyyla ayak parmaklarynyzy, ayak bile?inizi, dizinizi, baca?ynyzy, kalçanyzy, poponuzu, belinizi, omuzlarynyzy, dirse?inizi, el bile?inizi, parmaklarynyzy, kolunuzu, boynunuzu, a?zynyzy, yanaklarynyz ve kulaklarynyzy, ka?larynyz ve göz kapaklarynyzy, alnynyzy, kafanyzy gev?etin) Her noktanyn gev?edi?ini hissedin. Gev?eme hissi uykuda olmak gibidir.
Bu i?i sessiz, sakin bir ortamda, ba?ka ?eyler dü?ünmeden, yapty?ynyz i?e konsantre olarak yapyn.
Sonra derin bir nefes alarak gözlerinizi açyn. Kendinizi dinlenmi? ve çok rahatlamy? hissedeceksiniz.
Nefes alyp verme ve gev?eme sizin do?al tepkiniz haline gelinceye kadar syk syk tekrarlayyn.

Boyun Hareketlili?ini Koruma:

Ba?da? kurularak oturulur, ba? her iki yana öne ve arkaya e?ilir.. Hareket 10 kez tekrarlanyr.

Boyun Arka Grup Kaslaryny Germe:

Ba?da? kurularak oturulur, her iki el ba?yn arkasynda birle?tirilir..ellerin yardymy ile ba? gö?üs'e de?dirilir..bu pozisyonda 10 a kadar sayylyr..böylece boynun arka ve üst kysmyndaki kaslar gerilir..hareket 5 kez tekrarlanyr..

Gö?üs Kaslaryny Germe:

Ba?da? kurularak oturulur her iki el ensede birle?tirilir..dirsekler geriye çekilerek gö?üs kaslary gerilir.. 10a kadar sayylyr..hareket 5 kez tekrarlanyr..

Omuz Ve Gö?üs Kaslaryny Güçlendirme:

Ba?da? kurulur..eller burun hizasynda birle?tirilir..10 a kadar sayylyr..5 kez tekrarlanyr.

Syrt Kaslaryny Germe:

Oturularak bir omuz kar?y dize de?dirilmeye çaly?ylyr..10 kadar sayylyr..5 kez tekrarlanyr.

Karyn Ve Bacak Kaslaryny Güçlendirme:

Duvara yaslanylyr, bacaklar birbirinin yanynda ve duvardan 25 cm uzaktadyrlar..karyn içeri çekilerek duvara yaslanylyr..bu pozisyonda yava?ça duvarda kayylyr ve dizler çömelir..sonra yava?ça do?rulunur..bu syrada nefes tutulmaz..5 kez tekrarlanyr..

Karyn Kaslaryny Güçlendirme:

Syrtüstü yatylyr..dizler kyvrylarak ayaklar yere basar..her iki el öne do?ru uzanarak kürek kemikleri yerden kalkacak ?ekilde do?rulunur..5 e kadar sayylyr..5 kez tekrarlanyr.

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Ekim-2007 Saat 23:32

GEBELYKTE UYGULANAN EGZERSYZLER

 

 

 

                

                                     

                                     

                 

                 

                

                                    

                  

                                         Duzenleyen ROSEE - 10-Ekim-2007 Saat 23:34
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  <1 23456 16>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +