SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Gebelik (Hamilelik) Faydali Yazilar

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 16>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62478
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Baslik: Gebelik (Hamilelik) Faydali Yazilar
    Gonderildi: 04-Subat-2010 Saat 08:23

PAPP-A ve SERBEST beta-hCG TESTY
PAPP-A sadece gebeli?e ait olan bir tür proteindir. HCG ise yine sadece gebelikte salgylanan bir hormonudur. Bu kimyasal maddelerin belirli gebelik haftalarynda belirli düzeylerde olmasy gerekir. Yapylan ara?tyrmalarda anomaliye sahip bebeklerde PAPP-A düzeyinin normalden daha az, serbest beta-hCG düzeyininin ise daha fazla oldu?u görülmü?tür. Gebeli?in 11-14. haftalarynda alynan kan örne?inde ölçülen bu iki kimyasal maddenin düzeyleri bir bilgisayar programyna girilir ve program bir risk tahmininde bulunur. Parametreler arasyna fetal ense kalynly?y da eklendi?inde tahminin ba?aryly olma ?ansy çok daha yüksektir.


Normal bir ikili test raporu

 

HATALI POZYTYF VE HATALI NEGATYF TEST NE DEMEKTYR?
Tarama testi sonucu saptanan risk o ya? grubundaki kadynlar için normal kabul edilen riskten daha az ise test negatif olarak kabul edilir. Riskin daha yüksek çykmasy durumunda ise pozitif testten söz edilir.

Risk yüksek çykty?y halde yapylan ileri incelemeler sonucu bebe?in normal olmasy durumunda hataly pozitif durum söz konusudur. Tam tersi ?ekilde testin normal risk gösterdi?i ancak bebe?in anomalili oldu?u durumlar ise hataly negatif olarak tanymlanyr.

Ylk trimester taramalarynda testin duyarlyly?y ve hataly pozitif oranlary tabloda gösterilmi?tir.

  Anomaliyi yakalama orany (%) Hataly pozitif orany
(%)
DOWN SENDROMU
serbest hCG + PAPP-A
serbest hCG + PAPP-A+Ense kalynly?y

74
91

5
5
TRYZOMY 18
serbest hCG + PAPP-A+Ense kalynly?y

96

1.1

Bebe?in cinsiyetinin test sonuçlary üzerindeki etkileri de pekçok ara?tyrmaya konu olmu?tur. Aralyk 2002'de yayynlanan bir çaly?ma kyz bebeklerde serbest beta-hCG'nin daha yüksek olabildi?ini ortaya koymu?tur.

Ylk trimester tarama testi ile elde edilen veriler genelde tek bebe?in bulundu?u hamilelikler ile ilgilidir ancak 2003 yylynyn ?ubat ayyynda yayynlanan çok yeni bir ara?tyrmada PAPP-A ölçümlerinin bebekteki Down Sendromu ve Trizomi 18 varly?yny göstermede tek gebeliklerde oldu?u kadar ikiz gebeliklerde de çok etkili oldu?u gösterilmi?tir. Ayny çaly?mada ölçümün duyarlyly?ynyn trizomi 18 olgularynda daha yüksek oldu?u saptanmy?tyr.

Tüp bebek ve mikroenjeksiyon tedavileri ile hamile kalan kadynlarda ise hataly pozitiflik orany biraz daha yüksektir. Ancak bu konudaki ara?tyrmalar yeterli olmayyp kesin bir kanyya varabilmek için daha fazla çaly?maya gerek duyulmaktadyr.

POZYTYF TEST VARLI?INDA NE YAPILMALIDIR?
Ykili testin pozitif çykmasy mutlaka bebekte kromozom bozuklu?u oldu?u anlamyna gelmez. Pozitif test sadece o bebekte riskin yüksek oldu?unu ve tanyya yönelik ileri tetkikler yapylmasy gerekti?ini belirtir. Yleri tetkikler ile kastedilen detayly ultrasonografi, koriyon villus örneklemesi ve amniyosentezdir. Sizin için hangi testin uygun olaca?yna doktorunuzla birlikte karar vermeniz gerekir.

NEGATYF TEST NE ANLAMA GELYR?
Testte riskin dü?ük bulunmasy yani negatif olmasy bebekte kromozom bozuklu?u olmady?yny garanti etmez. Sadece genel popülasyonda ayny ya? grubundaki kadynlar ile kyyaslandy?ynda bebekteki riskin daha fazla olmady?yny gösterir. Ayryca ikili test sadece kromozom bozukluklary açysyndan riski belirler. Nöral tüp defektleri açysyndan bir risk belirlemez. Bu riski belirlemek için 16-20. haftalarda üçlü test yapylabilir. Bununla birlikte nöral tüp defektlerinin önemli bir kysmy ultrasonografi ile saptanabildi?inden ikili test yapylan ki?ilerde ikinci trimesterda üçlü test yapylmasy yerine sadece detayly ultrason yapylmasynyn yeterli olaca?yny öne süren görü?ler de mevcuttur. Bilimsel çevrelerde bu konuda henüz bir fikir birli?i olu?mamy?tyr.

Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birli?i (ACOG) do?um zamanynda anne ya?ynyn 35 ya da daha ileri olmasy durumunda tarama testleri yerine genetik dany?manlyk ile birlikte amniyosentez veya koriyon villus örneklemesi gibi tany koydurucu testlerin yapylmasyny önermektedir. Bunun nedeni tarama testlerinin sadece risk belirlemesi, durumun varly?y ya da yoklu?unu kesin olarak ortaya koymamasydyr. Öte yandan ikili test ya da üçlü test sadece bir grup kromozom anomalisi açysyndan risk belirlemekte, bu ya? grubunda normalden daha fazla görülen di?er anomaliler hakkynda fikir vermemektedir

dr.Alper Mumcu'dan alyntydyr
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62478
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 04-Subat-2010 Saat 08:22
Ykili Test (11-14 testi) ve fetal ense kalynly?y

Her hamile kadyn karnynda kromozomal bozukluk ta?yyan bir bebek ta?yma riski ile kar?y kar?yyadyr. Herhangi bir inceleme yapmadan bu riski kabaca tahmin etmeye çaly?yrken bazy parametreler göz önüne alynyr.

Anne ya?y Anne adayynyn ya?y arttykça bebekte kromozom bozuklu?u görülme riski artar.
Gebelik ya?y Bebekte kromozom bozuklu?u görülme riski ilerleyen gebelik ya?y ile birlikte artar. Anomalili bebeklerin çok büyük bir kysmynda gebeli?in erken dönemlerinde dü?ük olur.
Önceki hamileliklerde anomalili bebek öyküsü Daha önceki hamilelikte kromozom bozuklu?una sahip bir bebek olmasy ?imdiki gebelikte anne ya?yna göre hesaplanan riskte arty?a neden olur.

Kromozomal anomaliye sahip bebekleri daha do?madan anne karnynda tespit edebilmek gebelik takibi ile u?ra?an jinekologlaryn en büyük hayallerinden biridir. Bu hayal tarama testlerinin geli?mesi ile kysmen gerçekle?mi?tir.

Yyllar içerisinde bu testlerin giderek yaygynla?masy ve yeni testlerin ortaya çykmasy oldukça sevindiricidir. 1970'lerin sonlaryna do?ru alfa fetoprotein taramasynyn nöral tüp defektlerinin taranmasy amacyyla kullanyma girmesini takiben 1980'li yyllaryn sonunda ayny testin Down sendromunun taranmasynda da i?e yarayabilece?i fikri olu?tu. Zaman içinde alfa fetoproteinle birlikte di?er bazy testlerin birarada de?erlendirilmesinin Down sendromunun saptanmasynda daha etkili oldu?u fark edildi ve üçlü test fikri ortaya atyldy. Dahasy üçlü testin sadece Down sendromu de?il Trizomi 18 ady verilen bir ba?ka kromozom anomalisi açysyndan da yüksek risk altyndaki kadynlary belirledi?i fark edildi. Tüm dünyada yapylan birçok çaly?ma üçlü testin Down Sendromlu bebeklerin %60-70'ini hamileli?in ortalarynda saptayabildi?ini ortaya koydu. Ancak bilim adamlary bunlarla yetinmedi. Amaç daha erken dönemde anomalili bebekleri tespit etmek ve bu gebelikleri sonlandyrmak oldu?u için çaly?malar, anomali riskini daha erken dönemde ve daha yüksek duyarlylykla saptayabilecek testlerin geli?tirilmesine yöneltildi. Bu çaly?malaryn sonucunda ikili test ya da ilk trimester tarama testi ady verilen kavram ortaya atyldy.

YLK TRYMESTER TARAMA TESTY NEDYR?
11-14 testi olarak da bilinen ilk trimester tarama testi Down sendromu ve Trizomi 18 ady verilen kromozomal anomaliye sahip bebekleri gebeli?in çok erken dönemlerinde saptamaya yönelik bir tarama testidir. Tüm tarama testlerinde oldu?u gibi bu test de tany koydurmaz. Sadece hastalyk açysyndan yüksek risk altyndaki bebekleri i?aret eder ve bu bebeklerde kesin tanyya götüren tanysal testlerin yapylmasyny sa?lar. Bir ba?ka deyi?le testin yüksek risk göstermesi bebekte anomali oldu?unun kanyty olmady?y gibi, riskin dü?ük çykmasy da bebe?in tamamen sa?lykly oldu?unu garanti etmez.

Ylk trimester tarama testinin üçlü test ile kar?yla?tyryldy?ynda bazy avantajlary vardyr. Bunlardan en önemlisi testin daha erken dönemde yapylmasy sonucu olasy bir olumsuzluk durumunda gebeli?in daha erken ve risksiz ?ekilde sonlandyrylmasyna olanak tanyr. Dahasy duyarlyly?y üçlü teste göre daha yüksektir ve Down sendromu ile trizomi 18 olgularynyn %90'ynyn tanymasyna yardymcy olur.

11-14 TESTY NASIL YAPILIR?
11-14 testi temel olarak iki ayry incelemenin birarada de?erlendirilmesi ile yapylyr. Bunlar:

 1. Bebe?in ensesinin arkasynda bulunan syvy kysmyn kalynly?ynyn ultrason ile ölçülmesi (fetal ense kalynly?y)
 2. Anneden alynan kan örne?inde gebelik hormonu olan beta-hCG'nin serbest kysmynyn (free beta-hCG) ve PAPP-A (gebeli?e özgü plazma proteini-A, pregnancy associated plasma protein-A) ady verilen bir di?er proteinin ölçülmesidir

Bu ölçümler tek ba?laryna yapyldy?ynda duyarlylyklary dü?ükken bir arada de?erlendirildiklerinde ba?ary ?ansy %90'a kadar çykmaktadyr.

FETAL ENSE KALINLI?I
Fetal ense kalynly?y, ultrasonografide bebe?in boynunun arka kysmynda koyu renkli olarak görünen kysmy anlatmak için kullanylan bir terimdir. Terimin ingilizcedeki orijinal ?ekli "nuchal translucency"dir. Gebelik ilerleyip bebek büyüdükçe ense kalynly?y da giderek artar. Bu nedenle ölçüm 11-14. haftalar arasynda yapylabilir ve büyük dikkat gerektirir. Ölçüm yapylyrken yapylacak milimetrik bir hata risk oranlarynda büyük de?i?ikli?e neden olabilir.

Yapylan çok sayyda ara?tyrmada 11 ile 14. gebelik haftalary arasyndaki fetal ense kalynly?y ile Down sendromu ba?ta olmak üzere bazy kromozom anomalileri arasynda syky bir ili?ki oldu?u ortaya konmu?tur. De?i?ik ara?tyrmalarda sadece belirtilen zaman diliminde fetal ense kalynly?ynyn ölçülmesi ile Down sendromlu bebeklerin %40-70'inin saptanabildi?i ortaya konmu?tur. Ancak bu bebeklerin annelerinin, ileri ya? gebelikleri ya da daha önceki gebeliklerinde kromozom anomalili bebek do?urma öyküsü nedeni ile incelemeye alynan zaten yüksek riski gebeler oldu?u akylda tutulmalydyr.

Dü?ük risk grubundaki kadynlarda yapylan çaly?malar ise çeli?kili sonuçlar vermi?tir. Bu çeli?kinin altynda yatan neden ölçümü yapan ki?iler arasynda, hatta ayny ki?inin ölçüm yapmasy durumunda bile iki ölçüm arasynda ortaya çykan farklylyklardyr. Ek olarak artmy? fetal kalynly?yn tanymy ile ilgili de fikir birli?i uzunca bir süre sa?lanamamy?tyr. Fetal ense kalynly?y ölçülürken ultrasonun hangi kesitinin kullanylmasy gerekti?i de uzunca bir süre tarty?ma konusu olmu?, farkly kesitlerin duyarlyly?ynyn daha yüksek oldu?u ileri sürülmü?tür.

Günümüzde yaygyn olarak kabul edilen görü?e göre gebeli?in 11-14. haftalary arasynda bebe?in ba?-popo uzunlu?unun ölçüldü?ü kesitte ense kalynly?ynyn 3 milimetreden fazla olmasy artmy? fetal ense kalynly?y olarak kabul edilmektedir.

Transvajinal ultrasonografide
fetal ense kalynly?y ölçümü

Fetal ense kalynly?y sadece kromozom anomalilerinde artmaz. Ara?tyrmalarda artmy? fetal ense kalynly?ynyn di?er bazy genetik bozukluklarla birlikte temel olarak bebe?e ait kalp anomalilerinde de artty?y gösterilmi?tir. Bebe?e ait kalp anomalileri ikinci trimesterda yapylan detayly ultrasonografi ile saptanmaktadyr. Kromozom bozuklu?u olan bebeklerin %50-90'ynda kalp ve büyük damarlarda da anomali olmaktadyr. Bu nedenle kromozomal bozukluklarda meydana gelen ense kalynly?y arty?ynyn temel nedeninin aslynda e?lik eden bir kalp anomalisi oldu?u dü?üncesi ileri sürülmü?tür.

Fetal ense kalynly?ynyn normalden fazla olabildi?i durumlar ?unlardyr:

 • Kromozomal bozukluklar: Trizomi 13, trizomi 18, trizomi 21 (down sendromu), Turner sendromu (45, X0)
 • Kalp anomalileri
 • Akci?er anomalileri (diyafram hernisi)
 • Böbrek anomalileri
 • Karyn duvary anomalileri (omfalosel)
 • Bazy genetik hastalyklar (Arthrogryposis, Noonan sendromu, Smith-Lemli-Opitz sendromu, Stickler sendromu, Jarco-Levine sendromu ve bazy iskelet anomalileri

Fetal ense kalynly?y ölçümünün kromozomal bozukluklaryn erken dönemde saptanmasynda tek ba?yna kullanylmasynyn bazy sakyncalary vardyr. Pekçok anomalili gebeli?in dü?ükle sonuçlandy?y göz önüne alyndy?ynda hataly pozitif test sonrasy yapylacak olan koriyon villus örneklemesi normal olan bir bebekte dü?ük riskini arttyracaktyr. Öte yandan hücrelerin bazylarynyn normal bazylarynyn da anormal oldu?u mozaisizm varly?ynda villus örneklemesinde sadece anormal olan hücrelerin görülmesi hayatyny normal olarak sürdürebilecek bir bebe?in ya?amyna son verilmesine neden olacaktyr. Bunlara ek olarak erken dönemde yapylan koriyon villus örneklemesi daha ileriki dönemlerde yapylan amniyosenteze göre hem daha zor hem de daha pahaly bir incelemedir. Bunlardan çok daha önemlisi öçümü yapan ki?inin deneyimidir. Ölçülen de?erler milimetrenin onda biri düzeyinde oldu?undan yapylacak en ufak bir hata risk de?erlerinde önemli de?i?ikliklere neden olacaktyr. Tüm bu nedenlerle tek ba?yna yapylan fetal ense ölçümünün maliyet-etkinlik orany tatminkar de?ildir.

Fetal ense kalynly?y ile trizomi görülme riski arasyndaki ili?ki ?u ?ekildedir.

Fetal ense kalynly?y
(milimetre)
Trizomi 13, 18 veya 21
görülme riski
(%)
3 6
4 31
5 49
6 48
7 71
8 54
9 50
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
feelings Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 24-Eylül-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 62478
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti feelings Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Kasim-2009 Saat 13:11
Gebelikte ortaya çykabilecek bazy problemleri te?his edebilmek için yapylan prenatal testlerden önemlileri a?a?yda syralanmy?tyr. Bunlardan bazylary tüm gebe kadynlarda rutin olarak istenmektedir. Rutin dy?yndaki di?er testler,sizin ve ailenizin tybbi öyküsü do?rultusunda gerekli görülürse doktorunuz tarafyndan istenecektir. Akylda tutulmasy gereken ?ey ; sonucu normal çykmasa da,testler her zaman bir problem oldu?unu göstermez. Böyle durumlarda genel olarak ek testlere ihtiyaç duyulur veya anormal sonuç veren test yenilenir. E?er gerçekten bir problem tesbit edilirse bunun ne anlama geldi?i ve tedavi edilebilme olanaklaryny doktorunuzla ya da ilgili yetkililerle görü?ünüz. Tüm bu tybbi giri?imlerde,testlerin kendisi ya da tedavi yöntemleri ile ilgili bazy mutlak riskler de söz konusudur. Uygulamalardan önce bu riskleri de doktorunuzla konu?unuz.Rh ( Rhesus ) testi ...Bu test Rh pozitif (+) ya da Rh negatif ( - ) kana sahip oldu?unuzu gösterir.Kadynlaryn % 8 – 15 kadary Rh negatif kan grubundandyr.Rh negatif kana sahip olmak gebelik açysyndan bir problem demek anlamyna gelmez.Rh negatif kana sahip olmak e?er baba Rh (+) ise bebe?in de Rh (+) olabilme ihtimalinden dolayy kaygy uyandyryr. Gebeli?iniz boyunca bebe?iniz ve sizin kanynyz birbiriyle kary?acaktyr.Sizin Rh (-) kanynyz ile bebe?inizin Rh (+) kany kar?yla?ty?ynda vücudunuz Rh (+) kan hücrelerini yabancy bir dü?man olarak görerek ona kar?y antikor denilen koruyucu hücreler üretecektir.Bu antikorlar ortak kan dola?ymynyz sayesinde tekrar bebe?inize ula?ty?ynda bebe?inizin Rh (+) kan hücrelerini yok edeceklerdir.Bu nedenle e?er siz Rh (-),bebe?iniz de Rh (+) kan grubuna sahipseniz,bebe?inize kar?y ne kadar antikor üretti?inizi anlamak için,doktorunuz,gebeli?iniz boyunca belirli aralyklarla bunu kontrol edecektir.Rh uyumsuzlu?u ilk gebelikte ço?unlukla tehlike arzetmez,çünkü genellikle Rh (+) bir bebe?e ilk kez gebe kalan bir anne adayy,yeteri kadar antikor üretene kadar do?um gerçekle?mi? ve dolayysyyla da ilk bebek bu durumdan etkilenmemi? olur.Ancak ayny anne sonraki hamileliklerinden birinde tekrar bir Rh (+) bebe?e gebe kalacak olursa bu bebek için gerçek ve önemli bir tehlike söz konusudur,çünkü;bu sefer annenin koruyucu antikorlary yeterli sayyda ve saldyryya hazyrdyrlar.Rh uyumsuzlu?u olan tüm gebeliklerde,gebeli?in 28.haftasynda ve do?umdan sonraki ilk 72 saat içinde,Rh immunglobini denen i?nenin anneye yapylmasyyla, olu?abilecek komplikasyonlardan korunulmu? olunur.Bu enjeksiyon antikor olu?ma riskini büyük oranda azaltacaktyr.Böylece sonraki gebeliklerinizde Rh uyumsuzlu?una ba?ly bir problem ya?amanyz engellenmi? olacaktyr. Rh (-) kan grubundan olan bir kadyn dy? gebeli?e maruz kalmy? veya dü?ük yapmy? olsa bile,ya da gebeli?i devam ederken koryonik villus örneklemesi,perkütan umblikal kord örneklemesi veya amniyosentez gibi bir takym ileri tetkiklerin uygulamasy altyna giriyorsa mutlaka Rhogam ( Rh immunglobini ) almasy gerekir.E?er bu konuda aklynyza takylan herhengi bir ?ey varsa mutlaka doktorunuzla payla?malysynyz.Hemoglobin kontrolü ...Gebelikte çok yaygyn olarak görülebilen anemi ( kansyzlyk ) ya da kyrmyzy kan hücrelerinde azalma gibi durumlary anlamak için hemoglobin seviyeniz kontrol edilmi? olmasy gerekir.Gerçi bu kontrolde herhengi bir eksiklik tesbit edilmese de,gebelikte demir ihtiyacy artaca?y için,doktorunuz mutlaka size bir demir ilacy ya da demir de içeren bir vitamin verecektir.Bu demir ilaçlary dy?kynyzy koyu renge ( siyaha yakyn ) boyayacaktyr.Ayryca verilen bu prenatal vitamin ilaçlary kabyzly?a da neden olabilir.Kabyzlyktan , syvy gydalara a?yrlyk vererek,kepek,meyve ve sebze gibi lifli besinlerle beslenerek ve egzersiz yaparak korunabilirsiniz.E?er kabyzly?ynyz bunlara ra?men devam ederse ek tedavi yöntemleri için doktorunuzla görü?ünüz.Gonore ve Klamidya testleri ...Seks yoluyla geçen bu hastalyklar kysyrly?a,körlü?e,eklem iltihabyna ve çe?itli üriner ( idrar yollary ) hastalyklara neden olabilirler.Ayny zamanda do?um syrasynda anneden bebe?e bula?abilecek olan gonore enfeksiyonu gonokokkal konjunktivit denilen ve tadavi edilmedi?inde bebekte körlükle sonuçlanacak bir hastaly?a da neden olabilir.Gonore ya da klamidya enfeksiyonu bulunan bir kadyn antibiyotikler kullanylarak daima güvenli bir ?ekilde tedavi edilebilir.Yeni do?an bebeklerin gözleri de do?umdan hemen sonra rutin olarak gözlerine gerekli antibiyotikler damlatylmak suretiyle bu tip komplikasyonlardan korunmu? olur.Sfiliz testi ...Bu da her gebe kadynyn yaptyrmasy gereken testlerden biridir.Sfiliz; cinsel yolla bula?an ve tüm vücuda yayylarak,kalp hastalyklaryna,nörolojik arazlara ve hatta ölüme neden olabilecek bir hastalyktyr.Gebelik syrasynda dü?üklere ya da erken do?uma neden olabildi?i gibi do?an bebeklerde de anemi,sinir sistemi arazlary,kemik ve di? yapysynda bozukluklar ve karaci?er hastalyklaryna neden olabilir.E?er hastalyk gebeli?in erken dönemlerinde te?his edilir ve tedavi yoluna gidilirse sifilizin bu tip komplikasyonlaryndan da korunulmu? olur.Klamidya testi ...Amerika’da seks yoluyla en syk geçen hastalyktyr.Tedavi edilmedi?i taktirde,serviksten uterus yoluyla tüplere ve overlere yayylarak kysyrlykla sonuçlanabilecek olan PID’e ( pelvic infammatory disease : pelvik inlamatuar hastalyk ) neden olabilir.Gebelik syrasynda ise erken do?umlara,dü?ük ve ölü do?umlara neden olabilir.Enfekte olan anneden do?an bebeklerde ise,pnömoni ( zatürre ),kulak enfeksiyonlary ve körlü?e kadar gidebilen göz enfeksiyonlaryna neden olabilirler.Klamidya servikal muayene ve serviksten alynan hücre örneklerinin incelenmesi ile te?his edilebilir ve daima antibiyotiklerle kolayca tedavi edilebilir.Rubella testi ...Rubella (kyzamykçyk) testi ,kyzamyk virüsüne kar?y ba?y?yk olup olmady?ynyzy gösterir.Çocuklu?unda hemen her kadyn a?ylandy?y için genellikle herkes ba?y?yktyr.E?er ba?y?yk de?ilseniz doktorunuz size,gebeli?iniz boyunca kyzamykly ki?ilerden uzak kalmanyzy önerecektir.Bu çok zor olmaz,çünkü rutin kyzamyk a?ylamasyndan dolayy kyzamyk enfeksiyonlu ki?iye rastlamak oldukça zordur.Yine de enfekte bir ki?iyle kar?yla?mak her zaman enfeksiyonu kapmak demek de?ildir,fakat,e?er gebeli?inizin ilk 3 ayy içinde enfekte olmu?sanyz bebe?inizde do?umsal bir anomali geli?me ihtimali vardyr.E?er kyzamy?a kar?y korunmanyz yoksa doktorunuz muhtemelen size gebeli?inizden hemen sonra,gelece gebeliklerinizde problem olmamasy için a?ylama önerecektir.Bu a?ylama sizi kyzamyktan koruyacaktyr.A?ylamadan en az 3-4 hafta sonrasyna kadar yeni bir gebelikten korunmanyz gerekmekle birlikte,geb iken a?ylanmanyn zararly oldu?una dair bir kanyt da yoktur.HIV ( AIDS ) testi ...HIV ( Human Immundefency Virus = Ynsan ba?y?yklyk yetmezlik virüsü ) , AIDS e ( Acquired Immun Defency Syndrom = Kazanylmy? ba?y?yklyk yetmezli?i sendromu ) neden olan virüstür.AIDS,vücudun enfeksiyon hastalyklaryna kar?y sava?ma kabiliyetini yok eder.HIV ya da AIDS için kesin tedavi olamamakla birlikte,uygulanacak tedaviler ya?am uzatycy ve koruyucu olacaktyr.HIV,enfekte vücut syvylary ( meni,kan ve vajinal salgy ) ile bula?yr.Doktorunuz siznle risk faktörleri konusunda konu?acak ve HIV kan testi yaptyryp yaptymady?ynyzy soracaktyr.Aslynda her gebe kadynyn,riskli olup olmady?ynda ya da daha önce HIV testi yapylyp yapylmady?yna bakmaksyzyn bu testi yaptyrmasy gereklidir.HIV virüsü ta?yyan bir anne adayy virusu mutlaka bebe?ine de geçirece?i için bu testi yaptyrmy? olmasy çok önemlidir.E?er test pozitif çykarsa,doktorunuz,bunun bebe?e geçi?ini engellemeye çaly?acak veya enfekte olan bebekte virusun etkilerini yava?latacak bir takym ilaçlar verebilir.Bu ilaçlar virüsün bebe?inize bula?ma riskini oldukça azaltabilecektir.Hepatit B virus taramasy ...Hepatit B virüsü karaci?eri tutar ve hasarlanmasyna yol açar.Enfekte kan,meni,vajinal salgy ve tükrük gibi vücut syvylary ile bula?yr.Hepatit B virüsü açysyndan risk alyyndaki ki?iler;sa?lyk çaly?anlary,birden fazla seks partneri olanlar,daha önce seks yoluyla buala?an bir hastalyk geçirmi? olanlar,damardan uyu?turucu kullananlar,kan nakli yaptyranlar veya diyaliz tedavisi görenlerdir.Gebe kadynlar basit bir kan testiyle hastalykly olup olmadyklaryny anlayabilirler.E?er daha önce hepatit geçirmediyseniz,fakat virüsle kar?yla?ma riskinizin yüksek oldu?unu dü?ünüyorsanyz,gebelik syrasynda bile buna kar?y güvenli bir ?ekilde a?ylanabilirsiniz.E?er testiniz pozitif ise,bebe?inizi enfeksiyondan korumak için,do?umdan hemen sonra HBV immunglobini ve a?ysy yapylmalydyr.Glukoz ( ?eker ) tolerans testi ...Glukoz tolerans testi ( GGT ),gebeli?inin 24 – 28 haftalarynda her gebe kadyna uygulanmalydyr.Bu test,aslynda diabet ( ?eker ) hastaly?y gibi olamamakla birlikte, gestasyonel diabet denilen ve gebelikte hormonlaryn etkisiyle ortaya çykan klinik durumun tesbit edilmesinden ibarettir.Gebelikleri syrasynda yapylan bu testte kan ?ekeri yüksek çykan gebelerin bebekleri ço?unlukla normalden daha iri olurlar ve do?duktan sonra,hayatlary boyunca da diabet hastaly?y açysyndan yüksek risk ta?yrlar.Bu test için size,önce ?ekrli,standart bir içecek verilir.Sonra,kysa bir zaman sonra kan ?ekerinin seviyesi tesbit edilir.Kan ?ekerinizin yüksek çykmasy her zaman gestasyonel diabet demek de?ildir ve sadece daha ileri tetkiklerin yapylmasyna neden olur.Toksoplazmozis testi ...Toksoplazmozis enfeksiyonu , çi? et yemekle ve özellikle kedi gibi çi? et yiyen hayvanlaryn dy?kylaryna temasla bula?yr.Gebelikte bu enfeksiyona maruz kalmak,bebekte bir takym do?umsal arazlara neden olabilir.Herkes bu teste maruz kalmak zorunda de?ildir,faka ,özellikle kontrol altynda olmayan kedilerle temasy olanlar yaptyrmalydyrlar.Gebe kadynlaryn tümü kedilere dokunmaktan kaçynmaly ve çi? et içeren besinlerden uzak kalmalydyrlar.Ultrason ...Ultrason ya da sonografi (usg ) ,ses dalgalaryny kullanarak fetüsün temsili bir resmini elde etmeye yarayan bir görüntüleme metodudur.Gebeli?in erken dönemlerinde yapylan usg,gebeli?i teyid etmek,gebeli?in gerçek ya?yny ve uterus içindeki lokalizasyonunu tesbit etmek ve fetus sayysyny belirlemek için uygulanyr.Daha sonraki usg kontrolleri ise,bebe?in zamanla uyumlu olarak geli?ip geli?medi?ini ve bebe?in merkezi sinir sistemi ile di?er organlaryny takip etmek için uygulanyr.Bir kysym do?umsal defektleri tesbit edebilmekle birlikte bütün do?umsal defektleri tesbit etmek mümkün de?ildir.Rutin ultrason takibinin yararlary tarty?maly olsa da ço?u gebe bir güvence olarak bunu yaptyrmak istemektedir.Non-stes testi ...Non-stres testi ( NST ) , fetal kalp atymlaryny takip etmeye yarayan elektronik bir monitörizasyon sistemidir. Sonuçlary,fetüsün sa?ly?y konusunda sizi ve doktrounuzu yeterince rahatlatacak güvenliktedir.Genellikle diabetli ya da yüksek tansiyonlu gebelerde, ço?ul gebeliklerde veya di?er gebelik komplikasyonlarynda gerek duyulur.Ayryca beklenen do?um tarihiniz geçmesine ra?men do?um ba?lamamy? ise de uygulanyr.Biyofizik profil ...Biofizik profil ( BFP ) ,ultrason kullanylarak,bazen NST nin de eklenmesiyle birlikte fetusun geli?im parametrelerini de?erlendirmek için uygulanan bir testtir.Bu test ile fetal solunum,vücut hareketleri,kas yonusu ve amniyotik syvy miktary de?erlendirilir.Biyofizik profil de NST ile ayny gereklilik hallerinde kullanylyr.Doktorunuz, gerekli oldu?u durumlarda hangi testi ve niçin tercih etti?ini size açyklayacaktyr.
Alperim o?lum benim,Zeynebim kyzym benim sizi çok seviyorum
siz benim ya?ama gücüm,sevincim,her?eyimsiniz..
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Agustos-2009 Saat 02:50
   
Do?um sonrasy beslenmenin 11 püf noktasy

Hamilelik & Do?um - Do?um ve Sonrasy

Do?um sonrasynda annelerin aklyna gelen sorularyn ilki, fazla kilolardan nasyl kurtulacaklarydyr. Ama lohusalyk döneminde kilolarynyzy dert edinmeyin. Emziren annelerin hem kendilerini hem de bebeklerinin sa?lyklaryny ön planda tutmasy gerekti?ini söyleyen Amerikan Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Ay?e Korkmaz kadynlara do?um sonrasy beslenme ile ilgili ipuçlary veriyor.

Aslynda hamilelik döneminde uygulady?ynyz beslenme programyyla do?um sonrasy beslenme planynyz arasynda pek fark yok. Süt kalitesinin iyi olmasy emzirme dönemindeki yeterli ve dengeli beslenme ile ba?lantylydyr. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken bazy hususlar var:

• Öncelikle emzirmenin yo?un oldu?u ilk 6 ayda kilo vermek için hiçbir zayyflama diyeti uygulamayyn.
• Özellikle ya?ly yemekler yapmaktan kaçynyn. Daha çok yzgara veya buharda pi?irme yöntemlerini kullanyn.
• Emzirme döneminde zayyflama diyeti uygulamayynyz. Ancak a?yry ya?ly, unlu ve ?ekerli gydalary çok fazla tüketmemeye çaly?ynyz.
• “Sütüm olacak” diye kilolarca tatly yemenize gerek yok. Çünkü ?eker ve ?ekerli besinler sütünüzü artyrmaz.
• Aspirin bile olsa, doktorunuza ba?vurmadan ilaç almamalysynyz. Bunlar sütünüze geçebilir veya sütünüzün azalmasyna neden olabilir.
• Do?umdan sonra emzirme döneminiz içerisinde günlük 2,5-3 litre syvy almaya özen gösteriniz. Hazyr meyve sulary ve asitli içecekler yerine, az ?ekerli komposto suyu ve taze sykylmy? meye sularyny tercih ediniz.
• Hamilelikle birlikte aldy?ynyz fazla kilolardan kurtulmak için ayda 1-2 kilodan fazla vermemelisiniz.
• Canynyz tatly yemek istedi?i zaman sütlü tatlylary tercih ediniz. Böylece hem kilo kontrolü açysyndan hem de kalsiyum alymy açysyndan iyi bir tercih yapmy? olursunuz.
• ?ekerli gydalarda ?eker yerine pekmezi tercih ederek kansyzly?a kar?y önlem almy? olacaksynyz.
• Bazy besinlerdeki gaz yapycy ö?eler sütünüze geçebilir bu da bebe?inizin rahatsyz olmasyna neden olabilir. Bu besinleri tüketirken dikkati olunuz. Bu besinler arasynda; süt, yo?urt, karnybahar, brokoli, lahana yer almaktadyr. Yalnyz unutulmamalydyr ki gaz yapacak besinler ki?iden ki?iye de?i?klik gösterebilmektedir.
• Kansyzly?a neden olabilece?i için yemekler ile birlikte çay tüketmemeye dikkat ediniz. Yemek yedikten 1-2 saat sonra açyk ve limonlu olarak tüketebilirisiniz.
• Kaynaklarda tatlandyrycy kullanmanyn bir sakyncasy olmady?y söylense bile anne sütü verdi?iniz süre içerisinde tatlandyrycy ve tatlandyrycy ile yapylmy? ürünlerden uzak durmaya özen gösteriniz.
• Anne sütüne geçti?i için bebe?i etkileyece?inden emzirme döneminde alkol kullanymy sakyncalydyr.

Hamileli?iniz syrasynda “biz artyk iki ki?iyiz” manty?yyla aldy?ynyz kilolar do?um sonrasynda sizi iyice rahatsyz etmeye ba?lar. Çünkü amacynyza ula?my?; bebe?inizi dünyaya getirmi?sinizdir. Geriye kalan fazla kilolarynyzdan nasyl kurtulaca?ynyzdyr. Ancak do?um sonrasynda (e?er emzirmenize bir mani yoksa) en az alty ay bebe?inizi emzirece?inizden beslenmenizdeki ayarlamalary bu ko?ula göre yapmalysynyz. Ayryca ?unu da ilk madde olarak belirtmekte fayda var ki bebe?inizi emzirmek kilo vermenizi kolayla?tyran en etkili yöntemdir.

Çünkü emzirme syrasynda bazal metabolizma hyzy denilen vücudun harcady?y enerji, normal dönemden daha fazladyr. Bu nedenle, bu dönemde uygulanan sa?lykly bir beslenme programy ile hem kilo vermek kolayla?yyor hem de bebe?inizi daha kaliteli sütle beslemi? oluyorsunuz. Ylk maddesi emzirmek olan bu 11 maddelik listemiz ise beslenmenizdeki yeni düzenlemeler için size yol gösterici olabilir:

1-Kalorilere dikkat!
?u anda her lokmanyz bir zamanlar içinizde geli?mekte olan bebe?inizle payla?ty?ynyz kadar önemli olmasa da, besin seçiminiz süt kaliteniz açysyndan önem ta?ymaktadyr. Özellikle yeni bir anne olarak çok daha fazla enerjiye ihtiyacynyz olacak. Bu nedenle e?er emziriyorsanyz hamilelik öncesi a?yrly?ynyzy korumak için almanyz gereken kalori miktaryna günde 400 ile 500 ekstra kalori eklemeniz gerekiyor.

2-Proteinler; beslenmenin yapy ta?lary
Hamileli?iniz boyunca aldy?ynyz proteinler, yavrunuz henüz bir embriyo iken onu sa?lykly bir bebe?e dönü?türmek için gerekli olan hücrelerin meydana gelmesini sa?layacak olu?umda en büyük görevi üstlendi. ?imdi ise, yeterli ve dengeli bir beslenme uygulamak için proteinlere ihtiyacynyz bulunmaktadyr. Enerjinin %15’i proteinlerden gelmelidir. Et, tavuk, balyk, yumurta ve kurubaklagiller proteinler zengin olan besinlerdir. Ayryca bu besinler B grubu vitaminleri, demir ve çinko açysyndan da zengindir.

3-Kalsiyum; gelecek için önemli
Bu dönemde kalsiyum ihtiyacynyzy tam anlamyyla kar?ylamak en çok dikkat etmeniz gereken konulardan biridir. Günlük beslenme içerisinde 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmek yeterli olacaktyr. Kilo kontrolü açysyndan az ya?ly olanlary tercih edebilirsiniz.

4-Do?al vitamin kaynaklary sebze ve meyveler

Meyve ve sebzelerde hayati önem ta?yyan vitaminler ve mineraller bulunur. Her ö?ünde mutlaka sebzeve meyve tüketmeye çaly?ynyz. Pi?irme ?ekli vitamin ve mineral içerikleri üzerinde etkilidir. Bu nedenle sebzeler önce yykanyp sonra mümkün oldu?u kadar büyük parçalar ?eklinde çi?den olacak ?ekilde pi?irilmelidir.

5-Demir açy?ynyzy mutlaka telafi edin

Vücuttaki demir eksikli?i hamilelik döneminde birçok kadynyn kar?ysyna çözülmesi gereken bir sorun olarak ortaya çykyyor. Bunun için hamilelikte demir ihtiyacyna yönelik beslenmenin yany syra doktorun önerdi?i ?ekilde dy?arydan demir takviyesi yapylyyor.

Çünkü hamileli?in ikinci yarysynda bebe?iniz, demir depolaryny olu?tururken sizin demir depolarynyzdan yararlanyr. Bu nedenle, do?um sonrasynda da devam eden demir eksikli?inizi gidermek için ö?ünlerinizi demir yönünden zenginle?tirmek için kyrmyzy et, pekmez, yumurta sarysy günlük beslenmeye eklenmelidir.Yiyeceklerle beraber alynan demirin vücutta kullanylmasyny önemli ölçüde engelleyen çay tüketimini ise mümkün oldu?unca azaltmalysynyz. Ayryca demir emilimini arttyrmak için C vitamini içeren besinler ile tüketilmesi daha iyi olacaktyr. Salata, taze sykylmy? meyve sulary gibi.

6-Folik asiti ihmal etmeyin
Emzirme döneminde de typky hamileli?inizde oldu?u gibi folik asit yönünden zengin besinler tüketmelisiniz. Folik asit en fazla yaprakly ye?il sebzeler, karaci?er, böbrek, yumurta, kabuklu tahyllar, ceviz, badem, fyndyk, fystyk, mercimek, baklagiller ve taze sykylmy? portakal suyunda bulunuyor. Hamilelikte ve emzirme süresinde 400-800 mikrogram alynmasy gerekiyor. Bu miktary besinlerle kar?ylamak zor oldu?u için vitamin haplaryyla açy?y kapatabilirsiniz. Ayryca folik asit vücutta depolanamady?y için her gün almak gerekiyor.

7-Ya?larlardan uzak durun
Enerjinin %30’u bu gruptan sa?lanmalydyr. Özellikle n-3, n-6 ve n-9 ya? asitleri örüntülerine dikkat edilmelidir. n-3 ya? asitleri deniz ürünleri özellikle ya?ly balyklarda (somon, uskumru), soyaya?y, kanola ya?y, yumurta sarysy ve anne sütünde bulunmaktadyr. n-6 ya? asiti; soyaya?y, ayçiçek ve mysyrözü ya?ynda bulunmakta, n-9 ya? asiti ise fyndyk ve zeytinya?ynda bulunmaktadyr.

8-Yyotlu tuz dostunuz
Hamilelik dönemi vücudun iyot gereksiniminin artty?y bir dönem. Çünkü hamilelikte görülen iyot eksikli?i dü?ük, ölü do?um ve bebek ölümlerinde artmaya neden olurken, bebeklerde zeka gerili?ine, sa?yrlyk ve cüceli?e neden oluyor. Emzirme döneminde iyotlu tuz kullanmak iyot ihtiyacyny kar?ylamak için yeterli olacaktyr. Tuzu kapaly ve y?yk almayan yer saklayynyz.

9-Bol bol syvy tüketin
Do?umdan sonra emzirme döneminiz içerisinde günlük 2,5-3 litre syvy almaya özen gösteriniz.Bu miktar syvynyn tamamyny su ile tamamlayabilirsiniz veya hazyr meyve sulary ve asitli içecekler yerine, az ?ekerli komposto suyu ve taze sykylmy? meyve sularyny tercih ediniz.

10-Vitamin takviyesi gerekebilir
Emzirme dönemi içerisinde doktor tavsiyesi ile ek vitamin takviyesi alynabilir. Bu noktada sebze-meyvede bulunan do?al vitaminlerden daha fazla yararlanabilmek için ;meyve sulary sykyldyktan sonra yarym saat içinde tüketlimeli, salata yaparken mümkün oldu?u kadar az byçak ile i?lem uygulanmasyna dikkat edilebilir. Ayryca salatanyn limonu yemeden hemen önce sykylmasyna dikkat edilmelidir.

11- Enerji için karbonhidrat tüketiniz
Emzirme döneminde hamilelikte oldu?u gibi günlük enerjinin %55-60’yny karbonhidratlardan sa?lamanyz gerekmektedir Burada dikkat edilecek nokta ?eker gibi basit karbonhidrat yerine pilav, makarna, patates, ekmek gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Kilo kontrolü sa?lamak açysyndan iyi olacaktyr.


Amerikan Hastanesi
Beslenme ve Diyet Bölümü
Dyt. Ay?e Korkmaz
alyntydyr
 Duzenleyen mystical - 06-Agustos-2009 Saat 12:16
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
esmersileli Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Haziran-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2554
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti esmersileli Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Temmuz-2009 Saat 04:12

>>Kabyzlyk

Neden? Gebelikte kabyzlyk syk rastlanan bir belirtidir. Gebelik hormonlary tüm düz kaslarda oldu?u gibi sindirim sisteminin düz kaslarynda da gev?emeye neden olurlar. Bu gev?eme barsak hareketlerinin yava?lamasyyla sonuçlanyr. Ayryca gebeli?in son dönemlerine do?ru iyice büyümü? olan uterusun rektuma (kalyn barsa?yn son kysmy) basky yapmasy da kabyzlyk geli?mesini kolayla?tyrycy bir etkendir.

Öneri: Kabyzlyktan yakynyyorsanyz hemen ilaç tedavisine ba?lamadan önce yapabilece?iniz bazy ?eyler vardyr: günde iki litre syvy almanyz, sebze ve meyve, yulaf ezmesi gibi lifli besinleri daha fazla ve hergün tüketmeniz ve doktorunuzun önerdi?i ölçüde düzenli egzersiz yapmanyz mutlaka faydaly olacaktyr. Tuvalete çykma ihtiyacy ortaya çykty?ynda bunu ertelememelisiniz. Bazy anne adaylary sabah kahvaltysyndan önce içilen bir bardak ylyk suyun da kendilerine yardymcy oldu?unu belirtmektedir.

>>Hemoroid (Basur)

Neden? Gebelikte büyüyen uterusun toplardamarlara yapty?y basy rektum (kalynbarsa?yn son kysmy) toplardamarlarynyn daha belirgin hale gelmesine ve daha ileri a?amalarda anüs (makat) bölgesinde hemoroid ady verilen ?i?liklerin olu?masyna neden olabilir. Daha önceden hiçbir ?ekilde hemoroidi olmayan bir anne adayynda gebeli?in ilerleyen dönemlerinde bu durum ortaya çykabilir. Önceden hemoroidi olan anne adaylarynda durum gebelikte ilerleyebilir. Özellikle kronik kabyzlyk ve zorlu dy?kylama hemoroidlerde a?ry ya da kanamaya yolaçabilir.

Öneri: Kabyzly?y önlemek için alaca?ynyz önlemler hemoroidlere ba?ly ?ikayetlerinizin azalmasyny sa?layacaktyr. Hemoroidler ?iddetli a?ry ve/veya kanama yaptyklarynda mutlaka doktor de?erlendirmesi gerekir.

>>Pika (A?erme)

Neden? "A?erme" erken gebeli?in normal bir belirtisi olarak kabul edilir. Ancak ileri durumlarda normal gyda maddeleri dy?yndaki maddelerin de a?erilmesi sözkonusu olabilir. Bu maddeler kiremit tozu, kil, toprak gibi maddeler olabilir. Bazy durumlarda ise a?yry miktarlarda tuz, limontuzu, buz parçalary, un, ni?asta, kabartma tozu gibi gyda maddeleri de a?erilen maddeler olabilir. Bir gydayy a?yry miktarlarda yeme ihtiyacy hissediyorsanyz ya da gyda maddesi olmayan bir ?eyi yemek iste?i duyuyorsanyz durumu doktorunuza bildiriniz.

A?erme bazy durumlarda kansyzlyk ya da beslenme bozuklu?u habercisi olabilir (toprak yeme durumunda oldu?u gibi).

>>A?yry tükrük salgysy

Neden? Bazy anne adaylarynda hormonlaryn etkisine ba?ly olarak rahatsyz edici boyutlarda tükrük salgysy olu?abilir. Bu normaldy?y bir duruma i?aret etmez.

Öneri: Bu a?yry tükrük salgysy aldy?ynyz ni?astaly gydalaryn tükrük bezlerini uyarycy etkisinden de kaynaklanyyor olabilir. Bu gydalaryn alymyny kesmeniz ?ikayetlerin geçmesine faydaly olur. Yleri durumlarda tükrük salgysyny azaltmak amacyyla doktor önerisiyle çe?itli ilaçlaryn kullanylmasy mümkündür.

>>Bulanty

Neden? Gebeli?in erken dönemlerinde gebelik hormonlarynyn etkisiyle özellikle sabahlary bulanty ?ikayetleri syklykla meydana gelir.

Öneri: Yine bu konuda da ilaç tedavisine geçmeden önce yapabilece?iniz bazy ?eyler var: Yataktan kalkmadan önce birkaç tuzlu kraker yemek, yataktan çok yava? kalkmak, günlük yedi?iniz miktary sabit tutarak ö?ün sayynyzy üçten be? veya daha fazlasyna çykarmak (midenizin a?yry dolmasyny engellemek için), tiksindi?iniz kokulardan uzak durmak ve yine midenizin gereksiz yere dolmasyny engellemek için syvylary yemekler arasynda almak gibi önlemler mutlaka faydaly olacaktyr.

>>Akynty

Neden? Gebelikte östrojen salgysy önemli ölçüde artar. Bu nedenle daha önceden hiç akynty ?ikayetiniz olmasa bile gebelikte günlük ped kullanacak ?iddette koyu kyvamly ve açyk renkli vajinal akynty ortaya çykabilir. Akyntynyz beyaz renkli ya da renksiz ise, kötü koku içermiyorsa, beraberinde ka?ynty, idrar yaparken yanma ve a?ry gibi belirtiler yoksa bu büyük olasylykla fizyolojik bir akyntydyr. Fizyolojik olmayan akyntylaryn nedeni vajinit ya da di?er genital sistem enfeksiyonlary olabilece?i gibi, özellikle ileri gebelik haftalarynda sizin akynty sandy?ynyz syvy erken membran rupturu (sularyn erken gelmesi) neticesinde bo?almaya devam eden amnios syvysy da olabilir!

Öneri: Kötü kokulu, sary-kahverengi-kanly-kyrmyzy-ye?il gibi rengi olan bir akyntynyz varsa, akyntynyz "su gibiyse (bacaklara kadar giden bir akyntynyn basit bir nedene ba?ly olma olasyly?y çok dü?üktür)", ek ?ikayetleriniz varsa mutlaka doktorunuza ba?vurmalysynyz.

>>Mide yanmasy

Neden? Mide asidinin mideden yemek borusuna geçmesi ve burayy tahri? etmesiyle meydana gelir. Gebeli?e ba?ly genel düz kas gev?emesinin mide-yemek borusu arasyndaki sfinkteri (kapa?y) zayyflatmasy temel nedendir. Özellikle gebeli?in son dönemlerinde büyüyen uterusun mideye basky yapmasy da yakynmalary artyryr. Yatar durumda ?ikayetler daha belirgin hale gelir.

Öneri: Ylaç tedavisine geçmeden önce sizin yapabilecekleriniz, midenizi fazla doldurmamaya özen göstermek, baharatly ve ya?ly yiyeceklerden uzak durmak, yemekten sonra en az bir saat uzanmamak ve yatar konumdayken ba?ynyzy ve gö?üs kafesinizi mide seviyesinden yukaryda tutmak için ek yastyk kullanmaktyr.

>>Yorgunluk ve a?yry uyku hali

Neden? Özellikle gebeli?in ilk dört aylyk döneminde anne adaylary kendilerini a?yry yorgun ve uykusuz hissedebilirler. Bu konuda yapylabilecek ve yapylmasy gereken bir?ey yoktur.

Öneri: Vücudunuzun ihtiyaçlaryna kulak verin ve bol bol dinlenin. Düzenli uyku, düzenli beslenme ve ne kadar yo?un çaly?yrsanyz çaly?yn, her fyrsatta istirahat etmeniz kaliteli bir gebelik dönemi geçirmek için çok önemlidir.

>>Ba?a?rylary

Neden? Gebeli?in erken dönemlerinde ba?a?rylaryna syk rastlanyr. Bazy durumlarda bu ba?a?rysy tedavi edilmemi? sinüzit ya da görme bozuklu?una ba?ly olabilir, ancak ço?u durumda nedeni bulunamamaktadyr. ?iddetli ba?a?rylarynyn di?er belirtilerle birlikte ya da tek ba?yna preeklampsi habercisi olabilece?ini unutmayyn.

Öneri: Ystirahat etmek ve açyk havada yürüyü? yapmak yardymcy olabilir. Bu ba?a?rylary genellikle gebeli?in ortalaryna do?ru kendili?inden kaybolurlar.

>>(Müphem) karyn a?rylary

Neden? Gebelikte uterus (rahim) hyzla büyürken, uterusu yerinde tutan ba?lar bu hyza hemen ayak uyduramazlar. Böylece bu ba?lar uterus büyüyerek yukary çykarken gerilirler. Y?te bu gerilme karynda yerini tam olarak tarif edemedi?iniz, bazen "byçak saplanmasy" hissini veren a?rylara neden olabilir. Gebeli?in ileri dönemlerinde çatynyzy olu?turan kemiklerin eklemlerinde do?uma hazyrly?yn bir parçasy olarak ortaya çykan gev?eme de belli belirsiz a?ry hissi uyandyrabilir. Kabyzlyk da di?er bir "a?ry" nedenidir.

Öneri: Yatarken sol yanynyza yatmanyz, a?ry duydu?unuzda pozisyon de?i?tirmeniz faydaly olabilir. Yleri durumlarda doktor önerisine göre a?ry kesici ilaçlar kullanylabilir. Karyn a?rysynyn bir tehlike belirtisi oldu?unu unutmamaly ve bu a?rylary kendinizce bir nedene ba?lamadan önce doktorunuza dany?malysynyz.

>>Syk idrara çykma hissi

Neden? Büyümekte olan uterus yakyn kom?ulu?unda bulunan mesaneye basy yaparak bu organyn dolma kapasitesini azaltyr. Böylece mesanede az miktarda idrar birikti?inde bile idrar yapma ihtiyacy uyanyr. Özellikle ilk trimesterde ve son trimesterde syk idrara çykma ihtiyacy hissedebilirsiniz.

Öneri: Ydrar yapma ihtiyacynyzy hiçbir zaman ertelemeyin. Beraberinde idrar yaparken yanma, a?ry gibi ?ikayetlerinizi varsa bu durumun idrar yolu enfeksiyonu habercisi olabilece?ini unutmayyn ve konuyu doktorunuza iletin.

>>Kramplar

Neden? Gebeli?in ilerleyen dönemlerinde bacaklarda ortaya çykan kramplaryn temelinde büyüyen uterusun toplardamar sisteminde yaratty?y basy ve buna ba?ly geli?en dola?ym problemleri yatar. Kalsiyum ya da magnezyum nisbi (gebelikte kanyn "sulanmasyna ba?ly) eksikli?inin kramp olu?umunda etken oldu?u dü?ünülmektedir. Kramplar syklykla yatakta ortaya çykarlar.

Öneri: Çe?itli egzersizlerle, masaj, bölgesel sycak uygulama gibi önlemlerle, dinlenmeyle, kalsiyumdan zengin dengeli beslenmeyle bu kramplaryn hafiflemesi mümkündür.

Kramplary çözmek için iki egzersiz önerisi:

 • Ellerinizi sa?lam bir yere yaslayyn. Kramply olan baca?ynyzy dizden bükmeden, yerde kaydyrabildi?iniz kadar geriye do?ru kaydyryn. Bu esnada di?er baca?ynyzy dizden bükebilirsiniz. Son a?amaya geldi?inizde (yani zorlandy?ynyzda) baca?ynyzy bu pozisyonda tutabildi?iniz kadar tutun. Bu esnada gerili olan baca?ynyzy "yaylandyrarak" hareket ettirin.

 • Yere uzanyn. E?inize bir elini kramply olan baca?ynyzyn dizine bastyrmasyny, di?er elini de ayak tabanynyzy size do?ru germesini söyleyin. Bu egzersizde aya?ynyz baca?ynyzla 90 derecelik bir açy olu?turur. Bu esnada baldyrlarynyzda hafif bir a?ry duymanyz normaldir. E?iniz aya?ynyzy yumu?ak hamlelerle ileri geri hareket ettirdi?inde kramplarynyzyn hafifleme olasyly?y yüksektir.

?ikayetlerinizin geçmemesi durumunda doktorunuzun önerisiyle kullanaca?ynyz kalsiyum veya magnezyum içeren ilaçlar yardymcy olabilir.

>>Gebelik maskesi (Kloazma)

Neden? Gebelikte salgylanan hormonlar ciltte de?i?ikliklere neden olabilirler. Yüzde, gözlerin etrafynda daha belirgin olarak ortaya çykan renk de?i?ikliklerine kloazma ady verilir. Kloazma gebelikten sonra genellikle kaybolur.

Öneri: Direkt güne?y?y?yna maruz kalmaktan kaçynarak bu renk de?i?ikliklerinin ?iddetini azaltmanyz mümkündür.

>>Karynda ve gö?üslerde çatlaklar

Neden? Büyüyen uterus ve hacmi artan gö?üsleriniz bu bölgelerde cildinizin gerilmesine ve çatlamasyna neden olabilir.

Öneri: Bu çatlaklar kalycy olmakla birlikte, bunlaryn ?iddetini ve ka?ynty ?ikayetlerini gidermek için kullanabilece?iniz krem ?eklinde ilaçlar mevcuttur.

>>Varisler

Neden? Büyüyen uterusun ana toplardamarlara basy yapmasy sonucu basynyn altynda kalan toplardamarlaryn içindeki basynç artar ve bu damarlar daha belirgin hale gelirler. Özellikle ayakta uzun süre durmak zorunda olanlarda varolan varisler belirginle?ebilir ya da bu varisler ilk kez gebelik döneminde ortaya çykabilir.

Öneri: Ayakta uzun süre durmaktan kaçynmak, mümkün olan her durumda istirahat etmek, doktorunuzun önerdi?i egzersizleri uygulamak, otururken ya da yatarken ayaklarynyzy vücudunuzdan daha yüksekte tutmak gibi önlemlerle varis geli?imini önleyebilir ya da en azyndan hafifletebilirsiniz. Bacaklarynyzyn dola?ymyny daha da bozacak olan bel kysmy dar kyyafetler giymekten kaçynyn. Varis çoraplaryny doktorunuzun önerilerine göre kullanmalysynyz.

>>Nefes almada zorluk

Neden? Özellikle gebeli?in son dönemlerinde uterus ve bebek karyn içinde daha fazla yer kaplamaya ba?lady?ynda nefes almada zorluklar ya?ayabilirsiniz. Bunun nedeni, uterusun diyafragma kasyna (bu kas karyn bo?lu?unu ve gö?üs kafesini birbirinden ayyran yapydyr) basky yapmasy ve akci?erlerin geni?lemesini kysmen engellemesidir.

Öneri: Doktorunuzun size ö?retti?i ?ekilde derin nefes egzersizlerini hergün düzenli aralyklarla uygulamalysynyz. Kalabalyk ve havasyz, sigara içilen yerlerden kaçynyn. Kendinizi yoracak (yani oksijen ihtiyacynyzy a?yry derecede artyracak) hareketlerden kaçynmalysynyz.

>>Bel a?rylary

Neden? Gebelik ilerledikçe vücudunuzun a?yrlyk merkezi de?i?ir. Buna uyum sa?lamak için bel omurlarynyzyn içbükeyli?i de ilerleyici bir ?ekilde artar ve omurlara binen yük sabit tutulmaya çaly?ylyr. Beli zorlayycy hareketler, ortopedik olmayan yatakta yatylmasy (yata?ynyzyn dö?emesi sert olmalydyr), a?yr nesneler kaldyrylmasy, a?yry bedensel yorgunluk gibi etkenler bölgedeki kaslarda spazm olu?masyna, ba?laryn gerilmesine ve böylece bel a?rysy olu?masyna neden olabilir. Yüksek topuklu ayakkabylar da bel omurlarynyzyn de?i?en a?yrlyk merkezinize sa?lady?y uyumu bozarak bel a?rysy ortaya çykmasyna neden olabilir.

Öneri: Belinize "iyi" davranarak, doktorunuzun önerdi?i gev?eme egzersizlerini uygulayarak, dinlenmenize gereken önemi vererek bel a?rylarynyzyn hafiflemesini veya ortadan kalkmasyny sa?layabilirsiniz. ?iddetli bela?rylarynda mutlaka doktorunuza ba?vurun. Korse kullanymy konusunda mutlaka doktorunuza dany?yn.

>>Ayaklarda ?i?me

Neden? Gebelik ilerledikçe hücrelerarasy sahada syvy miktary artar ve bu da dokularyn daha "?i?" hale gelmesine neden olur. Özellikle ayak bilekleri gibi uterus basysy nedeniyle olu?an dola?ym yava?lamasyndan çok etkilenen bölgelerde ödem ady verilen ?i?likler ortaya çykar. Ödemli bölgeye parmakla basyldy?ynda bu bölgenin kolayca içe göçtü?ü ve bir çukurluk olu?tu?u, bu çukurlu?un bir süre de?i?meden kaldy?y gözlenir. Ödemler çaly?anlarda özellikle ak?am saatlerinde daha belirgindir ve istirahatle hafifler.

Öneri: Ayaklardaki ?i?meleri etkili bir ?ekilde önleyecek bir tedavi yöntemi yoktur. Eskiden uygulanan tuz kysytlamasy, idrar söktürücü ilaç kullanymy gibi öneriler artyk ça?dy?y olarak kabul edilmektedir. Zira ayaklardaki ödem gebeli?in fizyolojik de?i?iklikleridirler. Ancak ellerde, yüzde ve di?er bölgelerde olu?an ?i?liklerin preeklampsi habercisi olabilece?ini unutmayyn.

>>Gö?üslerden süt gelmesi

Neden? Özellikle gebeli?in ikinci yarysyndan sonra gö?üslerinizden süte benzeyen bir syvy gelebilir. Prolaktin hormonu salgysyna ba?ly olarak üretilen ve kolostrum ady verilen bu syvy esas süt yapymyna hazyrlyk a?amasynda üretilen bir syvydyr. Gebelikte gö?üslerden süt gelmesi ileri inceleme ve tedavi gerektiren bir durum de?ildir.

Öneri: Gö?üslerinizden gelen syvynyn süte benzemedi?i hissini ta?yrsanyz bu durumu doktora iletin. Memeuçlarynyzy kontrol amacyyla asla sykmayyn.Duzenleyen mystical - 20-Temmuz-2009 Saat 05:21
Basa don
ergenemtsk Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 10-Mayis-2009
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 473
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ergenemtsk Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 15-Haziran-2009 Saat 09:41
Bugün kadynlar rahatsyzly?y en aza indirip, do?um sürecini hyzlandyrmak için vücutlaryny nasyl kullanacaklaryny ö?renebiliyorlar. Çe?itli pozisyonlary denemek do?um sancylary ve do?um syrasynda sizin için en iyinin ne oldu?unu bulmak için yardym edebilir. Y?te çe?itli do?um sancysy ve do?um pozisyonlary hakkynda bilmeniz gerekenler.

Ayakta Durmak


Avantajlary

Ceninin oksijeni mükemmel
Yerçekimini kullanyr.
Kasylmalar daha etkili ve daha az acylydyr.
Do?umu hyzlandyrmaya yardym eder.
Ytme gereksinimini yaratmaya yardym eder.

Dezavantajlary

Do?um için zayyf kontrol
Do?um için görevli olanlar için zor bir görüntü

Yürüme


Avantajlary

Yerçekimini kullanyr.
Kasylmalar syklykla daha az acy verici olur.
Rahim kasylmalaryny te?vik eder.
Bebek le?en kemi?inde iyi düzende durur.
Do?umu hyzlandyrabilir.
Syrt a?rysyny azaltyr.
Yni?i te?vik eder.

Dezavantajlary

Yüksek tansiyonu olan anneler ço?unlukla kullanamaz.
Cenin sürekli elektronik monitöre ba?ly ise kullanylamaz.

Oturma

Avantajlary


Dinlenmek için iyidir.
Yerçekimini kullanyr.
Sürekli elektronik monitörle kullanylabilir.
Yni?i te?vik etmek için do?um topuyla beraber kullanylabilir.

Dezavantajlary


E?er annenin yüksek tansiyonu varsa muhtemelen kullanylamaz.
Daha Fazla Do?um Pozisyonlary

Tuvalette Oturmak

Avantajlary


Perine apy?arasy için rahatlamaya yardym eder.
Anne bacak açma pozisyonuna ve bu çevredeki pelvik baskyya aly?tyrylyr.
Yerçekimini kullanyr.

Dezavantajlary


Tuvalet oturma yerinin gelen basky acy yaratabilir.

Yary Oturma

Avantajlary


Anne için rahattyr.
Yerçekimini iyi kullanyr.
Yyi bir dinlenme pozisyonudur.
Hastane yataklary için kolay olur.
Do?um odasynda anne, baba ve orada bulunan di?erleri için iyi bir görüntüdür.
FHT'ye Cenin Kalp Aty?lary iyi ula?ym sa?lar.

Dezavantajlary


Perineye ula?ym zayyf olabilir.
Kokiksin kuyruk kemi?i hareketlili?ini zayyflatyr.
Perine üzerinde biraz basky ama litotomiden ta? çykarma ameliyaty daha az basky.

Litotomi syrt üstü, bacaklar havada#8212;bu pozisyondan kaçynyn!

Dezavantajlary


Bütün büyük kaplaryn baskysy.
Yyrtylma ve ço?unlukla epiziotomiye gereksinim duyma.
Do?uma yardym etmek için yerçekimi kullanymy yoktur.

Avantajlary


Cenin iyi oksijen alyr.
Anne için iyi bir dinlenme pozisyonudur.
E?er annenin yüksek tansiyonu varsa yardymcydyr.
E?er anne epidural anestezi altyndaysa yardymcydyr.
Syklykla kasylmalary daha etkili hale getirir.
Do?um sürecini ilerletebilir.
Ykinci safhada kasylmalar arasynda dinlenmesi için anne için daha kolaydyr.
Ykinci safhada arka sakral hareketine olanak tanyr.
Dik ini?i yava?latabilir.
E?in bacaklary desteklemesi gerekebilir.
E? do?umda yardym edebilir.
Yyrtylma ve epiziotomiye gereksinim duymayy aza indirir.
Perineye ula?ym mükemmeldir.

Dezavantajlary


E?er anne sürekli ayny pozisyonda yatarken bebe?in syrty dönükse FHT'ye ula?ym zayyftyr.
Yerçekiminin yardymy yoktur.
E?er orada baca?yny tutacak kimse yoksa annenin baca?y annenin dizi altyna destek konulmalydyr.
Anne kendini çok pasif hissedebilir.

Diz Çökme, Destekle E?ilme

Avantajlary


Ynatçy arka gösterim için yardymcydyr.
Bebe?in rotasyonuna yardym eder.
Pelvik sallanty için iyidir.
Do?um balonuyla beraber iyi kullanylyr.
Bilekler ve kollarda daha az gerginlik.
Dik ini?e te?vik eder.
Yerçekimini kullanyr.
Bebe?in rotasyonunu yükseltebilir.
Rahatlyk için a?yrly?y de?i?tirmeye özgürlük tanyr.
Perineye mükemmel ula?ym.
Mükemmel cenin devinimi.
Pelvis çapyny en çok iki cm artyryr.
Daha az ykynma çabasy gerektirir.
Yni?i te?vik etmek için gövdenin üst kysmy dibe basky yapar.
Uyluklar bebe?in uygun düzende oldu?u durumdadyr.

Dezavantajlar


Ço?unlukla anne için yorucudur.
Bazen FTH'leri duymak zordur.
Do?umda annenin yardymy zor olabilir.

Eller ve Dizler

Avantajlary


Bradikardi dakika ba?yna kalp aty?ynyn azalmasy için iyidir. Dü?ük kalp aty?y
Syrt sancylary için iyidir.
Do?um topu için kullany?lydyr.
Arka gösterimin rotasyonuna yardym eder.
Hemeroidin baskysyny ortadan kaldyryr.
Yyrtylma ve epiziotomiye gereksinim duymayy engelleyen en iyi pozisyon.
Büyük bebek için iyi bir ini? pozisyonu.
Omuz distosisi zahmetli ve yava? do?urma için mükemmel.

Dezavantajlary


Anneyle göz konta?yny devam ettirmek zordur.
 
 
 
ALINTI Wink
Anne için görmesi zordur.
Bebek annenin bacaklarynyn arasyndan geçmek zorundadyr.
Deneyimsiz katylymcylar için kafa kary?tyrycy olabilir.


Duzenleyen mystical - 15-Haziran-2009 Saat 10:45
Basa don
sedef_85 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 25-Mart-2008
Konum: Ankara
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 16941
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti sedef_85 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 10-Nisan-2009 Saat 13:20

1 AYLIK GEBELYK

 
 

2 AYLIK GEBELYK 

 

3 AYLIK GEBELYK


üç aylyk gebelik
 
 

4 AYLIK GEBELYK

 

5 AYLIK GEBELYK
 
 
 

6 AYLIK GEBELYK


7 AYLIK GEBELYK

 
 

8 AYLIK GEBELYK

 
 

9 AYLIK GEBELYK


Hayatyn tadyny çykar.... Baktyn onu beceremiyosun Tadyny kaçyrany Hayatyndan çykar..! :)

12.11.2008/11.07 En kyymetlim
Basa don
ERSU Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Ocak-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 796
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ERSU Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 09-Nisan-2009 Saat 00:44
 ARKADA?LAR PAYLA?MAK YSTEDYMSmile
Son zamanlarda özellikle ünlüler arasynda göbek ba?y saklama adeta modaya dönü?tü. Parents Dergisi'nden Müge Serçek, göbek ba?ynyn önemi ve kök hücre konusunda tüm merak edilenleri Kadyn Hastalyklary ve Do?um Uzmany Prof. Dr. Cem Fyçycyo?lu'na sordu.

Bebe?in anne karnyndayken ya?amsal faaliyetlerinin geli?mesini sa?layan göbek ba?ynyn önemini anlatan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadyn Hastalyklary ve Do?um Anabilim Daly Ba?kany Prof. Dr. Cem Fyçycyo?lu, kök hücreyle ilgili de bilgi verdi.

Anne karnyndaki bir bebek için göbek ba?ynyn önemi nedir?
Kordon, anne karnyndaki geli?imi süresince bebe?in ya?am destek hattydyr. Bebek, anne karnynda göbek kordonuyla plasentaya ba?lanyr. Plasenta, yani bebe?in e?i, anneden gelen kany kendi içinde dola?tyrarak oradan bebek için gerekli olan protein, ya?, karbonhidratlary, mineraller ve eser elementleri alyr. Ayryca bebekteki yykym ürünlerini de temizlenmesi için anne kanyna aktaryr. Plasenta, anne kanyndan oksijeni alyp bebe?e gönderir, bebekteki karbondioksiti de anne kanyna nakleder. Anne kany ile bebek kany birbirine kary?maz. Göbek ba?y içindeki iki atardamar bebekten plasentaya do?ru kany ta?yr, bir toplardamar ise plasentadan bebe?e do?ru kany ta?yr. Anne karnyndaki göbek ba?ynda olu?abilecek herhangi bir sorun, bu aly?veri?leri önleyerek bebe?in stres ya?amasyna, hatta kaybedilmesine yol açabilir.

Do?umdan sonra göbek ba?ynyn bakymy nasyl yapylmaly, göbek ba?y dü?ene kadar nelere dikkat edilmeli?
Do?umda kordon doktor tarafyndan, göbe?inin yakla?yk 2,5 cm üstünden kesilir. Bu i?lem syrasynda bebe?iniz hiçbir acy duymaz. Çünkü bu bölgede sinir bulunmaz. Burasy birkaç gün içinde kurumaya ve kararmaya ba?layacaktyr. Ortalama 1–4 hafta içinde de dü?er. Açyk bir yara görünümünde oldu?undan mikroplanmaya hazyr olan göbek kordonu kalyntysy tamamen iyile?ip, üstü kapanyncaya kadar bakymynyn iyi yapylmasy gerekir.

Göbek ba?y dü?meyen bebeklere banyo yaptyrylyrken nelere dikkat edilmeli?
Bazy doktorlar, bebe?i göbek kordonu dü?ünceye kadar yykamak yerine, silerek temizlemeyi önerir. Ancak du? ?eklinde yykamakta mahsur yok. Du? yaptyryrken göbek bölgesine mümkün oldu?unca temas etmemek gerekir. Burasy yykama sonrasy yumu?ak bir havlu ile tahri? edilmeden kurulanmaly ve antiseptik solusyon ile temizlenmelidir.

Göbek ba?y erken dü?tü?ü durumlarda neler yapmaly?
Kordonun dü?tü?ü gün birkaç damla kan görülebilir, bu normaldir. Göbek etrafynda kyzaryklyk, ate?, ?i?lik, hassasla?my? bölge, kokulu, irinli akynty, kanama görülürse hemen bir hekim ile temasa geçmeniz gerekir.

Lösemiye kar?y kök hücre

Kordon kanynyn önemi nedir, neden saklanmaly?
Annelerde göbek ba?y kany, kök hücre açysyndan çok zengindir. Farkly hücre tiplerine dönü?ebilme potansiyeline ve kendisini yenileyebilme gücüne sahip olan hücrelere “kök hücre” deniyor ve bu kök hücreler hayat kurtaran kyrmyzy ve beyaz kan hücrelerine ve trombositlere dönü?ebilir. Göbek ba?y kany ba?ta  kan kanseri olmak üzere çe?itli kanser türlerini ve ba?y?yklykla ilgili ya da genetik rahatsyzlyklary önlemekte de?erli bir kaynak.

Kök hücre hangi hastalyklaryn tedavisinde kullanylyr?
Kordon kanyndan elde edilen kök hücrelerin kyrktan fazla hastaly?yn tedavisinde ba?aryyla kullanylabilece?i biliniyor. Kök hücreler açysyndan oldukça zengin bir kaynak olan kordon kany ile akut ve kronik lösemi, lenf kanserleri, anemiler, kök hücre hastalyklary, kalytsal hastalyklar, kalytsal ba?y?yklyk sistemi hastalyklary, beyin tümörleri, meme kanseri, yumurtalyk kanseri, akci?er kanseri ve MS hastaly?ynyn tedavisi mümkündür. Gelecekte de Alzheimer, diyabet, kalp ve karaci?er, Parkinson hastaly?y, Spinal Kord hasary ve felç gibi hastalyklaryn da kordon kany ile tedavi edilebilece?i ileri sürülmektedir.

Kordon kany sadece kany saklanan ki?i için mi yarary olur?
Kordon kany saklanmasynyn kimler için uygun ve gerekli oldu?u konusunda bilim çevrelerinde henüz tam bir fikir birli?i yok. Kordon kanyny saklatmakla, bebe?inizin ve belki de di?er aile üyelerinizin bu hastalyklara kar?y etkin bir tedavi potansiyeli elde edilir. Yakyn zamana kadar kordon kany kök hücreleri miktar olarak daha az oranda elde edilebildikleri için çocuk hastalarda 50 kg’a kadar kullanylabilece?i biliniyor. ?imdi çoklu vericilerden elde edilen kordon kany ile eri?kin hastalarda kullanym için de çaly?malar yapylyyor.

Kordon kany ne kadar süreyle saklanabilir?
Önceki çaly?malarda kordon kany kök hücrelerinin dondurulma i?leminden sonra üç ile be? yyl süreyle saklanabilece?i öneriliyordu. Ancak, yeni bir ara?tyrmaya göre, bu hücreler 15 yyl sonra bile canlyly?yny koruyabiliyor. ?u anki teknolojiyle 15 ya?yndaki bir çocu?a kendi kordon kanyndaki kök hücrelerle tedavi etmek, kök hücre sayysynyn az olmasy nedeniyle biraz  zor.

Melek Nazym,dünya güzeli ,mis koklu,boncuk gözlü kyzym (22 eylül2009)
Yaky?ykly delikanlym ,Mert Yylmazym 14 OCAK 2011 SAAT 10:35
Ma?allah kuzularyma,Çok ?ükür yaradan Allahyma(C.C)
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 09:04

Hamilelikte Yüzme

Yüzme esnasynda kol, bacak ve karyn bölgesinde bulunan bütün kas gruplary çaly?tyrylyyor. Kalp atym hyzy ve alynan oksijen miktary artty?y için dolayysy ile bebe?e giden oksijen miktarynda da arty? söz konusu. Yüzmeyi gebelikteki en uygun spor daly haline getiren faktör ise çok daha önemli: Yaralanma tehlikesinin olmamasy. Gerçekten de yüzme bilen bir ki?inin suda kendi kendini yaralamasy, dü?mesi ve biryerlere çarpmasy neredeyse olanaksyz. Bir ba?ka avantajy ise ki?inin kendisini a?yrlyksyz hissetmesi. Bu özellikle gebeli?inin son dönemlerinde olan kadynlar için psikolojik açydan oldukça önemli. Ayryca su içerisinde terleme ve vücudun çok fazla ysynmasy mümkün olmady?yndan egzersizin bu tür olumsuz etkilerini ortadan kaldyrmasy da cabasy. Yapylan az sayyda çaly?mada gebelikleri syrasynda düzenli yüzen kadynlaryn kendilerini daha az yorgun hissettikleri, daha güzel uyuduklary ve gebeli?in getirdi?i ruhsal ve fiziksel streslerle daha kolay ba?a çykabildiklerini göstermi?tir.

Gebelik syrasynda yüzme sporu yaparken dikkat edilmesi gereken bazy noktalar var. Bunlaryn en ba?ynda temizli?inden emin olunmayan sulara girmemek geliyor. Bu nedenle çok fazla ki?inin kullandy?y havuzlar yerine denizi tercih etmekte fayda var. Gebelik öncesinde düzenli olarak yüzen kadynlar, daha önceki programlaryna devam edebilirler. Ancak gebe kaldyktan sonra ilk kez denize girecekler biraz daha dikkatli olmak zorunda. Öncelikle suya girmeden önce vücudu ysytmak, yava? yüzmek ve dozu yava? yava? arttyrmak gerekiyor. Gebeli?inin ilk 3 ayynda bulunanlar için günde 20 dakika yüzmek yeterli. Yine bu dönemde sabah erken saatlerde yüzmek gebeli?e ba?ly bulanty ve kusmalary azaltyyor ve günün geri kalan kysmynyn daha rahat geçirilmesine yardymcy oluyor. ikinci 3 aylyk dönemde ise su eklem ve ba?lary destekleyerek bel ve syrt a?rylarynyn azalmasyna yardymcy oluyor. Bu dönemde daha önceki yüzme aly?kanlyklary aynen devam edebilir. Son dönemlerde ise yüzmeye devam etmekte herhangi bir sakynca yok. Ancak vücudu fazla sykmayan, gebeler için tasarlanmy? mayolary kullanmak gerekiyor.

Karada yapylan kültür fizik hareketleri suda da yapylabilir. Bunun avantajy terlemeyi ve a?yry ysynmayy engellemesidir. Kültür fizik hareketleri yaparken suyun gogus hizasynda olmasy en uygun derinlik. Tabii bu kural yüzerken de geçerli. Özellikle syk syk kramp giren kadynlar boy hizasyny geçmeyecek derinliklerde yüzmeli. Olasy bir kramp durumunda yardym alabilmek için suya tek ba?yna girmemeye de özen gösterilmeli. Yine yüzerken nefes tutup çok uzun süre dalynmamaly.

Bu basit kurallara uyarak gebeli?inde kanama, dü?ük tehlikesi, sularyn erken açylmasy gibi problem ya?amayan tüm gebe kadynlar do?uma kadar yüzebilirler.

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 09:01
Hamilelikte Vücutta De?i?iklikler

hamilelikHAMYLELYK SIRASINDA, annenin vücudu anatomi bakymyndan fizyolojik, kimyasal, görünür ve görünmez, küçük veya büyük her bakymdan birçok de?i?ikliklere u?rar. Hamilelik sinir, moral ve akly bir yana byrakyrsak, bütün organlary, annenin tüm dokularyny ve hareketlerini etkiler.
Bu de?i?ikliklerin basit bir listesi can sykycy olabilir. Bunlary olu? nedenlerine göre inceleyelim. De?i?iklikler birçok nedenlerden meydana gelir:
□ önce, çocuk büyüdü?ü için rahim geni?ler.
□ Rahimle birlikte gö?üsler de büyür, süt vermeye hazyrlanyr.
□ Anne hamilelikte hem kendini hem de bebe?in beslenmesini sa?lady?y için fizyolojik hareketler artar.
□ Anne vücudu do?uma hazyrlanyr.
□ Anne çocu?unu korur, mikroplara kar?y bir baraj kurar.
Bütün bu de?i?iklikler, hamilelik syrasynda normalin üzerinde bir hormon salgysyyla meydana gelir.

Rahim hacminin büyümesi
Cenin, aylar geçtikçe yava? yava? büyüyen rahim bo?lu?u ortasynda geli?ir. Hamilelikten önce, bir armut ?eklindeki rahim 50 kg. a?yrly?ynda 655 mm. yüksekli?inde, 455 mnrv geni?li?inde ve 2 ile 3 cm* hacmindedir. Hamileli?in ba?ynda rahim büyümeye ba?lar. Fakat bu büyüme ancak, kadyna göre, 4. veya 5. ayda dy?tan görünür. 2. ayda rahim bir portakal büyüklü?ündedir. 3. ayda rahimin büyüklü?ü kasyk kemi?i üzerinden hissedilir. 4. ayda yüksekli?i göbekle kasyk kemi?i mesafesinin ortasyny bulur. 5.5 aylykken göbe?e kadar çykar. 7. ayda göbe?i 4 - 5 cm. geçer ve karyn bo?lu?unu doldurmaya ba?lar. 8. ayda gö?üs kemi?inin ucu ile göbek arasyndaki mesafenin ortasyna ula?yr. Do?umdan bir ay veya 15 gün önce en yüksek noktasyna çykar, bütün karyn bo?lu?unu doldurur. Sonra tekrar inmeye ba?lar. Kartn basyncy azalyr, daha rahat nefes alynmaya ba?lanyr. Anne kendini hafiflemi? hisseder. Do?uma yakyn rahim 1200 gr. a?yrly?ynda, 4-5 litre hacmindedir. Yüksekli?i ortalama 32 cm., geni?li?i 24 cm.,dir. Bu rakamlar kadyndan kadyna, ayny kadynda hamilelikten hamileli?e de?i?en ortalama rakamdyr. Bununla birlikte, bu ölçüler hamileli?in zamanynyn ve do?um tarihinin hesaplanmasy için gerekli i?aretlerdir. Rahim kendine gerekli yeri, hem dy? taraftan kazanyr ki bu görülebilir, hem de iç taraftan hacmini büyütür ve etrafyndaki mide, barsaklar, idrar torbasy gibi organlary bastyryr.
Genellikle, rahim geni?lemesi tehlikesiz bir ?ekilde cereyan eder. Çünkü karyn duvarlary esnek olup rahatlykla geni?ler. Organlar yeni durumlaryna çabuk aly?yrlar, fakat bazan rahim tarafyndan yapylan basynç bazy rahatsyzlyklara yol açar. Syk syk idrar yapma iste?i (idrar torbasy daha küçüldü?ünden çabuk bo?almak ister), nefes almada zorluk (gö?üs kafesine yapylan basynç), kabyzlyk (ba?yrsaktaki basynç), bulanty (mideye yapylan basynç), varis (kalça damarlaryna yapylan basynç) vs.

Annenin durumu da, rahim hacmi arttykça de?i?meye ba?lar. Bö?ürleri çukurlasyn beli bükülür, öne do?ru çeken a?yrly?a kar?y koymak için kendini geriye atar gibi bir hali vardyr. Dy? görünü?ü karyn kaslarynyn durumuna göre de?i?ir. E?er kaslar kuvvetli ise kolan gibi rahimi tutar ve öne dü?mesine engel olurlar. Bunun tersine kaslar yumu?aksa gerilen karyn öne do?ru sarkar. Annenin genel durumu, bütün vücudunun hacminin artmasyyla da de?i?ir. Hamilelik syrasynda bütün kilo arty?ynyn toplamy ortalama 10 kilodur, bazan daha fazla da olur. Kaldy ki bu 10 kilonun içinde çocu?un ve yardymcy organlaryn a?yrly?y sadece 4,5 kilodur.

Süt vermeye hazyrlyk
Hamilelik boyunca gö?üsler, do?acak bebe?i beslemek için vazifelerini yapmaya, süt vermeye hazyrlanyrlar.
Ylk aydan ba?layarak gö?üsler ?i?er, büyür ve daha da a?yrla?yr. Bazan i?ne batyyormu? gibi syzlar. Birkaç, hafta sonra gö?üs uçlary daha belirli hale gelir ve çevresi daha koyula?yr, saat camy gibi dy?a do?ru hafifçe çykyk bir duruma girer. Sekizinci haftaya do?ru bunlaryn üzerinde ufak sivilceler meydana gelir: Montgomery sivilceleri. Bunlar ya? salgylarydyr. Bütün bu de?i?iklikler gördü?ünüz gibi hamileli?in te?hisinde faydaly olur.
Dördüncü aydan sonra meme ucundan sarymtyrak, yapy?kan, co-lostrum adly, sütten önce gelen bir syvy çykar.
Be?inci aya do?ru meme ucunun eski çevresinin etrafynda kahverengi ikinci bir çevre meydâna gelir. Gö?üslerin içinde süt verecek kanallar geli?ir, çevrelerine yeni dallar salarlar. Kan damarlary bu hareketli yeri beslemek için geni?ler, bunun için bazan hamileliklerde damarlar dy?tan görülebilir.
Gö?üsler artyk süt vermeye hazyrdyr. Do?umdan genellikle 3 gün sonra süt gelmeye ba?lar. Hamilelik syrasynda rahimin ve gö?üslerin büyümesi, vücutta meydana gelen de?i?iklikler bu kadar belirli olmadyklary halde oldukça önemlidirler: Sindirim, kan dola?ymy, solunum gibi.
De?i?iklikler iki nedenle meydana gelir: Çocuk iskeletini, derisini, kaslaryny geli?tirmek için, annesinin kanyndan kendine gerekli olan kalsiyumu, demiri, ?ekeri, ya?, tuz vs.'yi alyr. Kendine yaramayan artyklary annesinin kanyna bo?altyr. Ayny zamanda rahim ve gö?üsler gibi annenin vücudunun bazy kysymlary geli?meye ba?lar. Yeni dokularyn meydana gelmesi için ham maddenin ço?almasy gerekir. Yeni ihtiyaçlary kar?ylamak için de vücut mekanizmasy daha hyzly çaly?maya ba?lar. Bu, fazla güç sa?lamak için daha çok dönen bir motora benzer. Böylece hamilelikte fizyolojik hareketler daha ço?alyr.
Sindirimde, i?tah artar, karaci?er ve böbrekler daha çok çaly?yr. Solunum hamilelikte fazlala?yr. Normal zamana göre hamile bir kadyn 1/4 daha fazla oksijen yakar. Kan dola?ymynda kalp daha'hyz-!y çarpar (dakikada 65 - 70 olaca?y yerde 80'dir), dakikada dört litre kan verece?i yerde be? litre verir. Kanyn genel toplamy 1/3'den fazla artar. Fakat alyuvarlaryn sayysyndan çok serumun (kan syvysy) ço?almasy yüzünden hamilelikte geçici bir anemi (kansyzlyk) görülürse de bu normaldir.

Hamileli?in süresi ve uzayan hamilelik

Burada ?unu ekleyelim: Hamileli?in uzamasy olabilir, fakat ender görülür. Hamileli?in uzamasy, yanly? olabilecek birtakym hesaplardan de?il, elindeki olanaklarla daha kesin bilgi verecek bir doktor tarafyndan saptanyr. Yapty?ynyz hesaba göre zamanyn geçti?ini farkederseniz hemen doktora ba? vurun. Doktor zamanyn daha gelmedi?ini belirtir, veya ender olarak do?uma karar verebilir. Di?er bir yöntem de Ğamriios-kopiğdir. Bu metodla, y?ykly bir tüple vaginal yoldan ceninin içinde bulundu?u suyun rengine bakylyr ve do?umu ba?latyp ba?latmamaya karar verilir.

Do?uma hazyrlyk

Çocu?un do?masy için kaslardan meydana gelen rahimln kasylmasy ve çocu?un, normal zamanda ince bir kanal olan rahim yolundan geçmesi ve vaginayy a?masy gerekir. Çocu?un do?um için takip edece?i bu yol baseni ba?tan ba?a geçer. Basen, geni?lemesi imkânsyz gibi görülen kemiklerden kuruludur. (6. Bölümde do?um mekanizmasyny etrafly bir ?ekilde okuyacaksynyz.) Bir mucizeye benzeyen bu olay hamilelikte, çocu?un geçece?i yolda bulunan organlaryn özel bir ?ekilde hazyrlanmalaryyla mümkün olur. Rahimin ince lifleri. kat kat uzar ve ayny zamanda daha kalynla?yr. Bu de?i?iklikler rahlmi daha esnek yapar ve hareketlerini kolayla?tyryr. Rahimi besleyen, oksijen getiren ve artyklary geri götüren kan damarlary da büyür. Çünkü do?umda rahimin normalin üzerinde beslenmesi gerekir. Hamilelikten önce sert ve ince olan rahim yolu yumu?ar ve esnek bir duruma girer. Dokuzuncu ayda bu yol yslak bir bezi andyryr. 2 mm.'den 11 cm.'ye kadar geni?leme imkâny vardyr. Vaginanyn da lifleri uzar ve yumu?ar. Bunlar kysa kalyrlarsa, do?umun etkisi Yle kopabilirler. Vaginanyn kenarlary yumu?ar ve kan damarlarynyn gerilmesiyle morumsu bir renk alyr. Bu durum vulva için de aynydyr;
Basen kemikleri birbirine kaynamy? de?ildir. Aralarynda liflerle ba?lydyrlar. Hamileli?in altyncy ayyna do?ru, bu lifler gev?emeye ba?lar ve basen kemikleri aralanyr. Hamileli?in sonunda o kadar aralyk olur ki kasyk kemikleri arasyndaki yarym milimetrelik bo?luk do?umdan 3 gün önce 2,5 cm.'yi geçer. Bunu, hamileli?in bitimine do?ru son ve yumurtalyklaryn çykardyklary bir hormon (rölaksin) sa?lar.
Kan da kendine göre do?uma hazyrlanyr. Pyhtyla?mayy sa?layan protrombin hamilelikte ço?alyr ve do?umda kan kaybyny önler. Do?umdan sonra protrombin miktary normale döner.

Çocu?un korunmasy

Hamilelikte bula?ycy hastalyklara ve mikroplara kar?y annenin vücudunda bir bara] kurulur. Kanyn hemobakterist gücü (kanyn mikroplary öldürme gücü) hamilelikte ve do?umda artar. Tabiat, anneyi hastalyklara kar?y daha dirençli bir duruma getirir ve çocu?unu korumasyny sa?lar. Bu hastalyklara kar?y ba?y?yklyk çocu?a da geçer ve do?umdan sonra 6 ay devam eder.
Di?er bir baraj da vaginada kurulmu?tur.. Glisojen salgysynyn meydana getirdi?i laktik asit mikroplary Öldürür.
Fakat bir mikrop, vaginayy a?sa bile di?er bir engelle, rahim yolunu bir ?i?e mantary gibi kapayan mukozayla kar?yla?yr.
Nihayet, daha önce de bahsetti?imiz gibi, son anne kany ile gelecek olan her türlü mikrop ve zehiri durdurur.
Hormonlar

9 ay boyunca görevleri on misli artan hormonlar hamileli?i idare ederler. Her ay oldu?u gibi yumurtlamayy hazyrlayyp rahmin yumurtayy beklemesini sa?ladyktan ba?ka, hamilelikte yumurtanyn yerle?mesini ve dokuz ay yumurtlamanyn durmasyny da mümkün kylarlar. Yine hormonlaryn yardymy Yle yumurta geli?ir, yuva yaptyktan sonra rahimin onu dy?ary atmasyna engel olurlar. Sonunda da, do?umun ba?lamasyna sebep olan yine onlardyr. Hamileli?in ba?ynda, hormonlar sary cisim tarafyndan meydana getirilir, daha sonra gerekli ölçü ço?aldykça hamileli?in gerçek hormon fabrikasy sayylan son tarafyndan yapylmaya ba?larlar.
Hamilelikte bazy hormonlaryn önemli rolü vardyr: Oktosln do?umu ba?latyr, Prolaktin sütün gelmesini sa?lar.
De?i?ik hormonlaryn de?i?ik Ödevleri vardyr. Bazylary büyümekte Olan rahimin dokularyny geli?tirir, di?erleri cenin için gerekli maddelerin depolanmasyna yardym eder, ba?kasy çocu?un büyümesi için gerekli maddelerin ayyrymyny yapar, öbürü annenin kilo almasyndan sorumludur, salgy bezlerinin geli?mesini sa?lar vs.
Bütün bu faaliyetler esrarengiz bir hava içinde fakat bir saat da-kikti?iyle cereyan eder. Birinin ölçüsü azalyrsa bir ikincisi onun yerini alyr. Böylece hamilelikteki hormonal denge düzenlenmi? olur. Bu dengenin bozulmasy, birçok dü?üklere sebep olur. Dolayysyyla hor-manal denge çok Önemlidir.

Nöro -vejetatif sistem

Bu sistem vücudun geli?mesinde önemli rol oynar. Ad belki kula?ynyza yabancy geliyor, fakat önemini çabuk anlayacaksynyz. Çok kary?yk bir sistem olan sinir sistemi iki büyük bölüme ayrylyr: Merkezî sinir sistemi ve muhtar sinir sistemi (ayny zamanda nöro- ve[e-tatif sistem de denebilir). Birincisi, beyinden kaslara giden emirleri idare eder. Hareketlerimiz, hissetmemiz, dokunmamyz bunlara ba?lydyr. Muhtar sinir sistemi ise elimizde olmayan hareketleri idare eder. Bunlar kalbin aty?y, rahimin kasylmalary, sindirim sistemi gibi hareketlerdir.
Nöro - vejetatif sistem de parasempatik ve sempatik olarak Ykiye ayrylyr. Bunlaryn ters etkileri vardyr. Normal çaly?tyklary zaman bitkisel hayat (kan dola?ymy, sindirim, solunum vs.) tam bir denge içindedir. Bu iki sistemden biri bozulursa birçok rahatsyzlyklar çykar ortaya. Parasempatik sistem bozulursa (vagotoni) bulantylar, kan dola?ymy bozukluklary, kurde?en, yorgunluk, kalp rahatsyzlyklary vs. görülür. Sempatik Sistem bozulursa (sempatikotoni) uykusuzluk, mide rahatsyzlyklary, diare vs. görülür. Kaldy ki hamileli?in nöro - vejetatif sistem üzerinde büyük etkisi vardyr. Yukaryda gördü?ünüz gibi, bitkisel hayatyn bütün hareketleri ço?almy?tyr. Bu artan faaliyetler ancak nöro-vejetatif sistemin idareyi iyice ele almasyyla meydana gelir. Hamilelik ky?kyrtycy, bir rol oynar. Parasempatik ve sempatik sistemler arasyndaki denge iyi gidebilece?i gibi bazan da bozulabilir. Böylece II. Bölümde söyledi?imiz gibi sinirden gelen birçok rahatsyzlyklar çykar ortaya. Bunun yüzünden bulanty, çarpynty, nefes darly?y gibi rahatsyzlyktan sindirim ve kalbe iyi gelebilecek ilaçlarla de?il, sinirleri yaty?tyracak olanlarla tedavi yoluna gidiliyor.

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 08:52
Bebe?inizi Do?madan Mutlu Edin

Bebe?inizin daha sa?lykly ve mutlu olmasyny sa?lamak için neler mi yapabilirsiniz? Aklynyza gelmeyecek kadar çok ?ey. Y?te öneriler...

1. üç aylyk dönem (0-12 hafta)
 
Kendinizi çikolatayla ?ymartyn
300 hamile kadyn üzerinde yapylan bir ara?tyrma; 40 hafta boyunca her gün çikolata yiyen annelerin 6 aylyk bebeklerinin daha fazla gülümseyip kahkaha attyklaryny ortaya koydu.

Yürüyü?e çykyn
Egzersiz yapmak bebe?inizin beyninin daha iyi çaly?masyny sa?lar. Yürürken olu?an sallanma hareketi bebe?inizin kendisini daha rahat ve güvenli hissetmesine yardymcy olur.
 
Ara syra a?layyn
Bir anda mutluluktan uçarken, biraz sonra gözya?laryna bo?ulabilirsiniz. Hormonlardan kaynaklanan bu mod de?i?iklik leh özellikle ilk üç ayda yo?un olur. A?layarak stresinizi atabilece?inizi unutmayyn.

?ekerleme yapyn
Vücudunuz bebe?inizin ya?am destek sistemi olan plasenta için fazla mesai yapty?yndan, aralarda kestirmeniz enerji depolamanyzy sa?lar.

Ispanakly omlet yiyin
Yumurtada bebe?inizin ö?renme ve hafyza için nörolojik merkezlerine çok iyi gelen kolin maddesi, yspanakta ise A, C ve B6 , kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum bulunur. Evinizde çiçek büyütün Evde kullanylan boya, temizlik malzemesi gibi kimyasallardan kurtulmanyn en ?yk yolu; evinizi mümkünse sarma?yk tarzy bitkilerle süslemek.

Do?um öncesi yoga yapyn
Yogada
ö?renilen nefes alma teknikleri bebe?inize daha ***  çok oksijen
gitmesini sa?larken, sizin de sinir sisteminize iyi gelir.

(13-28 hafta)

Göbek Atmaya ba?layyn
Göbek atmak vücudunuzu do?uma hazyrlarken, bebe?iniz üzerinde de rahatlatycy bir etki sa?lar.

Bebe?inizle Konu?un
5 aylyktan itibaren bebe?iniz sizin sesinizi duymaktan zevk almaya ba?lar ve do?ar do?maz da sizin sesinizi hatyrlar.

Balyk Yiyin
Balykta bebe?inizin beyin ve gözlerinin geli?imi için gerekli olan Vitamin D ile Omega 3, DHA ve EPA asitleri bulunur.

Egzersiz Yapyn
Havuzda ataca?ynyz birkaç tur, bebe?iniz için en iyi egzersizlerden biridir ve cenine maksimum kan aky?y sa?lar.

Masaj Yaptyryn
Hamilelik masajyny bilen bir masöre yaptyraca?ynyz masaj, stresinizi ve endi?elerinizi alyr ve salgylady?ynyz oksitosin (sevgi hormonu) bebe?inizin de kendisini iyi hissetmesini sa?lar.

Yunuslarla vakit geçirin
Yapylan ara?tyrmalar; do?mamy? bebeklerin yunus sesini sevdiklerini ve bu seslerin beyin geli?imini olumlu etkilediklerini gösterdi.

Ya da içinde sarmysak olan herhangi bir yemek. Sarmysak, preeklempsi (hipertansiyon, ödem ve idrarda albümin ile seyreden, bebekte hayati tehlike yaratabilen durum) riskini azaltyr ve dü?ük kilolu do?acak bebeklere iyi gelir.

Kendinizi kötü hissediyorsanyz, 20 saniyelik bir kucaklama oksitosin salgylamanyzy sa?layacak, hem sizi hem de bebe?inizi mutlu edecektir.


Kokulu mumlar ve oda spreyleri bebe?iniz için yararly olmadyklaryndan, evinizin güzel kokmasy için lavanta ve gül gibi çiçekler alabilirsiniz.

3. üç aylyk dönem (29 - 40 hafta)

Komik filmler izleyin
Gülmek kan basyncynyzy düzene sokar ve kalp rahatsyzly?y riskini azaltyr. Ara?tyrmalar; siz güldü?ünüzde bundan bebe?inizin de zevk aldy?yny gösteriyor.

Karnynyzy ovun Sabahlary ve ak?amlary karnynyzy özellikle E vitaminli ya?larla ovarsanyz, hem çatlak olu?umunu önlemi? hem de bebe?inizin beyin geli?imine katkyda bulunmu? olursunuz.

Klasik müzik dinleyin
Mozart ve Vivaldi gibi klasik müzikler annelerin kalp aty?laryny andyrdy?yndan, bebekler üzerinde sakinle?tirici etkiye sahip.

Masal anlatyn Bebe?iniz
Bu dönemde dinledi?i masallary do?duktan sonra hatyrlayacak ve hatta bunlar uyumasyna yardymcy olacak.

Muzlu içecekler tüketin
Dü?ük kalorili enerji ve potasyum deposu olan muz, hyzla büyümekte olan bebe?iniz için çok yararly.

Çiçek terapisi yapyn
O müthi? gün yakla?tykça endi?e ve tela?ynyzy hafifletmek için do?al mucize olan çiçek terapilerinden faydalanabilirsiniz.

Ayaklarynyzy yüksekte tutun
Bu hareket ?i? ayak bileklerinize iyi gelece?i gibi, bebe?inizi de rahatlatacak.

Meditasyon yapyn
Her gün 20 dakika süreyle yapylan meditasyon, rahatlatycy DHEA hormonu salgylamanyza yardymcy olur.

E?inize ?arky söyletin
Bebekler son aylarynda babalarynyn seslerini de tanyyyp do?umdan sonra da hatyrladyklary için, ileride e?inizin bebe?inizi uyutmasyDuzenleyen mystical - 23-Mayis-2009 Saat 16:14
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 08:50
Hamilelik ve Süt
Hamile oldu?unu çevresine söyleyen bir kadyn bir anda büyük bir bilgi ve öneri bombardmanyna maruz kalyr. Aile büyükleri ba?ta olmak üzere daha önce bir hamilelik deneyimi geçiren çevredeki herkes kendi bildi?i do?rulary yeni hamileye empoze etmeye çaly?yr. Bu önerilerden en syk kar?yla?ylanlardan birisi de ku?kusuz süt içmektir.

Hamile kadynyn çevresindeki ilgili ya da ilgisiz herkes onun hergün mutlaka süt içmesi gerekti?ini söyler. Hamile kadynyn içmesi gereken süt miktary kimine göre günde bir bardak kimine göre ise bir litredir ve süt içmeye hamile kalyndy?yny ö?renir ö?renmez ba?lanmalydyr. Süt içmeyi önermenin altynda yatan neden ise bebe?in kemiklerinin güçlenmesi için gerek duydu?u kalsiyumun sa?lanmasydyr. Bu öneri kysmen do?rudur çünkü süt gerçekten önemli bir kalsiyum kayna?ydyr. Ancak hataly olan ki?ileri süt içmeye zorlamaktyr.

Süt önemli bir kalsiyum kayna?y olmakla beraber pekçok eri?kin ki?i süt içmekten ho?lanmaz. Üstelik süt eri?kinler için bir besin maddesi olmady?y için pekçok eri?kinde laktoz intoleransy vardyr ve bu ki?iler süt içtiklerinde ciddi anlamda rahatsyzlyk duyarlar. Buna ek olarak gebeli?in erken dönemlerinde süt gebeli?e ba?ly bulanty ve kusmalary tetikleyebilir.

Geli?mekte olan bebe?in kalsiyum gereksinimi son trimesterda yani 28. haftadan sonra belirginle?ir. Bu haftalarda kalsiyum alymy daha çok önem kazanyr. Ancak hamile bir kadynyn almasy gereken kalsiyum bebe?inin gereksinimini kar?ylamaktan çok kendi depolaryny doldurmak içindir. Siz yeterli miktarda kalsiyum almasanyz bile bebe?iniz için endi?e duymanyz gerekmez. Çünkü bebe?iniz kendi geli?imi için gereksinim duydu?u kalsiyumu sizden zaten alacaktyr. Bunun için e?er gerekliyse sizin kemiklerinizdeki kalsiyumu da kullanabilir. E?er bu durum uzun süre devam ederse ve siz do?umdan sonra da yeterli kalsiyum almazsanyz ileride kemik erimesi sorunu ya?ama riskiniz artar.

Tekrarlamak gerekirse süt ve kalsiyum bebe?inizden çok kendiniz için gereklidir. E?er hamileli?inizin son dönemlerinde yeterli kalsiyum almyyorsanyz bu durum ço?u zaman bacak kramplary ?eklinde kendini belli eder.

E?er süt seven bir ki?i iseniz bu sizin için bir avantajdyr çünkü süt önemli bir kalsiyum kayna?ydyr. Ancak e?er süt sevmiyorsanyz ya da herhangi bir nedenden dolayy içemiyorsanyz da endi?elenmeniz gerekmez. Çünkü önemli bir kaynak olmakla beraber dietteki tek kalsiyum kayna?y süt de?ildir. Sütten üretilmi? ürünler de yüksek oranda kalsiyum içerir.

Örne?in bir bardak yo?urt hemen hemen bir bardak süt kadar kalsiyum içerir. Bunun yanysyra beyaz peynir ba?ta olmak üzere peynir çe?itleri ve dondurma da önemli ölçüde kalsiyum içerir. Bunun yanysyra brokoli, bürüksel lahanasy ve yspanak gibi sebzeler de kalsiyum açysyndan zengindir.

E?er süt içecekseniz ya?y alynmy? light sütlerden içmeyi tercih edin. Light süt ile normal süt arasyndaki fark sadece ya?ynyn alynmy? olmasydyr. Light sütler genelde normal sütlerden daha fazla kalsiyum içeririler. Light süt içerek hem yeterli miktarda kalsiyum almy? olur hem de gereksiz kalori alymynyn önüne geçmi? olursunuz.

Süt içemiyorsanyz endi?elenmeyin çünkü bunu yapmak zorunda de?ilsiniz. Hele hamileli?in ba?larynda buna kendinizi zorlamak da gereksiz endi?e ve strese neden olur.
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 08:42
Hamilelikte Kilo - Seks - Y?
KYLO
Hamilelik süresince kadyn kaç kilo almalydyr?
Yine, bu ki?iden ki?iye göre de?i?ir. Ortalama yakla?yk 12 kg'dir. Rahmin içerdikleri (bebek, amniyotik syvy, plasenta) yakla?yk 5kg'dir. Bu kilo, do?umla birlikte hemen gider. Kilonun kalan di?er kysmy, rahmin kendisinin geni?lemesinden, kan miktarynyn arty?yndan, su tutumundan ve alynan kilolardan ibarettir. Bunlary ço?u do?umdan birkaç gün sonra yok olur. Alynan kilolaryn gitmesi biraz zor olabilir.

SEKS
Hamilelik süresince seks iyi bir fikir midir?
Hamile bir kadynyn partneriyle normal bir seks hayatyny engelleyecek hiçbir durum yoktur.
Herhangi vajinal bir leke veya kanama görülürse, bir problem ortaya çykabilir. Bu, rahim boynundaki masum bir durum sonucu ortaya çykabilir. Bununla birlikte, içeri nüfuz eden bir cinsel ili?ki bu duruma sebep olabilece?inden, bundan kaçynylmasy verilebilecek standart bir ö?üttür. Plasentanyn rahim boynuna çok yakyn oldu?u öngörülen kadynlara, a?yr ve korkutucu bir kanama olabilece?inden, içeri nüfuz eden cinsel ili?kiden uzak durmalary tembihlenir.
Yukaryda belirtilen durumlar hariç, hamileli?in ikinci yansynyn sonlarynaa kadar cinsel ili?ki normal olarak ya?anabilir.
 
Y?
Hamile bir kadyn, hangi a?amada i?i byrakmayy planlamalydyr?
Buna standart bir cevap verebilmek mümkün de?ildir. Herkesin ko?ullan farklydyr ve hamileyken i?e ne kadar devam edilece?ini bu faktörler belirler. Y?in tarzy, kadynyn genel sa?lyk durumu, hamilelik durumu (tekli veya ikiz hamilelik), olabilecek problemler (tansiyon dü?üklü?ü gibi) gibi faktörler bu kararda etkili olur.
Az stresli bir ofis i?inde çaly?an kadyn istedi?i kadar çaly?abilir, tabi e?er istedi?i buysa... Hamileli?e kar?y ters bir etkisi olmaz. Normal bir hamilelik ya?ayan hamile bir kadyna verilebilecek en iyi tavsiye, vücudunu dinlemesidir.
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 08:41
Bebe?in Hareketleri
Bebek en erken ne zaman tekmelemeye ba?lar?
En erken olarak söylenebilecek zaman, organlaryn tamamlandy?y 8. haftadyr.
Aslynda, cenin kan dola?ymy gebeli?in 3-4. haftasynda olu?ur. Hareketler 8 hafta tamamlanmadan önce bile ultrason ekranynda görülebilir. Yine de fetus çok küçük oldu?undan (8. haftada 2cm.den biraz büyüktür) anne adayy bu hareketleri birkaç hafta daha geçmeden hissetmeyi beklememelidir.
Anne ceninin hareketlerini ne zaman hissetmeye ba?lar?
Bazy anneler ba?ka türlü inanmak isteseler de, gebeli?in 16. haftasyndan önce hareketlerin hissedilmesi mümkün de?ildir. Aslynda, ilk hamilelikte, bu 18-20. haftaya kadar gerçekle?emeyebilir.
Bazy kadynlar, 16. haftadan önce ceninin hareketlerine benzer duyular hissedebilir. Aslynda, bunlar ceninin hareketlerinden kaynaklanan, kaslaryn, hatta ba?yrsaklaryn anlyk kasylmalarydyr.
10. veya 12. haftalarda cenin hareketlerinin hissedildi?ine dair anlatylan hikâyeler sadece yanly? inançlardyr.
a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
ROSEE Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 09-Agustos-2007
Konum: Yzmir
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 11544
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ROSEE Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 06-Nisan-2009 Saat 08:39
Hamilelik Dönemi Testleri

Hamilelik Döneminde Hangi Laboratuar Yncelemeleri Gerekir?

Kan Gruplarynyn Belirlenmesi


Daha önceden bilinmiyorsa anne ve baba adayynyn kan gruplary genel olarak ilk gebelik muayenesinde belirlenerek takip kartyna i?lenir. Kan grubu parmaktan alynan kanda belirlenir.Anna adayynyn kan grubunun Rh(-) baba adayynyn Rh(+) olmasy durumunda Rh uygunsuzlu?undan bahsedilir.


Tam Kan Sayymy


Genel olarak ilk gebelik muayenesinde bir kez ve yine ilerleyen gebelik haftalarynda da bir ya da iki kez daha kan sayymy yapylyr.Gerekli durumlarda bu inceleme daha fazla sayyda da yapylabilir.En basit ?ekliyle yapylan kan sayymy kanyn hemoglobin yo?unlu?unu böylece anne adayynda kansyzlyk olup olmady?yny belirler.
Bunun dy?ynda kanda alyuvar yo?unlu?u, akyuvar sayysy, trombosit sayysy, alyuvarlaryn büyüklüklerini ve di?er bazy özelliklerini otomatik olarak hyzly bir ?ekilde belirleyen aletler sayesinde kanyn çok çe?itli özellikleri hakkynda bilgi sahibi olunabilir.
Akyuvar sayysy enfeksiyon hastalyklarynyn tanysynda, hemoglobin yo?unlu?u, hematokrit ve alyuvar sayysy kansyzlyk tanysynda, alyuvarlaryn ortalama hemoglobin içeri?i ve büyüklükleri kansyzly?yn nedeninin belirlenmesinde, trombosit sayysy ise kanamayy durdurucu bu hücrelerin yeterlili?i hakkynda çok önemli bilgiler verir.

-Kansyzlyk tanysy kondu?unda bu durumun demir eksikli?i, B12 ve/veya folik asit vitamini eksikli?i veya kalytsal bir hastaly?a ba?ly olup olmady?y konusunda genel bir fikir edinilir.

-Akyuvar sayysy gebeli?e ba?ly fizyolojik arty?yn üstüne çykty?ynda enfeksiyona, a?yry dü?mesinde ise akyuvar yapymyny bozan bir hastaly?a i?aret edilebilir.

-Trombosit sayysy gebeli?e ba?ly fizyolojik dü?ü?ün daha altynda dü?mü? olarak saptandy?ynda kanamayy durdurmaktan sorumlu bu hücrelerin gereksiz yere harcanmasyna neden olan bir hastalyktan ?üphelenir.


Tam Ydrar Tahlili (TYT)


Ydrar vücudun bir aynasydyr.Bu nedenle gebelikte idrar tahliline syklykla ba?vurulur ve beklide gebelik boyunca en syk ba?vurulan inceleme budur. Tam idrar tahlilinde vücuttan atylan maddelerin yo?unlu?una bakyldy?y gibi, idrar sedimenti ady verilen incelemeyle idrar çökeltisinde akyuvar, alyuvar ve bakteri gibi canly hücreler ve idrar yolu ta?yna i?aret edebilecek maddeler aranyr. Ydrarda protein (albumin), aseton (keton), bilirubin görülmesi, ürobilinojenin a?yry arty? oldu?undan saptanmasy her zaman ileri inceleme gerektirir. Ydrarda glikoz varly?y ise gebelikte belli bir dereceye kadar normal kabul edilmekte beraber inceleme gerektirir.


Gebelikte Tam Ydrar Tahlili Yle


-Ydrar yollarynda enfeksiyon bulgulary saptanabilir (idrar sedimentinde normalden fazla alyuvar ve/veya akyuvar hücresi görülür).

-Erken gebelik döneminde a?yry bulanty ve kusmalary olan anne adayynyn genel beslenme durumu de?erlendirilebilir (idrarda aseton –keton- çyky?y açly?a i?aret eder ve açlyk derecesiyle do?ru orantyly olarak keton pozitifli?i de artar).

-Gebeli?in ilerleyen a?amalarynda tansiyon yükselmesiyle beraber idrarda protein varly?y ile preeklampsi(Gebeli?e ba?ly yüksek tansiyon) tanysy konulabilir.

-Anne adayynyn yeterli su içip içmedi?i de?erlendirilebilir (yetersiz su içti?inde idraryn rengi koyula?yr ve yo?unlu?u artar).


Ydrar Kültürü ve Antibiyogram


Gebelik idrar yolu enfeksiyonlarynyn geli?mesini kolayla?tyryr.Ydrar sedimentinde akyuvar, alyuvar ve bakteri görülmesi idrar yollarynda enfeksiyona i?aret eder ve antibiyotik tedavisi gerektirir.Ancak antibiyotiklerin her türlü bakteriye etki etmemesi nedeniyle idrar kültürüyle bakterinin cinsi belirlenerek enfeksiyon tedavisi yapmak daha uygundur.

Uygun ko?ullarda alynan idrar örne?inde varolan bakteri özel besin maddeleri eklenerek üretilir (kültüre edilir) ve bakterinin bazy antibiyotiklere hassasiyeti ölçülür.Bu hassasiyet ölçümüne antibiyogram ady verilir.

Kültürde üreme olmazsa “steril” yani tedavi gerektirecek bakteri içermeyen idrardan bahsedilir.Üreme “100.000 koloni altyndaysa” bu durumda üreyen bakterinin anne adayynyn kendisindeki bir enfeksiyondan de?il numunenin baryndyryldy?y kaptan, genital dokulardan veya ba?ka kaynaklardan bula?ty?yndan ?üphe edilir ve gerekirse inceleme tekrarlanyr.

“100.000’in üzerinde üreme” durumunda ise mutlaka idrar yollarynda tedavi gerektirecek sayyda bakteri var demektir.Bakterilerin hangi antibiyotiklere hassas oldu?unu belirten antibiyogram raporuna göre uygun antibiyotik tedavisi verilir ve tedavi bitiminde genellikle 15 gün sonra tedavi ba?arysyny de?erlendirmek amacyyla idrar kültürü tekrarlanyr.

Anne adayyny hiçbir ?ikayeti olmasa bile idrar kültüründe üreme oldu?unda ileride olu?abilecek ciddi enfeksiyonlary ve bunlaryn sonuçlaryny önlemek amacyyla antibiyotik tedavisi yapylyr.Bu amaçla anne adaylarynda gebeli?in ba?ynda bir kez ve mümkünse sonuna do?ru bir kez daha idrar kültürü yapylarak muhtemel bir üreme saptanmasy ve uygun bir ?ekilde tedavi edilmesi uygundur.

Enfeksiyon Tarama Testleri Kanda toksoplazma, kyzamykçyk ve tercihen frengi tarama testleri gebelik planlady?y dönemde yapylyr.Bu amaçla anne adayyndan alynan kanda toksoplazmaya özgü IgG ve IgM türü antikorlar; kyzamykçy?a özgü Rubella IgG ve IgM türü antikorlar ve frengi için genellikle VDRL ady verilen inceleme yapylyr.Bu üç enfeksiyon türü gebelik döneminde geçirildi?inden bebekte do?umsal kusurlar yaratabildi?inden gebelik öncesi dönemde belirlenmeleri daha uygundur.

Yukarydaki incelemelerin gebelik öncesi dönemde yapylmamasy durumunda doktorlaryn bir kysmy ayny incelemelerin gebeli?in ba?ynda da yapylabilece?i görü?ünü ta?yrken, bazy doktorlar bu incelemelerin yalnyzca yukarydaki hastaly?a özgü belirtileri olan anne adaylarynda yapylmasy gerekti?i görü?ünü ta?yrlar.Hangi görü?ün daha geçerli oldu?u henüz tarty?malydyr.

Bazy doktorlar anne adaylaryna TORCH incelemesi (torç okunur ve Toksoplazma, Others (di?erleri), Rubella (kyzamykçyk), CMV (sitomegolavirus) ve HSV (Herpes simpleks virüsü) kelimelerinin ba? harflerinin birle?tirilmesiyle olu?turulan bir kelimedir) ady altynda bir inceleme yapylmasyny önerirler.Anne adaylarynyn kanynda yukaryda ady geçen çok sayyda enfeksiyon etkeninin belirlenmesine yönelik yapylan bu inceleme gerek pahaly olmasy, gerekse yorumlanmasynyn çeli?kilerle dolu olmasy nedeniyle giderek daha az syklykla uygulanyr duruma gelmi?tir.

Hepatit B ve risk ta?yyan anne adaylarynda HIV (AIDS hastaly?y etkeni) tarama testlerinin ise gebeli?in sonlaryna do?ru yapylmasy uygundur.


?eker Hastaly?y Tarama Testi


Gebelik, ba?ta duyarly bireyler olmak üzere (kilolu anne adaylary, ailesinde ?eker hastaly?y olan anne adaylary gibi) daha önceden hiçbir sorunu olmayan bireylerde de ?eker hastaly?y olu?ma riskini artyran bir durumdur.

Bu yüzden anne adaylary 24-28. gebelik haftalary arasynda ?eker tarama testine tabi tutulurlar.PPG (tokluk kan ?ekeri) ady verilen bu testte anne adayyna günü herhangi bir saatinde açlyk yada tokluk durumuna bakylmaksyzyn 50 gram glikoz (saf ?eker) içirilir ve bir saat sonunda kan ?ekeri ölçümü yapylyr.Test sonucu belli bir de?er üzerinde bulunursa bu kez 100 gram glikoz ile ?eker yükleme testi yapylyr.(OGTT) Bazy risk faktörlerinin varly?ynda 50 gram ile ?eker tarama testi yerine direkt olarak ?eker yükleme testi yapylmasy daha uygun olabilir.

Kan Biyokimyasy Gebelik döneminde özellikle gebeli?in erken dönemlerinde ba?ta karaci?er ve böbrek olmak üzere organlaryn i?levlerini de?erlendirmek için bir çok kan testi istenme yakla?ymy doktorlar tarafyndan yaygyndyr.Belli bir hastaly?y olmayan bir anne adayyndan bu tetkikleri istemenin gerekli olup olmady?y henüz tarty?ma konusudur.Yine gebelik ba?lady?y andan itibaren kan biyokimyasy önemli de?i?ikliklere sahne olur.Buna ba?ly olarak kanda bulunan maddelerin normal de?erleri de?i?ir ve yorum yapmak zorla?abilir, hatta yanly? yorumlar yapylabilir.

Benim görü?üme göre, “kan biyokimyasy ölçümleri” tercihen gebelik öncesi dönemde yapylmalydyr.Gebelik döneminde yapylan ölçümler ise yorumlanyrken çok dikkatli olunmalydyr. Yapylacak olan tetkikler kan sayymy, kreatinin (böbrek i?levlerini de?erlendirmek için), SGOT ve SGPT (Karaci?er i?levlerini de?erlendirmek için); yemek yenilen zaman dikkate alynmadan herhangi bir zamanda bakylacak kan ?ekeri ?eklinde olmasy yeterli olacaktyr.


IDC(Indirect Coombs Testi)


Yalnyzca kan uyu?mazly?y olan anne adaylarynda yapylan incelemedir.Belli aralyklarla kanda bebe?in alyuvarlaryna kar?y geli?mesi muhtemel antikorlar bu dönemde belirlenir. Antikorlar müspet bulundu?unda ileri inceleme gerekebilir. 

a?kymyzyn tarifi canym kyzym EDAMMM 14/10/2009 15:20
Basa don
tugce2008 Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Ocak-2009
Konum: Konya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 4345
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti tugce2008 Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 03-Nisan-2009 Saat 16:01

Abrubtio placenta hamileli?in, nadir görülen ancak hem anne hem de bebek hayatyny tehlikeye atabilen çok ciddi bir komplikasyonudur. Tanym olarak plasentanyn do?umdan önce rahim duvaryndan ayrylmasydyr. Gebeli?in son dönemlerinde görülen bebek ölümlerinin en önemli ve en syk görülen gelen nedenidir. Dekolman olarak da tanymlanan abrubtio placentaya ba?ly anne ölümleri modern takip yakla?ymlary sayesinde günümüzde %1'in de altyna dü?mü?tür.

Plasenta gerek yapy gerekse i?lev açysyndan kendine özgü ve ba?ka örne?i olmayan bir organdyr. Bebe?in rahim içindeki ya?amyny sürdürebilmesi plasentanyn sa?lykly i?lev görmesine ba?lydyr.

Plasenta normalde bebe?in do?umunu takiben görevini tamamlayarak yerle?mi? oldu?u yerden ayrylyr ve vücut dy?yna atylyr. Bu do?umun üçüncü evresi olarak adlandyrylyr. Plasentanyn atylmasyny takiben rahim kaslary kasylarak açyk olan kan damarlarynyn kapanmasyny ve kanamanyn durmasyny sa?larlar. Hamileli?in 20. haftasyndan sonra normal yerle?mi? olan bir plasentanyn bebe?in do?masyndan önce yapy?yk oldu?u yerden kysmen ya da tamamen ayrylmasy ise dekolman olarak adlandyrylyr.

NE SIKLIKTA GÖRÜLÜR
Plasental dekolman tüm gebeliklerin yakla?yk %1'inde görülen bir durumdur.

ABRUPTYO PLACENTANIN SINIFLAMASI
Dekolman ile birlikte görülen komplikasyonlaryn ?iddeti ayrylmanyn ve kanamanyn miktary ile direk ili?kilidir. Dekolmanyn ?iddetini ve türünü tanymlamak için de?i?ik synyflamalar kullanylmaktadyr:

Evreye göre synyflama

Evre 0   Hastada herhangi bir bulgu yoktur.Tany do?umu takiben plasenta ayryldyktan sonra arkasynda kan pyhtysy görülmesi ile konur
Evre 1   Hastada rahimde hassasiyetle birlikte kanama vardyr ancak ne annenin ne de bebe?in tehlikede oldu?una dair bir belirti yoktur.
Evre 2   Rahimde hassasiyet ve sürekli kasylma (tetani) vardyr. E?lik eden kanama olabilir ya da olmayabilir. Annede ?ok tablosu yoktur ama bebek sykyntydadyr.
Evre 3   Uterusta ?iddetli ve hiç gev?emeyen kasylmalar vardyr. Kanamanyn miktary 1 litreden fazladyr ve anne adayy genellikle ?ok durumundadyr. Bebek büyük olasylykla kaybedilmi?tir.

Kanamaya göre synyflama

A?ikar kanama   Belirgin ?ekilde vajinal kanama vardyr. Hastadaki bulgularyn ?iddeti kanamanyn miktaryna ba?lydyr. Rahimde tetani ve hassasiyet olabilir ya da olmayabilir.
Gizli kanama   Belirgin bir vajinal kanama yoktur. Plasentanyn ayrylmasy nedeni ile olu?an kanama plasentanyn arkasyna hapsoldu?u için vajinadan dy?aryya akamaz. Belirgin yakynma ve bulgu rahimde tetani ve hassasiyettir. Bebek ya kaybedilmi?tir ya da monitörde ciddi sykynty içinde oldu?u görülür.
Kary?yk   Hem hassasiyet ve tetani hem de belirgin kanama vardyr.

Durumun ?iddetine göre olan synyflama

Hafif   Plasentanyn 1/6'syndan daha az bir kysmy ayrylmy?tyr. Kanama ya yoktur ya da 200 mililitrenin altynadyr. Hafif bir uterus hassasiyeti olabilir ancak bebe?in sykyntyda oldu?una dair bir belirti yoktur.
Orta   Plasentanyn 1/6 sy ile 2/3'ünde ayrylma vardyr. Koyu renkli kanama vardyr ancak miktary 1 litrenin altyndadyr. Uterusta hassasiyet ve tetani vardyr. Bebekte plasental yetmezli?e ba?ly sykynty belirtileri bulunur.
?iddetli   Plasentanyn 2/3'ünden daha fazlasy ayrylmy?tyr. ve sürekli bir uterin hassasiyet ile ?iddetli ve hiç gev?emeyen kasylmalar vardyr. Kanama olabilir y ada olmayabilir. E?er do?um gerçekle?mezse bebe?in ölmesi kaçynylmazdyr. Damar içi pyhtyla?ma problemi ortaya çykarsa (DIC) anne adayynyn da hayaty tehlikeye girer.

Hangi synyflama olursa olsun kanama gizli olabilir. Plasenta kenarlardan de?il de ortadan ayryldy?ynda kan arka kysymda hapsolabilir ve dy?aryya akmayaca?y fark edilelemez. Buna plasenta arkasyna kanama anlamyna gelen retroplasental kanama ya da hematom ady verilir. Yakla?yk %20 olguda kanama gizli kalyr.

NEDEN OLUR?
Abrubtio placentaya yol açan mekanizma bilinmemekle birlikte plasentanyn kendisini besleyen kan damarlarynda ya?anan problemlerin bu duruma neden oldu?u dü?ünülmektedir. Plasentanyn kan deste?i azalynca yerle?ti?i endometrium dokusunda ölüm ve nekroz olur. Daha sonra kan küçük kan damarlary çatlar ve kanama ba?lar. Rahim dolu oldu?u için kanamayy kesmek üzere kasylamaz. Kanama daha da artar ve plasenta arkasynda olu?an basynç ayrylmayy daha da arttyryr. Ayrylma plasentanyn kenarynda oldu?unda kan süzülerek vajinadan dy?ary akar.Ortada olan ayrylmalarda ise kan plasenta ve rahim arasynda syky?yr. Yüksek basynç altydaki kan amniyon zaryny geçerek amniyon syvysyna kary?abilir. Benzer ?ekilde rahim kas tabakasy içinde de ilerleyebilir.

Gebeli?e ait endometrium dokusu yüksek oranda pyhtyla?ma faktörleri içerdi?inden kan hemen pyhtyla?yr ancak daha sonra ortama gelen bazy maddelerin etksi ile pyhty çözülür. Bu durum devam etti?inde birçe?it damar içi pyhtyla?ma bozuklu?u olan DIC tablosu ortaya çykar ve anne kaybedilebilir.

RYSK FAKTÖRLERY
Abruptio placentanyn nedeni bilinmemektedir.Bununla birlikte bazy risk faktörleri tanymlanmy?tyr. Dekolmana yol açabilece?i bilinen en önemli durum yüksek tansiyondur. Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen preeklempsi varly?y dekolman açysyndan önemli bir risk faktörüdür. ?iddetli preeklempsi olgularynyn yakla?yk yarysynda de?i?ik derecelerde dekolman görülür.

Di?er risk faktörleri arasynda:

 • 34 haftadan önce zarlaryn açylmasy (özellikle amniyon syvysynyn az olmasy durumunda),
 • anne ya?ynyn 35'in üzerinde olmasy,
 • uterin anomaliler,
 • myomlar,
 • dola?ym sistemini etkileyebilen ?eker hastaly?y gibi sistemik hastalyklar,
 • hamileli?in ileri dönemlerinde direkt karyna olan travmalar
 • Sigara
 • Alkol
 • Uyu?turucu madde (kokain)
 • Ço?ul gebelikler
 • Amniyon syvysynyn fazla olmasy
 • Kordonun kysa olmasy

Özellikle basit gibi görünen travmalar dekolmana neden olabilir ve dekolmanyn evresi 24 saat içinde 1'den üçe uzanabilir.

Sigara damarlarda ani daralmaya neden olarak plasentanyn beslenmesini bozabilir ve dekolmana yol açabilir. Benzer ?ekilde haftada 14 ya da daha fazla bardak alkol alynmasy da dekolmana olan e?ilimi arttyryr.

Ço?ul gebeliklerde ilk bebek do?up rahimde ani bir bo?alma oldu?unda dekolmanyn gerçekle?mesi ikinci bebe?i riske atar.

Dekolmanyn kimde ve ne zaman, hangi ?iddette ortaya çykaca?y önceden kestirilemez. Bunu anlayabilecek hiçbir test yoktur.

TEKRARLAMA RYSKY
Daha önceki gebeliklerinde abruptio placenta olan hastalarda takip eden gebeliklerde durumun tekrar etme olasyly?y %10-17 arasyndadyr. Daha önceki 2 hamileli?inde dekolman olan hastalarda ise %20 olasylykla durum tekrarlamaktadyr.

ANNEDEKY ETKYLERY
Modern takip yakla?ymlary sayesinde dekolmana ba?ly anne ölüm orany %1'den daha a?a?ylara indirilmi?tir. Dekolman do?um eylemi ba?lamadan da görülebilece?i gibi düzenli rahim kasylmalary ba?ladyktan sonra da ortaya çykabilir.

Dekolmanyn annedeki en önemli komplikasyonu kanamadyr. Kanamaya ba?ly ?ok nedeni ile ölüm meydana gelebilir. Kan transfüzyonu uygulamalarynyn eskiye göre daha kolay yapylabilmesi ve kan verilmesine ba?ly komplikasyonlaryn azalmasy sayesinde bu nedene ba?ly ölüm oranlarynda azalma sa?lanmy?tyr. Yhmal edilmi? olgularda kanyn pyhtyla?ma sistemi bozulup DIC tablosu ortaya çykty?ynda durum daha da ciddile?ir. DIC varly?ynda yo?un kan ve kan ürünleri nakli gerekir. Kanama kontrol edilemez ise anne ve bebe?in kaybedilmesi kaçynylmazdyr. Kanamanyn ?iddetine ba?ly olarak hastada akut böbrek yetmezli?i görülebilir. Böbrekler damarlarda dola?an kan miktaryndaki azalmaya a?yry hassas organlardyr. Saatlik idrar çyky?ynyn 30 mililitrenin altynda olmasy böbrek hasarynyn bir göstergesidir.

Gizli kanama varly?ynda rahim kas dokusu a?yry gerilerek yyrtylabilir. Bu hem annenin hem de bebe?in hayatyny tehlikeye atabilecek bir komplikasyondur.

Kanamaya ba?ly olarak annede do?um sonrasy anemi görülebilir. Dekolmany takiben do?um sonrasy kan kayby da normalden fazla olmaktadyr. Couvelarie ady verilen tabloda uterus kas dokusunun içi dahi kanla doludur ve bu nedenle do?um sonrasyda yeteri kadar kasylamaz. Bu da kanama miktarynyn artmasyna neden olur.

Bu hastalarda do?um sonrasy enfeksiyon riski de daha yüksektir.

BEBEKTEKY ETKYLERY
Dekolmanyn bebek üzerindeki etkileri plasentanyn ayrylmasy, bebe?e gelen kan ve oksijen miktarynyn azalmasy, annede kanama nedeni ile kan hacminin azalmasy ve rahimin kasylma yetene?ininin azalmasyna ba?lydyr. Bu etkiler bebek ile anne arasyndaki oksijen ve besin maddelerinin aly?veri?ini bozar. ?iddetki kanama varly?ynda vücut kan akymyny beyin ve kalp gibi hayati organlara yönlendirir. Rahim kadynyn hayatynyn devamy için gerekli bir organ olmady?yndan ula?an kan miktary azalyr ve fetus tehlikeye girer.

Fetus açysyndan riskler oksijensiz kalmasy nedeni ile sykyntyya girmesi ve kanama dursa bile rahim ile temas eden plasenta yüzey alanyndaki azalma bebe?in gereksinimlerini kar?ylamaya yetmemesidir. En ileri a?amada ve müdahalede geç kalyndy?ynda bebek kaybedilebilir. Do?um sonrasy bebekte sinir sistemini ilgilendiren bozukluklar ortaya çykabilir. Bebeklerin bir kysmy erken do?uma ba?ly prematürite nedeni ile kaybedilirler.

BELYRTYLERY
Daha önce de belirtildi?i gibi abruptio placentanyn temel bulgusu a?rydyr. Klasik olarak byçak saplanyr tarzda çok keskin ve sürekli a?ry olur. A?ry ile beraber kanama görülebilir. A?ry hastalaryn yalnyzca %50'sinde ortaya çykar.

TANI
Kanama olsun ya da olmasyn gebeli?in son dönemlerinde ortaya çykan ani ve ?iddetli a?ry varly?ynda abruptio plasenta ilk önce akla gelmelidir.

Belirtilerin varly?ynda tany muayene ile konur. Ultrason her zaman tanyya yardymcy de?ildir ve hastalaryn sadece %25'inde tany koydurur. Muayenede rahimin sürekli tahta gibi sert olmasy ve hiç gev?ememesi tipiktir.Bu sert rahim dokunmaya kar?y oldukça hassas ve a?rylydyr.

TEDAVY
Dekolman varly?ynyda yakla?ym ve tedavi olayyn ve kanamanyn ?iddetine ba?lydyr. Tek ve en etkli tedavi bebe?in do?urtulmasydyr. Kanamanyn ve ayrylmanyn az oldu?u durumlarda e?er anne ve bebekte hayati tehlike i?aretleri yoksa ve gebelik haftasy küçükse beklenebilir.

Ortaya çykan ?ok, DIC gibi durumlar uygun ?ekilde tedavi edilir.

Ani ba?layan ?iddetli kanama varly?ynda acil sezaryen gerekli olabilir. Bebe?in ölü olmasy ve kanamanyn azalmasy durumunda ise vajinal do?um denenmelidir.

Dekolman varly?ynda öncelikle anne adayynyn genel durumu de?erlendirilir, nabyz ve tansiyonuna bakylrak kanamanyn miktary tahmin edilmeye çaly?ylyr. Daha sonra geni? ve birden fazla sayyda damar yolu açylarak syvy deste?ine ba?lanyr.Bu syrada kan bankasy ile temas kurularak uygun sayyda kan hazyrlanmasy gereklidir. Ydrar sondasy takylarak saatlik idrar çyky?y kontrol edilir.

 

11 10 2008   15.10
21 10 2011   12.45      
Basa don
özlemwill Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 26-Ocak-2008
Konum: Tokat
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2202
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti özlemwill Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Mart-2009 Saat 05:25
Sevgili arkada?lar;
Bunlary "bilmemezlik" yüzünden ya?adyklarymy ba?ka kimse ya?amasyn diye payla?yyorum sizlerle... Wink
50mg lyk ?eker yüklemem yüksek çykty?y için 100mg ?eker yüklemesi yaptyrmamy istedi doktor. Confused
Ben de typky 50 mglyk yüklemede yapty?ym gibi aç karnyma e?imle hastaneye gittim giderken eczaneden 100mg glikoz ve 1 pet ?i?e su almayy da unutmadym tabii. Stern%20Smile
Neyse, aç karnyma ilk kanymy laboratuvarda sol koldan verdim ve 7 dakika içinde glikozu koyup çalkalady?ymyz pet ?i?e dolusu suyu içmemi istediler. Confused
Arkada?lar gerçekten berbat bi?i, aç karnyna baklava ?erbeti içer gibi ygghhh Dead Neyse, ben zannediyorum ki 50 mglykta oldu?u gibi 1 saat sonra tekrar kanymy vercem ve i?im bitecek, evime gidip bir güzel karnymy doyuracam. Bir de baktym ki e?im elinde 3 tüple geldi. Afal
 100mg ?eker yüklemesinde:
1-  açlyk ?ekeri için glikozdan önce 1 tüp Afal
2- glikozdan 1 saat sonra 1 tüp Aniden (bu arada hala açsynyz tabii)
3- glikozdan 2 saat sonra 1 tüp Afal (ahhh ahh tansiyon mansiyon kalmyyo, titremeye ba?lyosun bu arada)
4- glikozdan 3 saat sonra 1 tüp Patlak (artyk ben burada koptum koridorlarda salya sümük a?lady?ym anlar...)
Toplam 4 defa kan veriliyomu?. Ahhh ahh bilmiyodum ki... Sonuncuyu verirken kollarym mosmordu ve kyz 10 dakika u?ra?ty kany alabilmek için, benim damar bu arada "elek" oldu Cry O?lumda sanki (e tabi o anki duygusallykla ban öle geliyo) benim acymy duyar gibi, karnymy yyrtarcasyna vuruyo ben inledikçe, o vurdukça ben a?lyyom, ben a?ladykça o vuruyo Cry Cry Cry Cry CryCry Cry 
Arkada?lar gebeli?im boyunca ilk 3 aydaki a?yry a? ermelerim de dahil, geçirdi?im en stresli, ve yorucu gündü, ba?yma gelecekleri önceden bilseydim eminim böyle olmazdy Ouch, 1 saat sonra kulaklarym u?uldamaya, midem bulanmayaDead, tansiyonum dü?meye ba?lady Dead, e tabii devlet hastanesi kimse ilgilenmedi, yemin ederim ?ykyr ?ykyr a?ladym koridorlarda Cry , a?zymy açyp konu?amyyodum e?im de kahroldu...Cry 
Hastane çyky?y inanyn evimin merdivenlerini çok zor çyktym bi 10 dakika merdivende oturup a?ladym. Hala kollarym mosmorr..Ouch
Bunlary kimsenin gözünü korkutmak için filan yazmadym, sakyn yanly? yorumlamayyn,Wink önceden bilginiz olsun da (Allah bilir ya bir ben bilmiyomu?umdur bunun ne illet bi?i oldu?unuConfused) benim ya?adyklarymy ya?amayyn, devlet hastanesinde mümkünse yaptyrmayyn bu i?i zaten o aralardaki bekleme süreçlerinde hareketsiz olmak gerekiyomu?. Yani yatmak en do?rusu ama devler hastanesinde o konfor ne gezeerrrr, oturacak yer zor buldukkk Confused Tabi öncelikle tek dile?im hiçbirinizin 50mg yüksek çykmasyn ki 100 mga gerek kalmasyn hiç... Smile
 
Bu arada sonucum iyi, gebelik diyabetim yokmu?. Normal de?erleri merak ediyorsanyz bilgi verebilirim...Wink
 
Ba?ynyzy a?ryttym, bu haftalaryn stresi ve siniri de tuzu biberi oldu sanyrym, eve çykynca e?im kahvalty hazyrlady 2 tost + yarym ekmek yedim o kadar acykmy?ymmmmLOL
9 haziran 2009... BERKE ilk "yaz a?ky"m, ilkyaz a?kym, ilk a?kym. Ykinci O?LUM HO?GELDYN 22. Hafta...
Basa don
BÖCEGYMM Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Nisan-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3299
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti BÖCEGYMM Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Mart-2009 Saat 04:45
Bebek bekliyorsunuz ve do?umun nasyl olaca?yny, neler ya?ayaca?ynyzy ?iddetle merak ediyorsunuz.


Do?umla ilgili bulabildi?iniz yazylary ve kitaplary okuyor, doktorunuzla, arkada?larynyzla ve do?um yapmy? annelerle konu?uyorsunuz. Yine de do?umla ilgili bazy konularyn size hiç kimse tarafyndan anlatylmamy? olmasy olasyly?ynyn yüksek oldu?unu biliyor musunuz?

Öncelikle ?unu bilmelisiniz, her kadynyn do?um deneyimi birbirinden farkly olsa da kesin olan bir ?ey var: Do?urmak filmlerdeki gibi olmaz! Öte yandan, do?umun nasyl oldu?u konusunda ba?ka annelerle konu?mak yararly olsa da, özellikle zor bir do?um yapmy? annelerin objektif olmasy çok zordur. Ayryca sizin planlady?ynyz do?um ?eklinden farkly bir do?um yapmy? annelerin de size çok fazla fikir vermesi mümkün de?ildir.
Tüm bu durum kar?ysynda do?umla ilgili bilmeniz gereken ancak size anlatylmamy? olmasy muhtemel konulary derledik...

1- Ylk do?um saatler sürebilir

Filmlerde anne adayy ilk sancyda arabaya bindirilerek hastaneye götürülür, kysa bir süre sonra da bebek dünyaya gelir. Oysa ilk do?umlarda, ilk sancynyn hissedilmesinden sonra do?umun gerçekten ba?lamasy rahat alty-yedi saat sürebilir. Rahim a?zy 2 santim açylmadan önce “ba?lamy? do?um eylemi” olarak de?erlendirilmezsiniz. Bu dönemde ayakta ve aktif olmak süreci hyzlandyrabilir ancak çok erken a?amada hastaneye gitmeniz durumunda da kendinizi hastane yata?ynda uzanarak gözlem altynda beklerken bulabilirsiniz. Kysacasy ilk sancylary hissettikten sonra yapmanyz gereken, sakin olmak, rahatlamaya ve gev?emeye çaly?mak ve kasylmalaryn ?iddeti, süresi ve gelme araly?yna dikkat ederek doktorunuzla temas kurmaktyr.
(?ahsen benim sancylarym gece 2 de geldi,3te artty 3.30 da do?um yaptym Tongue)

2- Sularynyz her zaman ani ve ?iddetli bir bo?alma ?eklinde gelmez

Bazy annelerin sulary ?iddetle ve aniden bo?alsa da, ço?unlukla sularyn gelmesi syzynty ?eklinde hissedilir. Bunun nedeni bebe?in ba?ynyn amniyotik syvynyn ço?unun bo?almasyny engellemesi olabilir. Miadyny doldurmu? anne adaylarynyn ço?u hafif idrar kaçyrmalary ya?ayabilir, bu nedenle sularyn gelmesinin idrar kaçyrmayla ya da idrar kaçyrmanyn sularyn gelmesi ile kary?tyrylmasy syk görülen bir durumdur.

Sularynyz do?umun herhangi bir a?amasynda gelebilir, dolayysyyla da bu ilk su syzyntylary do?umun çok yakla?my? oldu?una i?aret etmeyebilir. Bununla birlikte, sularyn gelmesinin ardyndan rahimde enfeksiyon olu?masy riski do?du?undan 24 saat içerisinde do?umun gerçekle?mesi gereklidir. Sularynyzyn gelip gelmedi?inden emin olamyyorsanyz, yapmanyz gereken en do?ru ?ey doktorunuza ya da ebenize ba?vurmak olacaktyr.
(aynen katylyyorum benimki azar azar gelmi?ti,,ba?larda akynty gibi sonralarda tuwaletinizi yaparken tutup byrakyrsynyz ya aynen öyle dewam etti...)

3- Do?um “pis” i?tir!

Evet, filmlerde ve pembe dizilerde makyajy yerinde bir kahramanyn birkaç çy?lyk atmasy ve pek az ter dökmesinin ardyndan gururlu anne-babanyn mutlulukla minik bebeklerine baktyklaryny görürüz. Anne biraz yorgundur ancak halen üstü ba?y, eli yüzü gayet düzgün ve bakymlydyr.
Ancak gerçek ya?amda gö?üs hizasyna kadar çekilen çar?afyn altyndaki sahne pembe dizilerden çok adli vakalaryn anlatyldy?y dizilerdeki sahnelere benzer!

Do?urmak “pis” i?tir ve o ilk a?lamayy i?itti?inizde büyük olasylykla küçük bir ter, amniyotik syvy, kan ve muhtemelen kakadan olu?an bir bataklyk içerisinde yatyyor olacaksynyz. Ikynyrken kaka kaçyrylmasy gayet normal ve aslynda do?ru biçimde ykyndy?ynyzy gösteren bir durumdur. Ancak böyle bir kazanyn olmasyndan korkarak ykynmaktan kaçynmamaly ve sizden ykynmanyz istendi?inde var gücünüzle ykynmalysynyz. Olasy bir kaka kaçyrma durumunda hiçbir yorumda bulunmadan temizli?iniz yapylacaktyr ve bu duruma her zaman ?ahit olan doktorunuz ya da ebeniz sizin hakkynyzda hiçbir olumsuzluk dü?ünmeyecektir.
(korkmayyn arkada?lar LOL burda sanki eccük abartmy?lar ben ?ahsen kan we kaka içerisinde yüzmüyordum..ykynyrken kaka yapycak gibi hissedebilirsiniz ama az da olsa kaçyrsanyz da bu do?um syrasynda çok normal sayylan bir?ey)

4- Suni sancy her zaman i?e yaramayabilir

Bebe?iniz miadyny geçirdiyse doktorunuz suni sancy ile do?umu ba?latmak isteyebilir. Bunun nedeni hamileli?in sonuna yakla?yldy?ynda plasentanyn çok etkin bir ?ekilde çaly?amamasy ve bebe?e yeterince besin ve destek sa?layamamasy riskinin do?masydyr. Çok çe?itli suni sancy (indüksiyon) yöntemleri vardyr ve ilk te?ebbüsün sonuç vermemesi durumunda doktorunuz bir sonraki daha güçlü yönteme geçecektir. Ancak do?umu ba?latmaya yönelik tüm çabalara ra?men (büyük olasylykla bebe?in gerçekte miadyny tam doldurmamy? olmasy nedeniyle) do?umun ba?latylamamasy söz konusu olabilir.

Gebelik ya?y son adet tarihine ve bebe?in ölçümlerine göre hesap edilir. Ancak kadynlaryn son adet tarihlerinden itibaren yakla?yk iki hafta sonra yumurtlamalary nedeniyle bebe?in gebelik ya?y hesaplaryna kyyasla iki hafta daha küçük olmasy söz konusu olabilir. Bu nedenle henüz 42 haftanyzy doldurmadyysanyz (ilk kez do?umb yapan anne adaylarynyn hesaplanan olasy do?um tarihlerinden 10 gün geç do?um yaptyklaryna dair bulgular mevcuttur), bebe?inizde bir sorun oldu?una ya da amniyotik syvy miktarynyn olmasy gereken düzeyde olmady?yna dair bulgular mevcut olmady?y sürece, suni sancy konusunda ihtiyatly davranmanyzda yarar vardyr.

5- Epidural riskli olabilir

Epiduraller yaygyn kullanylan a?ry kesici yöntemlerdir ve bu sayede pek çok anne adayy do?umu stresli ve sancyly bir deneyim yerine rahat ve tady çykarylan bir deneyim olarak ya?amaktadyr.

Epiduraller ço?unlukla i?e yarar ancak nadiren vücudun tek tarafynda etkili olmasy ve vücudun di?er tarafynda sancylaryn hissedilmesi söz konusu olabilmektedir. Ayryca anestezik maddenin yanly?lykla kana enjekte edilmesi söz konusu olabilmektedir (ço?unlukla do?umun çok ileri a?amalarynda ve anne adayynyn epidural uygulanyrken hareketsiz durmakta zorlanmasy halinde meydana gelmektedir). Bu durum ise daha sonra ?iddetli ba? a?rylaryna yol açabilmektedir.
Epiduralin do?umu neredeyse hiç a?rysyz yapma ve do?umun yava? ilerlemesi durumunda dinlenme olana?y vermek açysyndan net bir yarary oldu?unu unutmayyn. Ancak uzun süre hastane yata?ynda uzanmak da do?um sürecini fazlasyyla yava?latarak kasylmalaryn yeniden ba?layabilmesi için ilave ilaçlaryn verilmesini gerektirebilir. Ayryca bu durum ykynma syrasynda hissetme yetene?inizi etkileyerek yardymly do?um ya da sezaryen olasyly?yny artyrabilir.

6- Epizyotomi (do?um kesisi) yapyldy?yny hissetmezsiniz

Epizyotomi (bebe?in çyky?yny kolayla?tyrmak amacyyla vajina giri?inde kesi yapylmasy) ço?u kadyny korkutur. Ancak bu uygulama sadece mutlaka gerekli olmasy halinde yapylyr ve epidural almamy? olsanyz dahi, lokal anestezi altynda ya da kasylmanyn tepe noktasynda gerçekle?tirilece?inden, kesi yapyldy?yny hissetmezsiniz.
(kesinlikle do?ru Clap normal d. yapanlar genelde bu kesi den korkarak gidebilirler do?uma ?ahsen bende böyleydim ama sinek ysyry?y gibi bi?ey hissediyorsunuz o an LOL)
7- Ayakta ve hareketli olmak daha iyidir!

Do?umla ilgili filmlerin ço?unda do?um yapmak için syrt üstü uzanmak gerekti?i fikri olu?turulur. Oysa gerçekte do?um ve bebekle ilgili herhangi bir sorun bulunmady?y sürece bunun tam tersi daha iyidir. Ayakta ve hareketli olmak yer çekiminin kasylmalarynyzy destekleyerek bebe?in do?um kanalyna girmesinin kolayla?tyrmasy anlamyna gelir. Yürümek, kalçalary sallamak ve nefese yo?unla?mak sancylary hafifletme konusunda gerçekten yardymcy olur. Dolayysyyla bu ?ekilde sancylarla kendi ba?ynyza gayet iyi bir ?ekilde ba? edebildi?inizi görmenizi sa?layabilece?inden, epidural uygulanmasyny istemeden önce bunu deneyebilirsiniz.

8- Do?um sonrasynda yo?un kanamanyz olacak

Do?um sonrasynda, sezaryen do?um yapmy? olsanyz dahi, yo?un kanama ve büyük pyhtylaryn gelmesine hazyrlykly olmalysynyz. Özellikle do?umdan sonraki ilk 24 saat içerisinde syk syk ped de?i?tirme ihtiyacy duyabilir ve her aya?a kalkty?ynyzda bo?alma ?eklinde kanama hissedebilirsiniz. Bu kanama gayet normaldir ve plasentanyn rahim duvaryna tutundu?u yerden kaynaklanmaktadyr. Do?umdan üç ile dört hafta sonra kanama kahverengimsi bir akyntyya dönü?erek hafifler. Kanamanyn hafiflemesi ve ardyndan yeniden yo?unla?masy ya da parlak kyrmyzy bir renk almasy rahminizde halen plasenta parçasy kalmy? olabilece?ine i?aret edebilece?inden derhal doktorunuza ba?vurun. Ayryca bu süre boyunca, tampon kullanymy rahminize ve plasenta alanyndaki yara yeri kanalyyla kan akymynyza hava girmesine neden olarak tehlikeli sonuçlara yol açabilece?inden ped kullanmayy tercih etmelisiniz.

9- Sezaryen kolay yol de?ildir

Sezaryen vücuda eri?mek için cilt, kas ve ya? dokusunun kesilmesini gerektiren bir büyük operasyondur. Yyile?me süreci a?ryly olabilir ve bebe?iniz ile mevcut di?er çocuklarynyza bakmanyzy ve emzirmenizi zorla?tyrabilir. Vajinal olarak do?urma seçene?ine sahip oldu?unuz sürece, bunun sizin için en iyi ve en güvenli yol oldu?u gerçe?ini aklynyzdan çykarmamalysynyz.


10- Emzirmek ba?langyçta acy verebilir

Emzirmek hem siz, hem de bebe?iniz için en iyisidir ve hazyr mamaya ba?lamadan önce bebe?inizi emzirmek için elinizden gelen her ?eyi yapmalysynyz. Anne sütü bebe?e ya?ama en iyi ?ekilde ba?langyç yapma olana?yny verir. Ancak tüm bunlar özellikle bebe?in memeyi iyi kavramamasy durumunda emzirme syrasynda canynyzyn yanabilece?i gerçe?ini de?i?tirmez.
Bu açydan anahtar unsur bebe?i ve kendinizi do?ru pozisyonda tutabilmek için gerekli tüm bilgi ve tavsiyeleri almanyzdyr.

Ne yazyk ki pek çok anneyi emzirmekten caydyran sorunlaryn ço?unun aslynda kolaylykla çözümlenmesi mümkündür. Ylk birkaç gün sabyrly olur ve emzirme tekni?ini ö?renmek için kendinize ?ans verirseniz, ilerleyen günlerde hem bebe?inizin bakymy sizin için çok daha kolay olur, hem de onu anne sütünün artyk sayylmakla bitmeyen faydalaryndan mahrum byrakmamy? olursunuz.
Sen oL.. Hep oL..
BenimLe oL..Bende oL..
...O?LU?UM ツ
Basa don
BÖCEGYMM Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Nisan-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3299
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti BÖCEGYMM Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 23-Mart-2009 Saat 04:17
Hamile oldu?unuzu açyklady?ynyz andan itibaren bulanty, ba? dönmesi, a?erme gibi konularda pek çok hikâye ve tavsiye dinlersiniz.

Ancak en korkunç hamilelik ve do?um hikâyelerini ayryntylary ile anlatan ki?iler bile hamileli?in bazy etkilerinden neredeyse hiç söz etmezler. Y?te hamileli?in utandyran yönleri...

1. A?yry gaz

Hamileli?in utandyran yan etkilerinden en ba?ta geleni a?yry gaz durumudur. Bu sorunun nedeni bir hamilelik hormonu olan progesterounun midedeki hareketlili?i azaltmasy ve bunun da gaz birikmesine yol açmasydyr. Do?al olarak anne adayy da biriken gazy ge?irerek ya da gaz çykararak bo?altyr. Malesef bu ge?irme ya da gaz çykarmalar ummady?ynyz anda ve ummady?ynyz derecede gürültülü olabilir!

Ne yapmalysynyz?

Beslenmenize dikkat edin. Fasulye ve brokoli gibi gaz yapan yiyecekler ve karbonatly içeceklerden uzak durmanyz büyük fayda sa?layabilir. Ayny ?ekilde syk aralyklarla azar azar yemek de yararly olur. Gaz sorununa yönelik ilaç ya da bitkisel ürünler ise hem fazla bir yarar sa?lamaz, hem de hamilelik syrasynda gereksiz ilaç kullanymyndan kaçynmak gerekir. Buna kar?yn ?iddetli mide yanmalary ya?amanyz durumunda doktorunuzun da tavsiyesi ile ilaç kullanabilirsiniz.

2. Ani kusmalar

Hamileli?in ilk aylarynda, nedeniyle ya?ananlara dair sayysyz öykü anlatylyr. Ancak ço?u kadyn büyük bir hyzla hafif bir bulanty a?amasyndan tüm yediklerini çykarma a?amasyna geçebilece?ini dü?ünmez.

Ne yapmalysynyz?

Bulanty hamilelikte oldukça syk görülen bir durum olsa da, kusma boyutuna varmasyny önlemek için yapabilece?iniz bazy ?eyler var... Uzmanlar ilk i? olarak prenatal vitamini alma zamanynyn de?i?tirilmesini tavsiye ediyorlar. Vitaminin gece ve mutlaka yiyecekle birlikte alynmasy bulantylary azalmasyna yardymcy oluyor. Vitamini bu ?ekilde almanyz da ise yaramazsa, doktorunuza dany?arak demir içeri?i dü?ük bir ilaca geçebilirsiniz. Demir prenatal vitamin içerisinde bulantyya yol açan maddelerden biridir.
Ayryca limon veya zencefil aromaly ?eker veya kyrylmy? buz emmek de bulantyyy azaltabilir.

3. Ydrar kaçyrma

Ydrar kaçyrma hamilelikte oldukça syk görülen bir durumdur. Sorunun nedeni büyüyen uterusun mesaneye basky yapmasy nedeniyle az miktarda idrary tutmanyn bile çok güçle?ebilmesidir. Güç içerisinde hyzla tuvalete eri?emeyece?iniz yerlere giderken syvy alymyny azaltmanyz geçici olarak size yardymcy olsa da, bu durumda ak?am syvy alymyny artyrmanyz gerekir. Bu da gece boyunca syk syk tuvalete gitmenize yol açaca?y gibi, yata?y yslatmanyza da neden olabilir!

Ne yapmalysynyz?

Ydrar kontrolünü artyrmaya yarayan kaslary güçlendiren Kegel egzersizlerini yapmak için hamile kalmayy beklemeyin, hemen bu egzersizi yapmaya ba?layyn. Halihazyrda hamileyseniz, egzersizi yapmaya devam ederken, ani idrar kaçyrmalaryna kar?y tedbir olarak bir ped kullanabilirsiniz.

4. Vajinal kokular

Hamilelikte vajinal akynty, ka?ynty ve koku artar. Bunun nedeni de hamilelik nedeniyle vücut syvylary ve kan hacmindeki arty?tyr. Bu arty? vajinal bölgede de ?i?kinli?e neden olabilir ve bu do?al bir durumdur.

Ne yapmalysynyz?

Günlük ped kullanmak ve pedi syk syk de?i?tirmek koku, ka?ynty ve genel rahatsyzlyk hissini önemli ölçüde azaltacaktyr. Öte yandan hamileli?in koku alma duyusunu keskinle?tirdi?inden, siz ?iddetli kokular alyrken, ba?kalarynyn hiçbir koku duymamasy sizi ?a?yrtmasyn.

Vajinanyn ?i?kinlikle birlikte, parlak kyrmyzy veya mavi/mor bir renk almasy durumunda vulvada varis geli?mi? olabilir. Bu durumda mümkün oldu?unca ayaklarynyzy yükse?e kaldyrarak uzanmalysynyz. Ayny zamanda doktorunuzla da görü?erek esnek bir göbek alty destek korsesi kullanabilirsiniz.

5. A?yry unutkanlyk

Mü?terinizi aramak için telefonu kaldyrdynyz ve kimi arayaca?ynyzy unuttunuz. Bir?ey almak için markete girdiniz ve ne alaca?ynyzy unuttunuz... Bunlar anne adaylarynyn büyük ço?unlukla hamileli?in ikinci üç ayynda ya?adyklary unutkanlyk sorununun tipik örnekleridir. Hamilelik syrasynda ya?anan unutkanly?y hormonlara ba?layanlar olmakla birlikte, anne adayynyn a?yry yo?un temposunun da buna katkysy olabiliyor.

Ne yapmalysynyz?

Hamileli?in getirdi?i zorluklary ya?arken, bir yandan da normal sorumluluklarynyzyn tamamyny yürütmeye çaly?manyz ve ayny zamanda da bebe?iniz, kendiniz, gelece?iniz ve belki de bebek odasynyn boya rengi gibi konulardaki kaygylarynyz kar?ysynda unutkanlyk ya?amanyz gayet normal.

Bu unutkanlyk bazen sizi utandyracak ?eyler ya?amanyza neden olsa da, ayny anda bu kadar çok ?eyi birden yapamayaca?ynyz gerçe?ini kabul etmeniz hem sizi rahatlatacak; hem de stresinizin azalmasy hafyzanyzyn da güçlenmesine yardymcy olacaktyr.

6. Saldyrganlyk

Hamilelik hormonlary en ürkek kadyny bile inatçy bir sava?çyya dönü?türebilir! Eskiden üzerinde durmayaca?ynyz bir konu için uzun tarty?malara girebilir, tarty?mada galip gelmek için büyük bir hyrs duyabilirsiniz. Ancak bu hormonlar sadece öfke ve saldyrganlyk duygularyny artyrmakla kalmaz ayny zamanda melankoliye de yol açabilir. Bu da anne adaylarynyn en basit duygusal konularda bile derin bir çöküntü hissetmelerine neden olabilir.

Ne yapmalysynyz?

Öfke, saldyrganlyk ve melankoli gibi duygularyn geçici olarak ya?anmasy normaldir. Ancak bu duygularyn kalycylyk göstermesi ve kendinizi sürekli gergin, üzgün ya da öfkeli hissetmeniz durumunda mutlaka doktorunuzla görü?meniz gerekir. Hamilelikte ruh durumunda geçici de?i?imler ola?an kar?ylansa da, hamilelik ba?ta depresyon olmak üzere bazy ruhsal sorunlary tetikleyebilir ve böyle durumlarda mutlaka uzman yardymy alynmasy gerekir.
Sen oL.. Hep oL..
BenimLe oL..Bende oL..
...O?LU?UM ツ
Basa don
ERSU Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Ocak-2009
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 796
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ERSU Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 16-Mart-2009 Saat 05:08
besin ö?eleri        neden gerekir                   kaynaklary
1-protein            hücre yenilemesi                ya?syz et,balyk,tavuk,yumurta,kuru
                        kan yapymy                         baklagiller,yer fysty?y
-------------------------------------------------------------------------------------------
2-karbonhitrat     günlük enerji deposu          tam tahyl ekmek,mysyr gevre?i,
                                                               prinç,makarna,sebze-meyve
------------------------------------------------------------------------------------------
3-kalsiyum          sa?lykly kemik   ,di? sa?ly?y      süt,peynir, yogurt,kylçykly
                        kas kasylmasy,sinir sistemi       somon baly?y,yspanak
                        fonksiyonlary
-----------------------------------------------------------------------------------------
4-demir             kyrmyyz kan hücrelerinin         ya?syz kyrmyzy et,yspanak, 
                       üretimi(anemiyi önlemek       mysyr gevrekleri
                       için)
------------------------------------------------------------------------------------------
5-a vitamini       cilt ve kemik sa?ly?y               havuç,koyu yaprakly sebzeler
                      iyi görü? kabileyeti                tatly patates
------------------------------------------------------------------------------------------
6- c vitamini      di? eti,di? ve kemik              turunçgller,brokoli,
                      sa?ly?y,demir emilim               domates,zenginle?dirilmi?
                      mekanizmasy i?leyi?i               meyva sulary
------------------------------------------------------------------------------------------
7- b6 vitamini    kyrmyzy kan hücrelerinin          tam tahyl ekmekler,muz
                      üretimi,protein,ya?
                      ve karbonhitratlaryn etkin
                      kullanymy
-------------------------------------------------------------------------------------------
8- b12 vitamini  kyrmyzy kan hücrelerinin          kyrmyzy et,balyk,tavuk
                      üretimi,sinir sistemi               süt
                      fonksiyonlary                       
------------------------------------------------------------------------------------------
9- d vitamini     kemik ve di? sa?ly?y               süt ve süt ürünleri
                     kalsiyum emiliminin                 tam tahyl ekmek
                     etkinli?i                               mysyr gevrekleri
------------------------------------------------------------------------------------------
10- folik asit    kan ve protein yapymy            ye?il yaprakly sebzeler
                    enzimatik sistemlerde             koyu sary meyva ve sebzeler
                    etkinli?in artmasy                    kuru baklagiller,ya?ly tohumlar
-------------------------------------------------------------------------------------------
11-yag           vucudun enerji deposu           kyrmyyz et, tam ya?ly süt,
                                                              ya?ly tohumlar,tereyag, margarin
                                                              syvy ya?
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
arkada?lar ne ne i?e yaryyo  ben dergide gördüm ve sizinle payla?mak istedim. her?ey gyda alyp dengeli beslenmek hamilelr için son derece önemli. bebi?lerinize ve size saglykly günler diliyorum.
Melek Nazym,dünya güzeli ,mis koklu,boncuk gözlü kyzym (22 eylül2009)
Yaky?ykly delikanlym ,Mert Yylmazym 14 OCAK 2011 SAAT 10:35
Ma?allah kuzularyma,Çok ?ükür yaradan Allahyma(C.C)
Basa don
frida Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 02-Mart-2008
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1596
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti frida Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 03-Mart-2009 Saat 12:07

Günde Bir Kez Nefes Egzersizi Yaparak Rahat Bir Hamilelik Dönemi Geçirin

 

Gebelik syrasynda nefes darly?y en syk rastlanan ?ikayetlerden birisidir. Bu dönemde aylar geçtikçe rahmin büyümesine ba?ly olarak karyn ve gö?üs bo?luklaryny ayyran diyafram kasy yukaryya do?ru itilir ve gö?üs bo?lu?u syky?yr. Bu nedenle syk syk nefes darly?y problemi ya?ayan, yürüdükçe hatta oturdu?u yerde nefes nefese kalan pek çok anne adayyna rastlamak mümkündür. Gebelikte nefes egzersizlerinin önemi tam bu noktada kendini göstermektedir. Memorial Hastanesi Pulmoner Rehabilitasyon Bölümü’nden Solunum Fizyoterapisti Dr. Seniha Avcyl U?urlu, “ Gebelik döneminde yapylan nefes egzersizlerinin faydalary” hakkynda bilgi verdi.

 

Anne Adaylary Gev?emeyi Ö?reniyor


Solunum egzersizleri do?umun ikinci döneminde a?rylar esnasynda anne adayynyn nefesini kontrollü kullanarak, etkili bir biçimde ykynmasyny sa?lar. Gev?eme egzersizleri; do?umun a?rysyz döneminde, anne adayyna nasyl gev?eyece?ini ö?reterek bebe?in do?umu için gerekli enerji birikimini sa?lar ve gücünü yararly olarak kullanmasyna yardymcy olur.

Nefes Egzersizleri Duru? Bozukluklaryny Giderip Syrt A?rylaryny Azaltyyor


Gebelikte; uterusun büyümesi ve vücut a?yrly?ynyn artmasyna ba?ly olarak vücudun duru?u de?i?ir. Vücut duru?undaki de?i?iklik bel, syrt a?rylaryna neden olur. Bu nedenle;

- Gebelikte ortaya çykan duru? bozukluklaryny gidermek,
- Syrt a?rylaryny azaltmak,
- Do?um syrasynda gerekli soluma ve gev?emeyi ö?retmek,
- Karyn ve perine kaslarynyn elastikiyet ve kuvvetini artyrmak,
- Anne adayyny ruhsal olarak do?uma hazyrlamak,

- Anne adayynyn bilinçli olarak do?uma yardymyny sa?lamak ve do?umu kolayla?tyrmak amacyyla, gebelikte egzersiz yapylmalydyr.Hamileli?in 3. Ayyndan Ytibaren Egzersize Ba?lanmalydyr

 

Ylk üç aydan sonra egzersiz programyna ba?lanmalydyr. Uygulama günde bir kez 5’er

tekrar ?eklinde olmaly ve do?uma kadar devam edilmelidir.

 

 Mutlaka Uzman Solunum Fizyoterapistinden Yardym Alyn

 

Her kadyn psikolojik ve fiziksel açydan farklydyr. Bu nedenle her gebe bir fizyoterapist tarafyndan de?erlendirilmeli ve egzersiz programy planlanmalydyr.

Do?um Öncesi Yapylan Egzersizler:

 

Solunum Egzersizleri
a) Derin karyn solunumu
b) Derin gö?üs solunumu
c) Gyrtlak solunumu


Gev?eme egzersizleri
Syrt ve bel a?rylaryny azaltmak amacy ile yapylan egzersizler.

Kegel egzersizleri; idrar kesesi, rahim ve kalyn ba?yrsa?yn son bölümünü destekleyen kas grubunu çaly?tyran egzersizlerdir. Pelvik taban kaslary dedi?imiz bu kas grubunuz yeteri kadar kuvvetli de?ilse do?um sonrasynda ve bazen gebelik syrasynda öksürmekle, hap?yrmakla olu?abilen idrar kaçaklary olabilmektedir. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslaryny hissettikten sonra her yerde yapabilecek egzersizlerdir.

Yürürken Dü?me Riski Dahi Azalyyor

 

- Hamilelikte olu?abilecek bel a?rysy, kabyzlyk, bacaklarda ?i?lik (lenfatik ve venöz dola?ymy artyrarak) problemlerini en aza indirir,
- Hamilelikte geli?ebilecek ?eker hastaly?yndan ( gestasyonel diyabet) korur veya tedavi eder,
- Hamilenin duru?unu geli?tirir,
- Moral olarak hamileyi anneli?e hazyrlar, do?um korkusunu azaltyr,
- Gerginli?i azaltyr,
- Kas gücünü, elastikiyetini ve dayanyklyly?y artyryr,
- Enerjiyi artyryr,
- Dengeyi koruyarak dü?me riskini azaltyr

Do?um Sancylary da En Aza Yndirgeniyor


Solunum egzersizleri ve gev?eme teknikleri özellikle do?um süreci ba?lady?ynda annenin sakin kalarak kendisinin ve bebe?inin strese girmeden süreci tamamlamasyna yardymcy olur. Do?um sancylarynyn gelmeye ba?lady?y birinci dönemde gev?eme teknikleri ile anne enerjisini aktif do?um sürecine saklar. Yine ilk dönemde solunum teknikleri ile anne a?ryyy daha az hisseder. Bu egzersizlerin hamilelik süresince ö?renilmesi daha rahat bir do?um geçirilmesine yardymcy olacaktyr

 


KIZIMMMM,
YÇYMYN GÜLEN YÜZÜ
YA?AM SEVYNCYM
EN GÜZEL HEDYYEMSYN
19/08/09 09:25
TOMURCU?UM HO?GELDYN :)
Basa don
ESENN Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 13-Subat-2008
Konum: Almanya
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2749
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti ESENN Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 03-Mart-2009 Saat 11:42

Modern toplumlarda oldu?u gibi ülkemizde de evcil havyan besleme aly?kanly?y giderek yaygynlyk kazanmakta. Pek çok insan evinde kedi, köpek, ku? gibi hayvanlarla beraber ya?amakta. Bu durum evdeki bireylerin sa?ly?y açysyndan herhangi bir kaygy yaratmamakla birlikte bireylerden bir hamile kaldy?ynda ya da hamile kalmayy planlady?ynda bu sevimli dostlarymyz kadynyn ve bebe?in sa?ly?y açysyndan ciddi endi?elere neden olabilmekte.

Evde besledi?iniz evcil hayvanynyz e?er düzenli veteriner kontrolünden geçiyorsa, belirli hastalyklara kar?y düzenli olarak ilaçlaryny alyyor ve a?ylanyyorsa sizin ve bebe?iniz için tehlike olu?turmasy uzak bir olasylyktyr. Ancak tehlikeyi en aza indirmek yine sizin elinizdedir. Alaca?ynyz bazy basit önlemler sizi ve bebe?inizi koruyacaktyr.

Kedi: E?er evinizde bir kedi besliyorsanyz bu minik dostunuzun sizin için yarataca?y en büyük risk toksoplazmozis ady verilen hastalyktyr. Bir parazit enfeksiyonu olan toksoplazmozis dü?üklere neden olabilece?i gibi bebe?in beyninde de bazy hasarlara yol açabilir. Kediler toksoplazmozis için ta?yyycy vektör görevi görürler. Kendileri hasta olmadan parazitin kendi vücutlarynda üremesini sa?larlar. Üreyen parazitler kedinin dy?kysy ile atylyr ve bu dy?ky ile temas eden insanlara bula?yr. Genelde ticari mamalar ile beslenen ve dy?arysy ile temas etmeyen kedilerde toksoplazmosiz olmaz. Ancak kediniz bu paraziti çi? et, ya da çi? süt yoluyla da alabilir.
Toksoplazmosis parazitini bula?tyran tek etken kediler de?ildir. Çi? et ya da uygun ?ekilde yykanmamy? çi? sebze ve meyveler özellikle salata yoluyla da toksoplazmosize yakalana bilisiniz. Kedi tyrmalamasy da ço?u zaman sorun yaratmamakla birlikte cildin bütünlü?ü bozuldu?undan enfeksiyonlara kar?y duyarly hale gelir. Kedi tyrmalady?ynda mutlaka zaman kaybetmeden tyrmalanan yer sabun ile yykanmalydyr.

E?er hamileyseniz ve evde bir kediniz varsa a?ylarynyn mutlaka tamam olmasyna dikkat edin. Kedinizin dy?kysyny yapty?y kumu günde 2 defa de?i?tirin ve de?i?tiriken mutlaka eldiven kullanyn. Kedinizin kumunu de?i?tirdikten sonra mutlaka ellerinizi yykayyn. Ydeal olan kedinizin kumunu sizin de?il ba?ka bir bireyin de?i?tirmesidir.

Köpek: Köpeklerden insana gelebilecek en büyük risk kuduzdur. Sadece hamileler de?il tüm bireyler bu ölümcül hastaly?a kar?y önlem almaly tanymadyklary köpekler ile temas etmekten kaçynmalydyr. Ayryca köpeklerden insanlara kist hidatik ve di?er bazy parazit enfeksiyonlary bula?abilir. Hamilelik bu durumlar açysyndan fazladan bir risk olu?turmaz. Ortaya çykan bu enfeksiyonlar da bebe?iniz açysyndan ciddi bir risk arty?yna neden olmaz.

Ku?lar: Ku?lar evlerde beslenmek üzere en fazla tercih edilen hayvanlardyr. Teorik olarak ku?lardan insanlara bazy hastalyklaryn bula?masy mümkün olmakla birlikte pratikte pek rastlanylan bir durum de?ildir. Ku?lardan insanlara en fazla bula?ma olasyly?y olan hastalyk Psittakozis'tir.Hemen hemen her ku? türü klamidya psittaci ady verilen bir mikroorganizmanyn neden oldu?u bu hastaly?yn ta?yyycysy olabilmekle birlikte en syk papa?anlardan bula?yr. Bugüne kadar hamilelikte görülen psittakozis enfeksiyonu sayysy son derece azdyr. Genelde grip benzeri bulgular verir. Son dönemlerde hasta ya da ölü bir ku?la temas öyküsü olan bir hastada zaatürre bulgulary saptandy?ynda psittakozisten ?üphelenilmelidir. Psittakozisin gebelikteki etkileri konusunda elde yeterli veri yoktur ancak kafesin temizlenmesi syrasynda eldiven kullanylmasy, ve temizlik sonrasy ellerin mutlaka yykanmasy yeterlidir. Hamilelik evinizdeki ku?u ba?ka bir yere göndermenizi gerektirmez.

!NE MUTLU TÜRK'ÜM DIYENE!

Basa don
Whisper Drop Down Menu
Devamli Üye
Devamli Üye
Avatar

Kayit tarihi: 31-Ekim-2008
Konum: Tekirda?
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 159
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti Whisper Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 02-Mart-2009 Saat 17:20
Selam kyzlar.. eminim hepiniz dergiler, gazeteler yada kitaplar alyp okuyorsunuz.. dün aldy?ym bi dergide hamilelik depresyonu diye bi?eyin varly?yny ö?rendim.. gebelik konusunda içinizdeki en tecrübesiz ve en bilgisiz ?ahys olarak bana ilginç geldi ve benim gibi bebi?i süpriz yapyp, daha bilgisizken gelen varsa faydalanyr diye yazmak istedim..

BELYRTYLER
*A?yry yorgunluk, iç sykyntysy, keyifsizlik.
*A?yry çöküklük ve mutsuzluk.
*Sürekli a?lama hali ve duygusu.
*Her?eye alynganlyk gösterme.
*Hiçbir?ey yapmak istememe.
*Önceden zevk aldy?y ?eylere kar?y ilgisizlik.
*Dikkat da?ynykly?y, bir?eye odaklanamama.
*Karamsarlyk, umutsuzluk.
*Öfke ve sinirlilik hali.

Yukarydaki bahsetti?imiz halleri hissediyorsanyz, öncelikle aklynyza gelen hamilelik depresyonu olmalydyr. Özellikle daha önceden bu tip bir sorun ya?amy?sanyz, hamileli?iniz bu sorununuzun tekrar etmesine yol açabilir.
Hormonal faliyetler bazy kadynlary ciddi olarak etkileyebilir ve bu anne adayynyn psikolojik durumunu çok yakyndan ilgilendirir. insan psikolojisi de do?rudan hormonlardan etkilenir. Bu tip belirtilerve sykyntylarynyz varsa, mutlaka dikkatle takip etmelisiniz.

demi? dergide.. umarym i?inize yarayan bi bilgidir.. benim fazlaca i?ime yarady..      
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 27-Subat-2009 Saat 08:36
Krom alymy hamilelerde kan ?ekerini düzenliyor

Hamileli?iniz boyunca kan ?ekeri ve lipid düzeylerinizin normal seviyelerini korumalary için ve geli?en bebe?inizin protein sentezi için krom alymy çok önemli. VKV Amerikan Hastanesi Kadyn Sa?ly?y Ünitesi uzmanlaryndan Dr. Senai AKSOY hamilelikte krom alymy ile ilgili en önemli sorulary yanytlady.

Vücudumuzun ihtiyaç duydu?u minerallerden biri olan krom, do?ada 3 de?i?ik formda bulunuyor. Bunlardan en önemlisi trivalan krom (chromium III) formunda olan ve besinlerle alynan, biyolojik olarak aktif olan ana krom formudur. Ortalama bir insanyn vücudunda 0.4 - 6 mg krom bulunuyor. Krom düzeyi toplumlar arasynda büyük farklylyklar gösteriyor. Genel olarak krom alymynyn yüksek oldu?u toplumlarda diyabet ve kalp hastalyklarynyn daha az görülüyor.

Krom ne i?e yarar?

Krom normal ?eker metabolizmasy için gerekli. Glikoz tolerans faktörü olarak bilinen ve insülin ile birlikte hareket ederek glikozun hücre içine girmesini sa?layan bir maddenin yapysynda bulunuyor. Optimal düzeyde krom varly?y vücudun gerek duydu?u insülin miktarynda azalmayy sa?lyyor. Krom büyük olasylykla bu etkisini insülin resptörlerinin sayysyny arttyrarak sa?lyyor. Kromun bir di?er etkisi de ya? metabolizmasy üzerinde. Yeterli düzeyde krom alymy sa?lyk kolesterol düzeyleri için gerekli.

Besinler ile aldy?ynyz kromun sadece %2 - 10'u ba?yrsaklardan emilerek vücut tarafyndan kullanylabiliyor. Yani krom emilimi oldukça zayyftyr. organik krom inorganik formundan çok daha kolay emiliyor. Emilen krom kanda proteinlere ba?lanarak ta?ynyyor. Bu proteinlerden en önemlisi transferrindir. Demir eksikli?i durumunda krom emilimi artyyor

Krom eksikli?inde neler oluyor?

Krom eksikli?inde ?u bulgular görülebiliyor:

    * Kan ya? ve kolesterol oranlarynda arty?
    * Glikoz tolerans bozuklu?una ba?ly diyabet benzeri yakynmalar
    * Halsizlik
    * Yorgunluk
    * Depresyon
    * Syk susama
    * Syk acykma
    * Kilo kayby
    * Konfüzyon
    * Syk idrara çykma

Rafine ve i?lenmi? gyda a?yrlykly beslenme tarzy, alkolizm ve gebelik gibi durumlarda krom eksikli?i görülebiliyor. Enfeksiyon ve fiziksel travma durumlarynda vücudun gereksinim duydu?u krom miktary artyyor. Düzenli ve a?yr egzersiz yapanlarda idrarla krom atylymy artaca?yndan e?er alym kysytly ise eksiklik görülebiliyor.

Hamilelikte krom gerekli mi?

Hamilelik krom ihtiyacynyn arty? gösterdi?i bir dönemdir. Hamilelikte günlük krom gereksinimi 200 mikrograma kadar çykabiliyor. Ara?tyrmalar hamile kadynlaryn günlük krom gereksinimlerinin sadece %50'sini besinler yolu ile aldyklaryny gösteriyor. Bu nedenle hamilelikte krom takviyesi gerekli.

Hamilelikte krom hem sizin kan ?eker ve lipid düzeylerinizi ayarlar hem de geli?mekte olan bebe?inizin protein sentezi için gereklidir. Ancak diyabetik kadynlarda dikkatli kullanylmaly. Kromun ayny zamanda gebeli?e ba?ly diyabeti önlemede de etkili olabilece?i ileri sürülüyor. Benzer ?ekilde bebekte glikoz intoleransy geli?mesini de engelleyebiliyor. Bebek gebeli?in 34. haftasyndan itibaren vücudunda krom depolamaya ba?lyyor. m

Hangi besinde ne kadar krom var?

Madde Miktar Krom (mcg)*

Brokoli 100 gram 11.0

Taze fasulye 100 gram 1.1

Patates 100 gram 2.7

Üzüm suyu 1 bardak 7.5

Portakal suyu 1 bardak 2.2

Biftek 90gram 2.0

Hindi (gö?üs) 90 Gram 1.7

Elma 1 orta boy 1.4

Muz 1 orta boy 1.0

* Mikrogram


Duzenleyen mystical - 27-Subat-2009 Saat 14:23
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
gülbin Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 27-Mart-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 22062
Gonderi Secenekleri Gonderi Secenekleri   Tesekkurler (0) Tesekkurler(0)   Alinti gülbin Alinti  Cevap YazCevap Gonderiye link ver Gonderildi: 27-Subat-2009 Saat 01:12
 

Sigara bebekte zayyf do?um nedeni!

Selçuk Üniversitesi’nde (SÜ) yapylan bir ara?tyrmada, hamilelik döneminde sigara içen annelerin bebeklerinin yüzde 23’ünün, normalden daha zayyf olarak dünyaya geldi?i ortaya çykty.

Prof. Dr. Selma Çivi, “ara?tyrmamyzda hamilelikte içilen sigaranyn, her çocuktan ortalama 130 gram aldy?yny tespit ettik” dedi.

Selçuk Üniversitesi Meram Typ Fakültesi Aile Hekimli?i Bölümü Ba?kany Prof. Dr. Selma Çivi, insan vücuduna birçok zarary oldu?u bilinen sigaranyn, erkeklerin yany syra hamile kadynlar ve anne karnyndaki bebekleri için de büyük zararlary olabilece?ini söyledi. Sigaranyn, hamile kadynlaryn çocuklary üzerinde ne derece etki yapty?yny ortaya çykarmak için bir ara?tyrma yaptyklaryny ifade eden Çivi, söz konusu ara?tyrmanyn, SÜ Meram Typ Fakültesi Hastanesi Kadyn Do?um ve Hastalyklary Klini?i’ne gelen 600 hamile kadyn ve bebekleri üzerinde gerçekle?tirildi?ini söyledi. Ara?tyrmada, gönüllü hamile kadynlara sigara aly?kanlyklary, sigara içme syklyklary gibi konularda toplam 64 soru yönelttiklerini vurgulayan Çivi, ?unlary kaydetti:“Do?umdan sonra, mülakat sonuçlaryyla, yeni do?an bebeklerin fiziksel özellikleri ve sa?lyk durumlaryna ili?kin veriler kar?yla?tyryldy. Yakla?yk 6 ay süren çaly?ma sonrasynda, hamile kadynlaryn yüzde 7.3’ünün gebeli?in herhangi bir döneminde, yüzde 2.5’inin de gebelik süresince devamly sigara içti?ini tespit ettik. Buyüzde 2.5 sigara içen grubun yüzde 81.8’inin de kocalarynyn, hamilelikdöneminde e?inin bulundu?u kapaly ortamda sigara içti?i ortaya çykty. Buradan da görülece?i gibi hamile kadynlarda sigara içme oranlary küçümsenmeyecek kadar yüksek. Ancak ayny ara?tyrmamyzda gebelikte bu sigara içme oranynyn e?itimle bir ilgisi olmady?yny gördük.”

Çivi, anket uyguladyklary hastalardan aldyklary sonuçlary yeni do?an çocuklarynyn tahlil ve test sonuçlaryyla kar?yla?tyrdyklaryny belirterek, bu kar?yla?tyrma sonunda, sigaranyn genel olarak insan sa?ly?yna ve özellikle anne karnyndaki çocu?a zarary açysyndan çok çarpycy sonuçlara ula?tyklaryny kaydetti.

SYGARA YÇEN ANNENYN ÇOCU?U ZAYIF
Ara?tyrma sonucunda hamilelik döneminde devamly sigara içen yüzde 2.5 oranyndaki kadynlaryn çocuklarynyn, sigara içmeyen annelerin çocuklaryna göre daha zayyf olarak dünyaya geldi?ini belirlediklerini anlatan Çivi, ?öyle devam etti:

“Devamly sigara içen annelerin yüzde 4.5’inin çocuklarynyn ölü do?du?unu, içmeyenlerin ise 2.7’sinin ölü do?du?unu tespit ettik. Bu sigaranyn anne karnyndaki çocu?a zararynyn açyk bir kanytydyr. Yine, hamilelik boyunca sigara içen annelerin yüzde 23’ünün çocuklarynyn, normal olarak kabul edilen 2.5 kilogramyn altynda do?du?unu belirledik. Sigara içen kadynlaryn çocuklary ortalama 2.899 kilogram, içmeyenlerin çocuklary ise ortalama 3.029 kilogram do?du. Yani ara?tyrmamyzda hamilelikte içilen sigaranyn her çocuktan ortalama 130 gram aldy?yny tespit ettik. Bu sonuçlar, sigaranyn daha anne karnyndaki çocuk üzerindeki zararynyn en açyk ve çarpycy bir göstergesidir.”

alynty 
a?kym + o?lum = ben

22 hazyran 2007 15:15
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  123 16>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +