SSS SSS  Forumda Ara   Uye Ol Uye Ol  Giris Giris


Konu Kilitlenmistir.Cocuk Psikolojisi Arsiv

 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  12>
Yazar
  Baslik Ara Baslik Ara  Topic Options Topic Options
pelishh Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye


Kayit tarihi: 06-Nisan-2007
Konum: Kocaeli
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 1120
Gonderiye link ver Baslik: Cocuk Psikolojisi Arsiv
    Gonderildi: 17-Nisan-2007 Saat 10:07
Karde? kyskançly?y

Karde? kyskançly?ynyn önlenebilmesi için, hamilelik döneminden ba?lanarak, çocuklary karde? olgusuna hazyrlamak gerekir.

Do?du?u günden itibaren ilgi oda?y haline gelen ilk çocuklar, karde?in gelmesiyle birlikte bu statüyü kaybetme duygusunu ya?ayabilirler. Hemen hemen tüm karde?ler arasynda varolan bir histir kyskançlyk. Birço?umuz belki de bu duyguya hiç yabancy de?iliz. ?imdi bir dü?ünün, hangimiz küçük karde?e gösterilen ilgiden sykylyp saatlerce a?lamadyk ki? Ya da yemek saati geldi?inde biberonunu alyp saklamadyk? Bazen de sadece a?lasyn diye onu korkutup, sonra da kendi ellerimizle emzik götürmedik? Kimi, ya?ady?y kyskançly?y çevreye verdi?i tepkilerle belli ederken, kimi de içine kapanarak anlatmaya çaly?yr rahatsyzly?yny. Ancak karde?ler arasyndaki bu duygunun farkly sonuçlar vermesinin tek sorumlusu aslynda anne ve babalaryn hataly davrany?larydyr.

Kyskançly?yn nedenleri

Kyskançly?yn temelinde, o ana kadar ilk çocu?a gösterilen ilginin yeni do?an karde?e yöneltilmesinden meydana gelen rahatsyzlyk yatyyor. Karde?in do?masyyla birlikte ona ayrylan zamanyn azalmasy çocukta, bebe?e kar?y gibi görünen ama aslynda anne ve babaya kar?y olan kyzgynlyk, kyrgynlyk gibi duygularyn geli?mesine neden olabiliyor.

Cinsiyete göre de bazy farklylyklar ya?anabilir

Çocuk kyz ve do?an karde? erkek ise, anne - babasynyn kendi cinsiyetinden ho?nut olmady?yny dü?ünebilir.

Kyskançly?yn belirtileri

Çocuk o güne kadar evde kendisi ilgi ve sevgi oda?yyken birden ikinci plana itilmi? gibi hisseder kendini. Bu durumda sevilmedi?i dü?üncesiyle anneden tamamen uzakla?yr, içine kapanyr, yemek yememeye ve zayyflamaya ba?layabilir.

Kabus gördüklerini ve syk syk çi?lerinin geldi?ini bahane ederek ilgiyi kendi üzerlerine çekmeye çaly?yrlar. Altyny yslatma, parmak emme gibi davrany?larla önceki geli?im evresine oranla gerileme görülebilir.

Hem gün içinde hem de geceleri a?yry sinirli olurlar. Huzursuz bir görünümleri vardyr, sakinle?mekte zorlanyr ve kimi zaman çevrelerindeki insanlara öfkeli davranabilirler.

Evden ayrylmamak için okula gitmeyi reddetmeyle birlikte ba? a?rysy, mide bulantysy gibi psikosomatik belirtiler ile huzursuzluk, isteksizlik belirtileri syk syk gözlenebilir.

Bazy çocuklar karde?ine vurma, onun oyunca?yny kyrma gibi davrany?lar gösterirken, bazylary da bu duygularyny bastyryr ve a?yry sevgi gösterirler. Bu davrany?yn altynda ço?u zaman ebeveynlerin sevgisini kaybetme korkusu yatar.

Anne - babaya syk syk onu sevip sevmediklerini sorma ve sevgilerinden bir türlü emin olamama durumu ya?anabilir.

Bunlara dikkat

Karde?i do?madan önce ona anlayabilece?i bir dilde aileye yeni bir üyenin gelece?ini, evdeki ortamyn her zamankinden daha heyecanly ve kary?yk olabilece?ini anlatabilirsiniz.

Çocu?unuza "Sakyn endi?elenme seni de bebek kadar sevece?iz" gibi sözler söylemeyin. Bu ifade iyi niyetli olsa da, çocu?un ebevynlerinin sevgisi için karde?iyle yary?masyna yol açabilir.

Hamilelik döneminde babasy ya da ba?ka bir aile üyesi büyük çocu?un bakymyyla ilgili yemek yedirme, banyo yaptyrma, uyutma gibi i?lere ba?layabilir. Böylece anne hastanedeyken ya da bebekle me?gulken çocuk kendini ihmal edilmi? hissetmez.

Bebekle ilgili i?lerde büyük çocu?unuzdan yardym isteyebilirsiniz. Örne?in; ona isim seçme, biberonunun so?utulmasy, oyuncak ya da giysi seçimi gibi konularda büyük çocu?un katylymy sa?lanabilir.

Her fyrsatta çocu?unuzla birebir ileti?ime geçmeye çaly?yn. Birlikte ortak faaliyetlerde bulunarak, çocu?a karde?iyle ve evle ilgili küçük sorumluluklar verin. Böylece ona, onu hala sevdi?inizi hissettirebilirsiniz.

Karde?ler arasynda kyskançlyk hissetti?inizde onlary birbirinden uzakla?tyracak de?il, yakynla?tyracak ortamlar yaratyn.

Karde? kyskançly?y ile nasyl ba?edilir?

1) Aile birli?ini önemseyin ve ortak bir?eyler yapabilece?iniz zamanlar yaratmaya özen gösterin.

2) Bireylerin kendi özelliklerini önemseyin. Ayryca bütün çocuklarynyzyn kendilerine ait ilgi alanlary ve yeteneklerinin oldu?unun farkyna varyn.

3) Çocu?unuzun duygularyny tanyyyn ve karde?ine kar?y olan olumsuz davrany?laryny olumluya çevirmeye çaly?yn.

4) Çocuklaryn arasyndaki rekabete çözüm getirmenin ilk adymy, iyi bir dinleyici olmaktyr. Ancak bu durumdan oturup dinlemek anla?ylmasyn. Tersine, etkin dinleme ve beden dilini beraber kullanmalysynyz.

Asla yapmayyn!

1) Çocuklarynyzdan birini gözbebe?i olarak seçmeyin. Siz bunu hissettirmemeye çaly?sanyz da, di?er çocu?unuz durumu anlayacaktyr.

2) Karde?ler arasynda asla kar?yla?tyrma yapmayyn. Çünkü rekabet; hyrs ve kyskançly?y beraberinde getirir.

3) Asla taraf tutmayyn ve hakem olmayyn. Çünkü haksyz oldu?u anne ve babasy tarafyndan onaylanan çocuk, de?er verilmeme ve sevilmeme gibi duygular ya?ayabilir.

4) Her çocu?unuzun ayny olmayaca?yny bilin. Bu nedenle çocuklarynyzyn ki?ilik ve isteklerine uygun davranmaya çaly?yn.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:21
нєя ѕözüмüz ∂υ∂αкℓαя∂α güℓü? σℓ∂υ, ∂σηмє ιн&#
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Nisan-2007 Saat 12:26
ÇOCUKLUK KORKULARI!!

Çocuklarda korku duygusunu anlayabilmenin bir yolu, korku yaratan nesne ya da duruma çocu?un gözüyle bakmaktyr. Çocuk için korkuya yol açan bir nesne , canly, büyükler için korkutucu olmayabilir. Benzer biçimde, büyükleri korkutan bir nesne ya da durum da çocu?u etkilemeyebilir.

E?er bir korku, çocu?un ya?amynyn normal aky?yny engelleyecek boyutta ise, durumun uzman tarafyndan ele alynmasy uygun olabilir. Tersi durumda, anne-babaya çocuktaki korku duygusunun bir düzeye kadar ola?an oldu?unu açyklamak ve onlary rahatlatmak yeterli olabilir.

Okulöncesi ya?taki çocuk, yeni nesneler ve olaylar kar?ysynda kendini küçük ve zayyf hisseder. Çevresindeki ol aylan, gerçeklen tam olarak 'algylayamady?yndan, gerçekte neden korkulmasy gerekti?ini anlayamaz Ancak bu ya?larda olu?an korkularyn ço?u zamanla kaybolur. Az oranda da olsa bazy korkular ise kalycy hale gelebilirler.

Tedavi;
Korku; temelde insanyn ya?amyny sürdürebilmesi için gerekli bir duygudur. Korku, mantyk çerçevesinde denetim altyna alynabilir. Çocu?un bir konuda yeti?kinin deste?ine ve güven vermesine gereksinimi vardyr.
Çocu?u, ona korku veren durum ya da nesneyle zorla yüzyüze getirmek yerine, ona güven vererek, yava? yava? aly?tyrmak daha iyi sonuç verebilir.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:22
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 24-Nisan-2007 Saat 12:30
Uyumsuz Çocu?un Özellikleri!!

Amaçsyz olarak a?yry aktif
Yapty?y etkinli?i bitiremez
Yerinde duramaz
Yemek boyunca oturamaz
Oyunun sonunu getiremez
Oyuncaklary, dö?emeleri yyrtar
Çok konu?ur
Kurallara uymaz
Beceriksizdir
Di?er çocuklarla kavga eder
Ne zaman ne yapaca?y belirsiz
A?lar
Disipline uymaz
Sykyntylydyr
Konu?ma problemleri vardyr
Ani patlamalary (öfke krizi) vardyr
Bir konuyu sonuna kadar dinleyemez
Ysyankardyr
Erken uyumak istemez
Tedirgindir
Dikkatsizdir
Akranlarynca sevilmez
Sabyrsyzdyr
Yalancydyr
Kazaya e?ilimlidir
Yata?yny yslatyr
Yykycydyr

Çocu?unuzda, bu özelliklerden bir veya birkaçyny gözlüyorsanyz, hemen çocu?unuza problem çocuk demeye de hakkynyz yok. Bu tip davrany?laryn hemen hepsi, zaman zaman çocuklarda görülebilir. Kysa süre ile görüldü?ünde hiç önemsenmemelidir. Çünkü, normal geli?imin bir parçasy, bir devresi olarak dü?ünülebilir.
Örne?in, 7 ya?laryndaki çocuklaryn % 10-20'si gece yata?yny yslatyr,%30’u kabus görür,%20’si tyrnaklaryny yer %10’unun ani patlamalary(öfke krizi) vardyr.
Bazen e?itim hatasy olarak uzun süre görülenler bile olabilir.Örne?in çocu?un syk syk a?lamasy gibi.E?er ebeveyn çocuk a?lady?ynda isteklerini gerçekle?tiriyorsa çocuk da a?lama aly?kanly?y geli?mi? olacaktyr. Kötü aly?kanlyklaryn çok olur ve uzun sürerse ancak o zaman uyumsuz çocuk deyimini kullanylabilir.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:24
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Temmuz-2007 Saat 11:30
Yngiliz bilim adamlarynyn ara?tyrmasyna göre, çaly?an annelerin çocuklary, annesi evde olan çocuklar kadar aktif, duygusal açydan da gayet sa?lykly.
Davrany?lary ve ruhsal sa?lyklary açysyndan, çaly?an annelerin çocuklaryyla ev kadynlarynyn çocuklary arasynda fark bulunmady?yny savunan Yngiliz bilim adamlary, Yngiltere'nin güneybaty kesiminde ya?ayan 14 bin çocuk üzerinde bir ara?tyrma yapty.

Sorunlary yok

10 yyl süren ara?tyrma syrasynda, annesi çaly?an ve bu nedenle kre?e giden çocuklaryn ruhsal de?i?kenlikler göstermedi?i, huysuzluk yapmady?y ve herhangi bir duygusal sorun sergilemedi?i belirlendi.

Ara?tyrmanyn sonucunu yorumlayan Bristol Üniversitesi bilim adamlary, "Bu çocuklar, fiziksel açydan da en az annesi evde olan çocuklar kadar aktif" dedi. Ara?tyrmayy yürüten ekibin ba?kany Prof. Dieter Wolke, elde edilen sonuçlary ?öyle anlatty:

Aileyi etkiliyorlar

"Ara?tyrmada bir de sürpriz sonuca ula?tyk. E?er anne babalaryn son derece aktif bir bebekleri varsa, çocuk üç ya?yna geldi?inde anne baba da çok daha aktif hale geliyor."
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 08-Temmuz-2007 Saat 11:34
Anne babanyn çocu?una verebilece?i en güzel hediye "mutlu olma kapasitesi". Çocu?unuza, ruhunu hayaty boyunca besleyecek "pozitif baky? açysy" kazandyryn. Bu çocuklary, kendinden emin, optimist ve ba?aryly yapyyor.
* Derslere, kurslara ara verip çocu?unuzla bire bir vakit geçirin. Onunla beraber yerde oturup yap boz yapyn, mutfakta beraber omlet yapyn, banyo yapmadan önce beraber yüzünüzü boyayyn, parkta beraber kaydyraktan kayyn.

* De?er yargylaryny geli?tirin. Ona sorumluluklary olan de?erli bir vatanda? oldu?unu a?ylayyn. Etrafyndaki insanlaryn hayatynda fark yaratacak kapasitede oldu?unu gösterin. Mesela kullanmady?y oyuncaklary beraber biriktirip, bir derneye ba?y?layyn. Eski gazeteleri biriktirmeyi, geri dönü?ümü ona onun dilinde anlatyn.

* Aktivitelerde ona katylyn, beraber bisiklete binin, beraber yüzmeye gidin, hem onu te?vik edersiniz hemde bol bol spor yapmy? olursunuz.

* Espri yapyn, fykralar anlatyn, arada bir birbirinize takylyn, bol bol gülün, gülmek daha fazla oxsijen solumanyzy sa?lar.

* Çocu?unuzu iyi bir i? yapty?ynda tebrik edin, ona hangi konularda ba?aryly oldu?unu açykça anlatyn. Mesela ödevini bitirdi?inde "resminde kullandy?yn renkleri çok be?endim ..." gibi detay verin. Yapty?y proje hakkynda konu?un. Çocu?unuzu hediye ile de?il övgülerle ödüllendirin.

* Çocu?unuzun iyi yemek yemesine özen gösterin. Yemek aralarynda yo?urt, meyva ve bol su verin. Yemek yemez diye ö?ün aralary çocu?unuzu aç byrakmayyn, hem piskolojisini etkiler hem de kilo kaybyna neden olur.

* Çocu?unuza hayal gücünü kullanabilece?i oyunlar yaratyn. Resim yapmak hem hayal gücünü geli?tirecektir hemde yapty?y resimden dolayy tatmin hissi do?acaktyr.

* Günde 4 kere çocu?unuzu kucaklayyn, 8 kere öpün, 16 kere ona gülümseyin. Tüm bunlar size kat kat geri dönecek.

* Çocu?unuzu dinlemesini ö?renin, lafyny yaryda kesmeyin, ba?ka bir i?le ilgileniyorsanyz, byrakyn ve ona konsantre olun. Söyledi?i ?eylerin önemli oldu?unu onu dinleyerek gösterebilirsiniz. Byrakyn ayny ?eyleri tekrar etsin, siz hep ayny dikkatle dinleyin.

* Mükemmeliyetçili?i byrakyn. Çocu?unuzun yaryda byrakty?y bir i?i bitirmeye veya düzeltmeye çaly?manyz onun kendine güvenini sarsar. Masayy silerken atlady?y kö?eyi tekrar silmeniz veya beraber dikti?iniz saksyyy düzeltmeniz ona yapty?y i?in iyi olmady?y hissini verecektir. Bir daha çocu?unuzun yapty?y i?i düzeltmek için elinizi uzatty?ynyzda dü?ünün ! E?er yapty?y i? tehlike yaratmyyorsa, sa?ly?a zararly de?ilse elinizi geri çekin.

* Kar?yla?ty?y güçlükleri kendi ba?yna a?masyny ö?retin. Ayakkaby ba?laryny yava?ta olsa bekleyin kendi ba?lasyn, çama?yrlary asmanyzda yardym etmek istiyor, beraber asyn. Merdivenlerden kendi inmek istiyor, önünde yürümek ?artyyla byrakyn insin. Üstünden gelemeyece?i bir problemle kar?yla?ty?ynda size problemi anlatmasyny söyleyin ve çözümüne beraber karar verin.

* Sevdi?i ?eyleri yapmasyna izin verin, gereksiz kysytlama enerjisini ve heycanyny dy?a atmasyny engeller buda ona sykynty verir. Unutmayyn... oyuncaklaryny toplamayy ö?renmesi için önce da?ytabilmesi lazym.
Basa don
butterfly Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 18-Nisan-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 7391
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Temmuz-2007 Saat 12:11
 

Özgür bir çocuk için; “3 S, 3 Ö”

Çocuklar en çok neye ihtiyaç duyar?

sevgi(ko?ulsuz): Hepimiz çocuklary severiz. Ama, çocuklaryn sevildiklerini hissetmeye ihtiyaçlary oldu?unu unutabiliriz Sevdi?inizi hissettirmenin en kestirme yollaryndan birisi birlikte zaman geçirmektir.

synyr (kendini bilebilmesi için):  çocu?un kendisiyle ba?kalary arasyndaki farklary, kendisinin ayry ve ba?ymsyz bir birey oldu?unu hissedebilmesi için, synyrlara ihtiyaç vardyr. Synyr dedi?iniz de, fazla bir ?ey de?il, yeme?in sofrada yenmesi, uykunun yatakta uyunmasy, bütün günün bilgisayar ba?ynda geçirilmemesi gibi temel düzenlemelerden ibarettir.

sorumluluk(kendine ve ba?kalaryna): Çocuklaryn en az bir sorumluluk üstlenmeleri ve bunu sürdürebilmeleri, geli?imleri için bir gerekliliktir. Kendine kar?y bir sorumlulukla ba?lanabilir. Örne?in, di?lerini fyrçalamak, hemen bir sonucu olmayan (a?yzdaki ferahlama duygusu dy?ynda), ama ?imdi dy?yna yönelik bir anlam ta?yyan bir eylemdir.

övgü: Olumlu görülen hareketin görüldü?ü yerde takdir edilmesidir. Övgü inandyrycy olursa bir etki gösterir. Ynandyrycy övgü, çocu?un yapty?y hareketle ili?kilidir. Yapylmayan bir harekete, ortada olmayan bir sonuca övgü düzmek, çocu?un özgüveni açysyndan pek bir yarar getirmeyebilir.

öpücük: Dokunmak, öpmek çocuklara do?rudan bir sevgi aktarymydyr.

özen: Ayryntylara dikkat etti?iniz ölçüde özenlisiniz. Çocuklar misafirlerle ayny masada oturtulmaktan, götürüldükleri tiyatro için biletlerin önceden alynmasyndan kendilerine gösterilen özeni çykarsayabilirler.

özgürlük ise, yukarydakilerin ve ba?ka bir çok ?eyin do?al sonucudur. Özgürlük, ba?ybo?luk, synyrsyzlyk ve sorumsuzlukla sykça kary?tyrylsa da, kendi synyrlaryny bilmeden ve ba?kalaryna kar?y sorumluluk ta?ymadan özgür olunamaz.

Basa don
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 07-Agustos-2007 Saat 14:36
Çocuk Psikolojisi

Psikolo?a ( çocuk Psikolojisi ) gitmek bir çok insan için, tabu olma özelli?ini halen koruyor. Anne-babalar çocuklaryny psikolo?a götürmek için defalarca dü?ünüyor, sorunlary çözmek için çe?itli yöntemleri deniyor ve en son çare olarak bir psikolo?a ba?vuruyor. Psikolo?a gitmeye karar verene kadar sorun iyice ilerliyor, bu da çözüme ula?mayy güçle?tiriyor. Pek çok aile, ilkokuldan itibaren çocuklarynyn e?itimi için ciddi bir bütçe ayyryyor, oysa çocuklar için yapylacak yatyrymyn en büyü?ü ilk 6 yylda yapylmaly, çünkü ki?ilik geli?iminin yüzde yetmi?be?i okul öncesi dönemde tamamlanyyor. Bu dönemlerden sonra çocu?unuzu daha iyi ko?ullarda ya?atabilirsiniz, ama daha sa?lykly ve mutlu, daha güvenli ve sosyal, daha zeki ve kendini geli?tiren bir insan olmasyna katkynyz çok azalyr.

Hangi durumlarda psikolo?a gidilmeli?

Aileler psikologlara çocuklaryyla ilgili a?a?ydaki durumlar için ba?vurabilir.

· Geli?im kontrolü için
· Davrany? ve uyum bozukluklary, hastalyklaryn tedavisi, sakatlyklar için
· Aile ile ilgili sorunlar ve ya?am de?i?iklikleri için
· Psikolojiyle ilgili sorulara yanyt için

Geli?im kontrolü
Psikolo?a gitmek için çocuklaryn herhangi bir sorun ya?amasyny veya bir hastalyk, davrany? bozuklu?u geli?tirmesini beklemek yanly?tyr. 0-6 ya? döneminde çocuklary, geli?im kontrolü yaptyrmak için düzenli aralyklarla bir uzmana götürmek gerekir. Geli?im kontrolü seanslaryna psikolo?un da onayyyla, anne-babalar, çocuk bakycylary veya çocukla ili?kide olan di?er aile büyükleri de katylabilir. Geli?im kontrolleri sayesinde anne-babalaryn edinecekleri bilgiler a?a?ydaki gibidir;

· Çocu?unuzun geli?iminin normal olup olmady?yny ö?renirsiniz. Geli?im kontrolü seanslarynda çocuklaryn geli?imleri 5 grupta incelenir; fiziksel, hareket, dil, sosyal-duygusal, zeka geli?imi.

· Geriden gelen geli?im alanlaryny ve bu alanlary desteklemek için yapmanyz gerekenleri ö?renmi? olursunuz. Psikolo?unuz size bu alany geli?tirmenizi sa?layacak egzersizler, oyun ve oyuncaklar önerecektir. Örne?in, siz çocu?unuzun konu?ma problemi oldu?unu ancak 18. ayda farkedebilirsiniz, ancak bir psikolog bunu 8-10 aylar arasy farkedip, dil geli?imini destekleyici egzersizlere a?yrlyk vermenizi sa?layabilir. Bu ?ekilde sorunlar çykmadan önleyebilirsiniz.

· Çocu?unuzun geli?imini desteklemek için neler yapabilece?inizi ö?renirsiniz.

· Çocu?unuzun zayyf ve güçlü yönlerini, e?ilimlerini ve bunlary geli?tirme yollaryny ö?renirsiniz.

· Çocu?unuzla sa?lykly ileti?im kurmayy ö?renirsiniz.

· Farkyna varmadan yapty?ynyz hatalary görme ve düzeltme olana?y bulursunuz.

· Çocu?unuzla oyun oynamayy ve ona herhangi bir ?eyi do?ru yöntemlerle ö?retmeyi ö?renirsiniz.

· Spor, sanat veya bilimin herhangi bir dalyna çocu?unuzu sa?lykly bir ?ekilde yönlendirmeyi ö?renirsiniz.

· Ya?yna göre hangi oyun ve oyuncaklary tercih etmeniz gerekti?ini ö?renirsiniz.

· Çocu?unuzun içinde bulundu?u dönemle ilgili gerekli bilgileri ve bu dönemlerde dikkat etmeniz gereken konulary ö?renirisiniz. Örne?in; 8 ay civary yabancylardan korkma, 12 ay civary özgürlü?ünü ilan etme, 18 ay civary tuvalet e?itimine hazyrlyk vb.

· Ortaya çykabilecek olasy uyum ve davrany? bozukluklary ve hastalyklary hyzla te?his edebilme, önlem alabilme ve tedaviye ba?layabilme olana?y bulursunuz.

Geli?im kontrollerine ba?lamak için en ideal dönem 6-8 aylar arasydyr. Psikologlar geli?im kontrollerini farkly periyotlarla yapabilirler. Çocu?un geli?imine göre seanslar daha syk yapylabilir. Ancak geli?imi normal çocuklar için genellikle a?a?ydaki program yeterli olmaktadyr.

6 - 36 ay arasy 2 ayda bir görü?me
3 ya? - 6 ya? arasy 4 ayda bir görü?me

Davrany? ve uyum bozukluklary, hastalyklar, sakatlyklar

Aileler, yaygyn geli?imsel bozukluklar, cinsiyet anomalileri ve kromozomal bozukluklar için psikologlara ba?vurabilir. Örne?in, otizm, hiperaktivite ve dikkat da?ynykly?y, down-sendromu, zeka gerili?i, konu?ma bozukluklary, ö?renme güçlükleri gibi hastalyklaryn tedavisinde psikologlardan yardym alynabilinir. Bu hastalyklarda tybbi tedavi gerekliyse, psikologlar destek tedavi programlaryny yürütürler. Bunun dy?ynda bu hastalyklaryn tanysynyn konamady?y durumlar olabilir, ancak çocu?un hastaly?a e?ilimi vardyr; bu durumlarda tybbi tedavi uygulanamaz ama bir psikologla düzenli çaly?arak, egzersiz yapylarak sorunu tamamen çözmek veya sorunun ilerlemesini engellemek mümkün olabilir.

Kaza sonucu ve do?u?tan olan sakatlyklarda da, tybbi tedavilerin yany syra, psikolojik destek almak hem tedaviye uyumu artyryr, hem de çocu?un ve ailenin sorunla ba?açykmasyny kolayla?tyryr. Bu tür sakatlyklara örnek olarak, körlük, sa?yr ve dilsizlik, ortopedik sakatlyklar, a?yr konu?ma bozukluklary vb. Verilebilinir.

Uyum sorunlary ve davrany? bozukluklarynyn tedavisinde ço?unlukla psikolojik yardym tek ba?yna yeterli olmaktadyr. Bu sorunlar çok yaygyndyr ve bir çok aile bunlary yardym almayy gerektirir bir sorun olarak görmez. Anne-babalar genellikle, bu tip sorunlaryn kendili?inden geçmesini bekler veya sorunu gidermek için o kadar sa?lyksyz yöntemler dener ki, sorun yer de?i?tirerek ba?ka bir forma girer veya büyüyerek çözülemez hale gelir. Uyum ve davrany? bozukluklaryna örnek olarak a?a?ydaki sorunlary syralayabiliriz;

- Gece korkulary
- Fobiler
- Kaygy bozuklu?u
- Parmak emme (bebeklik dy?ynda)
- Tyrnak yeme
- Öfke ve saldyrganlyk
- Altyny yslatma
- Dy?ky kaçyrma veya tutma
- Kekemelik
- Tikler
- Yalan söyleme
- Çalma
- Karde? kyskançly?y
- Cinsel sorunlar ve mastürbasyon
- Yeme bozukluklary
- Uyku bozukluklary
- Yçe kapanyklyk
- A?yry inatçylyk

Ailelerin bu sorunlary çözmede yaptyklary en büyük yanly?lardan biri sorunu ortadan kaldyrmaya çaly?maktyr. Oysa, soruna yol açan sebebi ortadan kaldyrmak gerekir. Yoksa sorun ya büyüyerek veya yeni bir sorun olarak bir süre sonra yeniden ortaya çykar. Örne?in tyrna?yny yiyen bir çocu?u basky yoluyla veya çe?itli cezalarla bu aly?kanly?yndan vazgeçirebilirsiniz, ancak tyrnak yeme aly?kanly?yna yol açan duygusal sebepler ortadan kalkmadykça sorun tekrarlar veya çocuk altyna kaçyrma vb. Gibi yeni bir sorun geli?tirir.

Aile ile ilgili sorunlar ve ya?am de?i?iklikleri
Bo?anma, aile bireylerinden birinin ölümü, bakycynyn de?i?tirilmesi, ?ehir veya ev de?i?ikli?i, okula ba?lama, kre?e ba?lama, karde? do?umu ve annenin i?e ba?lamasy gibi ya?am de?i?iklikleri çocuklar için önemli duygusal sorunlara yol açabiliyor. Yeti?kinler gibi, çocuklar da bu tip de?i?imlerden farkly düzeylerde etkilenebiliyorlar. Bu de?i?imlerden önce psikolo?a ba?vurarak çocuklaryn bu de?i?ime hazyr olup olmadyklaryno ö?remekde ve hazyr de?illerse bu olaylaryn çocuklara nasyl anlatylabilece?i konusunda dany?makta yarar vardyr. Özellikle bo?anma ve karde? do?umu konularynda mutlaka birkaç seanslyk dany?manlyk alynmasy gerekir; birçok çocuk bu de?i?imlerden çok etkilenmektedir.

Psikolojiyle ilgili sorulara yanyt
Aileler çocuklarynyn psikolojilerine zarar vermeden bazy basit sorunlary çözebilmek için de psikologlara ba?vurabilirler. Bu sorunlaryn bir kysmy basit önerilerle giderilebilir. Sa?lyksyz yöntemlerle çözüldü?ünde ise yukaryda sayylan uyum bozukluklaryna veya duygusal sorunlara yol açabilir. Sorunlaryn hepsinin çocukluk ça?larynda ortaya çykmady?yny, çocukluk dönemlerinde ya?anan olaylaryn ve sa?lyksyz e?itim yöntemlerinin ergenlik ve yeti?kinlik dönemlerinde ortaya çykan sorunlara zemin hazyrlady?yny da unutmamak gerekir. Ailelerin yanytlaryny merak etti?i sorulara a?a?ydaki örnekler verilebilir;

- Çocu?umu kre?e hangi ya?ta göndermeliyim?
- Ba?yny duvara vuruyor, nasyl engel olabilirim?
- Yüzümüze vuruyor, bu davrany?yndan nasyl vazgeçirebilirim?
- Çok inatçy, her dedi?i yapylsyn istiyor, ne yapabilirim?
- Yata?yny ne zaman ayyrmalyyym?
- Bana çok dü?kün, onu kendimden nasyl uzak tutabilirim?
- Ders çaly?mayy sevmiyor, nasyl ders çaly?masyny sa?layabilirim?
- Okula gitmek istemiyor, ne yapmalyyym?
- Karde?ine vurmasyny nasyl engellerim?

Psikologlarla ilgili yanly? bilgiler

Psikologlaryn herkese uygulanabilen hazyr reçeteleri vardyr.
Psikologlaryn sihirli de?nekleri vardyr; bir seansta sorunlary ortadan kaldyryrlar.
Psikologlara her?eyi anlatmaya gerkek yoktur, ailelerin syrlaryny payla?malary gerekmez.
Psikola?a gitmek için hastalyk geli?tirmek gerekir.
Psikologlara sadece tedavi amacyyla gidilir, bir sorun yoksa ve her?ey yolundaysa gidilmez.
Psikologlara dany?manlyk ve kontrol amacyyla gidilmez.
Psikologlar sizin farkedemedi?inizi farkedemez; sizin çocu?unuzu sizden daha iyi tanyyamaz


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:26
Basa don
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 07-Agustos-2007 Saat 14:36
Yki Ya?yndaki Çocu?un Ki?ilik Sava?y

Anne ve babalar bebeklik döneminin yorucu temposundan kurtulduktan sonra her ?eyin daha kolay olaca?yny dü?ünüyorlar. Ancak, her ya?yn ayry bir zorlu?u oldu?unu hatyrlatmakta yarar var. Özellikle çocuklarda özerklik dönemini diye adlandyrylan 12-36 aylarda önemli de?i?iklikler gözleniyor. 2 ya?la birlikte çocuklar sadece yürümekle, konu?makla yetinmiyor, kendi bildiklerini okuyorlar. Sinirleniyor, a?lyyor ve öfke nöbetlerine kapylyyorlar. Bu noktada aileler ne yapacaklaryny ?a?yryyorlar. Öncelikle sorunlara kar?y hazyrlykly olmak gerekiyor. Yki ya? ve sonrasynda anne - babalaryn kendilerini nelerin bekledi?ini bilmeleri son derece faydaly. Sebepleri bilindikten ve gerekli önlemler alyndyktan sonra iki ya? dönemini atlatmak aslynda hiç zor de?il.

Do?al bir tepki

Bu negatif dönemde çocuk dengesiz, olumsuz ve inatçy oluyor. Anne ve babasyyla sürekli çaty?ma halinde olan çocuk onlaryn istedi?inin tam tersini yapyyor. Kysa bir süre öncesine kadar ne?eli, söz dinleyen ve kolay yönetilebilen çocuk, birdenbire ters ve huysuz oluyor. Acybadem Hastanesi’nden Psikolog Penbe Yazycy bu durumun son derece do?al oldu?unu belirterek ?unlary söylüyor: “2 ya? çocu?unda yargylama düzeyi oldukça yetersizken güçlü irade kombinasyonu onun anne babayla sykça çaty?masyna yol açar. Y?te bu çaty?malaryn en üst noktasy öfke nöbetleridir. Bu nöbetler çocu?un mutlaka kötü huylu, iyi yeti?tirilmemi? ya da sorunlu oldu?u anlamyna gelmez. Sadece bu ya?larda do?al kabul etmemiz gereken kontrolsüzlü?ün ifadesi diyebiliriz. Çocuklaryn öfke davrany?lary ; her ?eye itiraz etme, a?layyp kendini yere atma, ba?yny duvara veya yere vurma, yeme?i reddetme, yedi?i yeme?i kusma, eline geçeni fyrlatma gibi oldukça çe?itlidir.”

Öfkenin nedenleri

Yki ya?yna kadar edilgen, ba?ymly ve güçsüz olan çocuk, yürüme ve konu?manyn ba?lamasyyla kendini ifade etmenin yollaryny ararken sosyalle?menin de adymlaryny atyyor. Sosyalle?meye çaly?yrken de kendilerinde öfkeyi olu?turacak uyaranlarla kar?yla?yyorlar. Psikolog Yazycy bu uyaranlary ?u ba?lyklar altynda topluyor:

    * Oyunca?ynyn elinden alynmasy
    * Yykanma
    * Engellenme
    * Baskyly tuvalet e?itimi
    * Yemek yeme

Annenin a?yry koruyucu olmasy, ailede öfke ve ?iddet, çocu?un fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerinin doyurulmamasy,a?yry kuralcy anne-baba davrany?lary, karde? kyskançly?y gibi durumlarda da öfke davrany?laryyla kar?y kar?yya kalynyyor.

Anne ve babaya dü?en görevler

Bu dönem anne-baba ve çocuk arasynda ilk çeki?melerinde ya?andy?y bir dönem oldu?u için, onlaryn dengeli ve tutarly davrany?lary oldukça önemli. Her ?eyden önce anne-baba bu olumsuz tutum ve hyrçynlyklaryn geçici bir durum oldu?unu bilerek sabyrly davranmaly, çocu?u katy bir düzene zorlamadan, so?ukkanly bir biçimde çocukla gereksiz çeki?melere girmeden ilgisini oyunlara yönlendirmeli. Psikolog Yazycy anne ve babalara ?u uyarylarda bulunuyor: “ Anne - baba çocu?u korkutmamaly, öfkeyi dindirmek için çocu?un her istedi?ini yapmaktan kaçynmaly,davrany?la uyumlu olmayan gereksiz cezalar uygulamamaly, çocu?un öfkeli davrany?lary anne-babanyn öfkesine yol açmamalydyr. Zaten çocu?un problemi, sakinle?ememektir. Anne baba da sinirlenirse çocu?un öfkesi beslenir. Do?ru olan çocu?un yanyndan çykmak, sakinle?ene kadar yalnyz byrakmak, daha sonra yanyna gelmektir. Unutulmamaly ki bu ya?ta çocu?un öfkesi sosyal çevreye uyum çabalarynyn da bir parçasydyr. Çocu?un her türlü öfkesini kysytlarsak bu kez öfkeyi kendine yönelten çocuk kendini ysyrmaya, saçlaryny koparmaya yani kendine zarar vermeye ba?lar."

Bazen çocu?un öfke krizleri kar?ysynda anne - baba çözüm üretemiyor, hatta çocukla ili?kileri bozulma noktasyna geliyor. Y?te bu noktada sadece öfke gösteren çocu?un de?il ebeveynlerin de profesyonel yardym almalarynda fayda var.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:27
Basa don
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Agustos-2007 Saat 13:37
ANNE BABA OLMANIN 24 YOLU

Bütün acyyan yerleri öpün.

Parklara çocu?unuzla gidip beraber sallanyn.

Anne ve babalaryn da hata yapabilece?ini gösterin, yeri geldi?inde ondan özür dileyin.

Çocu?unuzun, yanynyzda olmady?y anlarda onu ne kadar sevdi?inizi, özledi?inizi açykça belirtin.

Çocu?unuzu bir meyve, sebze bahçesine götürüp, meyveleri ya da sebzeleri kendisinin kopartmasyna izin verin, bunun yanynda meyve, sebzelerin ne ?ekilde büyüdüklerini, hangi a?açlara sahip olduklaryny gösterin.

Birlikte gazete, dergi okumaya çaly?yn, e?er okuyacak düzeydeyse byrakyn onun komik, okumasyyla zevk almaya çaly?yn.

E?er ko?maktan zevk alyyorsanyz, onun yanynyzda bisikletle e?lik etmesine izin verin.

Ben sana demi?tim demek yerine, olmady?yna üzüldüm canym ya da bir keresinde bana da aynysy olmu?tu ya da biliyorum bu senin için çok zor tatlym gibi sözler söyleyin.

Çocu?unuzun yapty?y resimleri, karalamalary duvara yapy?tyryn ya da çerçeveye koyup odasyna koyun.

Çocu?unuzu aile içindeki haberlere, olaylara, yakyn tutmaya çaly?yn böylece çocu?unuz kendisini bu ailenin parçasy olarak hissedecek, ileride sizinle olaylary payla?makta zorlanmayacak.

Çocu?unuzu duygularyny söylemesine aly?tyrmak için onu devamly destekleyerek, yanyt verin. Mesela, onun te?ekkür etmesi gerekti?inde, siz öne atylyp, ikimiz birden size te?ekkür ediyoruz deyin.

Çocu?unuzla birlikte mutfakta beraber bir yemek hazyrlayyn, sonra da oturup ikiniz birlikte yiyin, pizza, makarna, sandviç gibi pratik ?eyler.

Çocuklarynyzla oynarken, e?itimli olmalaryna da dikkat edin.

Çocu?unuzun odasyny onun seçece?i renklere ve dekorasyona göre olmasyna dikkat edin, e?er özel bir oda hazyrlayamayacaksanyz, onun istedi?i renk, biçimde olmasy gibi ufak detaylarla onun oldu?u hissini verebilirsiniz.

Çocu?unuz için, yylda bir kere olmak üzere, güzel bir do?um günü hazyrlayyn, onun sevdi?i renklerden pasta, güzel hediyeler, ?arkylar.

Birlikte oturup video izleyin.

Çocu?unuzla birlikte bir vazoya çiçek yerle?tirin, birlikte çiçekleri seçip, yapraklary ayyryp, boylaryny kesip, birlikte renklerine ve çiçek çe?itlerine göre bir düzen yapyn.

Çocu?unuzun, iyi bir insan olmasyna yardymcy olun, (te?ekkür ederim, beni rahatsyz etmeden telefon konu?masy yaptyrdy?yn için, gibi.)

Çocu?unuz için çocuk dergilerine üye olun.

Onun resim yapmasyna, oyun oynamasy için bir kutuda boya kalemi, ka?ydy, uhu, çocuklar için özel makas bulunduran bir kutu hazyrlayyn.

Çocu?unuzun arkada?laryny eve özel olarak ça?yryp, onlar için kurabiye, meyve suyu hazyrlayyp, onlara güzel çocuk kasetleri videoya koyup güzel bir zaman geçirmesini sa?layyn.

Çocu?unuza asla tutamayaca?ynyz sözlerde, vaatlerde bulunmayyn, söz verirseniz mutlaka yerine getirmeye çaly?yn.

Bazen sizin yatak odanyzda uzanyp televizyon izleyin, onun istedi?i bir ?eyi yaparak onu da sizin özel odanyza dahil edin.

Özel günlerin önemini birlikte kar?ylayyn, sizin do?um gününüz, onunki, bayramlar, yylba?y, bu gibi özel günlerin gelmesini beklemesine yardymcy olur.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:29
Basa don
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Agustos-2007 Saat 13:39
ANNE BABA ARASINDAKY TARTI?MALAR

Anne-babanyn aralaryndaki bazy tarty?malaryn çocu?a zarary yoktur. Ancak tarty?malaryn boyutlary önemlidir. Ynsanlar anla?mazlyklaryny tarty?arak çözümlerler. Bu da çok do?aldyr. Fakat tarty?malar; tarty?maktan öte, küfür, vurma, kyrma, dövü?me ?ekline dönü?ürse çocu?un dengesini zedeleyebilir. Çocu?a pek bir yarar sa?lamayaca?y gibi kyzgynlyk, öfke türü duygularyny bastyrmasy, kontrol etmesi gerekti?i zamanlarda kötü bir örnek te?kil edecektir. Çocu?un; kendini koruyan, bakymyny sa?layan ki?ilerin kontrolünü kaybetti?ini görmesi, güvenini yitirmesine ve endi?e duymasyna sebep olacaktyr. Bu tür örnekler ile kar?yla?an çocukta; panik, korku, bazen de kabuslara rastlanabilir.

Bu tür davrany?lar ile kar?yla?an çocu?a "hiçbir ?ey yok" demek, açyklama yapmamak, belli etmemeye çaly?mak çocu?u sakinle?tirmeyecek, bilakis açyklama yapmady?ynyz için dü?ündü?ü, hayal edece?i ?eyler belki de daha kötü olacaktyr. Di?er bir yönde anla?mazlyklarynyzy onun anlayaca?y, ancak gerçekleri söyleyerek anlatmady?ynyzda ikiliklerle dolu bir dünyada ya?amaya yönelecektir. Tarty?malardan öteye giden anla?mazlyklar sonucu "evi ayyrma boyutuna gelindi?inde" çocu?unuza aranyzdaki anla?mazly?yn ciddi oldu?unu belirtmeniz gerekir. Saklady?ynyz takdirde daha sonra yapylan açyklamalary anlamakta güçlük çekecektir.

Bozulan evlilikleri, iyi-olumlu gibi göstermeniz ileride çocu?unuzun kar?yla?aca?y olaylara kar?y güvensiz olmasyna neden olabilir. Diyelim ki; e?inizden belli bir süre anla?mazlyklarynyzy gidermek veya dü?ünmek için bir süre ayry ya?amaya karar verdiniz. Sadece bunun sizin ve e?iniz arasynda bir anla?mazlyk oldu?unu bazy kararlar almak için zamana ihtiyacynyz oldu?unu, ayry ya?arken bu anla?mazlyklarynyzy çözmeye çaly?aca?ynyzy belki tekrar mutlu bir aile olabilece?inizi söyleyin. Bu anla?mazlyklaryn sebebinin kendisinin olmady?yny vurgulayyn.

Çiftler arasyndaki ayrylyklar bazen de hastalyk veya alkolizm ile ilgili konularda olabilir. Çocu?unuza yapaca?ynyz açyklama, e?inizin hastaly?y ile ilgili olarak elinizden geleni yapty?ynyz, bir doktora ba?vurdu?unuz ve ona doktorlaryn yardym edece?i ?eklinde olursa daha iyi anlamasyny sa?lar. Ancak; e?iniz tedavi olmayy reddediyorsa ve siz de yapacak ba?ka bir ?ey kalmady?yny dü?ünüyor ve ayrylmaya karar verdiyseniz, çocu?unuzun sizi anlamasy biraz daha zor olacaktyr.

Çocu?unuzun, hasta olarak kabul etti?iniz e?inize hiçbir yardym yapmadan terk etti?iniz endi?esine kapylmamasy için defalarca da olsa sebeplerini anlatmalysynyz.

Çocuklaryn endi?eleri bugüne kadar ona bakmy? olan anne-babasynyn ayryly?y ile ona kimin bakaca?y, ihtiyaçlaryny kimin kar?ylayaca?y endi?esidir. Çocu?unuz bo?anma kararynyz kar?ysynda direnecek kabul etmek istemeyecektir. Her ikiniz de onu sevdi?inizi, her ikinizin de ayry evlerde olaca?y, ikiniz ile de ayry ayry da olsa birlikte olaca?yny açyklayyn.

Bo?anmanyz sonucunda büyük üzüntü duyaca?y bir gerçektir. Çocu?unuz ayrylmanyza sebep her ne olursa olsun suçlayycy bir tavyr alacaktyr. Ynsanlar sevdikleri ki?ileri yitirdiklerinde veya ayryldyklarynda taraflardan biri ne kadar ili?kide yypratycy olurlar ise olsunlar hep iyi yönler ve anylar hatyrlanyr. Çocu?unuz eski e?inizden bahsetti?inde gerçekçi olun. Ancak; abartarak kötülemeyin. Tüm canlylar gibi yeni ortamlara, olaylara ya?ayarak aly?acaklardyr. Siz de çocu?unuza destek vererek, ancak anne-baba ayryly?yny size ve çevresine koz olarak kullanmasyna izin vermeyip, beraber ya?ayarak yeni duruma ve ortama uyum sa?lamasyna çaly?yn.

Gerçekler do?ru ?ekilde söylendi?inde faydaly, üzülmesin diye söylenen yalanlar ise, çocu?unuz için unutmayyn ki zararly olacaktyr.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:28
Basa don
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 20-Agustos-2007 Saat 13:41
ÇOCUK GELY?YMYNDE OYUN VE AYLE

Bir anne-babanyn çocu?una verece?i en önemli ilk ?ey sevgidir. Anne-babalar çocuklaryny daha dünyaya getirmeden önce biraz olsun kendilerini e?itmeli (dergi, kitap, ana-baba okullary,TV, Internet vs.), yayynlary takip ederek çocuk yeti?tirme sanatyny ö?renmeleri gerekmektedir. Yeni dünyaya gelecek olan çocu?un her türlü sorumlulu?una hazyr olmalydyrlar. Her anne-baba çocu?unu sever, do?umdan itibaren tüm imkânlaryny kullanarak ona bir ?eyler ö?retmeye, en iyiyi vermeye çaly?yrlar.

Oyun; çocu?u yeti?kin hayata hazyrlayan en etkin yoldur. Çocu?un en önemli e?itim araçlary oyuncaklarydyr. Oyun ile insan ili?kileri, yardymla?ma, konu?ma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psiko-motor geli?imi, duygusal ve sosyal geli?imi etkiledi?i gibi, zihin ve dil geli?imini de etkiler. Yeti?kinler gözüyle oyun, çocu?un e?lenmesi, oyalanmasy, ba?laryndan savmak için bir u?ra? olarak görürler, oysa oyun, çocuk için ciddi bir i?tir. Çocuk oynadykça becerileri artar, yetenekleri geli?ir. Çevresini, bilinmeyenleri tanyr, kendisi için anla?ylyr duruma getirir.

Çocuk oyun oynarken özgürdür, kurallary kendi koyar-bozar, yeti?kinlerin kysytlamalary yoktur. 3-6 ya? arasy çocu?un en önemli dönemidir. Durmadan soru sorar "bu neden, niçin, nasyl?" sorularyna yanyt isterler. Ö?renme açly?y mevcuttur, her ?eyi bilmek isterler. Enerjiktirler, yorulmak nedir, bilmezler. Onlary anlayyn, sabyrla yanytlayyn, yanytlarynyz kysa, net ve anla?ylyr olsun. Çocuklar oyuncaklarla oynamayy severler, ancak oyuncaklaryn iyi davrany?laryn kar?yly?ynda ödül, anne-baba sevgisinin kanyty olarak kullanylmasy yanly? olup, kesinlikle kaçynylmasy gereken bir tutumdur. Oyuncaklar çocuk geli?iminde büyük bir yer tutarlar, ancak bize sarylmaz, sevmez ve öpemezler. Ne kadar me?gul olursanyz olun, çocu?a ayyracak oldu?unuz birkaç zaman diliminde onunla sohbet etmeniz, ona sarylmanyz, yerlerde yuvarlanmanyz, onun oyuncaklary ile oyun oynamanyz onu mutlu edecektir. Okulda, ertesi günü keyifle arkada?laryna, ö?retmenine veya di?er ba?ka ki?ilere anlatacak oldu?u bir an ya?atacaksynyz. Çocu?unuza "lütfen" demeyi ö?retin. Siz onun oyunca?ynyn yerini de?i?tirirken veya alyrken izin isteyin. Çocuklar kurduklary oyunlarda hep büyükleri taklit ederler. Yapty?ynyz her olumlu davrany?, ona iyi ya da kötü yönde etki edecektir.

Ba?kalary ile onu kyyaslayyp üzmeyin, "o" kendine özgü bir bireydir. Yapty?y her do?ru davrany? için onu sözleriniz ve sevginizle ödüllendirin. 3-5 ya?ynda ana okuluna gidecek olan çocuklar sabyrsyz ve heyecanlydyr. Onlara kar?yla?acaklary olaylary olabildi?ince somut bir ?ekilde anlatyn. Orada e?lenebilece?ini, yeni arkada?lar edinece?ini açyklayyn; çocu?unuza pembe tablo çizmeyin. Belki a?layaca?yny, a?layan çocuklar olabilece?ini, kar?yla?abilece?i olumlu-olumsuz ?eyleri anlatyn. Okul bitiminde onu alaca?ynyzy söylemeyi unutmayyn, açyk olun pani?e kapylmasyn. Ço?umuz, çok iyi niyetlerle herkesten önce okuma-yazmayy ö?retmek isteriz; ve ona ö?retme yoluna gideriz. Hiç bir anne-baba ö?renme konusunda zorlayycy olmamaly, bu tür davrany?lar ö?renme sürecini geli?tirmekten uzak olup, anne-baba çocuk ili?kisini zedeleyecek niteliktedir. Anne-babalar bu tür davrany?larda bulunarak kendi gururlanma ihtiyaçlaryny giderme amacyndadyrlar. (Çocu?umuzda bulunan bazy özel durumlar hariç olup yine de e?itimcilerin yönlendirmesi daha do?ru olur). Her zaman gündeme gelen sorulan sorulardan bir di?eri de çocu?um okulda olan ya?antylary hakkynda konu?mak istemiyor?

Okul, onlaryn özel hayatynyn bir parçasydyr. Onu anlayy?la kar?ylayyn, zorlayycy olmayyn ama yine de takipçi olup, sohbet anynda bazy sorular sorarak onunla ilgilendi?inizi belli edin. Sabyrly ve açyk olun...zaman içerisinde sizinle payla?acaktyr. Sonuç olarak,"3-6 ya? arasy çocuklu?un en önemli dönemidir" demi?tik. Bu nedenle haklaryna saygyly olun, onu anlamaya çaly?yn; konu?urken arkanyzy dönmeyin, göz temasynda bulunun, onun seviyesinde çömelin ya da oturun, ayny seviyeye gelmeye özen gösterin. Ystedi?i herhangi bir ?ey size ters geliyorsa, bunu istiyorum - sebebi bu, veya istemiyorum-sebebi ?u.... diye açyklama yaparak tercihi ona sunun. Hiç birimizin elinde sihirli de?ne?i yok, ne e?itimcilerin ne anne-babanyn...Her ne sorun ile kar?yla?yrsak kar?yla?alym, sabyr ve sevgi ile iyi insan ili?kilerinin temel harcyny atmy? olacaksynyz.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:28
Basa don
tombi? Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Agustos-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 714
Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Eylül-2007 Saat 13:00
çocuk çiçektir; sevgi ve ihtimamla serpilir, guzelle?ir..

çocuklarynyzdan asla bo?anamazsynyz..

çocu?unuzun sizi her zaman sevece?ini
bilmenin lezzetini ya?ayyn..

Bir çocuk annesine de babasyna da saygy duymalydyr..
SyZ DE ÖYLE..

çocuklarynyzla birlikte yemek pi?irin, daha sonra da birlikte yeyin..

Ailece televizyon kar?ysynda yemek yemeyi
aly?kanlyk haline getirmeyin..

KÜçÜk bir çocu?un bile evin içinde Üstlenebilece?i
bazy sorumluluklar vardyr..

DÜzen ve kurallar, çocuklara kendilerini gÜvende hissettirir.

Dede ve nineler çocuklarynyz için çok de?erli birer arkada?tyrlar..

çocuklar gÖrgÜ kurallaryny ana-babalaryndan Ö?renirler.
Dikkat edin çocuklarynyz verdi?iniz gÖrgÜden ÖmÜr boyu faydalanacaklardyr..

çocuklarynyzla syk syk ba?arylaryny payla?yn.
Onlaryn en ufak ba?arylaryny bile iltifatla kar?ylayyn..

Her gÜn çocu?unuzu dinlemek, onunla konu?mak için
yarym saatinizi ayyryn..
çocu?unuza verece?iniz en iyi hediye ZAMANINIZDIR..

çocu?unuzun odasyna girmeden Önce kapysyny vurun.
Bu ona de?er ve ?ahsiyet verdi?inizi gÖsterir..

çocu?unuza kar?y bazen anne, bazen baba,
bazen kyzkarde? ve bazen de a?abey olmak zorundasynyz..

çocu?unuzun rÜyalaryny payla?yn..
çocu?unuzla onur duyun, çocu?unuz da sizinle onur duyacaktyr..

çocu?unuza kar?y kibar olun, kibar bir çocuk yeti?tirmi? olursunuz..

çocu?unuzun arkada?laryny tanyyyn, isimlerini Ö?renin hatta..

çocuklaryn da zor gÜnleri olabilir; size bunlary anlatmasyna izin verin..

Bir çocu?un soramayaca?y soru olmamaly..

çocuklarynyz için akla uygun,
mantykly kurallar koymaktan çekinmeyin..

Kendi anne-babanyzla ilgilenin,
ileride çocuklarynyz da sizinle ilgilenecektir..

çocu?unuzun yanly?yny dÜzeltmek veya onu disipline
sokmak için en iyi zaman; olaydan hemen sonrasydyr..

Unutmayyn siz daima çocu?unuzun hayatyndaki
en Önemli ki?i olacaksynyz..

Asla bir cÜmleye “Sen daima!..” ve “Sen asla!..”
ile ba?lamayyn..

çocuklar dÜnyaya verdi?iniz bir arma?andyr;
ONLARI yYy PAKETLEYyN..

Verdi?iniz sÖzleri yerine getirin.
Yapty?ynyz planlaryn sonunu getirin.
Verdi?iniz cezalary uygulayyn..

çocu?unuzu koruyun ama gerçeklerden de?il!..

çocu?unuza, insanlaryn ona davranmasyny istedi?i gibi
davranmasyny Ö?retin..

HAYDy DURMAYIN!
çOCU?UNUZU ByR KEZ DAHA SEVGyYLE KUCAKLAYIN...

“GÜl yeti?tirmek için toprak olmak gerek” Unutmayyn..


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:29
furkanym pa?am feyzam prensesim nartanym a?kym..<3 kuzucuklarym
Basa don
tombi? Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Agustos-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 714
Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Eylül-2007 Saat 13:03
OYUN ÇOCU?UMUZUN EN CYDDY Y?YDYR

Oyun,çocukta do?u?tan gelen bir tabiat ve Allah'yn onda yaratty?y bir içgüdüdür. Bunun temelinde çocu?un fiziksel geli?iminin mükemmel bir tarzda tamamlanmasy yatmaktyr. Çünkü insan yavrusu,canlylar arasynda en uzun süre içinde geli?imini tamamlayan bir varlyktyr.

Oyun, çocu?un ilerideki ya?amynda yapaca?y i?lerin,ya?amynda basit bir misalidir.Yazyly kaynaklardan ö?renilmi?tir ki, Hz. Süleyman (as.) çocukken, mahkeme kurup hükümler vermi?. Fatih Sultan Mehmet'te bahçe havuzunun iki yanyna oyuncak gemiler yerle?tirip bunlary top ve mermi aty?yyla sava?tyrmy?.

Oyun, çocu?un duygularyny, özlemlerini, korkularyny, kysaca iç dünyasyny yansytty?y bir tiyatro sahnesidir. Onlary uzaktan izleyin de, bir ?eyden anlamaz zannetti?iniz o küçük yaramazlaryn, çoktandyr unuttu?unuz bir aile kavgasyny veya münaka?asyny, nasyl sahneye koyduklaryny ve maharetle dramatize ettiklerini bir görün.

Oyun, çocu?un dünya hakkyndaki bilgisini geli?tiren ba?lyca araçtyr.

Oyun, çocu?un en ciddi i?idir.

Oyun, çocu?un dili ve etkin bir anlatma aracydyr.

Oyun, çocu?un gerçek dünyayla, hayal dünyasy arasyndaki köprüsüdür.

Oyun, çocu?un ö?renme sürecini atty?y ilk adymdyr.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:31
furkanym pa?am feyzam prensesim nartanym a?kym..<3 kuzucuklarym
Basa don
tombi? Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 06-Agustos-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 714
Gonderiye link ver Gonderildi: 29-Eylül-2007 Saat 13:05
E?er bir çocuk kynanarak ya?arsa suçlamayy ö?renir.
E?er bir çocuk dü?manca davrany?lar içinde ya?arsa kavga etmeyi ö?renir.
E?er bir çocuk alay edilerek ya?arsa sykylganly?y ö?renir
E?er bir çocuk utanç içinde ya?arsa suçluluk duymayy ö?renir.
E?er bir çocuk ho?görüyle ya?arsa sabyrly olmayy ö?renir.
E?er bir çocuk te?vik edilerek ya?arsa güvenmeyi ö?renir.
E?er bir çocuk de?er verilerek ya?arsa saygy duymayy ö?renir.
E?er bir çocuk e?itlik ortamynda ya?arsa adaleti ö?renir.
E?er bir çocuk güven duygusu içinde ya?arsa inanmayy ö?renir.
E?er bir çocuk be?enilerek ya?arsa kendisinden ho?lanmasyny ö?renir.
E?er bir çocuk kabul ve dostluk ya?arsa dünyada sevgi aramayy ö?renir.

Çocuklaryn ö?ütten çok iyi örne?e ihtiyaçlary vardyr.
Çocu?un aynasy anne ve babasydyr. Bu aynadan daima güzel ?eyler görmelidir.

Çocuklarynyza verece?iniz en güzel ve de?erli hediye ilgi ve zamanynyzdyr.
Çocuklar, hayat piyangosunun çok pahaly alynmy? biletleridir.
Bu bilete büyük ikramiye vurmasy ya da bo? çykmasy sizin elinizdedir.
Çocuklar donmamy? beton gibidir. Üzerlerine ne dü?se iz yapar.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:31
furkanym pa?am feyzam prensesim nartanym a?kym..<3 kuzucuklarym
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2007 Saat 18:40
A?IRI KORUMACI AYLE YAPISI

?üphesiz ki çocuk sahibi olmak dünyanyn en güzel ?eyidir..Fakat bir varly?y dünyaya getirmek,sorumluluk almayy gerektirir..Bu da ister istemez ebeveynleri korkutur ve onlary korumacy ve hassas bir yapyda olmaya iter..

Öyle ebeveynler vardyr ki,çocuklaryny yalnyz ba?yna tuvalete bile göndermezler..Çocu?un her i?ini kendileri yaparlar..Çocuk bu duruma gitgide aly?yr ve zamanla davrany?larynda tembel bir tutum sergiler..Her i?inin nasyl olsa ailesi tarafyndan yapylaca?yny bilir ve çok rahat davranyr..Sorumluluk almaktan kaçar,aldy?y sorumluluklary da yerine getiremeyece?inden korkar ve ço?u kez de ba?arysyz olur..Çünkü çocu?a o güne kadar hiçbir görev verilmemi?tir..Bu yüzden çocuk,görev ve sorumlulu?un ne demek oldu?unu bilemez..

Ergenlik döneminde ise durum ayny ?ekilde seyretmekle beraber,ergenin ki?ili?ini olumsuz yönde etkileyecek pürüzler çykmaya devam eder..Ergen,sorumluluk almaktan kaçyndy?y gibi, kendisiyle ilgili konularda karar verme becerisine de sahip de?ildir..Çünkü o güne kadar kendisiyle ilgili tüm kararlary ailesi vermi?tir..

Ergen sürekli olarak çevresini, özellikle de anne ve babasyny ho?nut etme çabasyna girer. Bu nedenle çevre tarafyndan istendik özellikler yönünden güçlü oldu?u izlenimi uyandyrmaya çabalar, çevrenin önemsemedi?i özelliklerini fark edip de?erlendiremez…Bu durumda olan genç, zayyf yönlerini yadsyma, e?ilimlerini bastyrma, gerçek özüne uygun bir kimlik yerine anne babasynyn ho?una gidecek bir kimlik geli?tirme zorunlulu?u duyar..Özüne yabancy, ba?kalarynyn be?enisine a?yry derecede duyarly olup, bir karar almasy gerekti?inde ba?kalarynyn (aile büyükleri, arkada?lar vb.) daha iyi bilecekleri dü?üncesi ile karary ba?kalaryna byrakmaya ya ba?kalarynyn kararlaryny benimseyip uygulamaya ya da ilgi ve yeteneklerine uygun olmayan, eri?mesi olanaksyz, e?itim ve meslek hedeflerine yönelir ve emelleri gerçekle?meyince de çöküntü ya?ar..

Tüm bunlaryn sebebi ailenin çocuklary hakkyndaki “yetersizlik” inancydyr..Çocuklaryna yeteri kadar güvenip,inanmazlar..Bu yüzden ergen, kendine güven konusunda da çe?itli sorunlar ya?ar..Giri?imcilik yönü oldukça zayyftyr ve bu durum bir kabus gibi onun hayatyny karartyr..Ne ö?renim hayatynda,ne de i? hayatynda asla kendisinden beklenen performansy gösteremez..Bu durum bir zaman sonra bireyi depresyona dahi sürükleyebilir..

Evet,a?yry korumacy aile yapysynyn ne tür sonuçlar do?urabilece?ini görüyoruz de?il mi? Y?te bu yüzdendir ki çocukta olumlu bir benlik algysy ve sa?lam bir ki?ilik olu?turmak için,a?yry korumacy aile tutumu yerine,demokratik aile tutumunu benimsemeliyiz..Demokratik aile tutumunun özellikleri kysaca ?öyledir:

    * Çocuklaryny seven ve benimseyen ça?da? aile tipidir.
    * Anne baba arasynda saygy ve sevgi vardyr.
    * Ailede sorunlar emirlerle de?il, konu?arak çözülür.
    * Evde gerginlik yaratmak yerine sycak bir ortam yaratylyr, aile içinde uzun süren çeki?me, kavga ve anla?mazlyklardan uzak durulur.
    * Çocu?a söz hakky tanyyarak, birlikte konu?ulur, ?akala?yp, e?lence ortamy yaratylyr ona güven duygusu kazandyracak ileti?im biçimlerini benimseyerek uygulanyr.
    * Çocu?unuzun uymasy gereken kurallar belirlenir.

    * Kurallary ailede herkes gönüllü olarak benimser.
    * Cezalar ylymly ve e?iticidir. Çocu?a, güven duygusu ve sorumluluk kazandyrylyr.
    * Çocu?un ki?ili?ine saygy gösterilir, ya?yndan olgun davrany?lar beklenmez.
    * Özgür davrany?lary desteklenir.
    * Dayaktan, onur kyrycy sözlerden özenle kaçynylyr.

Bu ?ekilde davranyldy?ynda, kendine güvenli,idealleri olan,bunlary gerçekle?tirmeye hevesli,giri?imci,her yönden sa?lykly bir birey yeti?tirmek çok kolay olur..Böylelikle herkes mutlu ve kendini gerçekle?tirmi? bir birey olarak ya?ar..Sa?lykly toplumun temelleri de atylmy? olur..

Haydi gelin,çocuklarymyza,yani hazinelerimize güzel davranalym

Kaynak: Merve AkyolDuzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:32
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2007 Saat 18:42
HER ÇOCUK BYR HAZYNEDYR

Her çocuk bir hazinedir evet..Peki bu hazine nasyl i?lenmelidir? Ya da nasyl ke?fedilmelidir?

Hazineye de?er katmak da, onun bir çyrpyda harcanmasyna yol açmak da bizim elimizdedir.Peki nedir bu ikisi arasyndaki fark? Do?rusu hangisidir? Yanly? bunun neresindedir?

Çocuk bir hazinedir dedik..Ellerimizin altynda duran bir hazine..Ke?fedilmeyi bekleyene kadar, güzelli?i kendine sakly olan bir hazine..Altyn,zümrüt,yakut nasylsa, bir çocuk da böylesi de?erlidir..Y?te bu yüzden ona,kendisine de?er verildi?i hissettirilmelidir..

Onun dü?üncelerine de?er verilmeli,söyledikleri dinlenmelidir..Kendisine tek ba?yna bir birey oldu?u ve saygy duyuldu?u syk syk hatyrlatylmalydyr..Çünkü bu hazinenin de?erine de?er katacaktyr..

Ebeveynleri tarafyndan önemsendi?ini,söylediklerinin dinlendi?ini göre çocu?un kendine olan güveni geli?ecektir..Kendine güven duymanyn, insan açysyndan öneminin ne kadar büyük oldu?unu dü?ünebiliyor musunuz? Bu kadar önemli bir konu maalesef gerek ebeveynler,gerekse e?itimciler tarafyndan göz ardy edilmektedir..Çocuk, evde ve okulda ebeveynleri tarafyndan susturulmakta, dü?üncelerini ifade etmesine izin verilmemekte,bir ?ekilde ba?aryp ifade etti?inde ise,dinlenilmemektedir..Peki sonuç nedir? Sonuç; sessiz ve içekapanyk bir çocuk..Sonradan belki olur da aileler çocuklarynyn bu halinin farkyna varyrlar ve onu ko?a ko?a bir psikolo?a götürürler..Oysa ki sorunun ana kayna?y onlardyr,farkynda olmazlar..Hazinenin tüm y?yltysyny yitirmesine sebep olmu?lardyr bir kere..Yeniden y?ymasy çok çok uzun zaman alacaktyr..

Çocuk,her zaman çocuklu?unu yapar..Çocuktur i?te ady üstünde..Ondan bir yeti?kin olmasyny beklememeli,ona yeti?kin sorumluluklary verilmemelidir..Yoksa o hazine çok yypranyr, y?yltysy günden güne azalyr..Sorumluluk elbette verilmelidir ona bu bilinci kazanmasy adyna,ama ya?yna uygun olmalydyr bu sorumluluklar..Çünkü çocuk,her ba?arysyzly?ynda suçu kendinde arayacak ve gitgide kendini “Ben beceriksiz biriyim” dü?üncesine odaklayacaktyr..Kendini bu dü?ünceye odaklayan çocuk, artyk sorumluluk gerektiren davrany?lardan ya?amy boyunca kaçacaktyr..

Gereksiz yere ele?tirilmemelidir çocuk..Hele hele ba?ka çocuklar kyyaslanmamalydyr..”Bak Ay?e/Ali’nin o?luna/kyzyna..” diye ba?layan her cümle, onun ki?ili?ine bir darbe daha vuracaktyr..Öyle ki çocu?un,ebeveynlerinden nefret etmesine kadar varabilir bu i?in sonu..Öyleyse ne yapylabilir? Bu hazinenin i?lemesi nasyl sa?lanabilir? Cevap çok da zor de?il aslynda..Y?in syrry uygun ileti?im yolunu bulmaktadyr..Çocukla her zaman bary? içinde olunmalydyr..Ona, bir yeti?kinden ziyade, daha çok bir ya?yty gibi davranylmalydyr bu tür konularda..Zamanynda ebeveyn olarak bizim de yanly?larymyzyn oldu?u onlara uygun yollarla anlatylmalydyr..Anne/babasynyn da hatalary oldu?unun farkyna varan çocuk, hem suçluluk duymayacak, hem de bu konuda kendini anne/babasyna yakyn hissederek, onlara dü?man olmayacak,aksine bu konuda onlary bir arkada?y gibi görüp, her türlü problemini rahatlykla anlatabilecektir..Y?te bu yüzdendir ki çocukla olan ileti?imde ne çok katy ne de çok gev?ek bir tutum sergilenmelidir..Ykisinin ortasy her zaman idealdir..

E?er hazinenin y?yldamasyny istiyorsak, onun yaratycyly?yny beslemek gerekir..Unutulmamalydyr ki çocuklaryn hayal güçleri çok zengindir..E?er çocuk bulutu mavi de?il de pembe çiziyorsa, byrakylmalydyr o bulutu pembe çizsin..Hayal dünyasyna müdahale edilmemelidir..Sanmayyn ki o bulutun rengini bilmiyor,sadece hayal dünyasynda o bulutu pembe olarak görmek istiyor o kadar..Neden onun bu tatly iste?ini engelleyelim ki? Zaten toplum olarak yaratycyly?y körelmi? bir milletiz..Byrakalym bari onlar bizim gelece?imiz,umudumuz olsunlar..Onlara bu hakky çok görmeyelim..

Yaratycylyk dedik,hayal dünyasy dedik..Peki neler yapabiliriz bunlaryn daha çok geli?ebilmesi için..Onlara bol bol kitap okuyabiliriz mesela..Ama okudu?umuz kitaplary önceden bir de biz okumamyz ?artyyla..Neden mi bu ?art? Kitabyn biricik yavrumuza uygun olup olmady?yny anlayabilmek için..Çok renkli ,güzel görünümlü bir kitap asla iyi bir kitap demek de?ildir,unutmayalym!Kitabyn içinde yazanlar, yavrumuzun kula?yna gidenler, gördüklerinden daha tesirlidir..Onlara yanly? mesajlar vermek istemeyiz de?il mi? Bunu göz ardy etmeyelim..Evet ne demi?tik en son; kitap okumak..Peki sadece kitap okumak yeterli midir? Tabii ki hayyr! Onunla birlikte resim yapabiliriz, yapty?y resimler hakkynda konu?abiliriz...Evdeki artyk materyalleri kullanarak bir el becerisi çaly?masy yapabiliriz..Böylece her maddenin çöp olmady?yny, mutlaka bir ?ekilde geli?tirilebilece?ini ö?retmi? oluruz ona..Görün bakyn o hazineden ne yaratycy faaliyetler çykacak..Aklynyza hiç gelmeyen ?eyleri üretiverecek birkaç dakikada..

Müzik..Evet yaratycyly?y geli?tiren bir ba?ka ?ey de müziktir..Daha birkaç aylykken çykardy?y seslere dikkat etti?imizde, bunlaryn bir ahenk e?li?inde söylenen sesler oldu?unu fark etmemiz hiç de zor olmaz sanyrym..Peki konu?maya ba?ladyktan sonra söyledi?i uydurma ?arkylara ne demeli.. Peki ne yapabiliriz bu konuda? Onunla birlikte ?arkylar söyleyebiliriz,marakas,tef,davul gibi aletler kullanarak ritm tutmayy ö?retebiliriz ona..Bir ?arky besteleriz birlikte..Ve hazine y?yldadykça, y?yldar..

Evet, HER ÇOCUK BYR HAZYNE..Israrla tekrarlyyorum bu sözü..

Hazineye iyi bakalym dostlar...Yyi bakalym ki y?yldasyn her taraf onlaryn güzellikleriyle

Kaynak: Merve AkyolDuzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:33
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2007 Saat 18:44
Üç ya?yndaki bir çocuk ailesinden  günde  467 kez “hayyr” kelimesini duyuyormu?. Bu “hayyr”lar, çocuk ergen ya?a gelene kadar artarak sürüyor. Neyi giymesine, neleri yemesine, hangi seçimleri yapmasy gerekti?ine, hangi okula gitmesine,  hatta  kiminle evlenece?ine  varana kadar her ?eyi aileler belirliyor...  Bu synyrlaryn dy?ary çykan ve kendi görü?ünü beyan eden  çocuk, evde daha sert “hayyr”la kar?yla?yyor.  Çocu?unu tamamen kendi hayalleri ve istekleri do?rultusunda yeti?tiren ailelere  “alternatif” olarak ise “bahçyvan ebeveynler” gündemde.. .

 

Ayla Önder
Geçenlerde dolmu?ta, tam arkamda oturan  iki kadynyn konu?masyna tanyk oldum:  Kadyn arkada?yna ?öyle diyordu; “Çocu?u kesinlikle açykça sevmeyeceksin! Sonra ?ymaryr ve yüz bulup kötü ?eyleri de yapmak için cesaret bulur. Onu gece uyurken seveceksin o  yüzden! Ben öyle yapyyorum. Her dedi?imi de dinliyor. Hele bir sözümden çyksyn gebertirim valla!” Çocu?u ?ymartmamak gerekirdi  ona göre. Sert olmak, yüz vermemek, çocu?un bazy “kötü olaylar”  içine girmesini engellerdi. Y?te uzmanlar bu kadyny  “heykeltra? anne” olarak tanymlyyor! “Çocuk sahibi” lafy aslynda bu anneler için çok uygun..  Bunlar çocuklaryna bir “sahip“ olarak davranyyorlar!  Çocu?un ‘sahibi’ olarak kendilerini görenler onu doyurulmamy? beklentileri, gerçekle?memi? hayalleri do?rultusunda ?ekillendiriyorlar. Ne giymesine,  yemesine, hangi seçimleri yapmasy gerekti?ine, hangi okula gitmesine,  hatta   kiminle evlenece?ine  varana kadar her ?eyi  belirliyorlar.. Bu yakla?ym ise  çocu?un   do?asyna  tamamen aykyry..
Peki, bu ailelere alternatif olan “Bahçyvan anne-baba” çocu?unu nasyl yeti?tiriyor. Aslynda formül çok basit: Bir bahçyvanyn bahçesindeki çiçeklere yakla?ymy gibi...Örne?in, “Bu  karanfildir” deyip onu, kendi do?asyna uygun olarak topra?y suluyor.  Do?asyna göre güne?e çykaryyor. E?er papatyayy suluyorsa, “olabildi?i en iyi,  en parlak  papatya olsun” diye bakym yapyyor ona! Bahçyvan ebeveyn olabilmek ise  “de?erlilik ve yeterlilik duygusu”nun geli?tirilmesine ba?ly. Çocu?una bu duygulary verebilmesine, a?ylayabilmesine ba?ly. Daha netle?ebilmek için çocuklu?unuza geri dönün bir an. Ço?umuz heykeltra? anne babalar tarafyndan yeti?tirilmedik mi? ?imdi bilinçli aileler e?itimle ilgili geli?melerden haberdarlar.  Y?te, “bahçyvan aile” e?itimde “Self Esteem” olarak anylyyor. Bu konuyu ya?ama geçiren uzman ise Nil Gün.. Gün’ün  “Bütünsel E?itim”  olarak da adlandyrydy?y   bu e?itim modeli,  eski “eti senin kemi?i benim”  gelene?ini kyrmaya  yönelik bir tarz ...

Yalnyzken kendimize verdi?imiz de?er
Nil Gün’e  göre,  “de?erlilik ve  yeterlilik duygusu” çocukta 0-6 ya? arasynda  geli?iyor.     Peki bu yine kendisinin anlatymyyla  “Self Esteem”i biraz daha açalym: “Çyplakken, hiç kimseye rol yapmak gerekmedi?i anlarda kendimi nasyl görüyorum. Ben ?imdi sorunlarla ba?   etmeye  muktedir miyim.  Kendimi seviyor muyum,  kendime,   bedenime saygy duyuyor  muyum?“ Y?te yapayalnyz oldu?umuzda,  aynaya bakyp bu sorularyn yanytyna  güçlü bir evet diyorsak,  “de?erlilik ve  yeterlilik duygusu”na sahibiz demektir. Uzmanlara, çocuklaryna sürekli  “yapamazsyn”, “beceremezsin”, “kyrarsyn” ?eklinde müdahale eden anne babalaryn, ya?amlarynyn en büyük hatasyny yaptyklaryny söylüyorlar.  Çünkü ailenin  kendisi hakkynda dü?ündü?ü ?eye göre çocu?un “self esteem”i ?ekilleniyor. 8 ya?yndaki çocu?u hakkynda “Hiçbir ?ey bilmez, anlamaz” diye  dü?ünen insan sayysy maalesef tahmininizden de fazla,
Self Esteem’e göre çocuklar   6-8 ya?lary arasynda  “özkontrol”ü  ö?reniyor.  “Özkontrol” ise ?u anlama geliyor::“Dü?üncelerimle duygularym arasynda  ve duygularymla davrany?larym arasyndaki  ba?lantyyy görebilirim. Davrany?larymla  sonuçlary arasyndaki  ba?lantyyy da kavrayabilirim...”  Çocu?a bu duyguyu hissettirmenin en önemli yolu ise “sorumluluk vermek”ten geçiyor. Çocuklara ben önemliyim, ben varym, ben fark yaratyyorum duygusunu hissettirmek gerekir”.
Bunun için yapylacak en önemli ?ey çocu?u küçük sorumluluklar vermek. Kademe kademe bunu geli?tirmek. Ancak “Bu senin görevin, yapmalysyn” ?eklinde de?il.  “?u konuda yardym edebilir misin, sana ihtiyacym var” diyerek çocu?u evdeki ya?amy payla?maya davet etmek çok  önemli.  “6 ya?ynda,  aman evladym yapma kyrarsyn” diye  çocu?unu  uyaran onlarca annenin,  10 ya?yna gelince “Sen bana hiç yardym etmiyorsun!”   diyerek çocu?unu sürekli azarlady?yna çok tanyk olmu?sunuzdur!. “Öz disiplin” de önemli bu arada. Uzmanlar bunu en belirgin olarak ?öyle tanymlyyor:  ”Uzun vadeli kazançlar için kysa   vadeli kazançlardan, doyumlardan  vazgeçebilme sanaty!”  Öz disiplinin en büyük dü?many ise  çocuklary için her?eyi yapan anneler babalar.  Byrakyn çocuklary sonuçlary ya?asynlar. Örne?in ü?üyorsa da ü?üsün! Hyrka almadan çyktyysa ü?üsün. Yememekte ysrar ediyorsa  kaldyryn  sofrayy!

Sadece 7 dakika
Bu e?itim modeli içinde çocu?a “dokunma” da çok önemli. Bir anne baba  çocu?una kaç kere sarylyr.  Sarylma nasyl bir duygudur? Her  gün  sedece 7 dakika ayyrarak sarylmanyn, dokunma duygusunun ona ya?atylmasynyn son derece geli?tirici oldu?u söyleniyor. Çocukla konu?urken kurulan cümleler çok önemli: “Bu  yeme?i  be?endin mi’  sorusuyla yakla?mayyn, “Bu  yeme?in  nesini  be?endin’ ?eklinde  cümle kurun.. ‘Tatilin iyi geçti mi?’ yerine, ‘Tatilde en çok neden ho?landyn’ sorusuyla açyklayycy yanyt   almaya  çaly?yn.   Hediye  almy?sanyz örne?in ‘Bu bluzun neyini be?endin’ diye  sorun”.
Bu konuda bir deney de yapylmy? üstelik:  Bir kre?te de  bu tür sorular  sorarak ve  her gün 7 dakika onlarla doyurucu sohbet gerçekle?tiren  kre? ö?retmenleri,   üç ayyn sonunda bakmy?lar ki   bu çocuklaryn IQ seviyelerinde arty?  var! Y?leyen demir y?yldar!  Çocuklaryn  içindeki  potansiyeli ortaya  çykarmaya çaly?mak yerine  onlary “Sen aptalsyn”, “Çok sakarsyn” ?eklinde hakaret  eden ebeveynler çok büyük hata içindeler.

Sarylmadaki içtenli?i  çocuk anlyyor      
Bu konuda ünlü  NLP uzmany Nil Gün ?unlary söylüyor: “Üç ya?yndaki bir çocuk  467 kez günde “hayyr” kelimesini duyuyor.  Self Esteem’in en  önemli  özelliklerinden biri de “olumlu”ya odaklanmak. Bunun Polyannacylyk  olarak algylamayalym..  Çocuklaryn içindeki ‘iyili?i’  ortaya  çykarmak gerekir. Bu dünyada her ?eyin en iyisi var. En bilge sözler binlerce yyl önce söylendi  En güzel sanat  ve müzik eserleri yüzyyllardyr var  zaten. Bizim  yapaca?ymyz, o potansiyeli ortaya çykarmak.  O yüzden onlary ‘beceriksizsin’ gibi sözlerle  yok etmek yerine ‘yapabilirsin’ diyerek güçlendirin. Samimi olarak sarylyn. Sarylmak,  dokunmak içinizdeki sevgiyi ortaya çykarmanyn net bir ifadesidir.”
Bir çocu?un  anne-babasynyn  kendini hakkynda ne dü?ündü?üne inandy?yny ?eye göre self esteem’i ?ekilleniyor.  Sevilen,  sevildi?ini bilen, kendisiyle bary?yk olan,  suçluluk  duymadan ya?amyn sorumlulu?unu  alabilen  çocuklar  ?ansly. “Ben sevilmeye  layy?ym” duygusunu varly?ynda hisseden  çocuk ömür   boyu    özgüvenini yanynda ta?yyor. ?u kesin ki, ?iddet ?iddeti do?urur. Dayak yiyen dayak atar. Sevgi gören  sevgi verir.

*********************************

Ebeveylere anektodlar:

“Benim çocu?um çok özel, çok akylly”  yakla?ymy da  tehlikeli:  Tek çocuklu ailelerde bu çok yaygyn.  Durup dururken   çocu?a ‘aman ne harikasyn, sen özelsin’ demek oldukça zararly. ‘Sen hep insanlara sycak yakla?ty?yn  için  çok harikasyn’  diyebilirsiniz. A?yry iltifat etti?inizde mutlaka “neden” gösterin. Bu çok önemli. Çocu?un olumlu yönlerine odaklanyrsanyz, olumlu yönlerini artyracaktyr. Evde herhangi bir ?eye yardym etti?inde ‘Bak bunun için 4 el lazymdy. Sen olmasaydyn bunu yapamazdym’ deyince çocu?un yüzünde güller açty?yny göreceksiniz.


“Yedi?i önünde,  yemedi?i ardynda” olan çocuklar:  Çocuklarynyn üzerine titreyen ebeveynlerde görülür. “Gak” deyince ko?uyor “guk” deyince  geliyor” denir ya halk arasynda. Bu tarzda yeti?tirilen binlerce çocuk var.  Aile bu çocu?un kendisi için hiç bir ?ey yapmasyna izin vermemi?. “Evladym yorulmasyn, ben ya?amadym o ya?asyn” diyen anneler böyle yeti?tiriyor bu çocuklary. 17 ya?yna gelince altyna araba veriliyor Asla bir “üretim”de bulunmamy? bu çocuk.  Bu çocuklarda bazen bu anlayy? geri tepiyor: “Herkes  bu dünyaya  kendisine  hizmet vermek üzere gelmi?” diye bir dü?ünceye sahip olabiliyor bu çocuklar. Bu  tipler en ufak bir ?eyde de anne babasyny suçlayabiliyor. “Benim de?erimi bilmiyorlar, beni anlamyyorlar“ diye yakynyrlar sürekli..    Ve en kötüsü asla doyuma ula?amyyorlar
 
Çocu?un sürekli gördü?ü objelere dikkat! Küçük bir çocu?un dolapta bir sürü  hapy görmesi son derece sakyncaly.  Anne-babasynyn  onlary kullanma sykly?y çocu?un dikkatini çeker. Ba?ym  a?ryyor, yut hapy. Uyuyamyyorum, yut hapy.  Sakinle?mek için yut hapy. Çocuklarymyzyn gözü önünde hap yuta yuta  ?unu ö?retiyoruz; Her ?ey için bir kolay çözüm var: Hap.  Ondan sonra  çocu?umuzun uyu?turucu hap aldy?yny duyunca panik oluyoruz.  Oysa hiçbir hap çözüm de?ildir. Sadece  sorun veren duygulary yaty?tyryr.

TV izleme synyrlanmaly: Bir çok TV programy çocuk  e?itimine  büyük darbe vuruyor.. bir saat içinde bir sürü ceset ve yaralylarla  kar?yla?yyor. Dizinin ya da filmin kahramany öldürüyor, yykyyor, kyryyor ve ba?aryyor. Çocuk ?iddeti ö?reniyor. Reklamlarda sahte mutluluklar da?ytylyyor. Bilmem ne kahvesi ya da kolasy içersem çok  mutlu olaca?ym diye  ?artlanyyor  çocuk  Mutlulu?un dy?ardan gelen bir ?ey oldu?unu ö?reniyor. .

Çocu?unuza sarylyn;  Ylk 6 yyly anne babasyyla geçiriyor  çocuk.Bu 6 yylda sarylma  o yüzden çok önemli. Çocu?un hayat hakkyndaki dü?ünceleri, hayaty algylamasy ilk 6  ya?ta ?ekilleniyor. 0 - 6 ya? arasy çocu?um damgalama dönem. 6-12   ya? arasy modelleme dönemi. 12 -13  ise sosyalle?me dönemi. Sarylma iki insan arasyndaki en yakyn ili?kidir. ?unu  da  sakyn  unutmayyn. Çocuk gerçek sarylma ile formalite sarylma  arasyndaki farky çok iyi  ayyrdyna  varabiliyor.

Özellikle öfkeli anne babalara;  Uyu?turucu kullanan çocuklar arasynda yapylan ara?tyrmada ortaya ilginç   sorular  çykmy?. Çocuklara sorulan sorularla onlaryn aile yapylary  irdelenmi?.    Anne babanyn çocuklara disiplin yakla?ymyna göre ara?tyrmacylar o çocu?un hangi maddeyi kullandy?yny biliyor.  Bu ara?tyrma 20 bin uyu?turucu kullanan  çocuk ve ergen arasynda     yapylan ara?tyrmaya göre  eroin kullanan çocuklaryn  anne babalary öfkeli, kyzgyn ve umursamaz davranyyorsa. hem de fazla ilgisiz.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:33
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2007 Saat 18:45
YLETY?YM ENGELLERY

Etkin dinleme kullanan anne babalar, çocuklarynyn kodlayarak gönderdikleri iletilerinden uzakla?tyklary ve gerçek sorunlary üzerinde yo?unla?tyklaryny gözlemlemi?lerdir. Bu yöntemi kullanmayan anne babalar gerçek sorunun kodlandy?yndan habersiz olarak emir, gözda?y, öneri ve çözüm getirme gibi yanly?lary ile, ileti?im engelleri ile çocu?un sorunlaryny çözmeye çaly?yrlar. Yleti?im engellerini kullanma aly?kanly?yny de?i?tirmenin zor oldu?u bir gerçek, ama anne babalaryn bu engelleri ba?ka nedenlerle de kullandyklary da gerçek. Çocu?un sorunundan hemen kurtulmaya çaly?mak, onu dinlemek için zaman harcamak istememek, çocuklarynyn yine bir sorununun olmasyndan rahatsyz olmak gibi. ?imdi sizlerle ileti?imimiz zorla?tyran ileti?im engellerini inceleyelim:

1.     EMYR VERMEK, YÖNLENDYRMEK: “Do?ru odana git.”, “Gürültüyü kes.”

2.   UYARMAK, GÖZDA?I VERMEK: “Yemek yemezsen dayak yersin.”, “Ayaklarymyn altyndan çekilmezsen çok kyzaca?ym.”

3.   AHLAK DERSY VERMEK: “Birisi konu?urken sözü kesilmez.”, “Her zaman te?ekkür etmelisin.”

4.   Ö?ÜT VERMEK, ÇÖZÜM VE ÖNERY GETYRMEK: “Neden gelip arkada?larynla oynamyyorsun.”, “Elbiselerini yerine koymalysyn.”

5.   Ö?RETMEK: “Byçak sa? elle tutulur.”, “Kitaplar fyrlatylyp atylmak için de?il, okumak içindir.”

6.   YARGILAMAK, ELE?TYRMEK, SUÇLAMAK: “Çok dikkatsizsin.”, “Kötü çocuk oldun.”

7.   ÖVMEK, AYNI DÜ?ÜNCEDE OLMAK: “Arkada?laryna hep iyi davranyyorsun.”, “Haklysyn nasyl istersen öyle olsun.”

8.   AD TAKMAK, ALAY ETMEK: “Ukalasyn.”, “Bu kadar yaramazlyk yapmaya utanmyyor musun?”

9.   GÜVEN VERMEK, DUYGULARINI PAYLA?MAK, DESTEKLEMEK: “Benim için üzülme.”, “Gürültüden rahatsyz olmuyorum.”

10.   SORU SORMAK, SINAMAK: “Ne yapty?ynyn farkynda mysyn?”, “Bunu sana kim ö?retti?”

11.   KONUYU SAPTIRMAK, OYALAMAK: “TV’ deki o zyrvayy izleyece?ine okusan daha iyi olmaz my?”, “Kulak zaryny patlatmaktan ho?lanyyor musun?”

12.YORUMLAMAK, ANALYZ ETMEK, TANI KOYMAK: “Karde?ini biraz kyskanyyorsun.”,       “Yorgun oldu?um zaman hep beni rahatsyz etmek istiyorsun.”

Yleti?im engellerine bir kez daha göz atalym. Bazylary öbürlerinden daha sakly olsa da, her biri a?yr “Sen- dili” yüklüdür:
   “Yapma ?unu”
   “Neden böyle yapmyyorsun?”
   “Bunu yapmamalysyn”
   “Kötüsün”
   “Çocuk gibi davranyyorsun”
   “Dikkat çekmek istiyorsun”
   “Neden uslu durmuyorsun?”
   “Daha çok çaly?malysyn”

Böyle iletilere “Sen- iletileri” diyoruz. Sen iletilerinin çocuk üzerindeki etkileri önceden kestirilemez. A?a?yda ki etkilerden birini ya da daha ço?unu byrakma olasyly?y vardyr.

1.   Çocuklar verilen emri yapmayynca tehdit edilirlerse, davrany?laryny de?i?tirmeye kar?y direnirler.

2.   Ö?üt veren, ahlak dersi sunan ana babalar çocuklarynyn canyny sykar.

3.   Sen- iletileri,  “Bana yardym edecek bir yol bulaca?yna güvenmiyorum” iletisini verir.

4.   Sen- iletileri, anne babalarynyn gereksinimlerine kendi istekleri ile yanyt verme ?ansyny çocuklaryn ellerinden alyr.

5.   Ad takylan ve de?erlendirilen çocuk kendini suçlu hisseder.

6.   Ele?tiren ve suçlayan iletiler çocu?un benlik saygysyny azaltyr.

7.   Ne kadar kötü, aptal, dü?üncesiz oldu?unu bildiren iletileri duyan çocuklar, sevilmediklerini dü?ünürler.

8.   Sen- iletileri, onlary gönderen anne babalary a?a?ylayan kar?y davrany?lara neden olur. “Sen de hep yorgunsun”, “Sen de elbiselerini da?ytyyorsun”, “Hiçbir ?eyden mutlu olmazsyn”, “Çok dyrdyrcysyn” gibi..

Çocu?un davrany?y elle tutulur biçimde olmasa da, anne babasynyn gereksinimlerini kar?ylamalaryna engel oluyorsa, bu, anne babanyn “sorunu” dur. Bu durumda anne/baba kendini hayal kyrykly?yna u?ramy?, üzgün, endi?eli, yük altynda gibi hisseder. Ya?ady?y bu duygulary çocu?una bildirmek için bir kod seçer. Bu, anne babanyn gereksinimini çocu?a iletmeyen bir kodlamadyr. Açyk ve do?ru kodlama hep Ben- iletisi ile olur. “Yorgunum”, “Canym oynamak istemiyor”, “Dinlenmek istiyorum”.Bunlar anne babalaryn duygusunu iletir. Sen-iletileri anne babaya de?il, çocu?a yöneliktir.
  
Sen iletisini çocuk kendisinin bir de?erlendirmesi olarak çözümler; ben iletisinde ise anne babasyyla ilgili gerçek bir bilgi elde eder.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:44
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
gül_s Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 23-Eylül-2007
Konum: Manisa
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 2337
Gonderiye link ver Gonderildi: 18-Ekim-2007 Saat 18:46
Sevgili anneci?im, babacy?ym;

Bütün duygu ve dü?üncelerimi dile getirebilseydim, size ?unlary söylemek isterdim:
Sürekli bir büyüme ve de?i?me içindeyim. Sizin çocu?unuz olsam da sizden ayry bir ki?ilik geli?tiriyorum. Beni tanymaya ve anlamaya çaly?yn.

Deneme ile ö?renirim. Bana ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda, arkada?lykta ve u?ra?larymda özgürlük tanyyyn. Beni her yerde, her zaman koruyup kollamayyn. Davrany?larymyn sonuçlaryny kendim görürsem daha iyi ö?renirim. Byrakyn kendi i?imi kendim göreyim. Büyüdü?ümü ba?ka nasyl anlarym?

Büyümeyi çok istiyorsam da ara syra ya?ymdan küçük davranmaktan kendimi alamyyorum. Bunu önemsemeyin. Ama siz beni ?ymartmayyn. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Her istedi?imi elde edemeyece?imi biliyorum. Ancak siz verdikçe almadan edemiyorum. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutamayynca sizlere güvenim azalyyor.
Bana kesin ve kararly davranmaktan çekinmeyin. Yoldan sapty?ymy görünce beni synyrlayyn. Koydu?unuz kurallar ve yasaklaryn hepsini be?endi?imi söyleyemem. Ancak, hiç kysytlanmayynca ne yapaca?ymy ?a?yryyorum. Tutarsyz davrandy?ynyzy görünce hem bocalyyor, hem de bundan yararlanmadan edemiyorum.
Ö?ütlerinizden çok davrany?larynyzdan etkilendi?imi unutmayyn. Beni e?itirken ara syra yanly?lar yapabilirsiniz. Bunlary çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygy ve sevginizin azaldy?yny görmek beni yaralar ve sürekli tedirgin eder.

Çok konu?up çok ba?yrmayyn. Yüksek sesle söylenenleri pek duymam. Yumu?ak ve kesin sözler bende daha iyi iz byrakyr. "Ben senin ya?ynda iken..." diye ba?layan söylevleri hep kulak ardyna atarym.

Küçük yanylgylarymy büyük suçmu? gibi ba?yma kakmayyn. Bana yanylma payy byrakyn. Beni, korkutup sindirerek, suçluluk duygusu a?ylayarak uslandyrmaya çaly?mayyn. Yaramazlyklarym için beni kötü çocukmu?um gibi yargylamayyn. Yanly? davrany?ym üzerinde durup düzeltin. Ceza vermeden önce beni dinleyin. Suçumu a?mady?y sürece cezama katlanabilirim.
Beni dinleyin. Ö?renmeye en yatkyn oldu?um anlar, soru sordu?um anlardyr. Açyklamalarynyz kysa ve özlü olsun. Beni yeteneklerimin üstünde i?lere zorlamayyn. Ama ba?arabilece?im i?leri yapmamy bekleyin. Bana güvendi?inizi belli edin. Beni destekleyin; hiç de?ilse çabamy övün. Beni ba?kalaryyla kar?yla?tyrmayyn; umutsuzlu?a kapylyrym.
Benden ya?ymyn üstünde olgunluk beklemeyin. Bütün kurallary birden ö?retmeye kalkmayyn; bana süre tanyyyn. Yüzde yüz dürüst davranmady?ymy görünce ürkmeyin. Beni kö?eye syky?tyrmayyn; yalana sy?ynmak zorunda kalyrym. Sizi çok bunaltsam bile so?ukkanlyly?ynyzy yitirmeyin. Kyzgynly?ynyzy hakly görebilirim, ama beni a?a?ylamayyn. Hele ba?kalarynyn yanynda onurumu kyrmayyn. Unutmayyn ki ben de sizi yabancylaryn önünde güç durumlara dü?ürebilirim.

Bana haksyzlyk etti?inizi anlayynca açyklamaktan çekinmeyin. Özür dileyi?iniz size olan sevgimi azaltmaz; tersine, beni size daha çok yakla?tyryr. Aslynda ben sizleri oldu?unuzdan daha iyi görüyorum. Bana kendinizi yanylmaz ve eri?ilmez göstermeye çabalamayyn. Yanyldy?ynyzy görünce üzüntüm büyük olur.

Biliyorum, ara syra sizi üzüyor, belki de dü? kyrykly?yna u?ratyyorum. Bana verdikleriniz yanynda benden istediklerinizin çok olmady?yny da biliyorum. Yukaryda syralady?ym istekler size çok geldiyse bir ço?undan vazgeçebilirim; yeter ki beni ben olarak sevece?inize olan inancym sarsylmasyn.

Benden "Örnek çocuk" olmamy istemezseniz, ben de sizden kusursuz ana-baba olmanyzy beklemem. Sevecen ve anlayy?ly olmanyz bana yeter.
Sizin çocu?unuz olarak do?mak elimde de?ildi. Ama seçme hakkym olsaydy, sizden ba?ka kimsenin çocu?u olmak istemezdim.
Sevgiler,

Çocu?unuz.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:34
O?lum artyk en iyi arkada?ym :)
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Kasim-2007 Saat 11:59
Karde?lerin zaman zaman aralarynda çaty?ma ya?amalary çok do?aldyr. Çocuk karde?i ile arasyndaki ili?kide sosyalle?menin, ilk provalaryny da yapar. Karde?ler arasy ili?kinin çocuk yeti?kin oldu?unda kuraca?y ili?kiye temel olu?turan bir özelli?i de vardyr.

Karde?ler arasy ili?kide olumlu aly?kanlyklaryn kazanylmasy:

Birbirleri ile iyi geçindiklerinde mutlaka durumu fark etti?inizi göstererek öven sözler söyleyin. Aralaryndaki ili?kin yolunda gitti?i ve uyum içinde oynadyklary zamanlarda ilgisiz kalarak sadece çaty?ma içinde olduklary zamanlarda ilgili olursanyz istemeden çaty?mayy peki?tirmi? olursunuz.
Rol Model olmak: Sizin ba?kalary ile uyum ve güven içinde ili?kiler kurmanyz çocu?unuza örnek olu?turur. Ayny ?ekilde siz sorun ya?ady?ynyzda, çocu?unuzun sizin so?ukkanlyly?ynyzy koruyarak sorunu konu?arak çözümledi?inizi görmesi çocu?unuzun da benzer davrany? modellerini geli?tirmesine yardym eder.
Müzakere etme becerilerini geli?tirebilece?i olanaklar yaratyn:. Çocuklaryn i?birli?i yapmalaryny, kar?ylykly syralaryny beklemelerini gerektirecek grup oyunlary oynatyn. Bu oyunlarda çocu?unuzun duygularyny konu?arak ifade etmesi için onu te?vik edin. E?er sorunu çözemezlerse bir yeti?kinden yardym istemeleri gerekti?ini söyleyin. Elinizden geldi?i kadar her iki tarafynda sonuçtan memnun olmasyny sa?layyn.
Onlar oynarken onlaryn ili?kilerini izleyebilece?iniz mesafede olmaya çaly?yn: Böylece onlaryn aralaryndaki ili?kinin iyi oldu?u zamanlary gözlemleyebildi?iniz gibi problem ya?adyklarynda nasyl çözümlediklerini de ö?renebilirsiniz. Çözümsüz kaldyklary zamanlarda da do?ru zamanda müdahale edebilirsiniz.
Çocuklarynyzyn ba?kalarynyn duygularyny dikkate almalaryny sa?layyn: Çocuklar kar?ylaryndakinin kendisini nasyl hissetti?ini bildiklerinde daha iyi ili?ki kurabilirler. Çocu?unuza “Sence ?u anda arkada?yn kendisini nasyl hissediyor?” ya da “E?er arkada?yn sana böyle bir ?ey yapsaydy sen nasyl hissedersin?” sorularyny sorarak onun kar?y tarafyn duygulary ile de ilgili olmasyny sa?larsynyz.
E?it davranyn: Çocuklarynyza daima e?it davranmaya özen gösterin. Çocuklarynyzdan birini “iyi çocuk” di?erini ise “yaramaz” olarak etiketlemeyin.
Onlaryn me?gul olmasyny sa?layyn:. Çocuklaryn sykylmasy onlaryn huzursuz olmasyna bu durumda istenmeyen davrany?lara yol açar.
Gerekti?inde ba?ka ?eylere yönlendirin: Kavgalar genellikle çok küçük ?eylerden çykarlar. Çaty?ma syrasynda çocuklarynyzyn ilgisini ba?ka ?eylere yönlendirmeye çaly?yn.
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
manolya80 Drop Down Menu
Moderatör
Moderatör
Avatar

Kayit tarihi: 11-Nisan-2007
Konum: Mu?la
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 26963
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Kasim-2007 Saat 12:04
Çocuklaryn Duygusal Yhtiyaçlary

Bütün çocuklaryn üzgün ve gergin olduklary zaman rahatlatylmaya ihtiyacy vardyr. Onu tutun ve sakin bir biçimde konu?un. Kendini tekrar iyi hissetti?inde size bunu bildirecektir. Çocu?unuzla zaman geçirin, kendi dünyasyny ke?fetmesine ve bu dünyadaki insanlary bilmesine yardymcy olur.

Çok küçük çocuklaryn, devamly rutinlere ihtiyacy vardyr. Birkaç tane rutininiz olsun ve bunlara ba?ly kalyn. Bu onun dünyayy anlamasyna ve olaylaryn bir syra düzeninde oldu?u hakkynda güven duymasyna yardymcy olacaktyr.

Üzgün ya da sevinçli oldu?unuz zaman çocu?unuzun bunu bilmesine ve sizi görmesine izin verin. Sahip oldu?u duygulary sizin de payla?ty?ynyzy ö?renecektir. Bu çocu?unuzun ba?kalaryna empati göstermeyi ö?renmesini sa?layacaktyr.

Çocuklar sosyal ve duygusal geli?imlerinde birçok safhadan geçerler. Bu geli?imlerden bazylary do?aldyr, bazylaryny ise anne baba aracyly?y ile ö?renirler. Çocuk bu süreçlerde syk syk bir önceki a?amaya do?ru kayar. Bu olay oldukça geçicidir ve daha sonra görürsünüz ki son zamanlarda gerçekle?en moral bozucu bir olay buna sebep olmu?tur.

Örnek olarak 2 ya?yndaki bebe?iniz yeniden biberon istemeye ba?layabilir. Belki kuzeni olan di?er bir bebek biberon kullanyyordur ve aileden çok ilgi görüyordur. Biraz sabyr ve sevgi ile bebe?iniz tekrar eski günlerine dönecektir.

Duygusal açydan sa?lykly yeti?en çocuklar:

  - Kendilerini daha iyi hissederler.
  - ?iddete e?ilimleri olmaz ve empati duygulary geli?ir.
  - Daha az davrany? problemleri gösterirler.
  - Arkada? etkisinde kalmazlar.
  - Çaty?ma anla?mazlyk gibi durumlara daha kolay çözüm yolu bulurlar.
  - Sigara, içki, uyu?tururcu gibi kendilerine zararly ?eylere e?ilimleri olmaz.
  - Çok sayyda arkada?lary vardyr.
  - Duygularyny kontrol edebilir ve dürtüler kar?ysynda iradelerine hakim olabilirler.
  - Dersleriyle ilgilidirler ve ba?arylydyrlar.
  - Duygusal ve fiziksel açydan sa?lykly, mutlu ve ba?aryly olurlar.

Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:41
06/04/2003(13:15) Ylk göza?rym MELYH'YM

06/11/2008(22:05) Minikku?um ARDA'M

Canözlerim benim,tekvarlyklarym
Basa don
yaprak Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 05-Eylül-2007
Konum: Ystanbul
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 13791
Gonderiye link ver Gonderildi: 03-Aralik-2007 Saat 23:38
ÇOCUKLARDA ÖZ SAYGIYI GELY?TYRECEK 20 YOL!

Çocu?a öz saygy kazandyrma, çocu?un ö?renme, sevme ve yaratma yetene?ini güçlendirmektedir. Öz saygy, mutlulukla ve hayattaki ba?aryyla ilgilidir. Bazy dü?ünürlere göre öz saygy, tamamen aile sevgisiyle birlikte iyi bir e?itimin ürünüdür. New York'lu psikolog ve gençlik terapisti Prof. Dr. Barbara Berger'e göre öz saygy, çocu?un kendi kendisiyle gurur duymasydyr. Yüksek öz saygyya sahip olmak, çocu?un hem sevgi dolu hem de yetenekli olmasyny sa?lamaktadyr. Çocuk, de?erli oldu?una inanmaly, bir ?eyler önermeli ve kendi kendisiyle ve çevresiyle bary?yk olmalydyr. Çocu?un sevgiyi ve yetene?ini hissetme derecesi, gelecekteki ya?amynda onu her alanda etkileyecektir. Ayny zamanda da, çocu?un yaratycylyk yetene?ini, di?erleriyle ili?kisini ve ba?aryly olmasyny belirlemede önemli bir faktör olmaktadyr. Ebeveynler, çocu?un öz saygysynyn ilk temellerini olu?tururlar. Çocu?un kendini sevgi dolu ve yetenekli hissetmesi için aileler neler yapabilir? Y?te burada öz saygyyy geli?tirecek 20 yol bulunmaktadyr.

1- ?artsyz Sevgi Göstermek
Çocu?unuz her ne yaparsa yapsyn ona de?er verdi?inizi ve kabul etti?inizi bilmesini sa?layyn. Ev ona göre için, risk ve tehlikelerle dolu dünyadan döndü?ü zaman, sevgi için, emniyetli bir yakyt alma istasyonu gibidir. Mesajlarynyz "Seni seviyorum - odanyn kirli olmasyna ra?men, kyz karde?in kadar atletik olmamana ra?men, notlarynyn çok iyi olmamasyna ra?men, yaptyklaryndan ho?lanmama ra?men - hala seni seviyorum" olmalydyr. Onu hala sevdi?inizi göstermek ve çocu?unuzun yanly? davrany?yny düzeltmek için, onun do?ru yapty?y bir ?eyi görerek i?e ba?layabilirsiniz. Örne?in, odasy karma kary?yksa ve sadece yata?yny toplamy? ise ona "Gerçekten yata?yny toplady?yna çok sevindim. ?imdi senden istedi?im ?ey masany temizlemen" diye ifade edin.

2- Sinirli Olmanyzdan Sorumlu Oldu?unu Belirtmek
4 ya?yndaki çocu?unuz oyunca?yny yatmakta olan karde?inin be?i?ine fyrlatty?y için sinirlisiniz. Onun böyle bir hareketinde sinirinizi ona nasyl aktaryrsynyz? Prof. Dr. Thomas Gordon'un önerdi?i en basit mesaj "Ben" mesajydyr. "Sen kötü bir çocuksun!" ya da "Sen aptalsyn!" yerine, "Sen böyle yapty?ynda, ben ............../............ hissediyorum","Sen oyuncaklaryny atty?ynda kendimi sinirli hissediyorum. Ona gerçekten zarar verebilirdin" diyebilirsiniz. Buradaki mesaj, duygularynyzyn onun çocuk dünyasyna de?il onun belirli davrany?laryna yönelik oldu?udur.

3- Açyk Ysteklerde Bulunmak
Çocu?unuzun ondan ne istedi?inizi bilmesini sa?layyn. Bu ona alternatif davrany?lary ö?renmesi için bir ?ans verecektir. Örne?in; "Oyuncaklaryny karde?inin be?i?ine atmamalysyn. Bunun yerine o uyandy?ynda ona trenini gösterebilirsin" ?eklinde bir açyklama yapylmalydyr. Ystekleri ona açykca belirtmek, ondan ne istedi?inizi anlamasyny kolayla?tyracaktyr.

4- Dinlemeyi Ö?renmek
Çocuklaryn duygulary, gözlemleri ve algyladyklary dinlenmeye de?erdir ve böyle yapmak çocuklaryn öz saygylaryny artyrmaktadyr. Size bir ?eyler söylemek istedi?inde, gerçekten ona zaman ayyramayacaksanyz uygun olmady?ynyzy ve ne zaman uygun olaca?ynyzy söyleyin. Gordon'un bir ba?ka tekni?i olan "Aktif dinleme"de, çocu?unuzu yanynyza ça?yryp onu duydu?unuzu ve onun ne söylemeye çaly?ty?yny anlady?ynyzy ifade edin. Mesela 7 ya?yndaki bir kyz çocu?u ?öyle diyebilir:

Kyz: "Baba sana çok kyzgynym ve bir daha odama girmeni istemiyorum".
Baba: "Sen gerçekten çok kyzgynsyn öylemi hymm".
Kyz: "Evet çünkü sen beni kaymaya götürece?ini söylemi?tim ama artyk çok geç".
Baba: "Oh, anladym. Çünkü seni dy?aryda kaymaya götürece?im konusunda söz verdim ve bu sözü tutmadym. Gerçekten üzgünüm. Çok geç vakte kadar çaly?tym ve seni aramayy da unuttum. Bunu yaryna alabilir miyiz?"

Aktif dinlemeyle aileler, olaylary daha çok çocu?un gözünden görmeye ba?lamakta ve böylece çocuk da duygularyna önem verildi?ini anlamaktadyr.

5- Çocu?un Duygularyny Ciddiye Almak
Çocu?unuzun korkularyny ve negatif duygularyny onlary reddetmektense ciddiye alyn ve onlary yenmesine ve kendi çözümünü bulmasyna izin verin. O?lunun canavarlardan korktu?unu ö?renen bir babanyn yakla?ymy a?a?yda verilmi?tir.

O?lan: "Baba yata?a gidemiyorum. Çünkü odamda canavarlar gizleniyor".
Baba: "Gel bakalym belki canavarlarla arkada? oluruz. Canavarlar ne yemekten ho?lanyyor biliyor musun?".
O?lan: "Belki tatly, bisküvi seviyordur".
Baba: "Bu ho?laryna gidebilir. Gel canavarlara yemek koyalym. Canavarlara ne istedi?ini sor? Neden sormuyorsun?".
O?lan: "Ynsanlary korkutmak istiyor".
Baba: "Neden?"
O?lan: "Güçlü hissetmek için"
Baba: "E?er onunla arkada? olursan sana ne yapabilir?".
O?lan: "Beni koruyabilir."
Baba: "Bana iyi bir arkada? olabilir gibi geliyor ya sana?".
O?lan: "Evet."

Bu diyalog sayesinde aileler, çocu?un duygularyny ya da neye gereksinimi oldu?unu ö?renmekte, çocuk artyk canavaryn kendisine fazla tesiri olmayaca?yny görerek daha pozitif dü?ünmektedir. En önemlisi de çocu?un canavara yansytty?y gücü kendine çevirmesidir.

6- Çocu?un Varly?yny Kabul Etmek
Annelerin zaman zaman söylenmelerinin hatta jestlerle bile "ke?ke çocuk do?urmasaydym, o bir yük ve artyk dayanamayaca?ym" diye ifade etmelerinin yanly? oldu?u, özellikle bu gibi mesajlar syk syk tekrar edildi?inde çocu?un istenmedi?i ve kendisine de?er verilmedi?i duygusuna kapylacaklary uzmanlarca hatyrlatylyr. Bu durum özellikle evdeki yeni bebekle ilgili olmasyna ra?men, annelerin bu yakynmalary uyumlu bir çocu?un bile istenmedi?ini dü?ünmesine neden olmaktadyr. Böyle zamanlarda çocuklaryn özel bir ilgiye ihtiyaçlary vardyr. Aileler yakynlary tarafyndan desteklenmeli ve ya?antydaki çocu?un varly?yna de?er verilmelidir.

7- De?erlendirecek Günlük Bir ?eyler Bulmak
Çocuklar kötü bir ?ey yaptyklarynda ilgi çekmek, iyi bir davrany?ta bulunduklarynda da onaylanmak istemektedirler. Yaptyklary, hergün yapylan syradan bir ?ey bile olsa, de?erini artyran yaptyklarynyn onaylanmasydyr. Çocuklaryn sevgi ve yeteneklerini onlara hatyrlatan bazy etkinlikler a?a?yda syralanmy?tyr.

* Disiplin içermeyen tüm ailecek yenen bir ak?am yeme?i. Herkes o gün birbiriyle ba?ardyklary, ö?rendikleri veya hissettikleri güzel ?eyleri payla?abilir. Örne?in; "Okula zamanynda gittim" veya "Bir kurba?a buldum". Ebeveynler de bu etkinli?e katylarak çocuklarynyn ba?arylaryny onayladyklaryny gösterebilirler. Sorunlary olan çocuklara bu arada "Bugün seni müthi? bir ?ey yaparken gördüm. Ayakkabyny giydin ve ba?cyklaryny kendin ba?ladyn." diyerek te?vik edilebilir.

* Yine yemekte, syrayla herkesle ilgilenilir ve di?erleri onun nesini sevdi?ini, ho?landy?yny ve takdir etti?ini söyleyebilir. Örne?in; "Senin ö?rendi?in yeni ?arkyyy çok seviyorum." veya "Bu sabah söylediklerin gerçekten beni etkiledi".

* Çocu?unuzun odasyna, banyodaki aynaya veya beslenme çantasyna ufak ka?ytlara çizilmi? küçük resimler ya da yazylmy? sevgi mesajlary konulabilir.

* Çocu?unuzun yata?ynyn ba? ucuna onun yapmayy sevdi?i bir etkinli?i içeren (örne?in oyun oynady?y veya ata bindi?i) ve ailenin topluca yer aldy?y iki foto?raf konulabilir. Böylece çocuk her gece beceriklili?ini ve sevdiklerini hatyrlayacaktyr.

8- Çocukla Yalnyz Vakit Geçirmek
Bir çok ebeveyn için zaman çok synyrlydyr. Bununla beraber uzmanlar her bir çocukla yalnyz zaman geçirmenin çok önemli oldu?unu belirtmektedirler. Bir pazar sabahy dy?aryda kahvalty edilebilir veya yemekten sonra parkta küçük bir yürüyü? yapylabilir. Zaman zaman onun seviyesine inip onun kurallary ve oyuncaklaryyla oynamak da yararly olacaktyr. Karde?ini kyskanan ve yeni do?an bebekten dolayy geri planda kalan çocu?unuzla yalnyz zaman harcamak için çaba sarfetmelisiniz.

9- Çocu?un Bazy ?eyleri Kendisinin Yapmasyna Yzin Vermek
Ebeveynler genellikle çocuklarynyn yapmakta zorlandy?y i?leri üzerlerine alarak onlara yardymcy olduklaryny dü?ünürler. Bu yardym, "Sen bunu yapamazsyn. Sen yeterince iyi de?ilsin" mesajlaryny verebilir, ki bu da çocu?un kendine olan saygysyny azaltyr. Çocuklaryn bir i?i ba?armak için mücadeleye davet edilmeleri gerekmektedir. Ayryca çocuklara, problemlerini çözmek ve kendi yeteneklerini ke?fetmek için fyrsatlar da verilmelidir. Yardym istediklerinde, ilk olarak, o i?in üstesinden gelebileceklerine onlary inandyrarak cesaretlendirmek gerekir. "Hadi bakalym, ?u elbiseni kendin dü?meleyebilecek misin görelim?" denilebilir. Ya da direkt olmayan tavsiyelerde bulunulabilir. Örne?in "Ba? parma?yny ilikten geçirirsen, daha kolay dü?meleyebilirsin".

10- Çocu?un Özel E?yalaryna Saygy Göstermek
Anne-babalar, syklykla çocuklaryna verdikleri oyuncaklaryn ve kitaplaryn kontrolünü elde tutarlar. Örne?in; bir e?yasynyn atylmasyna, çocuktan çok ebeveynler karar verir. Çocu?unuzun o oyuncakla oynama ça?ynyn geçti?ini dü?ündü?ünüz halde, çocu?un ona hala ve belki de yyllarca ihtiyacy olabilir. Bu nedenle e?yalaryny atmadan önce ona sormalysynyz.

11- Çocu?un Dü?üncelerine Saygy Göstermek
Çocu?unuzun herhangi bir konuda dü?üncesini sormanyz, onun duygularynyn, gözlemlerinin ve algylayy?ynyn de?erli oldu?unu dü?ünmesini sa?layacaktyr. Partiye giderken ne giyece?inizi ya da ö?le yeme?inde ne yapabilece?inizi ona sorabilirsiniz. Tabii her zaman çocu?unuzla ayny görü?te olmayabilirsiniz. Ama ona neden, onun görü?ünden farkly bir karara vardy?ynyzyn sebeplerini açyklarsanyz, dü?üncelerinin tamamen faydasyz olmady?yny anlayabilecektir.

12- Çocu?un Yeteneklerini Kabul Etmek
Her yeni beceri ve ba?ary, onun yetenekli oldu?u dü?üncesini kuvvetlendirmektedir. Ne kadar küçük olursa olsun her ba?arysy kabul edilmeli ve ona ba?aryly olaca?y ?eyler bulunmalydyr. Ayryca ebeveynler, onlardan bazy ?eyleri kendilerine ö?retmelerini isteyebilirler. Yeni bir bilgisayar oyunu oynamayy veya bir sihirbazlyk numarasyny ö?retmesi istenebilir, buradaki mesaj açyktyr: "Sen yeteneklisin." Bazy ?eyleri yaparken onun yardymy istenebilir. Örne?in; akrabalara hediyeler hazyrlarken fikri alynabilir ya da bir çalar saat yardymyyla sabah kendi kendine uyanabilmekte yeterli oldu?u gösterilebilir. Çocu?unuzun notlary çok kötü olmadykça, onun ba?ka ba?arylarynyn ve çabalarynyn oldu?unu kabullenmesi sa?lanabilir. Örne?in; matematikte zayyfsa, fakat ödevlerine özen gösteriyorsa ya da sizden özel yardym istiyorsa, onun çabalary dikkate alynmalydyr. Ayryca, akademik ba?arysy iyi olmayan bir çocu?un, atletik ya da artistik ba?arysy iyi olabilir. Onu bu yeteneklerinden dolayy övmek ve cesaretlendirmek gerekmektedir.

13- Çocu?un Tercihlerine Saygy Göstermek
Çocu?un kendine olan saygysyny artyrmanyn bir yolu da, onun tercihlerini ve duygularyny kabul etmektir. Ebeveynler, çocuklary için e?lenceli veya yararly olan etkinlikleri önerebilirler. Fakat onu ön yargyly davranmaya zorlarlarsa, çocuk kendisinin yeterince iyi olmady?y mesajyny alacaktyr.

14- Çocuklara Önemli Olanyn Vücutlary Olmady?yny Ö?retmek
Çocuklar büyürken, yüzlerindeki sivilcelerden veya çillerden rahatsyz olmaktadyrlar. Ebeveynler, onlara vücudun sadece bir paket oldu?unu, gerçek hediyenin içeride oldu?unu yani ki?ili?in varly?yny anlatmalydyrlar. Onlaryn ba?laryna gelen bu tür problemlerin anla?yldy?y ve o ya?larda ba?ymyza geldi?i, fakat bu tür ?eylerin geçici ve kontrolümüz altynda oldu?u belirtilmelidir. E?er çocukta kilo veya deri problemi varsa bile, onu nasyl görünürse görünsün sevdi?inizden emin olmasyny sa?lamalysynyz. E?er çocuk görünü?ü ile ilgili bir ?eyler yapmak istiyorsa ona ya?antysyny de?i?tirmesini destekleyecek bir ?ekilde yardym önerilebilir. "Kilondan ?ikayet ediyor gibi bir halin var. E?er ilgilenirsen, bu konuda yapabilece?in yeni bir ?eyler duydum". Ama "Hayyr, te?ekkür ederim" cevabyna da hazyr olunmalydyr. E?er kabul ederse, onu bir diyet ya da eksersiz programy takip etmesini sa?layarak destekleyebilirsiniz.

15- Çocuk Yçine Kapanyksa Yardym Etmek
Çocuklaryn bazy bozuk ya da sözel olarak rahatsyz edici davrany?lary onlaryn kendilerine saygylary hakkynda ciddi mesajlar verebilir. Böyle zamanlarda ebeveynler, sevgiyi ve gerçekleri sunarak yardymcy olabilirler. Onlary ciddi bir ?ekilde dinlemeli, ne demek istediklerini anlamaly ve sonra ne söylemek istedi?inizi anlatmalysynyz. Örne?in; çocu?unuz, "Ben çok aptalym, hiçbir ?eyi do?ru yapamyyorum" dedi?inde, "Aptal oldu?unu dü?ündü?ünü biliyorum, ama seninle ayny görü?te de?ilim. Belki, bazy ?eyleri ö?renmek için daha çok zamana ihtiyacyn var, ama biliyorum ki, sen de yeteneklisin. Hatyrlasana, oyuncak kamyonunu nasyl da tamir etmi?tin? Bu, yaratycyly?y gerektirir." diyerek cevap verebilirsiniz. Bazy ebeveynler, çocu?un güvenini tekrar kazanmasyny sa?lamak için ki?ilik özelliklerini kullanmada oldukça duyarlyyken bazylary da çok iyi bir dinleyicidirler. Tepki her ne olursa olsun, çocuk sevildi?i ve yetenekli oldu?u üzerinde durularak ikna edilmelidir.

16- Sevgiyi Fiziksel Olarak Yfade Etmek
Ebeveynleri tarafyndan kucaklanma ve ok?anma çocuklarda, kendine saygynyn geli?mesine yardym etmektedir. Çocuklar sözel olmayan davrany?lara kar?y çok duyarlydyrlar. Çocuklara "seni seviyorum" demekten çok sevgi, davrany?larla onlary ok?ayarak belli edilmelidir.

17- Çocukla Göz Seviyesinde Konu?mak
Çocuklarla konu?urken, daima onlardan yüksekte olmamaya dikkat edilmelidir. Bu onun sadece kendini küçük hissetmesini sa?lamakla kalmayacak ayny zamanda ebeveyn ve çocuk arasynda büyük bir mesafe oldu?una inanmasyna da yol açacaktyr. Her zaman onunla konu?urken, yanyna çömelerek ya da oturarak ya da onu sizin seviyenize çykararak göz konta?y kurularak konu?ulmalydyr. Bu daha yakyn bir ileti?imi sa?layacaktyr.

18- Çeli?kili Mesajlar Vermekten Sakynmak
Çeli?kili mesajlar, ebeveynlerin sözleriyle ba?ka, davrany?laryyla ba?ka bir ?eyi ifade etti?inde ortaya çykar. Örne?in; çocu?a, çok sinirli olarak yüzüne bakmadan "seni seviyorum" demeniz ya da korktu?unda, gece yanynyza gelebilece?ini söyleyip geldi?inde kyzmanyz onu çeli?kiye dü?ürebilir. Öncelikle çocu?a kar?y dürüst olunmalydyr. Kyzarken, kyzgyn olmady?ynyzy söylememelisiniz. Çocu?a model olunmaly, ona söyledi?inizi siz de yapmalysynyz. Fikir birlikteliklerinizi ifade etmeli ve verdi?iniz sözleri tutmalysynyz. Ystekleriniz ve kurallarynyz açyk olmaly, ne hissetti?inizi ya da ne dü?ündü?ünüzü söylemelisiniz. Sözlerinizle vücut dilinizin birbirine uymasyna dikkat etmelisiniz.

19- Duygularynyzy Çocukla Payla?mak
Ebeveynler, çocuklaryyla incinebilecekleri duygularyny bile payla?tyklarynda, onlary kendi deneyimlerini ve duygularyny kabul etmeye cesaretlendirmi? olacaklardyr. Çocuklar, anne ve babalarynyn anylaryny, e?lendikleri ve korktuklary anlary, nasyl kar?yla?tyklaryny, çocuklary olmasynyn nasyl bir ?ey oldu?unu hikaye ?ekline getirdiklerinde anne ve babalaryny daha yakyndan tanyyacaklardyr. Aile hikayelerini çocuklarla payla?ma, kendi kökleriyle gurur duymalaryny sa?layacaktyr.

20- Her Çocu?un Tek Oldu?u Üzerine Odaklanmak
Çocuklar hakkynda özel ?eyleri ebeveynler ke?fetmeli ve onlara söylemelidir. Böyle yaparak duyarly, ?iirsel olan çocu?a yaratycy olma ve kendini dile getirme fyrsaty; oldukça uzun boylu bir kyz çocu?una yeni spor dallarynyn kapysyny açma, kariyer ve moda fyrsaty verilebilir.

Çocuklarda kendine saygyyy geli?tirme, üstesinden gelinemeyecek bir i? de?ildir. Yki önemli parçasy oldu?u- sevgiyi ve yetene?ini hissettirme - akyldan çykarylmamalydyr. Ve tabii ki, her iki duyguyu besleyecek ?ekilde davranylmaly ve konu?ulmaya çaly?ylmalydyr. Ebeveynlerin mükemmel olamadyklary ve en iyisini yapamadyklary zamanlar vardyr. Fakat en önemlisinin, bir çocu?un sevgiyi düzenli aralyklarla almasy oldu?u unutulmamalydyr.
 


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:38
☺BETÜL YPEK ♥BEYZA☺ KIZLARIMM..
Basa don
mavi_boncuk Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 19-Mayis-2007
Konum: Kyrykkale
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3989
Gonderiye link ver Gonderildi: 11-Aralik-2007 Saat 14:10
BENY KUCA?INA AL

Ylk adymlaryny atmak çocu?unuz için muhte?em bir yeniliktir. Aylarca kucakta ta?yndyktan, arabalara, pusetlere ba?ly kaldyktan sonra özgürce diledi?i yere gidebilmek bir çocuk için son derece heyecan verici bir deneyimdir. Ancak bazy çocuklar, ilk heyecan bitince yürümektense kucakta ta?ynmanyn daha iyi oldu?una karar verir ve yeni kabiliyeti çocu?unuza sorumluluk gibi gelir. Yürümemek için inat etmeye ve kucakta ta?ynmak için ysrar etmeye ba?lar. Bir zamanlar yürümek için çyrpynan minik yavrunuz, bacaklarynyza sarylyp “Beni kuca?yna al” diye a?layyp yürümemek için ne gerekiyorsa yapabilir. Y?te böyle bir durumdaysanyz onu yeniden yürümeye heveslendirecek birkaç ipucu:
Yürümeyi e?lence haline getirin
Çocu?unuz yürürken onu e?lendirmenin yollaryny bulun; yolda gördü?ünüz bütün köpekleri sayyn, ku?lary gösterin, kaldyrym ta?larynda sek sek oynatyn. ?arky söyleterek ya da yolda gördü?ünüz çiçeklere bakmak için durarak da dikkatini ba?ka yöne çekebilirsiniz.

Onu yardymcynyz yapyn
Markete gitti?iniz zaman çocu?unuzun yardym etmesine izin verin. Aly?veri? listesinin bir kopyasyny ta?ymasy için ona verin (kaybetme ihtimaline kar?ylyk bir liste de cüzdanynyzda bulunsun). Dönerken kyrylmayacak hafif ?eylerin oldu?u bir po?eti ta?ymasyna izin verin. Onun yardymy olmadan bu kadar ?eyi alyp eve götüremeyece?inizi söyleyin.

Acele ettirmeyin
?unu unutmayyn; çocu?unuzun bacaklary sizinkilerden kysadyr ve sizin atty?ynyz adymlaryn 2-3 mislini atmak yani daha çok yürümek zorundadyr. Do?al olarak sizden daha önce yorulacaktyr. Mümkün oldu?u kadar onun ritmine uygun yürüyün ve yorulmamasy için syk syk küçük molalar verin.

Pazarlyk edin
Çocu?unuz eve kadar yürümemekte ysrar ediyorsa, yolun bir kysmyny yürürse bir kysmynda onu kuca?ynyza alaca?ynyzy söyleyin. Böylelikle bir yürütüp bir ta?yyarak hem inatçylykla her istedi?ini yaptyramayaca?yny, hem de yürümesinin gereklili?ini ö?retirsiniz.

Çabalaryny takdir edin
Kysacyk bir mesafe bile olsa yürüyü?ünü tamamlady?y zaman mutlaka çocu?unuzu takdir edip aferin deyin. Artyk büyüdü?ünü ve gitti?iniz yerlerde sizin ta?ymanyza ihtiyacynyn kalmady?yny söyleyin.Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:39
Basa don
mavi_boncuk Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 19-Mayis-2007
Konum: Kyrykkale
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 3989
Gonderiye link ver Gonderildi: 13-Ocak-2008 Saat 11:56
BÜYÜYÜNCE NE OLSAM?

Yyllar Önce Çi?dem ablanyz da çocuktu. Typky sizin gibi okula gitti. Ona da ayny soruyu soran olmu?tu. Büyüyünce ne olacaksyn? O da: “Ö?retmen olaba?ym diye yanyt vermi?ti.

Yyllar geçti… Çi?dem okudu, büyüdü. Ö?retmen oldu. ?imdi sizin gibi, mini mini ö?rencileri var. Onlary çok seviyor. En iyi biçimde e?itmeye çaly?yyor. Yleride iyi, do?ru, yaraly insanlar olsunlar diye…

Çi?dem abla bir yandan da merak ediyor : Acaba ö?rencileri büyüyünce ne olmak istiyorlar? O da bu soruyu, ö?rencilerine sordu. Minik eller, yanyt vermek için havaya kalkty. Ö?retmen hepsine tek tek söz verdi. Hepsini ilgiyle dinledi…

Banu, söz alynca ortaya çykty. Ba?lady dans etmeye… Herkes önce ?a?yrdy. Sonra da alky?lamaya ba?ladylar. Banu, dansy bitince arkada?laryny ve ö?retmenini selamlady. “Sanyrym ne olmak istedi?imi anladynyz,” dedi. Anladynyz my peki?

Tolga : “ Ben ku?lary çok seviyorum. Onlar gibi uçmak istiyorum. Kanatlarym yok ama, havada yolcu ta?yyan bir ta?yt var. Onunla dünyanyn her yerine uçmak, her yeri görme istiyorum!” Tolga sizce hangi mesle?i seviyor?

Gizem dedi ki: Annem bana yemek nasyl yapylyr, onu ö?retti. Birçok yemek nasyl yapylyr, biliyorum. Büyüyünce ben de yemek yapaca?ym. Yemeklerim o kadar lezzetli olacak ki yiyenler, daha yok mu diyecekler.” Gizem, sizce hangi mesle?i anlatmaya çaly?ty.
Söz alan Süha, pencerenin önüne geçti. Güya dy?aryya bakyyor, önündeki ka?yda bir ?eyler çiziyordu. Sonra çizdi?i ?eyleri boyar gibi hareketler yapty. Sonra arkada?laryna döndü. “ Ben “ dedi. “Do?ayy seviyorum, Onu anlatmak istiyorum. Renk renk, cyvyl cyvyl!..”Sizce Süha, büyüyünce hangi mesle?i yapmak istiyorum?

“Vynnn, vynnn! diyerek aya?a kalkty, bilin bakalym? Emre kalkty.Güya araba kullanyyordu. Direksiyonu sa?a sola çeviriyor, bir yandan da “ Da – di- da – di!...” diye ba?yryyordu. Emre sizce hangi mesle?i anlatyyor olabilir?

Burak, aya?y kalkynca hangi mesle?i yapacak diye merak etti. O arkada?larynyn yanyna gitti. A?zyny açtyrdy, içine bakty. Gözlerini inceledi. Syrtyny dinledi. Sonra ka?yda bir ?eyler yazar gibi yapty. Ne dedi biliyor musunuz? “Geçmi? olsun” Sizce Burak, büyüyünce ne olmak istiyordu?

Herkes “ne oluyor” der gibi Tu?çe’ye bakyyordu. Tu?çe oraly bile olmady. Arkada?larynyn boyunu, kollaryny ölçer gibi yapty. Sonra; bir ?eyler çizdi. Makasla kesti. Y?neyle dikti. Dikti?i ?eyi arkada?yna giydirdi. “Harika oldu!” dedi. Tu?çe’nin gönlünde yatan meslek sizce hangisidir?
Synyfyn en uzun boylusu Gürsu’ydu. O da söz aldy. Oldu?u yerde birtakym hareketler yapmaya ba?lady. Bir ?eyi yere vurarak zyplatty. Bir ba?kasyna atty. Gürsu, kendine gelen ?eyi tuttu. Yukaryya do?ru etti. Seyirciler, “Sayy!” diye aya?a kalktylar. Gürsu’yu alky?ladylar. Söyleyin bakalym Gürsu büyüyünce ne olmak istiyor?

Synyfyn en sessiz kyzy Arzu, söz alynca çok heyecanlandy. Elleri birbirine dola?sa da ne demek istedi?ini herkes anlamy?ty. Arzu, arkada?ynyn saçlaryny tarar gibi yapty. Makaksa keser, düzeltir gibi yapty. ?ekil verdi. Arkada?y da, “Te?ekkür ederim. Bu saç bana çok yaky?ty.” Dedi. Arzu büyüyünce ne olmak istiyor, söyler misiniz?

Büyünce herkes bir meslek sahibi olacak, öyle de?il mi? Timur mesleksiz kalacak de?il ya! O da yapmak istedi?i mesle?i anlatty. Bir ?eyler yo?urdu, kesti, dizdi. Pi?irdi, tadyna bakty, baktyrdy. Onun için “ Pastacy, a?çy, fyryncy, dondurmacy…” diyenler oldu. Timur sizce hangi mesle?i sevdi?ini anlatty?

Herkes bir ?eyler anlatyr da Burcu durur mu? Parmaklaryny kullanarak yazy yazar gibi yapty. Sonra.. Parma?yyla sayfalary çeviri gibi yapty, yazdyklaryny okudu…”Bakalym ba?kalaryny ne diyecek? Dedi. Herkesin önüne, o ?eyden birer tane byrakty. Söyleyin bakalym, Burcu büyüyünce ne olacak?

Herkes söz almy?, büyüyünce ne olmak istedi?ini anlatmy?ty. Yok yok, söz almayan bir ki?i kalmy?ty. Bu Suay’dy. Ö?retmen onu kaldyrdy. Suay:” Ben büyümek istemiyorum. Hep çocuk kalmak istiyorum. Büyüyünce oyun oynayamam ki! Dedi. Bu yanyt, herkesin ho?una gitti. Suay, büyük bir alky?y hak etti.


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:40
Basa don
barosum Drop Down Menu
Kidemli Uye
Kidemli Uye
Avatar

Kayit tarihi: 04-Nisan-2007
Durum: Cevrimdisi
Mesajlar: 9083
Gonderiye link ver Gonderildi: 17-Ocak-2008 Saat 14:26
ÖFKE NÖBETLERI

Daha cok 2-4 yaslarindaki cocuklarda görulur ve huysuzluk krizleri olarak da adlandirilir.
Bu yaslardaki cocuklar, dunyayi onlarin tum ihtiyaclarinin aninda karsilanmasini mumkun kilacak sekilde tasarlanmasi gereken bir yer olarak goruruler.eger istediklerini elde edemezlerse bu onlar icin bir felaket olur ve ciglik atabilir,bagirabilir ve teselli edilemeyecek sekilde aglayabilirler.
yeni yurumeye baslayan cocuklarin bazilari ofke nobeti esnasinda sinirlenir nefesini tutabilir.bazen surati mosmor olana kadar hatta suurunu kaybedene kadar bunu yapip sonra hemen kendine gelirler,bu tur davranislar,bu yaslardaki bir cocuk icin normaldir ve gundu 3gun ofke nobeti gecirebilirler,ancak nefes tutma olayi asiri boyutlara varirsa ayrdim almak lazim

NELER YAPMALI?

-Huysuzluk nobetlerinin bu yas icin cok normal oldugunu unutmayalim

-Eger stres sebebiyle boyle yapiyorsa,bu sikintiyi azaltmak icin ne gerekiyorsa yapalim

-Ne is yapiyorsak hicbirsey olmamis gibi devam edelim,krize girdi diye cocuga ozel ilgi gostermeyelim,

-Ona bu ofkeli davranislara son vermesini soyleyelim,ofke nobetiyle cok kotulesmeden once dikkatini dagitmaya calisalim,

-Öfke krizlerinin hosumuza gitmedigini hissettirelim.

-öfke krizi yasamadigi zamanlarda ona ilgi ve sevgi gosterelim.

Kendisine veya baska seylere zarar veremeyecegi guvenli bir ortamda bulunmasina dikkat edelim,tehlikeli bir durum yoksa bu huysuzluklari onemsemeyelim.

-Cocugumuza ofkelenmeye hakki oldugunu ama bu yuzden fikrimizi degistirmeyecegimizi ve ofke nobeti sona erdiginde yaninda olacagimizi soyleyelim,ofkesine boyun eger de istedigini yapacak olursak,ofke nobetlerinin onunu bir daha alamayacagimizi bilelim......


Duzenleyen mystical - 02-Aralik-2008 Saat 13:41
Basa don
 Cevap Yaz Cevap Yaz Sayfa  12>
  Konuyu Paylas   

Foruma Atla Forum Izinleri Drop Down Menu

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.17
Copyright ©2001-2013 Web Wiz Ltd.GebelikveAnnelik.net uyelerimizin yapmis olduklari paylasimda ucuncu kisilerin telif hakki sahibi bulundugu her turlu paylasim (yazi, resim vb) materyallerinin kullanilmasi durumunda dogacak hukuki ve cezai sorumluluk paylasimi yapan uyeye ait olacaktir. Sozkonusu haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in hicbir hukuki sorumlulugu bulunmamakta olup haksiz kullanim nedeniyle GebelikveAnnelik.net'in ucuncu kisilere odemek zorunda kalabilecegi her turlu tazminat ve idari/adli para cezalari GebelikveAnnelik.net kullanicilarina rucu edilecektir. Forumumuza uyelerimiz tarafindan eklenen tum paylasimin ticari kaydi gudulen, telif hakki ihlaline neden olabilecek materyaller olup olmadiklari en ust duzeyde incelenmektedir. Ancak her yazinin veya resim dosyasinin orijinal kaynagi tespit edilemediginden, bu iceriklerle ilgili gerekli duzenlemeleri bize ulasmaniz durumunda derhal gerceklestirebiliriz.

Gizlilik Sözleşmesi - Facebook - Twitter - Instagram - Pinterest - Google +